Joseph EHRET / Juozas ERETAS

1896–1984 m. VLE

I: Bibliografija
 • ŽŽ Juozas Eretas (1896 10 18–1984 03 13). Biobibliografija / sudarė Olga Zimareva, 2011. In: Bibliografinė duomenų bazė „Žymūs Lietuvos žmonės“
II: Atsiminimai
 • IA Eretas, Juozas. Filosofijos skyriaus vieta ir vaidmuo mūsų mokslo istorijoje. In: Lietuvos universitetas, 1579-1803-1922. – Chicago: Lietuvių profesorių draugija Amerikoje, 1972, p. 699-703.
 • SP EP Eretas, Juozas. Kaip šveicaras patenka į lietuvių tarpą. In: Ateitis. 1977, nr. 7, p. 217–221.
III: Kūryba
 • IA Ehret, Joseph. Litauen in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. – Bern: Komissionverlag von A. Francke, 1919. – 492, [51], [8] p. 
  • IA Ehret, Joseph. La Lituanie: passé, présent, avenir. – Genève; Paris: Édition Atar, 1919. – 480, [52], [8] p. 
 • IA Ehret, Joseph. Das Jesuitentheater zu Freiburg in der Schweiz. Bd. 1: Die äußere Geschichte der Herbstspiele von 1580 bis 1700 mit einer Überrsicht über das Schweizerische Jesuitentheater. – Freiburg im Breisgau: Herder, 1921. – XV, 259, [5] p. 
 • Eretas, J.; Dineika, Kar. Lengvosios atletikos vadovėlis. – Kaunas: K.A.M. Karo mokslo skyriaus leidinys, 1922. – 110 p. 
 • Eretas, J. Muštukas ir kumščiasvydis. – Kaunas: K.A.M. Karo mokslo skyrius, 1923. – 63 p. 
 • Eretas, J. Spauda:
  SP EP D. 1: In: Ateitis. 1923, nr. 10, p. 470-473.
  SP EP D. 2: In: Ateitis. 1923, nr. 11, p. 527-531.
  SP EP D. 3: In: Ateitis. 1923, nr. 12, p. 606-608. 
 • IA Eretas, J. Filosofišką literatūros kritiką bekuriant. In: Logos. 3-ieji metai (1923), sąs. 1-2, p. 120-134.
 • IA Eretas, J. Filosofija ir poezija. In: Logos. 4-ieji metai (1924), nr. 1, p. 68-79.
 • IA Eretas, J. Kantas ir anglų literatūra. In: Logos. 4-ieji metai (1924), nr. 2, p. 140-156.
 • EP Eretas, Juozas. Didieji pasaulio švietėjai ir Vyskupas Valančius. In: Pavasaris. 1925, nr. 8, p. 12-17.
 • Eretas, Juozas. Nuotrupos iš Amerikos gyvenimo:
  EP D. 1: In: Židinys. 1926, nr. 11, p. 243–250.
  EP D. 2. In: Židinys. 1926, nr. 12, p. 320–325.
 • EP Eretas, J. Lietuvių kalbos likimas Amerikoj. In: Židinys. 1927, nr. 2, p. 125–130.
 • EP Eretas, Juozas. Anglų mokyklos. In: Lietuvos mokykla. 1926, nr. 1, p. 17-23. 
 • Eretas, Juozas. Jaunoji Lietuva:
  SP D. 1. In: Vytis. 1926, nr. 12 (202), p. 353-356.
  SP D. 2. In: Vytis. 1926, nr. 13 (203), p. 385-388.
  SP D. 3. In: Vytis. 1926, nr. 14 (204), p. 417-419.
 • IA Eretas, Juozas. Beethoveno jaunystė. – Kaunas: Ateitis, 1927. – VIII, 92 p. 
 • EP Eretas, Juozas. Beethoven. In: Židinys. 1927, nr. 3, p. 209-217. 
