Aleksandras DAMBRAUSKAS / Adomas JAKŠTAS

1860–1938 m. VLE

I: Biobibliografijos
 • IA Jakštas Adomas (1860 IX 8-1938 II 19). In: Lietuvos TSR bibliografija. Serija A: Knygos lietuvių kalba. T. 2, kn. 1: 1862-1904: A-P. – Vilnius: Mintis, 1985, p. 467–472. 
 • Aleksandras Dambrauskas-Adomas Jakštas (1860-1938). In: Lietuvių rašytojai: biobibliografinis žodynas. T. 1: A-J. – Vilnius: Vaga, 1979. p. 379–386.
 • IA Plečkaitis, Romanas. Dambrauskas Aleksandras (Jakštas Adomas). In: Lietuvos filosofinės minties istorijos šaltiniai. T. 2: XIX a. vidurys - 1940 m. – Vilnius: Mintis, 1991, p. 73–89.
 • IA Lietuviškosios literatūros apie A. Dambrauską-Jakštą bibliografijos metmenys / [sudarė] J. Šlekys. In: Jakštas Adomas. Rinktinė: lyrika, satyros, vertimai ir sekimai, feljetonai. – Vilnius: Vaga, 1998, p. 477–513.
 • NB Jakštas, Adomas (tikr. Dambrauskas, Aleksandras). Biobibliografija / parengė Gražina Rinkevičiūtė. 2010. In: Bibliografinė duomenų bazė „Žymūs Lietuvos žmonės“
II: Egodokumentika
 • Dambrauskas, A. Iš Kauno kronikos:
  IA D. 1: Dienoraštis 1907-1908 m.. In: Mūsų senovė. T. 1, kn. 1 (1921), p. 39–52.
  IA D. 2: Dienoraštis 1908-1910 m.. In: Mūsų senovė. T. 1, kn. 2 (1921), p. 53–65.
 • Dambrauskas, A. Mano užrašai:
  IA D. 1: 1914-1915. In: Mūsų senovė. T. 1, kn. 3 (1922), p. 398–409.
  IA D. 2: 1916. In: Mūsų senovė. T. 1, kn. 4-5 (1922), p. 796–807.
 • IA Pasikalbėjimas su prel. prof. A. Dambrausku – A. Jakštu / J. Keliuotis. In: Jakštas, Adomas. Raštai. T. 3: Estetika. – Vilnius: Mintis, 1997, p. 360-370. Perspausdinta iš Naujoji Romuva. 1931, nr. 38
 • IA Jakštas, A.; Stakauskas, J. Arkivyskupas Pranciškus Karevičius: jo 50 m. kunigavimo sukakčiai paminėti (1886.V.16 - 1936.V.16). - Kaunas: [Pažanga], 1936. – 31 p.
 •  IA Jakšto-Dambrausko laiškai Vaižgantui Tumui / spaudai paruošė Juozas Ambrazevičius. In: Athenaeum. IX metai (1938), t. 9, nr. 1, p. 3–47.
 • IA Šalkauskis, St. Kun. A. Dambrauskas, mano mokytojas ir kritikas (Abipusis susirašinėjimas). In: Logos. 18-ieji metai (1938), p. 1–53.
III. 1: Kūryba. Negrožinės kūrybos raštų rinkiniai
 • Dombrowski, A. Malgrandaj pensoj pri grandaj demandoj: artikolaro kaj leteraro. – Kovno: [s.n.], 1908. – 215 p. 
 • Jakštas, A. Mūsų naujoji literatūra:
  IA T. 1: Mūsų naujoji poezija (1904-1923). – Kaunas: Švietimo ministerijos knygų leidimo komisijos leidinys, 1923. – 408, VII p.
  IA T. 2: Mūsų naujoji prozos literatūra (1904-1923). – Kaunas: Švietimo ministerijos knygų leidimo komisijos leidinys, 1923. – 768, XXXV p.
 • IA Jakštas, A. Mokslas ir tikėjimas: populiarių apologiškų straipsnių rinkinys. – Kaunas: Žinijos bendrovė, 1930. – 400 p. Turinys: Materijos paslaptis (1927); Pasaulis ir jo ribos (1916); Pasaulio pradžia mokslo ir Apreiškimo šviesoje (1926); Katalikiškojo transformizmo 50 metų jubiliejus (1921); Žmogaus paslaptis (1908); Žmogaus siela (1928); Žmogaus laisvė ir religija (1909); Trys didieji Dievo žodžiai (1910); Tikėjimo paslaptys (1928); Transsubstancijos paslaptis (1908); Viešpaties malda (1928); Šalin siauraprotystė! (1907); Prie ko gi pirmyn? (1909); Kurgi išganymas? (1909); Kas yra teokratija? (1912); Religija ir mokslas (1928); „Didžioji Realybė" ir Dievas" (1929); Subjektyvizmas katalikų publicistikoje (1913); Antimilitarizmas Lietuvoje (1922); Katalikiškojo pacifizmo dėsniai (1922); Masonijos panegirika Jokai’aus apysakoje „Pajudinkim, vyrai, žemę“ (1922); Kas yra politika? (1907); Kas yra istorija? (1926); Ką mokslas gali pasakyti apie pasaulio pabaigą? (1920); Ar daug bus išganytųjų (1929).
 • IA Dambrauskas-Jakštas, Aleksandras. Užgesę žiburiai: biografijų ir nekrologų rinkinys / [įvadą parašė J. Tumas-Vaižgantas]. – Kaunas: Lietuvių katalikų mokslo akademijos leidinys, 1930. – XVI, 502 p. Turinys: D-ras Vincas Pietaris (1925); Kun. Jonas Balvočius-Gerutis (1919); Kun. Antanas Kaupas (1913); Kun. Juozas Šnapštys-Margalis; Jonas Biliūnas; Kun. Ambraziejus Kašarauskis (1924); Vysk. Antanas Baranauskas, kaip matematikas (1907); Kun. Kazimieras Jaunius (1908); D-ras Jonas Spudulys (1920); Kun. D-ras Simanas Šultė (1920); Albertas Vijukų-Kojelavičius (1927); Vysk. Motiejus Valančius (1901); Vysk. Mečislovas-Leonardas Paliulionis (1908); Vysk. Gasparas Felicijonas Cirtautas (1913); Kun. Juozas Lideikis (Aldonas) (1900); Prel. Jonas Rodavičius (1923); Anupras Vaitkevičius (1912); Kun. Jonas Katelė (1908); Kun. Peliksas Sereika (1913); Kun. Mykolas Skarupskis (1914); Kan. Kazimieras Prapuolenis (1928); Kan. Juozas Tumas-Vaižgantas (1929); Dante Alighieris (1921); Henrikas Sienkevičius (1916); St. Wyspianskis (1907); Marės Rodzevičiūtės jubiliejus (1911); L. N. Tolstojus (1908); VI. S. Solovjovas (1929); J. M. Hoene-Wronskis — matematikas (1929); Du didžiausiu slavių filosofu VI. Solovjovas ir J. M. Hoene-Wronskis (1903); Kun. D-ras Liugi Cerebotani (1928); Liudvikas Pasteuras (1923); Grigas Mendelis (1922); D-ras Liudas-Lozorius Zamenhofas (1930); A. Bielensteinas (1907); Antanas Mierzynskis (1907); Jonas Kalvinas (1909).
