Jonas MACULEVIČIUS / Jonas MAČIULIS / MAIRONIS

1862–1932 m. VLE

I: Bibliografija
 • Maironio raštų bibliografija (1883-1989) / [sudarė] Romas Adomavičius. – Vilnius: Sietynas, 1990. – 280 p. 
II: Egodokumentika
 • IA Maironio laiškai ir dokumentai. In: Literatūra ir kalba. T. 21: Maironis. – Vilnius: Vaga, 1990, p. 265–402. 
 • IA Maironio laiškai; Laiškai Maironiui. In: Maironis: laiškai, atsiminimai. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, p. 45–242. 
III. 1. Kūryba. Raštų rinkiniai
 • Maironio raštai:
  EP T. 1: Lyrika. – 7-oji laida. – Kaunas: [s.n.], 1927. – 196 p.
  EP T. 2: Epas: Jaunoji Lietuva, Raseinių Magdė, Mūsų vargai, Z nad Biruty. – Kaunas: [s.n.], 1926. – 315 p.
  EP T. 3: Dramatiški veikalai: Kame išganymas, Nelaimingos Dangutės vestuvės, Kęstučio mirtis, Vytautas pas kryžiuočius, Didysis Vytautas – karalius. – Kaunas: [s.n.], 1930. – 430 p.
  IA T. 4: Lietuvos praeitis. – 4-oji laida, žymiai perdirbta. – Kaunas: [s.n.], 1926. – 235, [3] p.
  IA T. 5: Trumpa visuotinės literatūros istorija. – Kaunas: [s.n.], 1926. – 288 p. 
 • Maironis. Rinktiniai raštai  / parengė Leonas Gineitis:
  T. 1. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1956. – 263 p.
  T. 2. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1956. – 245, [9] p. 
 • Maironis. Raštai / parengė, įvadus ir komentarus parašė Irena Slavinskaitė:
  IA T. 1: Lyrika. – Vilnius: Vaga, 1987. – 318, [9] p.
  IA T. 2: Poemos. – Vilnius: Vaga, 1988. – 534, [2], [9] p.
  IA T. 3, kn. 1: Dramos. – Vilnius: Vaga, 1988. – 523, [2], [9] p.
  IA T. 3, kn. 2: Lietuvos praeitis; Trumpa visuotinės literatūros istorija; Apsakymai apie Lietuvos praeigą; Straipsniai apie visuomenę ir literatūrą. – Vilnius: Vaga, 1992. – 812 p. 
III. 2. Kūryba. Poezijos knygų rinktinė (chronologiškai)
 • VU Maculevičius, J. Lietuva: Maironio rankraščio [1888 m.] faksimilinis leidimas / parengė Inga Liepaitė ir Paulius V. Subačius. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018. – 164 p.
 • EP Maironis, St. Pavasario balsai. – [Peterburgas]: kasztu autoriaus, Tilžėje: [O. von Mauderodės spaustuvė] 1895. – 78, [2] p. 
  • Maironis, St. Pavasario balsai. – Fotografuotas sumažinto formato faksimilinis leidinys. – Kaunas: Vilius, 1995. – 78 p. 
 • EP Maironis (J. M-lis). Pavasario balsai ir Kur išganymas. – 3-čią kartą atspausta, partaisyta ir padauginta. – Sankt-Peterburgas: Lietuvių laikraščio kaštais, 1905. – 63, 34 p. 
 • EP Maironis (J. M-lis). Jaunoji Lietuva: poėma. – Kaune: atspausta autoriaus pinįgais, 1907. – 141, [1] p. 
  • Maironis-Mačiulis. Jaunoji Lietuva: poėma. – Antroji laida bent kiek pataisyta. – Kaunas: A. Petronio knygynas, [1920]. – 131 p. 
  • EP Maironis. Młoda Litwa: poemat / z litewskiego tłumaczyła Stefanja Jabłonska. – Wilno: [Echo Litwy], 1920. – 92 p. 
