Antanas MACEINA

1908–1987 m. VLE

II: Egodokumentika
 • IA Maceina, Antanas. Dienoraštis, 1945 m. In: Maceina, Antanas. Raštai. T. 14: Recenzijos, viešieji laiškai, interviu. – Vilnius: Margi raštai, 2008, p. 381–411. 
 • MA Antano Maceinos laiškai prel. Pranciškui Jurui / sudarė ir parengė Antanas Liuima. – Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 1997. – 332 p. 
 • IA Tulaba, Ladas. Susirašinėjimas su prof. A. Maceina. In: Maceina, Antanas. Raštai. T. 14: Recenzijos, viešieji laiškai, interviu. – Vilnius: Margi raštai, 2008, p. 535–580. 
III: Kūryba. Atskiros knygos ir Raštų rinkiniai
 • IA Maceina, Antanas. Tautinis auklėjimas. – Kaunas: [s.n.], 1934. – XIV, [2], 293 p. 
  • Maceina, Antanas. Tautinis auklėjimas. – 2-asis leidimas – Kaunas: Šviesa, 1991. – 351 p. 
 • IA Maceina, Antanas. Kultūros filosofijos įvadas. – Kaunas: V.D. Universiteto Teologijos-filosofijos fakultetas, 1936. – 225 p. 
 • IA Maceina, Antanas. Socijalinis teisingumas: kapitalizmo žlugimas ir naujos santvarkos socijaliniai principai. – Kaunas: Sakalas, 1938. – VI, 248 p. 
 • IA Maceina, Antanas. Pedagogikos istorija. T. 1. – Kaunas: V.D.U. Teologijos-filosofijos fakultetas, 1939. – VIII, 392 p. 
 • IA Maceina, Antanas. Buržuazijos žlugimas. – Kaunas: Sakalas, 1940. – 206 p. 
 • Maceina, Antanas. Didysis inkvizitorius. – Weilheim-Teck: Atžalynas, 1946. – 192 p. 
  • IA Maceina, Antanas. Didysis inkvizitorius. – 2-oji papild. laida. – Bielefeld: Venta, 1950. – 221 p. 
  • Maceina, Antanas. Der Grossinquisitor: geschichtsphilosophische Deutung der Legende Dostojewskijs. – Heidelberg: F.H. Kerle, 1952. – 320 p. 
  • Maceina, Antanas. Didysis inkvizitorius. – 3-ioji laida. – Chicago: Ateitininkų sendraugių skyrius, 1974. – 221 p. 
  • MA Мацейна, А. Великий инквизитор / перевод с литовского Т.Ф. Корнеевой-Мацейнене. – Санкт-Петербург: Алетейя, 1999. – 379 p. 
 • IA Maceina, Antanas. Jobo drama: žmogiškosios būties apmąstymas. – [Bielefeld]: Venta, 1950. – 240 p. 
  • Maceina, Antanas. Jobo drama: žmogiškosios būties apmąstymas. – Vilnius: Vyturys, 1997. – 293 p. 
  • Мацейна А. Драма Иова: миф, религия, культура / перевод с литовского Т.Ф. Корнеевой-Мацейнене. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2000. – 316 p. 
 • IA Maceina, Antanas. Saulės giesmė: Šventasis Pranciškus Asyžietis kaip krikščioniškojo gyvenimo šauklys. – Brooklynas: M. Juras, 1954. – 454 p. 
  • Maceina, Antanas. Saulės giesmė. – 2-as fotogr. leidimas – Vilnius: Katalikų pasaulis, 1991. – 454 p. (Gyvoji dvasia, nr. 3)
 • IA Maceina, Antanas. Das Geheimnis der Bosheit: Versuch einer Geschichtstheologie des Widersachers Christi als Deutung der "Erzählung vom Antichrist" Solowjews. – Freiburg im Breisgau: Herder, 1955. – VIII, 227 p. 
  • IA Maceina, Antanas. Niekšybės paslaptis: antikristas istorijoje pagal V. Solovjovo pasakojimą. – New York: Ateitininkų federacija, 1964. – 294 p. 
  • MA Мацейна А. Тайна беззакония / перевод с литовского Т.Ф. Корнеевой-Мацейнене. – Санкт-Петербург: Алетейя, 1999. – 379 p. 
 • IA Maceina, Antanas. Didžioji Padėjėja: Šv. Mergelės Marijos būties ir veiklos apmąstymas. – Putnam: M. Juras, 1958. – 234 p. 
