Juozapas Jonas SKVIRECKAS

1873–1959 m. VLE

II: Autobiografika
 • IA Arkivyskupo metropolito Juozapo Jono Skvirecko laiškai prelatui Aleksandrui Dambrauskui-Adomui Jakštui / parengė Aldona Vasiliauskienė. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 16 (2000), p. 527–580.
 • IA Arkivyskupo Juozapo Skvirecko atsiminimai ir traukimosi iš Lietuvos dienoraštis [1944 liepa – rugpiūtis] / parengė A. Katilius. In: Lietuvių katalikų mokslo akademija. Metraštis. T. 15 (1999), p. 637–674.
III: Kūryba
 • IA Skvireckas, Juozapas. Šventasis Tėvas Popėžius Pijus X. - Kaune: [Šv. Kazimiero draugija], 1906. – 38, [2] p. 
 • EP Skvireckas, J. Naujas „Syllabus“. In: Draugija. Nr. 9 (1907), p. 48–56. 
 • EP Skvireckas, J. Encyklika apie „Modernistų doktrinas". In: Draugija. Nr. 11 (1907), p. 308–316. 
 • Skvireckas, J. Šv. Jonas Augsaburnis:
  EP D. 1. In: Draugija. Nr. 21 (1908), p. 45–52.
  EP D. 2. In: Draugija. Nr. 22 (1908), p. 156–167. 
 • EP Skvireckas, J. Kunigaikštis Merkelis Giedraitis Žemaičių vyskupas Apaštalas. In: Draugija. Nr. 29 (1909), p. 63–76. 
 • EP Skvireckas, J. Apie komėtas. In: Draugija. Nr. 38 (1910), p. 116–125. 
 • IA Skvireckas, Juozapas. Šventas Povilas Apaštalas. - Kaunas: Šv. Kazimiero Draugija, 1910. – VII, 188, 22 p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 81)
 • IA Skvireckas, Juozapas. Trumpas įvedimas (introdukcija) į Šventąjį Raštą. - Kaunas: [Šv. Kazimiero Draugija], 1911. – 61, [3] p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 104) [integruota į Šventąjį Raštą Senojo Testamento. T. 1, 1913]
  • Skvireckas, Juozapas. Bendrasis įvadas į Šventąjį Raštą. – 2-oji laida. – Roma: Kan. Dr. J. Končius, 1954. – 59 p. 
 • IA Skvireckas, J. Neteisusis užvaizdas. In: Soter. III metai (1926), p. 43–49.
 • IA Skvireckas, J. „Nesipriešinkite piktam“. In: Soter. V metai (1928), nr. 1, p. 15–21. 
III-IV: Švento Rašto vertimai ir komentarai
 • EP Šventa Musų Viešpaties Jezaus Kristaus evangelija ir Apaštalų darbai / vertė ir paaiškinimus pridėjo kun. Juozapas Skvireckas. – Kaune: [s.n.], 1906. – VIII, 438, [2] p.
 • Šventasis Raštas Senojo ir Naujojo Įstatymo arba Testamento su Vulgatos tekstu / vertė ir komentorių pridėjo Juozapas Skvireckas:
  IA T. 1: Šventasis Raštas Senojo Testamento. T. 1: Trumpas įvedimas į Šv. Raštą. Penkios Mozės knygos. Jozuės knyga. Teisėjų knyga. Rutos knyga. - Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1913. – 946 p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 111)
  IA T. 2: Šventasis Raštas Senojo Testamento. T. 2: Samuėlio knygos. Karalių knygos. Kronikų knygos. Ezdro knyga. Noemijo knyga. Tobijo knyga. Juditos knyga. Esteros knyga. Jobo knyga. – Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1921. – 966 p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 311)
  IA T. 3: Šventasis Raštas Senojo Testamento. T. 3: Psalmių knyga. Patarlių knyga. Pamokslininkas. Giesmių giesmė. Išminties knyga. Ekleziastikas. Izaijo pranašystė. - Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1923. – 992 p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 311)
  IA T. 4: Šventasis Raštas Senojo Testamento. T. 4: Jeremijo pranašystė. Raudos. Baruko pranašystė. Ezekiėliaus pranašystė. Daniėliaus pranašystė. Dvylika mažųjų pranašų. Makabiejų knygos. – Kaunas: [Šv. Kazimiero draugija], 1932. – 949 p.
  IA T. 5: Šventasis Raštas Naujojo Testamento. T. 1: Evangelijos pagal Matą, Morkų, Luką ir Joną. Apaštalų darbai. – Kaunas: [Šv. Kazimiero draugija], 1937. – VII, 731 p.
  IA T. 6: Šventasis Raštas Naujojo Testamento. T. 2: Šv. Povilo Gromatos. Katalikiškosios Gromatos. Apreiškimas. – Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1911. – XII, 655 p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 88)