 • EP Maironis. Pavasario balsai ir Kame išganymas. – Ketvirtą kartą atspausta ir padauginta. – Kaunas: [Švento Kazimiero draugija], 1913. – 112, [2] p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 155)
 • Maironis. Mūsų vargai: poėma penkiose dalyse. – Kaunas: A. Petronis, [1920]. – 151 p. 
 • Maironis-Mačiulis. Pavasario balsai. – 5-tą kartą atspaustą ir žymiai padauginta. – Tilžė: [Šv. Kazimiero draugija], 1920. – 119 p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 232)
  • Mačiulis-Maironis, Jonas. Pavasario balsai. 1920 metų leidimo maketo fotografinė kopija / rengėja ir įvadinio teksto autorė Virginija Babonaitė. – Kaunas: Naujasis lankas, 2014. – 246 p. 
 • Maironis. Pavasario balsai / spaudai paruošė Juozas Ambrazevičius; piešiniai T. Kulakausko. – 8-as leidimas. – Kaunas: Valstybinė leidykla, 1942. – 287, [1] p. 
 • Maironis. Pavasario balsai / spaudai paruošė Juozas Ambrazevičius; piešiniai T. Kulakausko. – 9-as leidimas. – Kaunas: Sakalas, 1944. – 287, [1] p. 
 • Maironis. Pavasario balsai. – 10-a laida. – Meerbeck'as: [išleido P. Indreika ir J. Narbutas], 1946. – 151, [1] p. 
 • Maironis. Pavasario balsai / piešiniai T. Kulakausko. – 10-a laida. – Würzburgas: Liudas Vismantas, 1947. – 301 p. 
 • Maironis. Baladės. – [Schwabich Gmant]: Gabija, 1947. – 71 p. 
 • Maironis. Pavasario balsai / pratarmę parašė A. Venclova. – Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1947. – 231, [3] p. 
 • Maironis. Jaunoji Lietuva: poema. – 4-oji laida. – Meerbeck: J. Narbutas ir P. Indreika, 1948. – 104 p. 
 • Maironis. Mūsų vargai. – 3-ioji laida. – Meerbeck: J. Narbutas ir P. Indreika, 1948. – 116 p. 
 • Maironis. Pavasario balsai: lyrika / [redagavo Bernardas Brazdžionis]. – 17-oji laida. – Roma: Pr. Juras, 1952. – 308, [1] p. 
 • Maironis. Pavasario balsai / dailininko J. Kuzminskio medžio raižiniai. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1958. – 179, [1] p. 
 • Maironis. – Vilnius: Valstybinė pedagoginės literatūros leidykla, 1957. – 86, [1] p. 
  • Maironis. – Vilnius: Valstybinė pedagoginės literatūros leidykla, 1958. – 86, [1] p. 
  • Maironis. – Vilnius: Valstybinė pedagoginės literatūros leidykla, 1959. – 77, [2] p. 
 • Maironis. Poezija: rinktinė / [sudarė Aušra Marija Sluckaitė-Jurašienė; dailininkas Vytautas Valius]. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962. – 298 p. 
  • Maironis. Poezija: rinktinė / [sudarė Aušra Marija Sluckaitė-Jurašienė; dailininkas Vytautas Valius]. – 2-as leidimas. – Vilnius: Vaga, 1966. – 310 p. 
 • Maironis. Jaunoji Lietuva: poema. – London: Nida, 1963. – 118 p
 • Maironis. Baladės / iliustravo Pranas Lapė. – Woodhaven (N.Y): Romuva, 1966. – 90, [12] p. 
 • Maironis. Pavasario balsai / [iliustravo Valerijonas Galdikas]. – Vilnius: Vaga, 1970. – 222, [1] p. 
 • Maironis. Jaunos dienos: eilėraščiai / dailininkas Alfonsas Žvilius. – Vilnius: Vaga, 1972. – 75 p. 
 • Maironis. Pavasario balsai / dailininkas Vytautas Valius. – Vilnius: Vaga, 1976. – 223 p. 