 • IA Maceina, Antanas. Dievo avinėlis. – Putnam: Immaculata Press, 1966. – XV, 267 p. 
  • MA Мацейна, Антанас. Агнец божий / перевод с литовского, предисл. и коммент. Т. Ф. Корнеевой-Мацейнене. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2002. – 310, [2] с
 • IA Maceina, Antanas. Sowjetische Ethik und Christentum: zum Verständnis des kommunistischen Menschen. – Witten: Eckart-Verlag, 1969. – 203 p. 
 • IA Maceina, Antanas. Bažnyčia ir pasaulis: bažnytinio gyvenimo kaita po II Vatikano Susirinkimo: kritinis skerspiūvis. – Chicago: Vakarų Europos Lietuvių Sielovada, 1970. – 157 p. 
 • IA Maceina, Antanas. Didieji dabarties klausimai: pasaulio sekuliarizacija, evangelijų numitinimas, evoliucija ir religija. – Chicago: Krikščionis gyvenime, 1971. – 327 p. (Krikščionis gyvenime, nr. 6)
 • IA Maceina, Antanas. Krikščionis pasaulyje: pasauliškio vaidmuo išganymo istorijoje. – Chicago: Krikščionis gyvenime, 1973. – 402 p. (Krikščionis gyvenime, nr. 10)
 • IA Maceina, Antanas. Religijos filosofija. D. 1: Religijos esmė – religijos Dievas. – [Putnam]: Krikščionis gyvenime, 1976. – 335 p. (Krikščionis gyvenime, nr. 13)
  • Maceina, Antanas. Religijos filosofija. – 2-as fotografuotas leidimas. – Vilnius: Katalikų pasaulis, 1990. – 333 p. (Gyvoji dvasia, nr. 1)
 • IA MA Maceina, Antanas. Filosofijos kilmė ir prasmė = Ursprung und Sinn der Philosophie. – Roma: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 1978. – XII, 328 p. 
 • Maceina, Antanas. Asmuo ir istorija. – Chicago: Ateitis, 1981. – XIII, 92 p. 
 • IA Maceina, Antanas. Dievas ir laisvė: religijos filosofijos studija. – Chicago: Ateitis, 1985. – VIII, 150 p. 
  • MA Мацейна, Антанас. Бог и свобода / перевод Т. Корнеевой-Мацейнене. – Москва: Общедоступный Православный Университет, 2009. – 126, [2] p. 
 • IA Maceina, Antanas. Išlaisvinimo teologija: visuomeninio Bažnyčios įsipareigojimo pavojai. – Torontas: [Tėviškės žiburiai], 1986. – 119 p. 
 • IA Maceina, Antanas. Ora et labora. Bažnyčios ir kultūros klausimu: lietuvių tautos krikšto sukakčiai, 1387-1987. – Selci Umbro: [s.n.], [1987]. – 215 p. 
 • Maceina, Antanas. Pedagoginiai raštai: [Tautinis auklėjimas (1934); Pedagogikos istorija (1939)]. – Kaunas: Šviesa, 1990. – 764 p. 
 • IA Maceina, Antanas. Raštai. T. 1: Kultūros filosofija: [Kultūros filosofijos įvadas (1936); Pirminės kultūros pagrindai (1936-1938); Kultūros sintezė ir lietuviškoji kultūra (1939)] / sudarė Antanas Rybelis. – Vilnius: Mintis, 1991. – 539 p. 
 • IA Maceina, Antanas. Raštai. T. 2: Socialinė filosofija: [Socialinis teisingumas (1938); Buržuazijos žlugimas (1940); Prometėjizmo problema (1938)] / sudarė Antanas Rybelis. – Vilnius: Mintis, 1992. – 477 p. 
 • IA Maceina, Antanas. Raštai. T. 3: Trilogija " Cor Inquietum": [Didysis inkvizitorius (1946); Niekšybės paslaptis (1954); Jobo drama (1950)]. – Vilnius: Mintis, 1990. – 622 p. 
 • IA Maceina, Antanas. Raštai. T. 4: Teologinės-filosofinės studijos: [Saulės giesmė (1954); Didžioji padėjėja (1958); Dievo avinėlis (1966)] / sudarė Antanas Rybelis. – Vilnius: Mintis, 1994. – 675 p. 