  • Šventasis Raštas Naujojo Testamento. – 2-oji laida. –  [T. 2]: Šventojo Povilo laiškai; Katalikiškieji laiškai; Apreiškimas. - [Nördlingen]: Lux, [1949]. – 655 p. 
 • EP Evangelios dalįs: skaitomos visų metų Viešpaties dienomis ir šventadieniais / vertė Juozapas Skvireckas. – Tilžė: Šv. Kazimiero draugija], 1916. – XVI, 143 p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 200)
  • IA Lekcijos ir evangelijos, skaitomos visų metų Viešpaties dienomis, šventadieniais ir šiokiadieniais / Tekstas imtas iš arkivyskupo Juozapo Skvirecko Šv. Rašto vertimo. – 2-asis patais. ir papild. leidimas. – Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1939. – XV, 276 p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 728)
 • Naujasis mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Testamentas / vertė Juozapas Skvireckas. – Kaunas: [s.n.], 1922. – XIX, 620 p. [kišeninė versija]
  • Naujasis mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Testamentas / vertė Juozapas Skvireckas. - 2-a patais. laida. – Kaunas: [s.n.], 1936. – XIX, 765 p. 
  • Naujasis mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Testamentas / vertė Juozapas Skvireckas. – 3-oji laida:
   D. 1: Evangelijos. - Kaunas: Švento Kazimiero draugija, 1939. – XVI, 416 p.
   D. 2: Apaštalų darbai. Laiškai. Apreiškimas. - Kaunas: [s.n.], 1941. – XVI, 480 p.  
  • Naujasis mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Testamentas / vertė Juozapas Skvireckas. – 2-a pataisyta laida. – Boston: P. M. Juras; "Darbininko" spauda, 1945. – XIX, 765 p. 
  • IA Naujasis mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Testamentas / vertė Juozapas Skvireckas. – 4-oji laida. – Stuttgart: Lux, 1947. – XXIII, 620 p. 
 • IA Psalmių knyga. Vertimas lietuvių kalbon [su Vulgatos tekstu] / parūpino [išvertė ir komentarus parašė] Juozapas Skvireckas. - Stuttgart: Lux, 1949. – XIX, 521 p. 
  • Psalmių knyga. Vertimas lietuvių kalbon / parūpino Juozapas Skvireckas. - Stuttgart: Lux, 1949. – XIX, 223 p.
 • Šventasis Raštas Senojo Testamento [be Vulgatos teksto] / vertė ir komentorių pridėjo Juozapas Jonas Skvireckas. – Antra laida:
  IA T. 1. - Roma: J. Končius, 1955. – 1041 p.
  IA T. 2. - Roma: J. Končius, 1958. – 1241 p. 
 • Šventasis Raštas. Senasis Testamentas / iš lotynų k. vertė Juozapas Jonas Skvireckas, [redagavo ir komentavo Kornelijus Platelis]. – 3-ias leidimas:
  IA T. 1. – Vilnius: Vaga, 1990. – 605 p. (Pasaulinės literatūros biblioteka. Literatūra iki XIX a., kn. 9)
  IA T. 2. – Vilnius: Vaga, 1991. – 813 p. (Pasaulinės literatūros biblioteka. Literatūra iki XIX a., kn. 10)
  IA T. 3. – Vilnius: Vaga, 1991. – 541 p. (Pasaulinės literatūros biblioteka. Literatūra iki XIX a., kn. 11)
V: Apie J. Skvirecką
 • IA Čėsnys, B. Vyskupo reikšmė krikščionybėje, ir Arkivyskupas Juozapas Skvireckas. - Kaunas: [s.n.], [1939]. – 30 p. 
 • IA Jo Ekscelencija Kauno arkivyskupas metropolitas dr. Juozapas Jonas Skvireckas: 80 metų sukakties proga / parengė Bronius Zumeris. - Melbourne: Pranas Vaseris, 1953. – 40 p. [padaugintas mašinraštis]
  • Jo Ekscelencija Kauno arkivyskupas metropolitas dr. Juozapas Jonas Skvireckas: 80 metų sukakties proga / parengė Bronius Zumeris. – [2-as leidimas]. - Melbourn: [s.n.], 1994. – 42 p. 
 • Jo Ekscelencija arkivyskupas metropolitas Juozapas Skvireckas – 80 metų jubiliatas: trumpa jo gyvenimo biografija ir ganytojiškas laiškas lietuviams. – [Tirol]: V. Brizgys, 1953. – 50 p. 
 • IA Tulaba, Ladas. Arkivyskupas Juozapas Jonas Skvireckas (1873-1959). In: Lietuvių katalikų mokslo akademija. Metraštis. T. 1 (1965), p. 295–308. 
 • IA Vasiliauskienė, Aldona. 120 metų Šventojo Rašto vertėjui. In: Lietuvių katalikų mokslo akademija. Metraštis. T. 7 (1994), p. 84–122. 