 • Maironis. Kur bėga Šešupė: eilėraščiai / Maisudarė Irena Rudokienė. – Vilnius: Vaga, 1980. – 140 p. 
 • Maironis. Pavasario balsai / tekstus parengė, įvadą ir komentarus parašė Irena Slavinskaitė. – Vilnius: Vaga, 1982. – 313, [1] p. 
 • Maironis. Pavasario balsai / dailininkė Danutė Jonkaitytė. – Vilnius: Vaga, 1986. – 196, [4] p. 
 • Maironis. Lyrika / [sudarytojas Antanas Drilinga]. – Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1994. – 94, [2] p. 
 • Maironis. Pavasario balsai / [su Vandos Zaborskaitės, Alfonso Nykos-Niliūno ir Tomo Venclovos straipsniais]. – 27-asis leidimas parengtas pagal 1-ąjį. – Vilnius: Baltos lankos, 1995. – 175 p. 
 • Maironis. Jaunoji Lietuva: poema / [parengė Irena Slavinskaitė]. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1995. – 156 p. 
 • Maironis: [eilėraščiai, poema "Jaunoji Lietuva"]. – Kaunas: Spindulys, 2000. – 165, [2] p. 
 • Maironis. Lyrika / [parengė Marijus Šidlauskas]. – Vilnius: Baltos lankos, 2000. – 271 p. (Rinktinė lietuvių poezija)
 • Maironis. Poezija / [sudarytoja Agnė Iešmantaitė]. – Vilnius: Žaltvykslė, [2005]. – 90 p. 
 • Maironis. Pavasario balsai: lyrika / [parengėjas ir įvado autorius Manfredas Žvirgždas]. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012. – 247, [1] p. 
 • IA Maironis. Graži tu mano: lyrika, poema / parengė Valentinas Sventickas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012. – 413 p. (Lietuvių literatūros lobynas: XX amžius, nr. 30)
 • Maironis. Pavasario balsai / sudarė ir pratarmę parašė Deimantė Cibulskienė. – Kaunas: Maironio lietuvių literatūros muziejus, 2020. – 337, [6] p. 
III. 3. Kūryba. Istorija ir teologija (rinktinė)
 • EP Apsakymai apie Lietuvos praeiga / paraszė Stanyslovas Zanavykas. – Tilžė: [P. Urbonavičiaus leidinys], 1891. – 186 p.
  • Apsakymai apie Lietuvos praeiga / Stanyslovas Zanavykas. – [2-as leidimas]. – Tilžė: Kasztu Lietuvos mylėtojų spausdinta pas Otto v. Mauderodės, 1903. – 190 p.
  • EP Maironis. Lietuvos istorija: su kunigaikščių paveikslais ir žemlapiu. – 3-ią kartą atspausta ir partaisyta. – Petropilis: išleista "Lietuvių laikraščio" pinigais, 1906. – 259 p.
 • PL Maculewicz, J. Katolicyzm na Żmudzi w XV i XVI wiekach. In: Kalendarz Rzymsko-Katolickiego Towarzystwa Dobroczynności przy Kościele św. Katarzyny w Petersburgu na rok 1900, [Petersburg, 1899], p. 66-73.
 • IA Matsulevicz, Joannes. Praelectiones de justitia et jure quas habuit in Caesarea Romano-Catholica Ecclesiastica Academia Petropolitana. – Petropoli: [Caesarea Romano-Catholica Ecclesiastica Academia Petropolitana], 1903. – 366 p. 
V. 1: Knygos ir straipsnių rinkiniai apie Maironį (chronologiškai)
 • IA Tumas, J. Lietuvių literatūros paskaitos: draudžiamasis laikas: „Apžvalgos“ grupė; Jonas Maironis-Mačiulis. – Kaunas; Mariampolė: "Dirvos" bendrovės leidinys, 1924. – 272 p. 
 • Maironis: jo gimimo šimtmečiui paminėti / [redaktorius Antanas Vaičiulaitis]. – New York: [J. Pragulbickas], 1963. – 214 p. 
 • Zaborskaitė, Vanda. Maironis. – Vilnius: Vaga, 1968. – 518, [13] p. 