 • EP Eretas, Juozas. Heiligenstadto testamentas. In: Židinys. 1927, nr. 4, p. 289-301. 
 • EP Eretas, Juozas. Beethoveno kūryba. In: Židinys. 1927, nr. 5-6, p. 405-422. 
 • IA Eretas, J. Šis tas apie Taine'ą. In: Logos. 7-ieji metai (1927), nr. 2, p. 137-163.
 • IA Eretas, J. Hippolyte'o Taine'o filosofinių pažiūrų susidarymo svarbiausi bruožai. In: Logos. 8-ieji metai (1928), nr. 1, p. 21-51.
 • EP Eretas, J. Hippolyte Taine. In: Židinys. 1928, nr. 5-6, p. 405-417. 
 • IA Eretas, J. Hippolyte'o Taine'o "Meno filosofija". In: Logos. 9-ieji metai (1929), nr. 1, p. 17-56.
 • EP Eretas, Juozas. Pranciškus Schubertas: trumpas gyvenimo škicas jo mirties 100-to metų sukaktuvėms paminėti. In: Židinys. 1928, nr. 11, p. 295-310.  
 • IA Eretas, J. Literatūros nagrinėjimo metodai. In: Logos. 9-ieji metai (1929), nr. 2, p. 154-160.
 • IA Eretas, J. Iš mistikos istorijos. Trumpa mistikos istorijos apžvalga nuo primitiviųjų tautų iki Eckeharto kaip įžanga į „Vokiečių mistinės literatūros istoriją viduriniais amžiais“. In: Soter. V metai (1928), nr. 2, p. 105-160.
 • IA Eretas, J. Heinrich Seuse (Suso). In: Soter. VI metai (1929), nr. 2, p. 147-206.
  • IA Eretas, J. Heinrich Seuse (Suso): jo gyvenimo aprašymas ir mistinės spekuliacijos traktatas "Das Buechli der Wahrheit". – Kaunas: [s.n.], 1929. – 64, [2] p. (Mistinės literatūros studijos, 2) 
 • IA Eretas, Juozas. Heinrichas Seuse ir Elsbieta Stagel. – Kaunas: [Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto leidinys], 1929. – VIII, 64, [4] p. (Mistinės literatūros studijos, 1)
 • IA Eretas, J. Jonas Tauleris [be pamokslų priedo]. In: Athenaeum. I metai (1930), t. 1, nr. 1, p. 1-64.
  • IA Eretas, Juozas. Jonas Tauleris iš Strassburgo: jo gyvenimo aprašymas ir dešimts išverstų bei komentuotų jo pamokslų. – Kaunas: [Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto leidinys], 1930. – 128, [6] p. (Mistinės literatūros studijos, 3)
 • IA Eretas, Juozas. Meister Eckehartas iš Hochheimo: gyvenimas, byla, mokslas. – Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto leidinys, 1930. – [6], 150, [6] p. (Mistinės literatūros studijos, 4)
 • IA Eretas, J. Mistikų kalba ir stilius. In: Athenaeum. I metai (1930), t. 1, nr. 2, p. 113-160.
 • Eretas, J. Friedrich Schiller ir jo ,,Giesmė apie Varpą:
  SP EP D. 1. In: Ateitis. 1929, nr. 10, p. 371-376.
  SP EP D. 2. In: Ateitis. 1929, nr. 11, p. 437-444. 
 • Eretas, J. Katalikų kovos ir laimėjimai kitur [Vokietijoje]:
  EP D. 1. In: Židinys. 1929, nr. 5-6, p. 429-440.
  EP D. 2. In: Židinys. 1929, nr. 7, p. 53-62. 
 • EP Eretas, J. Šveicarijos Katalikų Universitetas. In: Židinys. 1931, nr. 12, p. 442–453.
 • IA Eretas, Juozas. Vokiečių literatūros istorija. D. 1. – Kaunas: V.D. universiteto Teol.-filosofijos fakulteto leidinys, 1931. – XI, 250 p. 