 • IA Maceina, Antanas. Raštai. T. 5: Religija dabarties pasaulyje: [Bažnyčia ir pasaulis (1970); Didieji dabarties klausimai (1971); Krikščionis pasaulyje (1973); Išlaisvinimo teologija (1986)] / sudarė Antanas Rybelis. – Vilnius: Mintis, 1993. – 779 p. 
 • IA Maceina, Antanas. Raštai. T. 6: Bendrieji filosofijos klausimai: [Filosofijos kilmė ir prasmė (1978); Asmuo ir istorija (1981); Filosofijos keliu (1978-1979)] / sudarė Antanas Rybelis. – Vilnius: Mintis, 1994. – 480 p. 
 • IA Maceina, Antanas. Raštai. T. 7: Religijos filosofija: [Religijos filosofija (1976); Dievas ir laisvė (1985); Ora et labora (1987)] / sudarė Antanas Rybelis. – Vilnius: Mintis, 1994. – 510 p.  
 • IA Maceina, Antanas. Raštai. T. 8: Pedagogikos filosofija: [disertacija Tautinis auklėjimas (1934); straipsniai iš habilitacijos darbo Ugdomasis veikimas (1935); Ideologiniai šių dienų pedagogikos pagrindai (1937)] / sudarė Antanas Rybelis. – Vilnius: Mintis, 2002. – 694 p.
 • IA Maceina, Antanas. Raštai. T. 9: Filosofija ir kultūra. Kalbos filosofija. Literatūrinės interpretacijos / parengė Antanas Rybelis. – Vilnius: Margi raštai, 2004. – 519 p. Turinys: Dabarties filosofijos keliai (1937); Žmogaus filosofijos vaidmuo (1946); Žmogaus gyvenimo prasmė (1946); Kultūros tragizmas (1947); Prometėjiškosios kultūros tragedija (1932); Gamta ir kultūra (1937); Kultūra ir žmogus (1940); Kultūra ir religija (1952); Kultūros prasmė krikščionybėje (1963); Dviejų kultūrų sankirtis (1974); Technikos prasmė (1931); Moderniųjų šokių klausimas (1931); Kalba ir žmogus; Kalba ir daiktas; Gimtoji kalba liturgijoje (1982); Religija ir kalba (1982); Literatūrinės kritikos prasmė (1951); Poezijai apginti (1979); Laiškai rašytojams (I-II) (1950-1952); Asketų sukilimas (1955); Poetų sukilimas (1955); Kūrinijos giesmė (1982); Velnio arija (1957); Nusidėjėlio tragika (1959); Maišto pradmuo Adomo Mickevičiaus kūryboje (1955); Dievo mirtis irjo atsigavimas (1946); Kristaus prasmė Aleksandro Bloko poemoje „Dvylika" (1965); Nuvainikuota Vaidilutė (1947); Apžadų Madona (1981); Tiesos ir gyveninio priešginybė (1946).
 • IA Maceina, Antanas. Raštai. T. 10: Religijos filosofija / parengė Antanas Rybelis. – Vilnius: Margi raštai, 2005. – 575 p. Turinys: Dievo ieškojimas (1937); Žmogus kaip Dievo rūpestis (1986); Kristaus prasmė (1948) Dievas ir mūsų amžius (1931); Naujoji stabmeldybė (1954); Religiniai mokslo pagrindai (1936); Religija ir moralė (1931); Krikščionybė ir filosofija (1968); Egzistencializmas ir krikščionybė (1952); Marksizmas ir krikščionybė (1965); Religijos reikšmė kultūrai (1932); Kas yra krikščionybė: žodis ar gyvenimas? (1950); Tikėjimas ir laisvė (1974); Socialinė Kristaus misija (1947); Krikščioniškosios visuomenės klausimu (1932); Katalikų vienybė (1952); Socialinis katalikų teisingumas (1937); Katalikiškoji akcija (1931-1932); Katalikiškoji akcija (1948); Pasauliškių apaštalavimas (1931); Trys klausimai dvasiškijai (1965); Dviejų istorijų kryžkelėje (1937); Kūno prikėlimas ir pasaulio perkeitimas (1933); Kristaus gimimas tautai (1936); Krikščioniškasis turinys ir lietuviškoji forma (1938); Petro regėjimas, arba Bažnyčia ir modernusis pasaulis (1953); Krikščionybės ateitis (1950).