  • IA Zaborskaitė, Vanda. Maironis. – 2-as leidimas – Vilnius: Vaga, 1987. – 439, [9] p. 
 • Slavinskaitė, Irena. Maironis. – Kaunas: Šviesa, 1987. – 163, [7] p. (Gyvenimas ir kūryba)
 • IA Atsiminimai [apie Maironį]. In: Literatūra ir kalba. T. 21: Maironis. – Vilnius: Vaga, 1990, p. 403-685. 
 • IA Mokslinė konferencija, [1987 m. lapkričio 19-20 d.]. In: Literatūra ir kalba. T. 21: Maironis. – Vilnius: Vaga, 1990, p. 40-258. Turinys: J. Lankutis. Maironio kūrybos tyrinėjimus plečiant; V. Zaborskaitė. Maironis ir kai kurios lietuvių kultūros problemos; V. Daujotytė. Maironio poetinės programos visuotinumas; V. Kubilius. Maironis — aukštojo stiliaus kūrėjas; K. Nastopka. Asmenybės raiška Maironio lyrikoje; S. Žukas. „Užslėpęs krūtinėje skausmo dūmas"; M. Jonaitis. Poetas ir visuomenė Maironio „Pavasario balsuose"; J. Stonys. Laiko struktūra Maironio poezijoje; I. Slavinskaitė. Maironio debiutas. Poemėlė „Lietuva"; R. Sideravičius. Maironio kūrybiniai kontaktai su Puškino poezija; L. Gineitis. Maironio pažiūros į literatūrą; R. Mikšytė. Baranauskas ir Maironis; P. Jokimaitienė. Maironio poezijos tautosakėjimas; V. Landsbergis. Maironis ir muzika; G. Navašinskienė. Maironio memorialinė biblioteka; P. Genevičiūtė. Maironio paveikslas amžininkų atsiminimuose; L. Gudaitis. Trys susitikimai su Maironiu; V. Žukas. Archyvo smulkieji tekstai; L Slavinskaitė. Maironis: tekstas—rankraštis—publikacija; J. Lankutis. Maironio dramaturgija; A. Vaičiulaitis. Maironis enciklopedijose ir leksikonuose. 
 • IA Ruseckaitė, Aldona. Šešėlis JMM: Maironio gyvenimo meniniai biografiniai etiudai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012. – 290 p. 
 • IA Speičytė, Brigita. Anapus ribos: Maironis ir istorinė Lietuva. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012. – 262, [12] p. 
 • Eina garsas: nauji Maironio skaitymai. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014. – 329, [12] p. Turinys: Daujotytė, Viktorija. Pratarmė — Maironio epocha: nuo saulėtekio iki saulėlydžio; Šidlauskas, Marijus. Ko vertos Maironio vertybės?; Tamošaitis, Regimantas. Kalbos gelmė Maironio eilėraštyje; Nastopka, Kęstutis. Komunikacija ir autokomunikacija Maironio lyrikoje; Okulicz-Kozaryn, Radosław. Wokół Jeziora Czterech Kantonów. Alpejskie wiersze Maironisa i Kasprowicza; Kessler, Stephan. Maironis' "Pavasario balsai" (1895) and the Question of Its Romanticism; Kalėda, Algis. Poemos "Znad Biruty" kontekstai: Maironis ir lenkybė; Subačius, Paulius V. Nušlifuoti deimantą, arba kuo Maironis įdomus ne vien pokolonijiniams kraštams; Pokorska-Iwaniuk, Monika. "Pavasario balsai" Maironisa jako cykl poetycki; Čiočytė, Dalia. Poeto kunigo savimonė Maironio lyrikoje; Keturakienė, Eglė. Kūryba kaip estetinis regėjimas ir laikas Maironio daugiabalsėje poezijoje; Šlekys, Jonas. Maironio eilėraščio "Lietuva brangi" recepcijos metmenys;  Dručkutė, Genovaitė. Maironio prancūzų poezijos vertimai; Mykolaitytė, Aurelija. Maironio ir Rainio istoriosofinės dramos; Bielskis, Petras. Maironio dramų režisūrinė analizė; Daugnora, Eligijus. Maironis ir religinė drama; Buckley, Irena. Lietuviškųjų Maironio pamokslų kontekstai; Ručinskienė, Aistė. Ankstyvasis Maironis literatūros lauke: įsišventinimas, kanonizavimas, pozicijų užėmimas; Dragenytė, Ramutė. Maironio monumentalumas lietuvių literatūros istorijose; Adomavičienė, Laimutė. Maironiana išeivijoje 1945-1990 m.: apžvalginiai štrichai; Eglaja-Kristsone, Eva. "Maironis Knows How to Warm Up": Reception of Maironis in Latvia. 