 • EP Jakštas, A. Meno kūrybos problemos. – Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1931. – 365 p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 498). Turinys: Kūrimo darbas (1919); Kas yra menas (1921); Kas yra grožis (1909); Meno tikslas ir menininkas (1926); Menas ir kūrybiškumas (1928); Meno problemos (1915); Meno esmės klausimas (1927); Menas ir grožis (1927); Meno kūrybos klaidos ir uždaviniai (1926); Ar absoliučios nuogybės mene pateisinamos? (1925); Naujas absoliučių nuogybių gynėjas (1923); Dar dėl nunuoginto kūno mene (1925); „Lietuvos žinios" ir jų meno kritikas p. Dilgė" (1925); Trečioji lietuvių meno paroda (1909); Lietuvių meno parodos apžvalga (1920); 1921 metų meno paroda; Ekspresionizmas mene ir poezijoje (1921); Dekadentizmas ir jo atstovai mūsų poezijoj (1926); Naujoviškosios poezijos paradoksai (1925); Menas ir jo kritika (1928); Meno kritikams (1926); Matematiškasis meno dėsnis (1921).
 • IA Jakštas, Adomas. Raštai. T. 1: Mokslas, filosofija, religija / sudarė Antanas Rybelis. – Vilnius: Mintis, 1995. – 530 p. Turinys: Mokslas ir tikėjimas (1930); Straipsniai - Logikos evoliucija (1919); Amžinasis kosmo ratavimas (1930); Nauja pažiūra į materiją (1926); Pradžios ir galo pinklės (1936); Angelų ir žmonių sielų dvasiškumas (1928); Einšteino paradoksai, arba dabartinio mintijimo kryptis fizikoje (1931); Reliatyvybės teorija Vakarų Europoj ir Sovietų Rusijoj (1931).
 • IA Jakštas, Adomas. Raštai. T. 2: Etika / sudarė Antanas Rybelis. – Vilnius: Mintis, 1996. – 413 p. Turinys: Pikto problema (1935); Augščiausis gėris (1937); straipsniai iš Ką yra pasakęs A. Jakštas? (1930) ir Užgesę žiburiai (1930).
 • IA Jakštas, Adomas. Raštai. T. 3: Estetika / sudarė Antanas Rybelis. – Vilnius: Mintis, 1997. – 405 p. Turinys: Meno kūrybos problemos (1931); Straipsniai - Mūsų kova su „trečiafrontininkais“ (1931); Poezija ir pareiga (1931); Amžinoji poezija ir jos kūryba (1938).
III. 2: Kūryba. Visuomeniniai – politiniai klausimai (be straipsnių, įtrauktų į rinkinius)
 • EP Balsas amerikiečių lietuvių į Tėvą Šventąjį Leoną XIII. ir Gyvenimai dviejų didžių Dievo tarnų, lietuvių: kun. Andriaus Rudaminos, jezavito ir kunigaikščio Merkelio Giedraičio, Žemaičių vyskupo: lotyniškai ir lietuviškai. – [Tilžė: J. Schoenkės spaustuvė], 1900. – 20 p. 
 • IA Głos Litwinów do młodej generacyi magnatów, obywateli i szlachty na Litwie. – [Москва: Autoriaus leidinys], 1902. – 32 p. 
  • EP Lietuvių balsas į jaunąją kartą Lietuvos didžponių, dvarponių ir bajorų / [vertė Juozas Tumas-Vaižgantas]. In: Dirva – Žinynas. 1903, nr. 1, p. 3–21. 
  • IA Głos Litwinów do młodej generacji magnatów, obywateli i szlachty na Litwie. – 2-ie wydanie powiększone i poprawione. – Kowno: [Autoriaus leidinys], 1906. – 28 p. 
 • Jedność czy Separatyzm?: odpowiedź krytykom "Glosu Litwinów". – Санкт-Петербург: [s.n.], 1903. – 77 p. 
  • IA Vienybe ar separatizmas?: atsakymas kritikams "Lietuviu balso" / [vertė Juozas Tumas]. –  Shenandoah: Lietuviu kataliku spaudos bendrijos spaustuveje, 1904. – 65 p. 
 • EP Jakštas, Adomas. Trįs pašnekesiai ant Nemuno kranto. –  Kaunas: [s.n.], 1906. – 62 p. 
 • EP Kruvina revoliucija ar ramus kulturos darbas? / parašė Druskius. – Kaunas: [Šv. Kazimiero draugija], 1906. – 16 p. [Pirmiau skelbta: Nedėldienio skaitymas, 1906, nr. 37-38]
  • Kruvina revoliucija ar ramus kulturos darbas? / parašė Druskius. – 2-a laida. – Baltimore: Spauda ir turtu A. Ramoškos, 1917. – 20 p. 
 • EP Kas kaltas? "Chuliganai" ar socijalistai?: atsakymai "Naujajai gadynei" / parašyti Druskiaus ir Nemo. – Kaune: [s.n.], 1907. – 16 p.
 • Jakštas, A. Lenkų ir rusų spauda apie Lietuvą:
  EP In: Draugija. Nr. 1 (1907), p. 53–67.
  EP In: Draugija. Nr. 2 (1907), p. 167–173.
  EP In: Draugija. Nr. 3 (1907), p. 275–284.
  EP In: Draugija. Nr. 4 (1907), p. 400–406.
  EP In: Draugija. Nr. 5 (1907), p. 60–74.
  EP In: Draugija. Nr. 6 (1907), p. 178–184.
  EP In: Draugija. Nr. 7 (1907), p. 262–269.
  EP In: Draugija. Nr. 8 (1907), p. 367–376.
  EP In: Draugija. Nr. 9 (1907), p. 73–89.
  EP In: Draugija. Nr. 10 (1907), p. 200–207. 
  EP In: Draugija. Nr. 11 (1907), p. 320–324.
  EP In: Draugija. Nr. 12 (1907), p. 434–441.
  EP In: Draugija. Nr. 15 (1908), p. 298–305.
  EP In: Draugija. Nr. 17 (1908), p. 67–74.
  EP In: Draugija. Nr. 18-19 (1908), p. 296–322. 