 • IA Maceina, Antanas. Raštai. T. 11: Moterystės filosofija / parengė Antanas Rybelis. – Vilnius: Margi raštai, 2006. – 487 p. Turinys: Mysterium magnum (1933); Moterystės pirmavaizdis ir tikslai (1936); Krikščioniškosios moterystės prasmė (1937); Kūdikis ir asmens pilnatvė (1937); Moters auklėjimas karui ir taikai (1936); Moterų pedagogikos stoka (1935); Civilinė moterystės ir Bažnyčios doktrina (1940); Bažnytinės ir civilinės jungtuvės (1952); Nekaltybės problema (1933); Amazonės mito prasmė (1932); Grožio karalienių teologija (1952); Namai ir pasaulis (1937); Šeima (1936); Žmona ir motina (1948); Šeimos laimė ir šeimos tragika (1950); Marijos idėja (1954); Marijos paslaptis (1939); Visuotinė Marijos motinystė (1978); Dangun paėmimo dogmos aktualumas (1954); Marijos garbinimo prasmė (1949); Kultūrinė Marijos reikšmė; Marija, Marija! (1931); Šv. Augustino dvasios evoliucija (1930); Žmogiškosios netikrybės šventasis (1976); Šv. Pranciškaus misija moderniajame pasaulyje (1935); Simbolinė Šv. Kazimiero prasmė (1958); Šv. Pijaus X pasiuntinybė (1955).
 • IA Maceina, Antanas. Raštai. T. 12: Socialinė ir politinė filosofija / parengė Antanas Rybelis. – Vilnius: Margi raštai, 2007. – 703 p. Turinys: Masės atbudimas (1938); Ekonominis žmogus (1938); Individas-asmuo ir valstybė (1936); Tauta ir valstybė (1939-1941); Tiesa ir teisė (1952); Korporacijos problema (1935); Korporacinės idėjos aktualumas (1936); Karo prasmė ir taikos problema (1932); Politika ir pasaulėžiūra (1948); Politika ir teologija (1969); Socialinė demokratija (1947); Kultūrinė demokratija (1947); Liberalizmo kelias į bolševizmą (1948); Ginčas dėl liberalizmo (1948); Liberalizmo teisinimas (1948); Ateizmas ir komunizmas (1969); Kaino prisikėlimas (1949); Trys europiečio iliuzijos komunizmo akivaizdoje (1957); Nuo ko mes bėgome? (1971); Nuo nihilizmo į Kristų (1975); Solovjovo kelias j Vakarus (1953); Förstern ir krikščionybė (1931); Osvaldo Spenglerio palikimas (1936); Albert Schweitzer (1954); Laiškai Teilhard'o šalininkams (1973); Jakšto filosofija (1938); Stasys Šalkauskis (1946); Filosofija ir žmogus (1971); Šalkauskis kaip ateitininkas (1949); Prasminga sukaktis (1953); „Kad niekas manęs nepastebėtų" (1973); Kapas be paminklo (1975); Tasai nepažįstamasis Ivinskis (1972); Laiškas „Aidų" redaktoriui Juozui Girniui (1965); Bičiuliui vainiko vietoje (1975).
 • IA Maceina, Antanas. Raštai. T. 13: Religinė ir politinė publicistika. Papildymai / parengė Antanas Rybelis. – Vilnius: Margi raštai, 2007. – 511 p. Turinys: Dabartiniai mūsų rūpesčiai (1930); Moderniškumas ir konservatizmas (1931); Ut accendatur! (1938); Socialinis klausimas naujaisiais laikais (1938); Krikščioniškųjų institucijų reikšmė lietuvių tautai (1937); Taktika kovoje su blogybėmis (1947); Neatgailėję žmonės (1949); Komunizmo ekskomunika (1949); Katedrų lankytojai (1950); Titulai ir ordinai Bažnyčioje (1952); Jėzuitų veikimas religijoje ir dorovėje (1937); Rusiškoji kasdienybė (1953); Action Française arba nacionalizmo ir katalikybės konfliktas prancūzuose (1929); Vienybės blūdas (1950); „šiuo ženklu nugalėsi!" (1931); Kelias į krikščionybę (1931); Tikėjimo krizė ir pasauliečiai (1969); Iš Vakarų Europos (1932); Kristaus karalystė (1930); Kelkis, Jeruzale! (1931); Grąžinkime šventiesiems metams jų prasmę (1950); YMCA katalikiškuoju požiūriu (1949); Ar reikia mums misionierių? (1949); Ir jie buvo žmonės (1931); Politika ir religija (1949); Bergsono santykis su katalikybe (1950); Smūgis vertybių filosofijai (1950); Paryžiaus kardinolas – Suhard'as (1951); Kas yra ateitininkas?  (1949); „Dievas ir žmogus" ar „žmogus ir Dievas"? (1930); Duonos dialektika (1977); Ateitininkai ir gyvenamasis momentas (1931); Ateitininkų darbai ir dienos (1977); Tautos pakaitalas ar papildas? (1973); Rezistencija prieš tremties dvasią (1954); Busimoji mūsų veikla (1974); Baltų emigracijos europinis uždavinys (1958); Laiškai mano kritikams (1972); Rūpestis žmogumi (1973); Filosofija laisvės sargyboje (1975); Religines kalbos klystkeliai: „Bažnyčia" ar „Bendrija"? (1979); Gimtoji kalba liturgijoje (1984); Didžioji Konrado improvizacija (1946); Daugiaveidė motinystė (1950).
 • IA Maceina, Antanas. Raštai. T. 14: Recenzijos, viešieji laiškai, interviu, [dienoraštis] / parengė Antanas Rybelis. – Vilnius: Margi raštai, 2008. – 609 p. 
 • MA Jasmantas, Antanas. Poezija / sudarė ir redagavo Alfonsas Bukontas. [Gruodas (1965); Ir niekad ne namolei (1981)]. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1992. – 172 p.
 • Maceina, Antanas. Daiktas ir žodis: lietuvių kalbos filosofija. – Vilnius: Aidai, 1998. – 131 p. 
 • Maceina, Antanas. Mintys, apmąstymai. – Vilnius: Eugrimas, 1998. – 447 p. 
 • MA Jasmantas, Antanas. Klajūnas: eilėraščiai / [sudarytoja Tatjana Maceinienė]. – Vilnius: Aidai, 2001. – 111 p. 
 • MA "Žmogui gera būti tik meilėje": Antanas Maceina apie Meilę: laiškai, eilėraščiai, pasvarstymai... / [sudarytoja] Tatjana Maceinienė. – Vilnius: Margi raštai, 2009. – 173, [2] p. 
V. 1: Knygos apie A. Maceiną
 • MA Maceinienė Tatjana. Pašauktas kūrybai: Antanas Maceina: filosofo asmenybės interpretacija. – Vilnius: Aidai, 2000. – 318 p. 
 • MA Maceinienė, Tatjana. Pradžioje buvo Žodis...: pokalbiai su Antanu Maceina-Jasmantu apie poeziją. – Vilnius: Apostrofa, 2004. – 159 p. 
 • MA Maceinienė, Tatjana. "Kurgi, mirtie, tavasis geluonis?!": pokalbiai su filosofu Antanu Maceina apie mirtį. – Vilnius: Margi raštai, 2007. – 128, [3] p. 
 • MA Maceinienė Tatjana. Išmintis gimusi kančioje. Antanas Maceina: gyvenimas ir kūryba. – Vilnius: Margi raštai, 2008. – 368, [3] p. 
 • MA Maceinienė Tatjana. Miegantis protas, arba Serganti Lietuva. – Vilnius: Margi raštai, 2011. – 140, [4] p. 
 • Maceinienė, Tatjana. Antano Maceinos tikėjimo fenomenas. – Vilnius: Margi raštai, 2016. – 141, [3] p. 
 • Paulauskas, R. S. Šalkauskio ir A. Maceinos filosofinė pedagogika. – Vilnius: Lietuvos "Žinijos" draugijos leidykla, 1990. – 87 p. 
  • Paulauskas, Rolandas. S. Šalkausko ir A. Maceinos filosofinės edukologijos metmenys. – Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2009. – 77 p. 
 • Paulikaitė, Milda. Origin of philosophy. A. Maceina's contribution: mokomoji knyga. – Kaunas: Technologija, 2010. – 83 p. 
V. 2: Straipsniai apie A. Maceiną