 

Priedas. Biblijos leidimų ir komentarų serijos, galėjusios įtakoti J. Skvirecko vertimą ir komentarus

(jų fragmentai rasti J. Skvirecko bibliotekos likučiuose, dabar saugomuose Kauno kunigų seminarijos bibliotekoje)

1. BIBLISCHER COMMENTAR ÜBER DAS ALTE TESTAMENT 
von Carl Friedrich Keil (1807-1888) und Franz Delitzsch (1813-1890)
 • Keil, Carl Friedrich. Biblischer Commentar über die Bücher Mose's. Bd. 1: Genesis und Exodus. – Leipzig: Dörffling & Franke, 1861. – XXVI, 566 p. 
  • IA Keil, Carl Friedrich. Biblischer Commentar über dDie Bücher Mose's. Bd. 1: Genesis und Exodus. – 2. Verbesserte Auflage. – Leipzig: Dörffling & Franke, 1866. – XXVI, 578 p. 
 • Keil, Carl Friedrich. Biblischer Commentar über die Bücher Mose's. Bd. 2: Leviticus, Numeri und Deuteronomium. – Leipzig: Dörffling & Franke, 1862. – 596 p. 
  • IA Keil, Carl Friedrich. Biblischer Commentar über die Bücher Mose's. Bd. 2: Leviticus, Numeri und Deuteronomium. – 2. Verbesserte Auflage. – Leipzig: Dörffling & Franke, 1870. – 610 p. 
 • IA Keil, Carl Friedrich. Biblischer Commentar über die Prophetischen Geschichtsbücher. Bd. 1: Josua, Richter und Ruth. – Leipzig: Dörffling & Franke, 1863. – XIV, 382 p. 
 • IA Keil, Carl Friedrich. Biblischer Commentar über die Prophetischen Geschichtsbücher. Bd. 2: Die Bücher Samuels. – 2. Verbesserte Auflage. – Leipzig: Dörffling und Franke, 1875. – 398 p. 
 • Keil, Carl Friedrich. Biblischer Commentar über die Prophetischen Geschichtsbücher. Bd. 3: Die Bücher der Könige. – Leipzig: Dörffling & Franke, 1865. – 388 p. 
  • IA Keil, Carl Friedrich. Biblischer Commentar über die Prophetischen Geschichtsbücher. Bd. 3: Die Bücher der Könige. – 2. Verbesserte und Vermehrte Auflage. – Leipzig: Dörffling & Franke, 1876. – 430 p. 
 • IA Keil, Carl Friedrich. Biblischer Commentar über die nachexilischen Geschichtsbücher: Chronik, Esra, Nehemia und Esther. – Leipzig: Dörffling und Franke, 1870. – VIII, 659 p. 
 • BG Keil, Carl Friedrich. Biblischer Commentar über die Bücher der Makkabäer. – Leipzig: Dörffling & Franke, 1875. – IV, 428 p.
 • Delitzsch, Franz. Biblischer Commentar über die poetischen Bücher. Bd. 1: Biblischer Commentar über die Psalmen. – Leipzig: Dörffling u. Franke, 1867. – VI, 796 p. 
  • IA Delitzsch, Franz. Biblischer Commentar über die poetischen Bücher. Bd. 1: Biblischer Commentar über die Psalmen. Heft 1. Leipzig: Dörffling u. Franke, 1873. – VIII, 507 p. 
  • IA Delitzsch, Franz. Biblischer Commentar über die poetischen Bücher. Bd. 1: Biblischer Commentar über die Psalmen. Heft 2. Leipzig: Dörffling u. Franke, 1873. – 407 p. 
 • IA Delitzsch, Franz. Biblischer Commentar über die poetischen Bücher. Bd. 2: Das Buch Iob. – Leipzig: Dörffling u. Franke, 1864. – 543 p. 
  • IA Delitzsch, Franz. Biblischer Commentar über die poetischen Bücher. Bd. 2: Das Buch Iob. – 2., durchaus umgearb. Aufl. – Leipzig: Dörffling u. Franke, 1876. – VIII, 615 p. 
 • IA Delitzsch, Franz. Biblischer Commentar über die poetischen Bücher. Bd. 3: Das Salomonische Spruchbuch. – Leipzig: Dörffling u. Franke, 1873. – VI, 556 p. 
 • IA Delitzsch, Franz. Biblischer Commentar über die Poetischen Bücher. Bd. 4: Hoheslied und Koheleth Spruchbuch. – Leipzig: Dörffling u. Franke, 1875. – 461 p.
 • Delitzsch, Franz. Biblischer Commentar über die Prophetische Bücher. Bd. 1: Biblischer Commentar über den Prophet Jesaia. – Leipzig: Dörffling und Franke, 1866. – XXII, 668 p. 
  • IA Delitzsch, Franz. Biblischer Commentar über die Prophetische Bücher. Bd. 1: Biblischer Commentar über den Prophet Jesaia. – 2., überarb. Ausg. – Leipzig: Dörffling und Franke, 1869. – XXII, 725 p. 
 • IA Keil, Carl Friedrich. Biblischer Commentar über die Prophetische Bücher. Bd. 2: Biblischer Kommentar über den Propheten Jeremia und die Klagelieder. – Leipzig: Dörffling u. Franke, 1872. – 625 p. 
 • IA Keil, Carl Friedrich. Biblischer Commentar über die Prophetische Bücher. Bd. 3: Biblischer Commentar über den Propheten Ezechiel. – Leipzig: Dörffling & Franke, 1868. – 527 p. 
  • Keil, Carl Friedrich. Biblischer Commentar über die Prophetische Bücher. Bd. 3: Biblischer Commentar über den Propheten Ezechiel. – 2., verbesserte und teilweise umgearbeitete Auflage. – Leipzig: Dörffling u. Franke, 1882. – 543, [6] p. 
 • IA Keil, Carl Friedrich. Biblischer Commentar über die Prophetische Bücher. Bd. 3: Biblischer Commentar über den Propheten Daniel. – Leipzig: Dörffling u. Franke, 1869. – 419 p. 
 • Keil, Carl Friedrich. Biblischer Commentar über die Prophetische Bücher. Bd. 5: Biblischer Commentar über die zwölf kleinen Propheten. – Leipzig: Dörffling & Franke, 1866. – 700 p. 
  • IA Keil, Carl Friedrich. Biblischer Commentar über die Prophetische Bücher. Bd. 5: Biblischer Commentar über die zwölf kleinen Propheten. – 2. Verbesserte Auflage. – Leipzig: Dörffling u. Franke, 1873. – 715 p. 
2. LA SAINTE BIBLE:  texte de la Vulgate, traduction française en regard avec commentaires 