  EP In: Draugija. Nr. 20 (1908), p. 435–443.
  EP In: Draugija. Nr. 22 (1908), p. 182–189.
  EP In: Draugija. Nr. 23 (1908), p. 280–285.
  EP In: Draugija. Nr. 24 (1908), p. 393–402.
  EP In: Draugija. Nr. 25 (1909), p. 56–70.
  EP In: Draugija. Nr. 26 (1909), p. 164–174.
  EP In: Draugija. Nr. 27 (1909), p. 251–264.
  EP In: Draugija. Nr. 29 (1909), p. 87–94.
  EP In: Draugija. Nr. 30 (1909), p. 218–227.
  EP In: Draugija. Nr. 33 (1909), p. 72–82.
  EP In: Draugija. Nr. 34 (1909), p. 180–190.
  EP In: Draugija. Nr. 35 (1909), p. 272–279.
  EP In: Draugija. Nr. 36 (1909), p. 387–395.
  EP In: Draugija. Nr. 42-43 (1910), p. 217–227. 
  EP In: Draugija. Nr. 44 (1910), p. 353–360.
  EP In: Draugija. Nr. 45 (1910), p. 85–94.
  EP In: Draugija. Nr. 51 (1911), p. 263–272.
  EP In: Draugija. Nr. 52 (1911), p. 371–379.
  EP In: Draugija. Nr. 55-56 (1911), p. 294–310. 
  In: Draugija. Nr. 57 (1911), p. 59–71.
  EP In: Draugija. Nr. 58 (1911), p. 178–186. 
  EP In: Draugija. Nr. 61 (1912), p. 73–86.
  EP In: Draugija. Nr. 64 (1912), p. 368–389. 
  EP In: Draugija. Nr. 65 (1912), p. 51–65.
  EP In: Draugija. Nr. 66-67 (1912), p. 173–185.
  EP In: Draugija. Nr. 70 (1912), p. 166–178.
  EP In: Draugija. Nr. 73 (1913), p. 59–75.
  EP In: Draugija. Nr. 74 (1913), p. 162–177. 
 • EP Mūsų socijališkojo gyvenimo kronika [1907 metais]. In: Draugija. Nr. 5 (1907), p. 75–78. 
 • EP Pirmasis lietuvių moterų suvažiavimas Kaune / Druskius. In: Draugija. Nr. 11 (1907), p. 291–299.  
 • EP Dambrauskas, A. Dar prie politikos klausimo. In: Draugija. Nr. 14 (1908), p. 163–177. 
 • EP Dambrauskas, A. Prie mūsų moterų veikimo. In: Draugija. Nr. 25 (1909), p. 25–37. 
 • EP Jakštas, A. Teisybė ir kalbų klausimas Lietuvos bažnyčiose. In: Draugija. Nr. 33 (1909), p. 25–43. 
 • EP Jakštas, A. Idealinių kalbų santykių žmonijoje pamatinės sąlygos. In: Draugija. Nr. 36 (1909), p. 365–375.  
 • Jakštas, A. Mūsų naujieji laikraščiai:
  EP D. 1. In: Draugija. Nr. 38 (1910), p. 126–148.
  EP D. 2. In: Draugija. Nr. 85 (1914), p. 66–81
 • Jakštas, A. Faktai ir principai:
  EP D. 1. In: Draugija. Nr. 49 (1911), p. 47–69.
  EP D. 2. In: Draugija. Nr. 50 (1911), p. 156–176. 
 • EP Jakštas, A. Sena klaida ir naujosios jos pasekmės (Vieton lenkų ir rusų spaudos apžvalgos). In: Draugija. Nr. 53 (1911), p. 82–95. 
 • EP Kalbų klausimas Lietuvos bažnyčiose ir Vilniaus „Sąjunga“ / Kuronietis. In: Draugija. Nr. 60 (1911), p. 385–403. 
 • Kas tu esi? ir kas tave verčia neboti tuo, kuo esi? Kaunas: [Autoriaus leidinys], 1911. - 32 p.
  • EP Kas tu esi? ir kas tave verčia neboti tuo, kuo esi? – Antras pataisytas išleidimas. - Kaunas: [Autoriaus leidinys], 1911. - 32 p.
  • Kim jesteś ? Litwinem czy Polakiem? / z litewskiego przełożył i uzupełnił Wajdelota. – Wilno: M. Kuchta, 1911. – 32 p. 
 • EP Jakštas, A. Baltgudžių kalba katalikų bažnyčiose. In: Draugija. Nr. 66-67 (1912), p. 167–172. 
 • EP Iš lietuvių gyvenimo užrubežyje / A. Kuronietis. In: Draugija. Nr. 69 (1912), p. 69–79. 
 • EP Delei 300 metų Romanovų giminės viešpatavimo sukaktuvių / A. Kuronietis. In: Draugija. Nr. 74 (1913), p. 178–183. 
 • EP Jakštas, A. Šis tas apie katalikiškojo veikimo principus. In: Draugija. Nr. 75 (1913), p. 272–280. 
 • EP Jakštas, A. Principų klausimai. In: Draugija. Nr. 78-79 (1913), p. 103–122. 
 • IA Jaksztas, A. Lituaniens et polonais: leurs rapports dans le passé et dans le présent. – Paris: imprimerie Chaix, 1913. – 8 p. 
 • EP Jakštas, A. Lietuvių, lenkų ir gudų spauda apie Horodlo uniją. In: Draugija. Nr. 82 (1913), p. 178–194. 
 • EP Jakštas, A. Mūsų santikiai su lenkais. In: Draugija. Nr. 86 (1914), p. 181–185. 
 • EP Jakštas, A. Musų alfabeto klausimas. – Kaunas: [„Ateities“ redakcija], 1914. – 27 p. („Ateities“ leidinys, nr. 15) [Atspaudas iš: Draugija. Nr. 88 (1914)].
 • EP Jakštas, A. Pirmutinės (10-ties metų) spaudos atgavimo sukaktuvės, 1904-1914. – Kaunas: [Šv. Kazimiero draugija], 1914. – 35 p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 164) [Atspaudas iš: Draugija. Nr. 89-90 (1914)]
 • EP Jakštas, A. Mūsų aukštesnėsės mokyklos ir jų reforma. In: Lietuvos mokykla. 1918, nr. 9–10, p. 225–238. 
 • EP Kokia mums reikalinga mokykla. In: Draugija, 1919, nr. 4-6, p. 205–225. 
 • EP Jakštas, A. Lietuva ir Tautų Sąjunga. In: Draugija. 1919, nr. 1, p. 17–28. 
 • Lietuvių politikos ir visuomenės gyvenimo apžvalga:
  EP D. 1. In: Draugija. 1919, nr. 2–3, p. 160–166.