LI Aramavičiūtė, Vanda. Antano Maceinos tautinio auklėjimo idėjos globalizacijos kontekste. In: Acta paedagogica Vilnensia. T. 21 (2008), p. 30–40.

Balčius, Jonas. Antanas Maceina: prometėjizmo etika. – Vilnius: Filosofijos ir sociologijos institutas, 1995. – 17, [1] p. 

LI Balčius, Jonas. Teisumo ir teisuoliškumo interpretacija Antano Maceinos kūriniuose "Didysis inkvizitorius", "Niekšybės paslaptis" ir "Jobo drama". In: Logos. T. 27 (2001), p. 26–48.

LI Balčius, Jonas. Antanas Maceina – krikščioniškojo egzistencializmo Lietuvoje pradininkas. In: Logos. T. 35 (2003), p. 6–17; T. 36 (2004), p. 6–19 (jungtinis failas). 

LI Balčius, Jonas. Dorovinė ir soterologinė kančios prasmė Antano Maceinos filosofijoje. In: Logos. T. 52 (2007), p. 6–27; T. 53 (2007), p. 6–13 (jungtinis failas). 

LI Balčius, Jonas. Tautos ir tautinės ištikimybės problema A. Maceinos ir J. Girniaus veikaluose. In: Problemos. T. 73 (2008), p. 179–196.

LI Balčius, Jonas. Filosofija kaip pasaulėžiūra ir etika Antano Maceinos ir Juozo Girniaus veikaluose. In: Logos. T. 57 (2008), p. 36–43; T. 58 (2008), p. 76–85; T. 59 (2009), p. 13–19 (jungtinis failas)

LI Balčius, Jonas. A. Maceinos ir J. Girniaus pedagogika "sub specie aeternitatis" filosofijos aspektu. In: Pedagogika. T. 101 (2011), p. 9–16.

LI Baltuškaitė, Marija; Mickienė, Ilona. Estetinės Antano Maceinos pažiūros. In: Respectus philologicus. Nr. 4-5 (2001), p. 127–134. 

LI Barkauskaitė, Marijona. A. Maceinos tautinio auklėjimo idėjos globalizacijos kontekste. In: Pedagogika. T. 107 (2012), p. 25–30.

IA Donskis, Leonidas. Antanas Maceina: doktrininis intelektualas XX amžiaus lietuvių kultūroje. In: Akiračiai. 1997, Nr. 2, p. 4–7; Nr. 3, p. 4–5; nr. 4, p. 4–5 (vientisas failas)

LI Dulskis, Romualdas. Akistata su šventumo fenomenu Antano Maceinos "Saulės giesmėje": A. Maceinos 100-osioms gimimo metinėms. In: Soter. T. 31(59) (2009), p. 25–35.