(Pirmas leidimas pradėtas leisti 1873 m.; čia pateikiamos nuorodos į trečią leidimą)

 • IA Introduction générale / par M. l'abbé Charles Trochon. – Paris: P. Lethielleux, 1886. – 584 p. 
 • IA Introduction générale. Parte 2 / par M. l'abbé Charles Trochon. – Paris: P. Lethielleux, 1894. – 696 p. 
 • BG Le langage symbolique et le sens spirituel des saintes écritures (Partie de l'introduction générale) / par Th. Pr[osper] Le Blanc d'Ambonne. – Paris: P. Lethielleux, 1884. – 208 p. 
 • IA Tables homilétique ou Thesaurus biblicus / auctore Philipp Paul Merz. – Paris: P. Lethielleux, 1892. – II, 676 p. 
 • IA Atlas géographique et archéologique pour l'étude de l'Ancien et du Nouveau Testament / par Victor Ancessi. – Paris: P. Lethielleux, 1876. – VI, XX, 29, XX, 20 p. 
 • IA Tables generales, chronologiques et analytiques / par M. l'abbé [Eugene] Duplessy et M. l'abbé Charles Trochon. – Paris: P. Lethielleux, Paris, 1890. – 388, 28, 36, XLIII p.

--------------------------------------------------

 • IA La Genèse et introduction au Pentateuque / par M. l'abbé Henry-Joseph Crelier. – Paris: P. Lethielleux, 1895. – XXXV, 464 p. 
 • IA L’Exode / introduction critique et commentaires par M. l'abbé Henri-Joseph Crelier, traduction française Antoine Bayle. – Paris: P. Lethielleux, 1895. – IV, 309 p. 
 • IA Lévitique / introduction critique et commentaires par M. l'abbé Henri-Joseph Crelier, traduction française Antoine Bayle. – Paris: P. Lethielleux, 1895. – XI, 167 p. 
 • IA Les Nombres / introduction critique et commentaires M. l'abbé Charles Trochon, traduction française Antoine Bayle. – Paris: P. Lethielleux, 1895. – 207 p. 
 • IA Le Deutéronome / introduction critique et commentaires M. l'abbé Charles Trochon, traduction française Antoine Bayle. – Paris: P. Lethielleux, 1895. – 220 p. 
 • IA Le livre de Josué / introduction critique et commentaires par M. l'abbé Clair, traduction française Antoine Bayle. – Paris: P. Lethielleux, 1896. – 134 p. 
 • IA Les Juges et Ruth / introduction critique et commentaires par M. l'abbé Clair, traduction française Antoine Bayle. – Paris: P. Lethielleux, 1896. – 181 p. 
 • IA Les livres des Rois. T. 1 / introduction critique et commentaires par Clair, traduction française par M. l'abbé Bayle. – Paris: P. Lethielleux, 1897. – 420 p. 
 • IA Les livres des Rois. T. 2 / introduction critique et commentaires par Clair, traduction française par M. l'abbé Bayle. – Paris: P. Lethielleux, 1897. – 588 p. 
 • IA Les Paralipomènes / introduction critique et commentaires par Clair, traduction française par M. l'abbé Bayle. – Paris: P. Lethielleux, 1897. – 400 p. 
 • IA Esdras et Nehémias / introduction critique et commentaires par Clair, traduction française par M. l'abbé Bayle. – Paris: P. Lethielleux, 1895. – XVI, 140 p. 
 • IA Tobie, Judith et Esther / introduction critique, traduction française et commentaires M. l'abbé Henri Gillet. – Paris: P. Lethielleux, 1897. – 226, 5 p. 
 • IA Les Machabées / introduction critique, traduction française et commentaires par Gustave Gillet. – Paris: P. Lethielleux, 1897. – IV, 306 p. 
 • IA Le livre de Job / introduction critique, traduction française et commentaires par M. l'abbé Henri Lesêtre. – Paris: P. Lethielleux, 1897. – 266 p. 
 • IA Le livre des Psaumes: Ètude sur la poésie héraique / introduction critique, doubl. traduit française d'après l'hébreu et d'après Vulgate, et commentaires par Henri Lesêtre. – Paris: P. Lethielleux, 1897. – XCII, 699 p. 
 • IA Le livre des Proverbes / introduction critique, traduction française et commentaires par M. l'abbé Henri Lesêtre. – Paris: P. Lethielleux, 1896. – 249 p. 
 • IA Le Cantique des Cantiques / avec traduit spéciale sur l'hébreu et commentaires par Arthur Le Hir. – Paris: P. Lethielleux, 1898. – 110 p. 
 • IA L'Ecclésiastique / introduction critique, traduction française et commentaires par M. l'abbé Henri Lesêtre. – Paris: P. Lethielleux, 1896. – 281 p. 
 • IA Le livre de la Sagesse / introduction critique, traduction française et commentaires par M. l'abbé Henri Lesêtre. – Paris: P. Lethielleux, 1896. – 146 p. 
 • IA L'Ecclésiaste / introduction critique, traduction française d'après l'hébreu, et commentaires par M. l'abbé Alexandre Motais. – Paris: P. Lethielleux, 1895. – 179, 8 p. 
 • IA Introduction générale aux Prophétes / par M. l'abbé Charles Trochon. – Paris: P. Lethielleux, 1895. – CXIV p. 
 • IA Les Prophètes – Isaie / introduction critique et commentaires par M. l'abbé Charles Trochon. – Paris: P. Lethielleux, 1895. – 300 p. 
 • IA Les Prophètes. Jérémie, Lamentations – Baruch / introduction critique, traduction française et commentaires M. l'abbé Charles Trochon. – Paris: P. Lethielleux, 1896. – 440 p. 
 • IA Les Prophètes – Ezéchiel / introduction critique, traduction française et commentaires M. l'abbé Charles Trochon. – Paris: P. Lethielleux, 1897. – IV, 356 p. 
 • IA Les Prophètes – Daniel / introduction critique, traduction française et commentaires M. l'abbé Charles Trochon. – Paris: P. Lethielleux, 1894. – 271 p. 
 • IA Les petits prophètes / introduction critique, traduction française et commentaires par M. l'abbé Charles Trochon. – Paris: P. Lethielleux, 1895. – IV, 527 p. 