  EP D. 2. In: Draugija, 1919, nr. 4–6, p. 255–262.
  EP D. 3. In: Draugija. 1919, nr. 7–8, p. 332–346.
  EP D. 4. In: Draugija. 1919, nr. 9–10, p. 427–433.
  EP D. 5-6. In: Draugija. 1919, nr. 11–12, p. 512–533.
 • EP Jakštas, A. „Homero draugija“ ir „Vilkolakis“. In: Draugija, 1919, nr. 4–6, p. 226–238. 
 • EP Apie vyskupų rinkimus. In: Draugija, 1919, nr. 4–6, p. 239–251. 
 • EP Jakštas, A. Kulturos viešpatija. In: Draugija. 1919, nr. 7–8, p. 287–307. 
 • EP Gary mokyklos. In: Draugija. 1920, nr. 3–4, p. 105–119. 
 • EP Jakštas, A. Mūsų rašybos klausimas. In: Draugija. 1920, nr. 3–4, p. 133–147. 
 • EP Religija ir kultūra / A. Kuronietis. In: Draugija. 1921, nr. 7–8, p. 200–203. 
 • EP Jakštas, A. Moksliškasis sionizmas. In: Draugija. 1921, nr. 11–12, p. 381–385. 
 • EP Nauja valdžia ir jos uždaviniai / A. Kuronietis. In: Draugija. 1922, nr. 9–10, p. 371–377. 
 • EP Jakštas, A. Lietuvių katalikų mokslo akademija. In: Draugija. 1923, nr. 1–2, p. 35–44. 
 • IA Ką yra pasakęs A. Jakštas?: jo pastarais laikais (1924-1930 m.) parašytų publicistinių straipsnių rinkinys. – Kaunas: Raudonaičių Morta, 1930. – 155 p.
 • EP Jakštas, A. Mūsų kova su trečiafrontininkais. In: Židinys. 1931, nr. 8–9, p. 99–111.
 • IA Dambrauskas, A. Šv. Kazimiero draugija, jos kūrimasis ir pirmujų XXV metų veikimas (1906-1931). – Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1932. – 147 p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 533)
III. 3: Kūryba. Religiniai klausimai (be straipsnių, įtrauktų į rinkinius)
 • EP Dambrauskas, A. Antropologiškas klausimas šviesoje proto ir tikėjimo. In: Draugija. Nr. 13 (1908), p. 41–66. 
 • EP Dambrauskas, A. Keletas žodžių apie sakramentinį persiesybinimą. In: Draugija. Nr. 20 (1908), p. 408–418. 
 • IA Dambrauskas, A. Pradžia ir išsiplėtojimas protestantizmo Lietuvoje XVI amž.: (historiškas piešinėlis). – [Kaunas: Šv. Kazimiero draugija], 1909. – 31 p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 64) [Atspaustas iš: Draugija. Nr. 28 (1909)].
 • EP Jakštas, A. Mūsų bažnytinio gyvenimo reikalu. In: Draugija. Nr. 44 (1910), p. 324–336. 
 • EP Jakštas, A. Musų literatūra apie Lourdes‘ą. In: Draugija. Nr. 48 (1910), p. 429–438. 
 • EP Jakštas, A. Subjektivizmas apologetikoje. In: Draugija. Nr. 52 (1911), p. 351–366. 
 • Dambrauskas, A. Vyskupas Gasperas Cirtautas. – Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1913. – 31 p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 144) [Pirmiau skalbta: Draugija. Nr. 81 (1913)].
 • EP Jubiliejinė knygelė. – Kaunas: [Šv. Kazimiero draugija], 1913. – 24 p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 132)
 • EP Dambrauskas, A. Naujasai Popiežius Benediktas XV. – Kaunas: Švento Kazimiero draugijos leidinys, 1914. – 19 p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 167)
 • EP Jo malonybė naujas Žemaičių vyskupas Pranciškus Karevičius: jo konsekracija geg. 11 d. 1914 Peterburge, jo kelionė Kaunan ir jo sutiktuvės 18-19 gegužės Kaune / surinko, sustatė ir įžangą parašė A. Dambrauskas. – Kaunas: Švento Kazimiero draugijos leidinys, 1914. – 84 p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 163)
 • Gobis, J.; Dambrauskas, A. Tikybos mokslas vyresnėse klasėse [polemika]
  EP D. 1. In: Draugija, 1922, nr. 1–2, p. 54–64.
  EP D. 2. In: Draugija. 1922, nr. 3–4, p. 127–142. 
 • Jakštas, A. Telepatija ir teleleidija:
  EP D. 1. In: Draugija. 1922, nr. 3–4, p. 147–152.
  EP D. 2. In: Draugija. 1922, nr. 5–6, p. 191–200. 
 • EP Dambrauskas, A. Dabartinė rusų Cerkvės padėtis. In: Draugija. 1923, nr. 9–10, p. 349–365. 
 • Dambrauskas, A. Trumpas Viešpaties maldos ir angelo pasveikinimo išaiškinimas. – Kaunas: [s.n.], 1927. – 32 p. (Religija ir kultūra, nr. 8)
 • Dambrauskas, A. Tikėjimo paslaptys. – Kaunas: [s.n.], 1927. – [1], 34 p. (Religija ir kultūra, nr. 9)
 • Dambrauskas, A. Dvasiškoji išpažintis. – Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1927. – 151 p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 430)
 • Dambrauskas, A. Žmogaus siela: ar ji yr dvasia ir ar ji nemirs? – Kaunas: Šv.Kazimiero draugija, 1928. – 30 p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 443) (Religija ir kultūra, nr. 11)
 • EP Jakštas, A. Kas yra Biblija bei Šv. Raštas. In: Tiesos kelias. 1933, nr. 7–8 (straipsnių dalis), p. 387–392. 
 • IA Jakštas, A. Apie katalikiškus lietuviškus Šventraščio vertimus ir vertėjus. In: Soter. X metai (1933), nr. 1, p. 2–24.
 • IA Jakštas, A. Pikto problema. – Kaunas: Š. Kazimiero draugija, 1935. – 235 p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 625)
 • Jakštas, A. Augščiausis gėris: pašnekesiai. – Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1937. – 250 p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 675)
 • IA Dambrauskas, A. Pijus XI ir atskilusių Rytų grįžimas Bažnyčios vienybėn. In: Pijus XI: aktualieji katalikų gyvenimo ir pasaulėžiūros klausimai pagal Pijaus XI gyvenimo ir jo raštų mokslą: 80 metų amžiaus ir 15-kos metų pontifikato jubiliejų proga. – [Kaunas]: Lietuvos moterų kultūros draugija, 1937, p. 137-147.