 • EP Eretas, J. Goethe ir Schilleris: medžiaga jų lyginamajai charakteristikai. In: Židinys. 1932, nr. 2, p. 146-158. 
 • EP Eretas, J. Goethe po šimto metų. In: Židinys. 1932, nr. 5-6, p. 451-472. 
 • IA Eretas, Juozas. Jaunasis Goethe. In: Athenaeum. III metai (1932), t. 3, p. 61-179.
 • IA Eretas, Juozas. Jonas Wolfgangas Goethe. – Kaunas: V.D. Universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto leidinys, 1933. – VIII, 263, [3] p. 
 • Eretas, Juozas. Frederikas Ozanamas. – Kaunas: Šv. Vincento a Paulo draugijos leidinys, 1934. – 95, [1] p. 
 • EP Eretas, Juozas. Menas kalbėti. In: Jaunimo vadas. 1935, nr. 5, p. 81-112. 
 • IA Eretas, Juozas. Katalikai ir mokslas. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai. I. 1933 (1935), p. 1-288.
 • IA Eretas, Juozas. Quid de node? (Kelias ir etapai į šių dienų dvasios krizę). In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai. II. 1936 (1937), p. 1-44.
 • IA Eretas, Juozas. Rėzos gimtinė. Karvaičiai ir jų poetai. In: Athenaeum. VIII metai (1937), t. 8, p. 153-186.
 • IA Eretas, Juozas. Rėzos santykiai su Goethe. In: Athenaeum. IX metai (1938), t. 9, nr. 2, p. 1-55. (visas numeris)
 • EP Eretas, Juozas. Dantė pas mus. In: Židinys. 1939, nr. 2, p. 169-177. 
 • IA Strategija ties Madridu: su plunksna per Ispanijos pilietinio karo laukus / Hispanus. – Kaunas: Žaibas, 1939. – 259, [3] p. 
 • IA Eretas, Juozas. Stasys Šalkauskis, 1886-1941. – New York: Ateitininkų federacija, 1960. – XXII, 278, [7] p. 
 • IA Eretas, Juozas. Tremtis – prakeikimas ar uždavinys? – London: Šaltinis, [1963]. – 16 p. 
 • SP EP Eretas, Juozas. Komunizmo likimas ir mes. In: Tėvynės sargas. 1965, nr. 1, p. 13–25.
 • SP EP Eretas, Juozas. Pasiryžti ar pasiduoti? In: Ateitis. 1965, nr. 5, p. 123–129.
 • IA Eretas, Juozas. Mažosios tautos ir valstybės: jų reikšmė Europai. – West Bridgford: Šaltinis, [1965?]. – 15 p.
 • IA Eretas, Juozas. Tremties lietuvis idėjų sūkuryje. – Londonas: Šaltinis, 1965. – 14 p.
 • IA Eretas, Juozas. Kazys Pakštas: tautinio šauklio odisėja (1893-1960). – Roma: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 1970. – XVI, 272, [5] p. 
  • Eretas, Juozas. Kazys Pakštas: tautinio šauklio odisėja (1893-1960). – 2-asis patais. leid. – Vilnius: Pasviręs pasaulis, 2002. – 351 p. 
 • IA Eretas, Juozas. Krikščionis ir kultūra. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai. T. 5 (1964), p. 75-99.
 • IA Ehret, Joseph. Baltisches Schicksal. – Basel: [Autoriaus leidinys], 1970. – 39 p.
 • Ehret, Joseph. Vom Adam der Europäer. – Basel: [Autoriaus leidinys], 1971. – 46, [1] p. 
  • IA Ehret, Joseph. Vom Adam der Europäer. – 7. Aufl. – Basel: [s.n.], 1982. – 46, [1] p.
  • Ehret, Joseph. Lithuania: the European Adam. – Chicago: Kestutis Jerome Butkus Foundation, 1979. – 55, [1] p. 