LI Ivanovas, Bernaras. Tautiškumo idėjos tarpukario Lietuvos filosofų S. Šalkauskio ir A. Maceinos darbuose. In: Kultūros barai. 2001, Nr. 3, p. 82–86; Nr. 4, p. 85–88 (viename faile)

LI Jakaitė, Dalia. Teologinė džiaugsmo estetika Antano Maceinos religijos filosofijoje. In: Soter. T. 31(59) (2009), p. 37–51.

LI Jakaitė, Dalia. Apie Pranciškų ir kitus šventuosius: "buvimo bendruomenė" Antano Maceinos filosofijoje ir poezijoje. In: Acta humanitarica universitatis Saulensis. T. 18 (2014), p. 40–59.

LI Jokubaitis, Alvydas. Stasys Šalkauskis ir Antanas Maceina kaip politikos filosofai. In: Politologija. T. 22 (2001), Nr. 2, p. 3–25.

LI Jonkus. Dalius. Kultūros samprata Antano Maceinos filosofijoje ir kultūros fenomenologijos galimybės. In: Soter. T. 14(42) (2004), p. 87–99.

LI Jonkus. Dalius. Prometėjiška kultūros tragedija Antano Maceinos filosofijoje. In: Filosofija. Sociologija. T. 20 (2009), nr. 1, p. 27–34.

LI Kavaliauskas, Tomas. Egzistencinio teizmo ir ateizmo tiesos perskyra: J. Girniaus ir A. Maceinos perspektyva. In: Logos. T. 93 (2017), p. 85–97.

IA Konickis, Andrius. Filosofas rizikos akivaizdoje. In: Naujoji Romuva. 2009, Nr. 4, p. 22–27.

LI Konsevičiūtė, Roma. "Giesmių giesmės" motyvų transformacija Antano Jasmanto lyrikoje. In: Respectus philologicus. Nr. 20(25) (2011), p. 162–169.

LI Malcius, Ramūnas Boleslovas. Kenozė ir kūrimas: Antano Maceinos religijos filosofija. In: Soter. T. 78 (106) (2021), p. 21–33.

LI Malcius, Ramūnas Boleslovas. Logos kenozė kaip raktas Dievui (at)pažinti Antano Maceinos filosofijoje. In: Soter. T. 80 (108) (2021), p. 5–16.

LI Martinkus, Andrius. Bolševizmo genezės ieškojimai Nikolajaus Berdiajevo ir Antano Maceinos egzilio tekstuose. In: Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos. T. 4 (2007), p. 52–66.

LI Martinkus, Andrius. Komunizmo ir rusiškumo santykio problema Antano Maceinos publicistikoje ir "euroazijininkų" filosofijoje. In: Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos. T. 9 (2010), p. 131–142.

LI Martišauskienė, Elvyda. Fundamentinės ugdymo problemos Antano Maceinos pedagogikoje. In: Acta paedagogica Vilnensia. T. 21 (2008), p. 14–21.

LI Mikelaitis, Gediminas. Stasio Ylos ir Antano Maceinos krikščioniškojo gyvenimo atnaujinimo analitika. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 37 (2013), p. 29–40.

LI Oniščik, Marija. Antanas Maceina: "Kuo jūs mane laikote?" (Mt 16, 15). In: Soter. T. 29(57) (2009), p. 17–29.

LI Peluritis, Laurynas. Maceinos raštų (pa)likimas. In: Knygų aidai. 2011, Nr. 3, p. 26–31.

LI Peluritis, Laurynas. Ontologiniai laisvės pagrindai brandžiojoje Antano Maceinos religijos filosofijoje. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 38 (2014), p. 149–164.

IA Petrauskas, Gytautas. Antano Maceinos tautinės valstybės modelio analizė. In: Nepriklausomybės sąsiuviniai. 2019, nr. 2, p. 63–70.

IA Petraškaitė-Pabst, Sandra. Antanas Maceina – Leben und Werk eines litauischen Philosophen im Exil. In: Annaberger Annalen über Litauen und deutsch-litauische Beziehungen. Nr. 25 (2017), p. 133–155.

LI Plėšnys, Albinas. Kapitalizmas kaip liga A. Maceinos Socialiniame teisingume. In: Problemos. T. 74 (2008), p. 65–76.