III. 4: Kūryba. Matematika
 • Dombrovski, A. Pri novaj trigonometriaj sistemoj. - Berlin: Möller & Borel, 1906. – 35 p. 
  • Dombrovski, A. Nouveaux systèmes trigonométriques. –  Gand: Eouard Meyer, 1908. – 42 p. 
  • IA Jakštas, A. Naujos trigonometriškos sistemos: bandymas filosofiškai nušviesti trigonometrijos pagrindus. – [Kaunas]: Knygų leidimo komisija, 1922. – 72 p. 
 • EP Jakštas, A. Keli žodžiai apie matematiškąjį poetiškumo kriterijų. In: Draugija. Nr. 1 (1907), p. 28–31. 
 • EP Geometrijos vadovėlis dviklasėms mokykloms / iš P. M. Mironovo vertė ir kai kur papildė A. Jakštas. – Vilniuje: Lietuvių mokslo draugija, 1916. – 102 p. 
  • Geometrijos vadovėlis dviklasėms mokykloms / iš P. M. Mironovo vertė ir kai kur papildė A. Jakštas. – 2-asis pataisytas leidimas – Kaune: Šv. Kazimiero draugija, 1920. – 104, [6] p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 279)
 • EP Jakštas, A. Naujas būdas surasti nuošimčiams, apskaitant rakinius mokesčius. In: Lietuvos mokykla. 1918, nr. 5–6, p. 111–114. 
 • IA Logika / sekdamas Mercieru ir Čelpanovu sustatė A. Jakštas. – Kaunas: [s.n.], 1919. – 262, II p. 
  • Logika / sekdamas Mercieru ir Čelpanovu sustatė A. Jakštas. – [2-as leidimas]. – Tilžė: [s.n.], 1922. – 285 p. 
 • EP Jakštas, A. Logikos evoliucija. In: Draugija. 1919, nr. 9–10, p. 412–424. 
 • IA Jakštas, A. Plokštinė trigonometrija: pilnas sistematiškas kursas: teorija ir uždaviniai. – Kaunas: [s.n.], 1919. – 156 p. 
 • EP Jakštas, A. Matematiškas bičių instinktas; Vabalas matematikas. In: Draugija, 1921, nr. 9–10, p. 287–296. 
 • IA Jakštas, A. Dieviškoji proporcija: matematiškas dailės dėsnis. – Kaunas: [Autoriaus leidinys], 1921. – 22 p. [Atspausta iš: Draugija. 1921, nr. 11-12]
 • EP Jakštas, A. Žvaigždžių didumo matavimas. In: Draugija. 1921, nr. 11–12, p. 379–381. 
 • IA Jakštas, A. Trys garsiausieji matematikos klausimai. – Kaunas: Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisija, 1924. – 133 p. 
 • IA Dambrauskas, A. Kas yra tiesioji linija? In: Matematikos-Gamtos fakulteto darbai. T. 3: 1924–1926 (1926), p. 373–394.
 • IA Dambrauskas, A. Apie sukrautines stačiakampes trigonometrijos sistemas. In: Matematikos-Gamtos fakulteto darbai. T. 3: 1924–1926 (1926), p. 395–425.
 • IA Dambrauskas, Aleksandras. Euklido V-jo postulato kreivė ir metageometrijos pagrindų kritika. In: Logos. 6-ieji metai (1926), nr. 3, p. 259–294.
 • Dambrauskas, A. Bendras būdas taisyklingiems daugiakampiams ratilams įbrėžti:
  EP D. 1. In: Švietimo darbas. 1929, nr. 1, p. 17–34.
  EP D. 2. In: Švietimo darbas. 1929, nr. 2, p. 113–117.
  EP D. 3. In: Švietimo darbas. 1929, nr. 3, p. 189–194.
 • IA Dambrauskas, A. Apie sukrautines stačiakampes trigonometrijos sistemas. In: Matematikos-Gamtos fakulteto darbai. T. 5, sąs. 1: 1929-1930. Matematikos skyrius (1930), p. 70–123.
 • IA Dambrauskas, A. Matematiškos sąlygos kreiviems paviršiams nuo plokščių ir kreivėms nuo plokščiųjų atskirti. In: Matematikos-Gamtos fakulteto darbai. T. 5, sąs. 1: 1929–1930. Matematikos skyrius (1930), p. 124–130.
III. 5: Kūryba. Kalbotyra
 • EP Dąbrauskas K. A, Mokintuve Terptautiszkos kalbos Dro Esperanto: prakalba, kalbomokslis, straipsniai dėl skaitimo, žodinas terptautiszkas-lietuviszkas ir lietuviszkas-terptautiszkas = Lernolibro De la lingvo internacia por Litovoj. – Tilžėje: Spaustuveje J. Schoenkės, 1890. – 62, [2], VII, [1] p.
  • Dąbrauskas, K. A. Mokintuve terptautiszkos kalbos d-ro Esperanto: prakalba, kalbomokslis, straipsniai dėl skaitimo, žodinas terptautiszkas-lietuviszkas ir lietuviszkas-terptautiszkas = Lernolibro de lingvo internacia por Litovoj. – [2-as leidimas]. – Tilžėje: kasztu ir spaustuve J. Schoenke, 1908. – 60 p. 
 • EP Kalbos dalykai / Druskius. In: Draugija. Nr. 11 (1907), p. 316–319. 
 • EP Rašybos ir kalbos dalykai / Druskius. In: Draugija. Nr. 21 (1908), p. 58–62. 
 • EP Rašybos ir kalbos dalykai. In: Draugija. Nr. 22 (1908), p. 169–181. 
 • EP Rašybos dalykai / Druskius. In: Draugija. Nr. 45 (1910), p. 81–83. 
 • EP Mūsų rašytinė kalba ir jos taisytojai / Druskius. In: Draugija. Nr. 71-72 (1912), p. 263–274. 
 • EP Rašybos dalykai / Druskius. In: Draugija. Nr. 73 (1913), p. 55–58. 
 • EP Kalbos dalykai / Druskius. In: Draugija. Nr. 74 (1913), p. 154–161. 
 • EP Kalbos dalykai / Žvingietis ir Druskius. In: Draugija. Nr. 75 (1913), p. 281–286. 
 • EP Kalbos dalykai / Druskius. In: Draugija. Nr. 93–96 (1914), p. 104–107. 
III. 6: Grožinė kūryba
 • EP Jakštas, Adomas. Dainų skrynelė: eilės 1884-1894. – Tilžėje: Spauda O. von Mauderodės, 1894. – 38, [2] p.
  • Adomo Jakšto eilės. Dainų skrynelė. – 2-asis patais. ir padid.laida. – [Sankt Peterburgas: s.n.], 1905. – II, 140, III p.