  • IA Ehret, Joseph. Lithuania: the European Adam. – [2nd edition]. – Chicago: Butkus foundation, 1983. – 51 p. 
  • Eretas, Juozas. Europiečių Adomas. In: Kauno aidas. 1991, rugs. 21-28 (Nr. 32), p. 3-4; rugs. 29-spal. 10 (Nr. 33), p. 2; spal. 11-18 (Nr. 34), p. 3.
 • IA Eretas, Juozas. Dvi generacijos mūsų krikščioniškosios kultūros tarnyboj: nuo "Tėvynės sargo" įsteigimo (1896) iki "Naujosios Romuvos" įkūrimo (1931): sociologinė studija. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai. T. 7 (1972), p. 3-54. 
 • EP Eretas, Juozas. Administracijos kursai Kaune 1925–1926 metais. In: Aidai. 1973, nr. 2, p. 58-66. 
 • IA Ehret, Joseph. Die vergessenen Balten. – Basel: [Autoriaus leidinys], 1973. – 26 p. 
  • IA Ehret, Joseph. Los Bálticos olvidados. – Buenos Aires: Consejo de las Organizaciones y Prensa Lituanas de la Argentina, 1974. – 29 p. 
  • IA Ehret, Joseph. The forgotten Balts. – Chicago: Lithuanian American Council, 1974. – 26, [2] p. 
  • IA Ehret, Joseph. Les Baltes oubliés. – Montréal: Éditions Notre-Dame de la Porte de l’Aurore, 1975. – 31 p. 
  • IA Eretas, Juozas. Užmirštieji baltai. – Kaunas: Naujasis amžius, 2001. – 22 p. 
 • Ehret, Joseph. Blick in die Zeit: eine weltpolitische Umschau. – Basel: [Autoriaus leidinys], 1978. – 52 p.
  • Ehret, Joseph. Blick in die Zeit: eine weltpolitische Umschau für besinnliche Leser. – 2., erweiterte Auflage. – Basel: [Autoriaus leidinys], 1979. – 63 p.
  • IA Ehret, Joseph. Blick in die Zeit III: eine weltpolitische Umschau. – 3., erweiterte Auflage. – Basel: [Autoriaus leidinys], 1980. – 36 p.
 • IA Eretas, Juozas. Valančiaus šviesa už marių: Pranciškaus Juro ir jo bendrininkų gyvenimas bei veikla. – Roma: Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija, 1980. – 354, [33] p. 
 • Ehret, Joseph. Vom Imperialismus und Messianismus der Russen: „Gesta dei per Russos“: (Quellen, Formen, Auswirkungen). – Basel; Pfingsten: [s.n.], 1983. – 31 p. 
  • IA Ehret, Joseph. Russian imperialism and messianism: „Gesta Dei per Russos“ their sources, forms and consequences. – Brooklyn: Lithuanian National Foundation, 1984. – 30 p.
  • SP EP Eretas, Juozas. Apie rusų imperializmą ir mesianizmą. In: Tėvynės sargas. 1984, nr. 2, p. 1–13.
 • Eretas, Juozas. Apie visokeriopą auklėjimą: kuklios mintys pretenzingai temai:
  SP EP D. 1. In: Tėvynės sargas. 1984, nr. 3, p. 10-25.
  SP EP D. 2. In: Tėvynės sargas. 1985, nr. 1, p. 63-69.
 • IA Eretas, Juozas. Kultūra. Mokslas. Religija. – Vilnius: Pasviręs pasaulis, 2006. – 378 p. Turinys: Platono ir neplatono akademijos; Kantas ir anglų literatūra (1924); Filosofija ir poezija (1924); Beethovenas (1927); Beethoveno kūryba (1927); Iš mistikos istorijos (1928); Esmingasis Goethe (1932); Quid de nocte? Kelias ir etapai į šių dienų dvasios krizę (1938); Dante pas mus (1939); Krikščionis ir kultūra (1964); Dvi generacijos mūsų krikščioniškosios kultūros tarnyboje (1972); Tremtis – prakeikimas ar uždavinys? (1963); Tremties lietuvis idėjų sūkuryje (1965); Mažosios tautos bei valstybės ir jų reikšmė Europai (1965).