------------------------------------------------

 • IA Introduction général aux Évangiles / par M. l'abbé Louis-Claude Fillion. – Paris: P. Lethielleux, 1896. – 137 p. 
 • IA Évangile selon S. Matthieu / introduction critique et commentaires par Louis-Claude Fillion, traduction française Antoine Bayle. – Paris: P. Lethielleux, 1898. – 570 p. 
 • IA Évangile selon S. Marc / introduction critique et commentaires par Louis-Claude Fillion, traduction française Antoine Bayle. – Paris: P. Lethielleux, 1895. – Iv, 228 p. 
 • IA Évangile selon S. Luc / introd. crit. et commentaires par L. Cl. Fillion. – Paris: P. Lethielleux, 1897. – 415 p. 
 • IA Évangile selon S. Jean / introduction critique et commentaires par M. l'abbé Louis-Claude Fillion, traduction française Antoine Bayle. – Paris: P. Lethielleux, 1895. – LXIV, 388 p. 
 • IA Synopsis Evangelica seu quatuor sancta Jesu Christi Evangelia / par M. l'abbé Louis-Claude Fillion. – Paris: P. Lethielleux, 1895. – XIX, 138 p. 
 • IA Les Actes des Apôtres / introduction critique et commentaires par M. l'abbé Henri-Joseph Crelier, traduction française Antoine Bayle. – Paris: P. Lethielleux, 1898. – XXVIII, 320 p. 
 • IA Épitres de Saint Paul / introduction critique et commentaires par M. l'abbé Paul Augustin Drach, traduction française Antoine Bayle. – Paris: P. Lethielleux, 1896. – LXXXX, 806 p. 
 • IA Épitres catholiques / introduction critique et commentaires par M. l'abbé Paul Augustin Drach, traduction française Antoine Bayle. – Paris: P. Lethielleux, 1893. – 236 p. 
 • IA Apocalypse de Saint Jean / introduction critique et commentaires par M. l'abbé Paul Augustin Drach, traduction française Antoine Bayle. – Paris: P. Lethielleux, 1898. – 470 p. 
3. LA SAINTE BIBLE / commentée
par Louis-Claude Fillion (1843–1927)

(Pirmas leidimas parengtas 1888–1904 m.; čia pateikiamos nuorodos į vėlesnius leidimus, kurie identiški pirmajam)