 • EP Jakštas, Adomas. Nakties matymai: vaizdeliai iš artimos praeities. – [Kaunas: A. Jakštas], 1906. – 32 p.
 • EP Jakštas, Adomas. Rudens aidai: eilės. – [Kaunas: A. Jakštas], 1911. – 100 p.
  • Jakštas, Adomas. Rudens aidai: eilės. – 2-asis pataisytas ir padidintas leidimas. – Kaunas: [s.n.], [1920]. – 99, [3] p.
 • EP Neva juokai, neva ašaros / parašė Druskius. – Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1915. – 150, [2] p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 197)
 • EP A. Jakšto lirika. – Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1930. – 384, X p. 
 • Jakštas, A. Šypt-Šypt: jumoristiškų straipsnių ir vertimų rinkinys:
  EP D. 1. – Kaunas: „Žinija”, 1931. – 150, [2] p.
  D. 2. – Kaunas: „Žinija”, 1932, p. 151-342.
 • Jakštas, Adomas. Rinktinė: lyrika, satyros, vertimai ir sekimai, feljetonai / sudarė, įžangos straipsnį ir paaiškinimus parašė Jonas Šlekys. – Vilnius: Vaga, 1998. – 528, [8] p. 
IV: Sudarytojas
 • EP Gavėnės kningelė / sustatė kun. A. D. – [Kaunas: Šv.Kazimiero draugija], 1908 – 13, [2] p. – (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 40)
 • Melskimės! Maldų knygelė Lietuvos jaunimui (vaikinams) / sustatė prel. A. Dambrauskas. – Kaunas: [Šv. Kazimiero draugija], 1917. – 256 p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 203)
  • EP Melskimės! Maldų knygelė Lietuvos jaunimui (vaikinams) / sustatė prel. A. Dambrauskas. – 2-a laida. – Kaunas: [Šv. Kazimiero draugija], 1918. – [3], 253, III p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 221)
  • Melskimės! Maldų knygelė Lietuvos jaunimui / sustatė pr. A. Dambrauskas. – 3-ia laida. – Kaunas: [Šv. Kazimiero draugija], 1920. – [3], 253, III p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 299)
  • Melskimės! Maldų knygelė Lietuvos jaunimui (vaikinams) / sustatė pr. A. Dambrauskas. – 4-a laida. – [Kaunas]: Šv. Kazimiero draugija, 1922. – [3], 328, IV p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 342)
  • Melskimės! Maldų knygelė Lietuvos jaunimui / sustatė A. Dambrauskas. – 5-as leidimas – [Kaunas: Šv. Kazimiero draugija], 1926. – 314, V p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 381)
  • Melskimės! Maldų knygelė Lietuvos jaunimui / sustatė A. Dambrauskas. – 5-as leidimas – [Kaunas: Šv. Kazimiero draugija], 1929. – 327, V p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 446)
 • Giesmynėlis: bažnyčių chorams, mokykloms ir šiaipjau giesmininkams / tekstą sutaisė A. Jakštas, gaidas pagamino J. Naujalis. – Tilžėje: [s.n.], 1920. – 141 p. 
 • Dambrauskas, A. Kristau išgirsk mus!: paveiksluota maldų knygelė vaikams. – Kaunas: [Šv. Kazimiero draugija], 1921. – 30 p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 312)
 • Šv. Pranciškaus dvasia arba naujas tretininkų vadovėlis ir maldų rinkinys / sustatė A. Dambrauskas. – Kaunas: [Šv. Kazimiero draugija], 1922. – 463 p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 308)
  • Šv. Pranciškaus dvasia arba dvasiškų malonių šaltinis: naujas tretininkų maldų rinkinys / sustatė A. Dambrauskas. – 2-as patais. ir padidint. leidimas – [Kaunas: Šv. Kazimiero draugija], 1926. – 627 (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 402)
 • Svetimos gėlės: pasakojimai - mažmožiai / surinko ir sulietuvino A. Jakštas. – Kaunas: [Šv.Kazimiero draugija], 1923. – 158 p.
 • Rituale romanum parvum: (ritualėlis) / cura et studio Alexandri Dambrauskas. – Caunae: [s.n.], 1930. – 108 p. 
 • Viešpatie, apšviesk mano akis!: maldų knyga katalikams neprimatantiems / sustatė A. Dambrauskas. – Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1934. – 737, IX p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 507)
V: Apie A. Dambrauską
 • EP Adomiškis, Juozas. Aleksandras Dambrauskas. In: Tautos mokykla. 1938, nr. 5, p. 115–117.
 • Ališauskas, Vytautas. Logo funkcijos A. Jakšto estetikoje. In: Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Literatūra. T. 31, nr. 1 (1989), p. 52–64.
 • EP Ambrazevičius, Juozas. Aleksandras Dambrauskas – Adomas Jakštas. In: Tiesos kelias. 1930, nr. 9 (straipsnių dalis), p. 547–558.
  • Ambrazevičius, Juozas. Lietuvių rašytojai: literatūriniai straipsniai. – Kaunas: Šv.Kazimiero draugija, 1938, p. 142–150.
 • EP Ambrazevičius, Juozas. Lietuvių tautos paskyrimas Jakšto supratimu. In: Židinys. 1938, nr. 3, p. 298–302.
 • IA Ambrazevičius, Juozas. Jakšto ir Vaižganto jungas. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai. III. 1939 (1940), p. 234–242.
 • EP Andruška, Benediktas. Kuo man buvo prel. A. Dambrauskas. In: Draugija. 1938, nr. 5/6, p. 151–154.
 • Ažubalis, Algirdas. Iš Lietuvos matematinio švietimo praeities. Kaunas: Šviesa, 1993, p. 38–44.
 • Ažubalis, Algirdas. A. Jakšto logikos vadovėliai. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai. T. 18, kn. 1 (2003), p. 103–108.
 • LI Balčius, Jonas. Adomo Jakšto etinės pažiūros: pikto problema. In: Logos. T. 31 (2002), p. 6–17; T. 32 (2003), p. 23–31 (viename faile)
 • EP Baltaragis, A. A. Jakštas dabarties Lietuvoje. In: Aidai. 1930, nr. 9, p. 389–394.
 • EP Balys, S. A. Jakštas – satyrikas. In: Jaunoji Lietuva. 1935, nr. 7, p. 306–313.
 • Banionis, Juozas. Prelato A. Dambrausko (1860-1938) nuopelnai Lietuvos matematikai. In: Šaltinis. 1995, nr. 2/3; nr. 6, p. 22–23; nr. 4/5, p. 28–30; 1996, nr. 3/4, p. 32–34.
  • LI Banionis, Juozas. Contribution of A. Jakštas-Dambrauskas (1860-1938) to mathematics in Lithuania. In: Advances in Historical Studies. Vol. 7 (2017), p. 1–17. 