LI Pruskus, Valdas. Antanas Maceina: rasizmas ir tautinės mažumos valstybėje. In: Logos. T. 57 (2008), p. 44–57.

LI Simonova, Jelena. Kalba kaip požiūris į pasaulį A. Maceinos filosofijoje. In: Soter. T. 30(58) (2009), p. 37–48.

LI Skrupskelytė, Viktorija. Antano Maceinos-Jasmanto religinė poezija. In: Soter. T. 19 (2006), p. 177–204.

IA Skrupskelis Kęstutis. Tariamasis jaunųjų katalikų kartos fašizmas [polemika su L. Donskiu]. In: Naujasis židinys – Aidai, 1999, nr. 4, p. 212–227.

IA Šliogeris, Arvydas. Antano Maceinos sugrįžimas. In: Maceina, Antanas. Raštai. T. 3. – Vilnius: Mintis, 1990, p. 5–23. 

LI Šliogeris, Arvydas. Tragiškasis herojus ir lietuviškoji jo atmaina: neolitinė Antano Maceinos apologija su paleolitine tragiškojo gesto prologija. In: Naujoji Romuva. 2008, Nr. 4, p. 16–25.

LI Uzdila, Juozas Vytautas. A. Maceinos filosofinė pedagogika. In: Problemos. T. 74 (2008), p. 77–85.

LI Valatkienė, Stasė. Antano Maceinos požiūris į naująsias pedagogikos sroves. In: Acta paedagogica Vilnensia. T. 21 (2008), p. 22–29.

LI Varlašina, Margarita. Antano Maceinos Didysis inkvizitorius: hermeneutinis istorinės veikmės aspektas. In: Literatūra. T. 50 (2008), nr. 2, p. 30–41.

LI Žemaitytė, Sigita. Asmuo, tauta ir istorija egziliniuose Antano Maceinos galvojimuose. In: Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos. T. 12 (2011), p. 140–150.

 

Parengta 2023-08-21

eBIBLIOTEKŲ ženklai

EP ePavelde ir pan. skelbiamas vientisas, parsisiunčiamas failas
EP ePavelde ir pan. skelbiamas daugiapuslapinis, vartomas leidinys

BA Baltistica (Lietuva)
BG Google knygos (JAV)
BJ Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (Lenkija)
BP Беларуская Палічка (Baltarusija)
BS Bayerische StatsBibliothek (Vokietija)
DE Deutsche Digitale Bibliothek (Vokietija)
DI Diasporiana (Kanada)
DT Dievas ir Tėvynė (Lietuva)
EH Научное наследие России (Rusija)
EP ePaveldas (Lietuva)
GP Электронная библиотека ГПИБ (Rusija)
HA Hathi Trust Digital library (JAV)
IA Internet archive (JAV)
IS Lietuvos istorijos instituto leidiniai (Lietuva)
KA Kamunikat. Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка (Lenkija)
KI Lietuvių kalbos instituto žurnalai (Lietuva)
KM Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
LI Lituanistika (Lietuva)
LK Lietuvių katalikų mokslo akademija (Lietuva)
MA Antano Maceinos paveldas (Lietuva)
MD Munchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliotek (Vokietija)
PB Podlaska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
PL Polona (Lenkija)
PO Восточная Пруссия в литературе (Rusija)
RU Руниверс (Rusija)
SP Lituanistikos tyrimų centro projektas (JAV)
TM Tautos menta (Lietuva
UT Universitas Tartuensis Dspace (Estija)
VE Versmės leidykla (Lietuva)
VU Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninės kolekcijos (Lietuva)
ŽŽ Bibliografinė duomenų bazė „Žymūs Lietuvos žmonės“ (Lietuva)

Papildomi ženklai

VLE nuoroda į straipsnį Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (Lietuva)
MLE nuoroda į straipsnį „Mažosios Lietuvos enciklopedijoje“
Wik nuoroda į straipsnį „Vikipedijoje“
100 nuoroda į Lietuvos universiteto 100-mečiui skirtos parodos puslapius
Enc nuoroda į straipsnį Encyclopedia.com