 • La Sainte Bible (texte latin et traduction française) / commentée d'après la Vulgate et les textes originaux à l'usage des séminaires et du clergé par Louis-Claude Fillion. – [Ensemble d'éditions ultérieures]:
  IA T. 1. – 6. édition. – Paris: Libraire Letouzey et Ané, 1923. – 684 p.
  IA T. 2. – 7. édition. – Paris: Libraire Letouzey et Ané, 1922. – 688 p.
  IA T. 3. – 7. édition. – Paris: Libraire Letouzey et Ané, 1922. – 639 p.
  IA T. 4. – 8. édition. – Paris: Libraire Letouzey et Ané, 1924. – 645 p.
  IA T. 5. – 6. édition. – Paris: Libraire Letouzey et Ané, 1922. – 825 p.
  IA T. 6. – 8. édition. – Paris: Libraire Letouzey et Ané, 1924. – 912 p.
  IA T. 7. – 8. édition. – Paris: Libraire Letouzey et Ané, 1924. – 838 p.
  IA T. 8. – 9. édition. – Paris: Libraire Letouzey et Ané, 1928. – 904 p.  
4. CURSUS SCRIPTURAE SACRAE
auctoribus Karl Josef Rudolph Cornely (1830–1908), Joseph Knabenbauer (1839–1911), Franz Hummelauer (1842–1914)
 • Cornely, Rudolphus. Historica et critica introductio in U[triusque] T[estamenti] libros sacros. – Editio altera emendata. [pirma laida išleista 1885-1887 m.]
  IA T. 1: Introductio generalis sive de U T canonis, interpretationis historia. – Paris: P. Lethielleux, 1894. – V, 784 p.
  IA T. 2, pars 1: Introductio specialis in historicos U T libros. – Paris: P. Lethielleux, 1897. – 484 p.
  IA T. 2, pars 2: Introductio specialis in didacticos et propheticos U T libros. – Paris: P. Lethielleux, 1897. – 632 p.
  IA T. 3: Introductio specialis in singulos Novi Testamenti libros. – Paris: P. Lethielleux, 1897. – VII, 746 p. 
 • Lexicon biblicum / editore Martino Hagen:
  IA T. 1: A–C. – Parisiis: P. Lethielleux, 1905. – 1040 st.
  IA T. 2: D–L. – Parisiis: P. Lethielleux, 1907. – 1000 st.
  IA T. 3: M–Z. – Parisiis: P. Lethielleux, 1911. – 1334 st. 
 • IA Zorell, Francisco. Novi Testamenti lexicon graecum. – Paris: P. Lethielleux, 1911. – 646 p. 
 • IA Concordantiarum universae Scripturae Sacrae thesaurus. – Parisiis: P. Lethielleux, 1897. – XV, 1238 p. 
 • IA Hagen, Martino. Atlas Biblicus. Continens duas et viginti tabulas quibus accedit Index topographicus in universam geographiam Bibliam. – Paris: P. Lethielleux, 1907. – 115 p. 

------------------------------------------------

 • IA MD Hummelauer, Francisco de. Commentarius in Genesim. – Paris: P. Lethielleux, 1895. – 612 p. 
 • IA Hummelauer, Francisco de. Commentarius in Exodum et Leviticum. – Paris: P. Lethielleux, 1897. – 552 p. 
 • IA Hummelauer, Francisco de. Commentarius in Numeros. – Paris: P. Lethielleux, 1899. – 531 p. 
 • IA Hummelauer, Francisco de. Commentarius in Deuteronomium. – Paris: P. Lethielleux, 1901. – 386 p. 
 • Hummelauer, Francisco de. Commentarius in librum Iosue. – Paris: P. Lethielleux, 1903. – 531 p. 
 • IA Hummelauer, Francisco de. Commentarius in libros Iudicum et Ruth. – Paris: P. Lethielleux, 1888. – 408 p. 
 • IA  MD Hummelauer, Francisco de. Commentarius in libros Samuelis: seu I et II Regum. – Paris: P. Lethielleux, 1886. – 462 p. 
 • IA Hummelauer, Francisco de. Commentarius in librum primum Paralipomenon. – Paris: P. Lethielleux, 1905. – 426 p. 
 • IA Knabenbauer, Iosepho. Commentarius in duos libros Machabaeorum. – Paris: P. Lethielleux, 1907. – 440 p. 
 • Galdos, Romualdo. Commentarius in librum Tobit. – Parisiis: P. Lethielleux, 1930. – XX, 345 p. 
 • IA MD Knabenbauer, Iosepho. Commentarius in librum Iob. – Paris: P. Lethielleux, 1886. – 473 p. 
 • IA Knabenbauer, Iosepho. Commentarius in Psalmos. – Paris: P. Lethielleux, 1912. – 492 p. 
 • IA Knabenbauer, Iosepho. Commentarius in Proverbia. Cum appendice: Zorell, Francisco. De arte rhythmica Hebraeorum. – Paris: P. Lethielleux, 1910. – 270 p. 
 • IA MD Gietmann, Gerardo. Commentarius in Ecclesiasten et Canticum Canticorum. – Paris: P. Lethielleux, 1890. – VI, 547 p. 
 • Cornely, Rudolpho. Commentarius in librum Sapientiae / opus postumum edidit Franciscus Zorell. – Paris: P. Lethielleux, 1910. – IV, 614 p. 
 • Knabenbauer, Iosepho. Commentarius in Ecclesiasticum. – Paris: P. Lethielleux, 1902. – LXXXIII, 476 p. 
 • Knabenbauer, Iosepho. Commentarius in Isaiam prophetam:
  IA Pars 1: Cap. 1-37 complectens. – Parisiis: P. Lethielleux, 1887. – 626 p.
  IA Pars 2: Cap. 38-66 complectens. – Parisiis: P. Lethielleux, 1887. – 528 p. 
 • MD Knabenbauer, Iosepho. Commentarius in Ieremiam prophetam. – Paris: P. Lethielleux, 1889. – 613 p. 
 • IA MD Knabenbauer, Iosepho. Commentarius in Ezechielem prophetam. – Paris: P. Lethielleux, 1890. – 542 p. 
 • IA MD Knabenbauer, Iosepho. Commentarius in Danielem prophetam; Lamentationes et Baruch. – Paris: P. Lethielleux, 1891. – 524 p. 
 • Knabenbauer, Iosepho. Commentarius in prophetas Minores:
  IA Pars 1: Sex priores prophetas complectens. – Paris: P. Lethielleux, 1886. – 485 p.
  IA Pars 2: Sex posteriores prophetas complectens. – Paris: P. Lethielleux, 1886. – 496 p. 