 • EP Bičiūnas, Vytautas. Adomas Jakštas. In: Gaisai. 1930, nr. 6, p. 141–163.
 • IA Būčys, Petras Pr. Su Jakštu per pikto laukus; Pikto naikinimas ir Iljinas. – Kaunas: [s.n.], 1937, p. 3–25. 
 • IA Būtėnas, Petras. A. Jakšto poetinis žodynas. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai. III. 1939 (1940), p. 260–312. 
 • EP Čėsnys, Blažiejus. A. Jakštas – teologas. In: Židinys. 1938, nr. 3, p. 289–297.
 • EP Dambrauskas, Leonardas. A. Jakštas ir rašomoji kalba: jo 75 m. amžiaus sukakties proga. In: Židinys. 1935, nr. 8–9, p. 125–130.
 • EP Dambrauskas, Leonardas. A. Jakštas ir giminės: (keletas prisiminimų). In: Draugija. 1939, nr. 4, p. 234–238.
 • EP Dambriūnas, Leonardas. Keletas pastabų A. Jakšto-Dambrausko charakteristikai. In: Aidai. 1953, nr. 3, p. 117–121. 
 • EP Dambriūnas, Leonardas. Adomas Jakštas – publicistas. In: Aidai. 1960, nr. 9, p. 384–389.
 • SP Dovydaitis, Pranas. Aleksandrui Dambrauskui-Jakštui „Ateities“ pirmajam redaktoriui, trumpas atviras laiškas jo 75 metų amžiaus sukaktuvių proga (1860.VIII.27 / IX.8 - 1935.IX.8). In: Ateitis. 1935, nr. 8/9, p. 362–368.
 • SP Dovydaitis, Pranas. Dar vienas žiburys užgeso...: A. Dambrauskui-Jakštui iškeliavus amžinybėn: (mano atsiminimai apie Dambrauską, papildantieji ir koriguojantieji mano atsiminimus „Ateities“ 1935 m. 362–368 psl.). In: Ateitis. 1938, nr. 3, p. 626–632; Nr. 4, p. 699–704.
 • IA Dovydaitis, Pranas; Biržiška, Vaclovas. Dambrauskas Aleksandras. In:  Lietuviškoji enciklopedija. T. 5. – Kaunas: Spaudos fondas, 1937, st. 1398–1402.
 • EP Grinius, Jonas. A. Jakšto estetikos eskizas. In: Židinys. 1939, nr. 3, p. 311–315.
 • IA Gudaitis, Leonas. Platėjantys akiračiai: lietuvių literatūrinė spauda 1904-1917 metais. – Vilnius: Vaga, 1977. – 440 p.
 • IA Gudaitis, Leonas. Laiko balsai: lietuvių literatūrinė spauda 1918-1923 metais. - Vilnius: Vaga, 1985. – 308, [8] p. 
 • IA Gudaitis, Leonas. Permainų vėjai: lietuvių literatūrinė spauda 1923-1927 metais. - Vilnius: Vaga, 1986. – 360, [10] p. 
 • DT Yla, Stasys. Vardai ir veidai mūsų kultūros istorijoje. – Čikaga: Lietuviškos knygos klubas, 1973, p. 197–223.
 • LI Keinys, Stasys. Iš A. Dambrausko kalbos ir terminologijos veiklos. In: Terminologija. T. 7 (2000), p. 32–47.
 • IA Korsakas-Radžvilas, Kostas. Straipsniai apie literatūrą. – Kaunas, 1932, p. 78–88.
 • EP Kulbokas, Vladas. Adomo Jakšto kritikos pagrindimas. In: Dienovidis. 1938, nr. 3, p. 105–109.
 • IA Kulbokas, Vladas. Jakštas ir „Draugija“. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai. III 1939 (1940), p. 243–259.
 • EP Kuraitis, Pranas. Prel. Aleksandras Dambrauskas-Jakštas – filosofas ir teologas. In: Tiesos kelias. 1939, nr. 9 (straipsnių dalis), p. 609–621. 
  • IA Kuraitis, Pranas. Filosofijos raštų rinktinė. – Čikaga: Ateitis, 1990, p. 236–246.
 • IA Maceina, Antanas. A. Jakšto filosofija. In: Jakštas, Adomas. Raštai. T. 3: Estetika. – Vilnius: Mintis, 1997, p. 335–359. [Perspausdinta iš Naujoji Romuva. 1938, nr. 11-14]
 • EP Macaitis, Č. Dambrauskas matematikoje. In: Naujoji Romuva. 1938, nr. 12. p. 292–293.
 • EP Maciūnas, Vincas. Jakštas bara Vaižgantą. In: Aidai. 1980, nr. 2, p. 81–95. 
  • IA Maciūnas, Vincas. Rinktiniai raštai. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003, p. 672–688.
 • Masiulis, Kęstutis. „Matematiška“ A. Jakšto filosofija. In: Filosofija, sociologija. 1992, nr. 3, p. 109–120.
 • EP Merkelis, Aleksandras. Al. Dambrauskas. In: Vairas. 1935, nr. 10, p. 146–156.
 • SP Miglinas, Simas. Religiniai ir tautiniai motyvai A. Jakšto lyrikoje. In: Ateitis. 1931, nr. 7-8, p. 404–407.
 • LI Mikelaitis, Gediminas. Ar paseno Adomas Jakštas?: krikščioniškos kultūros ugdymas "Draugijoje" XX a. pradžioje. In: Naujasis Židinys – Aidai, 2000, Nr. 11–12, p. 547–552.
 • Mykolaitis-Putinas, Vincas. Naujoji lietuvių literatūra. T. 1. - Kaunas, 1936, p. 287–313.
 • EP Mykolaitis-Putinas, Vincas. Adomas Jakštas: poetas ir kritikas intelektualistas. In: Naujoji Romuva. 1939, nr. 10, p. 217–220.
 • EP Pauliukonis, Pr. Literatūros, mokslo ir politikos žurnalas 1907-1923. In: Aidai. 1930, nr. 9, p. 371–381.
 • EP Prof. prel. Aleksandras Dambrauskas. In: Vairas. 1930, nr. 10, p. 48–55.
 • LI Rimkutė, Aušra. Religijos terminijos tvarkyba "Draugijoje". In: Terminologija. T. 13 (2006), p. 149–159.
 • EP Samulionis, Pranas. A. Jakšto gyvenimas ir asmuo. In: Židinys. 1930, nr. 10, p. 273–282.
 • IA Samulionis, Pranas. Aleksandras Dambrauskas – mokslininkas. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai. I 1933 (1935), p. 503–518.
 • EP Samulionis, Pranas. Prel. A. Dambrauskas-Jakštas – pedagogas ir tautos švietėjas. In: Lietuvos mokykla. 1938, nr. 5, p. 321–326.