V: Apie J. Eretą
 • IA Didysis jo nuotykis: prof. J. Eretas tarnyboje Lietuvai. – Paterson: Prof. J. Ereto bičiuliai, 1972. – 288 p. 
 • IA Gudaitytė, Bronė. Juozas Eretas apie Henricho Seuse ir Jono Taulerio mistinį mokymą. In: Soter. T. 12(40) (2004), p. 117-142.
 • IA Gudaitytė, Bronė. Juozas Eretas apie mokytojo Eckharto mistinį mokymą. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 25 (2004), p. 97-116.
 • IA Strumickienė, Ilona. Šveicarijos diasporos atstovas Juozas Eretas: "atvykau padėti Jūsų Tėvynei sunkiuoju jai laiku". In: Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos. Nr. 22 (2016), p. 63-72.
 • IA Vasiliauskienė, Aldona. Juozas Eretas (Joseph Ehret) Lietuvoje 1919-1941. In: Logos T. 22 (2000), p. 137-155 T. 23 (2000), p. 148-165. (viename faile)
 • IA Vasiliauskienė, Aldona. Juozas Eretas (Joseph Ehret): darbai Lietuvai. In: Mokslo ir technikos raida. T. 3 (2011), Nr. 1, p. 86-99.
 • IA Vasiliauskienė, Aldona. Juozas Eretas (Joseph Ehret): veikla Lietuvai, sugrįžus į gimtinę. In: Mokslo ir technikos raida. T. 4 (2012), Nr. 1, p. 62-79.

Paskelbta 2023-06-25

eBIBLIOTEKŲ ženklai

EP ePavelde ir pan. skelbiamas vientisas, parsisiunčiamas failas
EP ePavelde ir pan. skelbiamas daugiapuslapinis, vartomas leidinys

BA Baltistica (Lietuva)
BG Google knygos (JAV)
BJ Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (Lenkija)
BP Беларуская Палічка (Baltarusija)
BS Bayerische StatsBibliothek (Vokietija)
DE Deutsche Digitale Bibliothek (Vokietija)
DI Diasporiana (Kanada)
DT Dievas ir Tėvynė (Lietuva)
EH Научное наследие России (Rusija)
EP ePaveldas (Lietuva)
GP Электронная библиотека ГПИБ (Rusija)
HA Hathi Trust Digital library (JAV)
IA Internet archive (JAV)
IS Lietuvos istorijos instituto leidiniai (Lietuva)
KA Kamunikat. Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка (Lenkija)
KI Lietuvių kalbos instituto žurnalai (Lietuva)
KM Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
LI Lituanistika (Lietuva)
LK Lietuvių katalikų mokslo akademija (Lietuva)
MA Antano Maceinos paveldas (Lietuva)
MD Munchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliotek (Vokietija)
PB Podlaska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
PL Polona (Lenkija)
PO Восточная Пруссия в литературе (Rusija)
RU Руниверс (Rusija)
SP Lituanistikos tyrimų centro projektas (JAV)
TM Tautos menta (Lietuva
UT Universitas Tartuensis Dspace (Estija)
VE Versmės leidykla (Lietuva)
VU Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninės kolekcijos (Lietuva)
ŽŽ Bibliografinė duomenų bazė „Žymūs Lietuvos žmonės“ (Lietuva)

Papildomi ženklai

VLE nuoroda į straipsnį Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (Lietuva)
MLE nuoroda į straipsnį „Mažosios Lietuvos enciklopedijoje“
Wik nuoroda į straipsnį „Vikipedijoje“
100 nuoroda į Lietuvos universiteto 100-mečiui skirtos parodos puslapius
Enc nuoroda į straipsnį Encyclopedia.com