--------------------------------------------------

 • Knabenbauer, Iosepho. Commentarius in quatuor S. Evangelia. T. 1: Evangelium secundum S. Matthaeum. – Paris: P. Lethielleux, 1892. – 552 p.
  IA Pars prior. Cap. 1-13 complectens. – Paris: P. Lethielleux, 1892. – 586 p.
  IA Pars altera. Cap. 14-28 complectens. – Paris: P. Lethielleux, 1892. – 576 p. 
 • IA Knabenbauer, Iosepho. Commentarius in quatuor S. Evangelia. Evangelium secundum S. Marcum. – Paris: P. Lethielleux, 1894. – 454 p. 
 • IA Knabenbauer, Iosepho. Commentarius in quatuor S. Evangelia. Evangelium secundum Lucam. – Paris: P. Lethielleux, 1896. – 653 p. 
 • IA Knabenbauer, Iosepho. Commentarius in quatuor S. Evangelia. Evangelium secundum Ioannem. – Paris: P. Lethielleux, 1898. – 592 p. 
 • IA Knabenbauer, Iosepho. Commentarius in Actus Apostolorum. – Paris: P. Lethielleux 1899. – 454 p. 
 • IA Cornely, Rudolpho. Commentarius in S. Pauli Apostoli epistolas. T. 1: Epistola ad Romanos. – Parisiis: P. Lethielleux, 1896. – 806 p. 
 • IA Cornely, Rudolpho. Commentarius in S. Pauli Apostoli epistolas. T. 2: Prior epistola ad Corinthios. – Parisiis: P. Lethielleux, 1890. – 536 p. 
 • IA Cornely, Rudolpho. Commentarius in S. Pauli Apostoli epistolas. T. 3: Epistolae ad Corinthios Altera et ad Galatas. – Parisiis: P. Lethielleux, 1892. – 619 p. 
 • Knabenbauer, Iosepho. Commentarius in S. Pauli Apostoli epistolas. T. 4: Epistolae ad Ephesios ad Philippenses et ad Colossenses. Parisiis: P. Lethielleux, 1912. – XI, 368 p. 
 • Padovani, Antonio. Commentarius in S. Pauli Apostoli epistolas. T. 5: In epistolas ad Thessalonicenses et Timotheum. – Parisiis: P. Lethielleux, 1894. – XVI, 255 p. 
5. LA SAINTE BIBLE POLYGLOTTE 
 • La Sainte Bible polyglotte / contenant le texte hébreu original, le texte grec des Septante, le texte latin de la Vulgate et la traduction française de M. l'abbé Jean-Baptiste Glair (1798-1879); par Fulcran Vigouroux (1837-1915):
  IA T. 1: Le Pentateuque. – Paris: Roger & Chernoviz, 1900. – XXVII, 1030 p.
  IA T. 2: Josué, les Juges, Ruth, les Rois. – Paris: Roger & Chernoviz, 1901. – XI, 912 p.
  IA T. 3: Les Paralipomènes, Esdras, Néhémie, Tobie, Judith, Esther, Job. – Paris: Roger & Chernoviz, 1902. – VII, 838 p.
  IA T. 4: Les Psaumes, les Proverbes, l'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques, la Sagesse. – Paris: Roger & Chernoviz, 1903. – VII, 660 p.
  IA T. 5: L' Ecclésiastique, Isaïe, Jérémie, les Lamentations, Baruch. – Paris: Roger & Chernoviz, 1904. – VII, 962 p.
  IA T. 6: Ezéchiel, Daniel, Osée, Jöel, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie, Aggée, Zacharie, Malachie, I et II Maccabées. – Paris: Roger & Chernoviz, 1908. – VII, 908 p.
  IA T. 7: Les quatre Évangiles, les Actes des Apôtres. – Paris: Roger & Chernoviz, 1908. – VIII, 694 p.
  IA T. 8: Les épîtres de Saint Paul, de Saint Jacques, de Saint Pierre, de Saint Jean, de Saint Jude, l'Apocalypse. – Paris: Roger & Chernoviz, 1909. – VIII, 582 p. 
6. Biblijos komentarai serijoje “ÉTUDES BIBLIQUES”

IA Lagrange, Marie-Joseph. Le livre des juges. – Paris: Libraire Victor Lecoffre, 1903. – XLVIII, 338 p. 