 • EP Samulionis, Pranas. Prel. A. Dambrausko-Jakšto gyvenimo bruožai. In: Židinys. 1938, nr. 3, p. 303–310.
 • EP Sendzikas, Kazys. Prel. A. Dambrauskas – bibliotekininkas. In: Draugija. 1939, nr. 4, p. 238–243.
 • EP Sendzikas, Kazys. Autografai prel. A. Dambrausko-Jakšto bibliotekos knygose. In: Draugija. 1940, nr. 3, p. 132–135.
 • EP Senkus, J. Adomas Jakštas: (70 m. amžiaus sukakus). In: Lietuvos mokykla. 1930, nr. 12, p. 479–484.
 • LI Skeivys, Rimantas. Apie meną ir grožį: Adomo Jakšto indėlis į estetinės meno sampratos plėtojimąsi Lietuvoje. In: Krantai, 2011, Nr. 1, p. 4–8.
 • EP Skupskelis, Ignas. Kovoje dėl lietuviškumo. Jakšto „Draugiją“ pavarčius. In: Židinys. 1938, nr. 5-6, p. 696–704.
 • EP Stanaitis, Otonas. A. Jakštas ir matematika. In: Židinys. 1938, nr. 4, p. 491–496.
 • EP Stakauskas, Juozapas. Lietuvos bažnytinė provincija ir prelatas Aleksandras Dambrauskas. In: Draugija. 1938, nr. 13-14, p. 428–431.
 • Šlekys, Jonas. Senoji Lietuvos literatūra A. Dambrausko-Jakšto interpretacijoje. In: Lituanistica. 1991, nr. 3, p. 68–76.
 • IA Šlekys, Jonas. Eruditas ir poetas. In: Jakštas, Adomas. Rinktinė: lyrika, satyros, vertimai ir sekimai, feljetonai. – Vilnius: Vaga, 1998, p. 5-64.
 • VU Šliogeris, Arvydas. Tomistinės V. Solovjovo idėjos A. Dambrausko-Jakšto filosofijoje. In: Problemos. T. 12 (1973), p. 69–78.
 • EP Tamošaitis, Izidorius. Adomas Jakštas-Aleksandras Dambrauskas: (70 metų sukaktuvėms paminėti). In: Vairas. 1930, nr. 10, p. 3–9.
 • EP Tamošaitis, Izidorius. Užgesęs žiburys. In: Vairas. 1938, nr. 4, p. 204–210.
 • LI Tarailienė, Dalia. Adomo Jakšto-Dambrausko rankraščiai Lietuvos nacionalinės bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus rinkiniuose. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 36 (2012), p. 199–226.
 • EP Toločko, V. Žavusis teologas. In: Draugija. 1940, nr. 3, p. 123–126.
 • EP Vaitkus, Mykolas. Su gyvu Jakštu. In: Aidai. 1930, nr. 9, p. 363–370. 
 • IA Vaitkus, Mykolas. Trisdešimt metų su A. Jakštu. In: Jakštas, Adomas. Raštai. T. 3: Estetika. – Vilnius: Mintis, 1997, p. 371–380 [Perspausdinta iš Židinys. 1938, nr. 3].
 • SP Vaitkus, Mykolas. Vydūnas ir Jakštas prie vieno stalo. In: Lietuvių dienos. 1968, nr. 5, p. 10–12.
 • EP Vaižgantas. Raštai. T. 4: Vilniaus ir Kauno laikotarpis, 1918-1919 m. D. 2: Aplink nepriklausomybės veikėjus. – Kaunas; Vilnius: Švyturys, 1922, p. 169–211.
 • EP Valiukėnas, A. Adomo Jakšto-mokslininko charakteristika. In: Akademikas. 1935, nr. 13-14, p. 319–329.
 • Veljataga, Pillė. Meno dorovinio vaidmens klausimas lietuvių estetikoje (Adomo Jakšto pažiūros). In: Humanistica. 2001, nr. 2, p. 108–111.
 • EP Venckus, P. A. Jakštas – apologetas. In: Draugija. 1938, nr. 5-6, p. 145–147.
 • IA Venckus, P. V. D. U. Garbės Profesorius Aleksandras Dambrauskas-Jakštas. In: V. D. Universiteto žinios. 1938, nr. 3–4(19–20), p. 31–35.
 • Žmuida, Eugenijus. Adomo Jakšto ir Vinco Mykolaičio-Putino ginčas literatūros klausimais [1926-1927 m.]. In: Lituanistica. 1993, nr. 4, p. 88–96.

Prengta 2023-08-18

eBIBLIOTEKŲ ženklai

EP ePavelde ir pan. skelbiamas vientisas, parsisiunčiamas failas
EP ePavelde ir pan. skelbiamas daugiapuslapinis, vartomas leidinys

BA Baltistica (Lietuva)
BG Google knygos (JAV)
BJ Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (Lenkija)
BP Беларуская Палічка (Baltarusija)
BS Bayerische StatsBibliothek (Vokietija)
DE Deutsche Digitale Bibliothek (Vokietija)
DI Diasporiana (Kanada)
DT Dievas ir Tėvynė (Lietuva)
EH Научное наследие России (Rusija)
EP ePaveldas (Lietuva)
GP Электронная библиотека ГПИБ (Rusija)
HA Hathi Trust Digital library (JAV)
IA Internet archive (JAV)
IS Lietuvos istorijos instituto leidiniai (Lietuva)
KA Kamunikat. Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка (Lenkija)
KI Lietuvių kalbos instituto žurnalai (Lietuva)
KM Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
LI Lituanistika (Lietuva)
LK Lietuvių katalikų mokslo akademija (Lietuva)
MA Antano Maceinos paveldas (Lietuva)
MD Munchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliotek (Vokietija)
PB Podlaska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
PL Polona (Lenkija)
PO Восточная Пруссия в литературе (Rusija)
RU Руниверс (Rusija)
SP Lituanistikos tyrimų centro projektas (JAV)
TM Tautos menta (Lietuva
UT Universitas Tartuensis Dspace (Estija)
VE Versmės leidykla (Lietuva)
VU Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninės kolekcijos (Lietuva)
ŽŽ Bibliografinė duomenų bazė „Žymūs Lietuvos žmonės“ (Lietuva)

Papildomi ženklai

VLE nuoroda į straipsnį Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (Lietuva)
MLE nuoroda į straipsnį „Mažosios Lietuvos enciklopedijoje“
Wik nuoroda į straipsnį „Vikipedijoje“
100 nuoroda į Lietuvos universiteto 100-mečiui skirtos parodos puslapius
Enc nuoroda į straipsnį Encyclopedia.com