IA Dhorme, Édouard. Les livres de Samuel. – Paris: Libraire Victor Lecoffre, 1910. – 448 p. 

IA Condamin, Albert. Le livre d'Isaïe. – Paris: Librairie Victor Lecoffre, 1905. – XIX, 400 p.

IA Dhorme, Paul. Le livre de Job. – Paris: Libraire Victor Lecoffre, 1926. – CLXXVIII, 611 p. 

IA Podechard, Emmanuel. L'ecclésiaste. – Paris: Libraire Victor Lecoffre, 1912. – XVII, 499 p. 

IA Condamin, Albert. Le Livre de Jérémie. – Paris: Libraire Victor Lecoffre, 1920. – XLV, 380 p. 

IA Hoonacker, Albin van. Les douze petits prophètes. – Paris: Libraire Victor Lecoffre, 1908. – XXIII, 759 p. 

--------------------------------------

IA Lagrange, Marie-Joseph. Évangile selon Saint Matthieu. – Paris: Libraire Victor Lecoffre, 1923. – CLXXXVIII, 559 p. 

IA Lagrange, Marie-Joseph. Évangile selon Saint Marc. – Paris: Libraire Victor Lecoffre, 1911. – CL, 455 p. 

IA Lagrange, Marie-Joseph. Évangile selon Saint Luc. – Paris: Libraire Victor Lecoffre, 1921. – CLXVII, 630 p. 

IA Calmes, Theodore. L' Évangile selon Saint Jean. – Paris: Libraire Victor Lecoffre, 1904. – XVI, 485 p. 

IA Lagrange, Marie-Joseph. Évangile selon Saint Jean. – Paris: Libraire Victor Lecoffre, 1925. – CXIX, 550 p.

IA Jacquier, Eugène. Les Actes des Apôtres. – Paris: Libraire Victor Lecoffre, 1926. – CCCVIII, 823 p. 

GA Lagrange, Marie-Joseph. Saint Paul: Épître aux Romain. – Paris: Libraire Victor Lecoffre, 1916. – LXXII, 395 p. 

IA Lagrange, Marie-Joseph. Saint Paul: Épitre aux Galates. – Paris: Libraire Victor Lecoffre, 1918. – LXXXIV, 175 p.

IA Allo, Ernest Bernard. Saint Jean L'Apocalypse. – Paris: Libraire Victor Lecoffre, 1921. – CCLXVIII, 373 p.  

 

Parengta 2023-07-20

Papildyta 2023-08-22

eBIBLIOTEKŲ ženklai

EP ePavelde ir pan. skelbiamas vientisas, parsisiunčiamas failas
EP ePavelde ir pan. skelbiamas daugiapuslapinis, vartomas leidinys

BA Baltistica (Lietuva)
BG Google knygos (JAV)
BJ Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (Lenkija)
BP Беларуская Палічка (Baltarusija)
BS Bayerische StatsBibliothek (Vokietija)
DE Deutsche Digitale Bibliothek (Vokietija)
DI Diasporiana (Kanada)
DT Dievas ir Tėvynė (Lietuva)
EH Научное наследие России (Rusija)
EP ePaveldas (Lietuva)
GP Электронная библиотека ГПИБ (Rusija)
HA Hathi Trust Digital library (JAV)
IA Internet archive (JAV)
IS Lietuvos istorijos instituto leidiniai (Lietuva)
KA Kamunikat. Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка (Lenkija)
KI Lietuvių kalbos instituto žurnalai (Lietuva)
KM Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
LI Lituanistika (Lietuva)
LK Lietuvių katalikų mokslo akademija (Lietuva)
MA Antano Maceinos paveldas (Lietuva)
MD Munchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliotek (Vokietija)
PB Podlaska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
PL Polona (Lenkija)
PO Восточная Пруссия в литературе (Rusija)
RU Руниверс (Rusija)
SP Lituanistikos tyrimų centro projektas (JAV)
TM Tautos menta (Lietuva
UT Universitas Tartuensis Dspace (Estija)
VE Versmės leidykla (Lietuva)
VU Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninės kolekcijos (Lietuva)
ŽŽ Bibliografinė duomenų bazė „Žymūs Lietuvos žmonės“ (Lietuva)

Papildomi ženklai

VLE nuoroda į straipsnį Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (Lietuva)
MLE nuoroda į straipsnį „Mažosios Lietuvos enciklopedijoje“
Wik nuoroda į straipsnį „Vikipedijoje“
100 nuoroda į Lietuvos universiteto 100-mečiui skirtos parodos puslapius
Enc nuoroda į straipsnį Encyclopedia.com