 • IA Apie Maironį: Maironio kritinės recepcijos rinktinė (1890-2010). – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. – 666, [2] p. Tekstų autoriai: Jonas Aistis, Juozas Brazaitis-Ambrazevičius, Viktorija Daujotytė, Sigitas Geda, Adomas Jakštas, Aušra Jurgutienė, Aleksas Jurkūnas, Vytautas Kavolis, Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė, Kostas Korsakas, Vytautas Landsbergis, Jonas Lankutis, Julijonas Lindė-Dobilas, Maironis, Marcelijus Martinaitis, Stasys Matulaitis, Vincas Mykolaitis-Putinas, Kęstutis Nastopka, Alfonsas Nyka-Niliūnas, Kostas Ostrauskas, Pranas Pauliukonis, Donatas Sauka, Irena Slavinskaitė, Brigita Speičytė, Balys Sruoga, Marijus Šidlauskas, Jonas Šliūpas, Antanas Šmulkštys-Paparonis, Artūras Tereškinas, Juozas Tumas-Vaižgantas, Antanas Vaičiulaitis, Antanas Venclova, Tomas Venclova, Augustinas Voldemaras, Vanda Zaborskaitė.
 • IA Atsiminimai [apie Maironį]. In: Maironis: laiškai, atsiminimai. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, p. 243–756. 
 • Razauskas, Dainius. Maironis – praamžės tradicijos dainius. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. – 291 p. 
 • Maironio balsai: kūryba, veikla, atmintis. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. – 774 p. Turinys: Žvirgždas, Manfredas. Įvadas; Speičytė, Brigita. Maironio „Pavasario balsai“: lyrikos rinkinys; Bleizgienė, Ramunė. Maironio poemų istorija; Martišiūtė-Linartienė, Aušra. Maironio dramos: žanro klausimas; Gieda, Aurelijus. Maironio istoriko fenomenas; Žmuida, Eugenijus. Maironio istoriosofija „Lietuvos istorijoje“; Dragenytė, Ramutė. Maironio literatūros istoriografija; Mikelaitis, Gediminas. Maironio moralinės teologijos apmatai; Bakutytė, Vida. Maironis ir muzikinio bei teatrinio sąjūdžio reikšmės (XIX a. pabaiga – XX a. pirma pusė); Žvirgždas, Manfredas. Maironis ir politika: poetas, įsipareigojęs visuomenei; Šeina, Viktorija. Maironio kanonizacija Lietuvos Respublikoje (1918-1940).
V. 2: Straipsniai apie Maironį (abėcėliškai)
 • LI Bončkutė, Roma. Simono Daukanto „Būdo“ recepcija Maironio „Apsakymuose apie Lietuvos praeigą“ (1891). In: Archivum Lithuanicum. T. 21 (2019), p. 165–192.
 • LI Brūzgienė, Rūta. Muzikos formų analogai Maironio baladėse. In: Lituanistica. 2002, nr.4, p. 28–51.
 • LI Gervytė, Dovilė. Maironio vėlyvosios lyrikos mikrogenezė: autoredagavimo vektoriai. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 44 (2021), p. 189–206.
 • LI Gervytė, Dovilė. Maironio autoredagavimas: neapsisprendimo dėl pakeitimų pernaša. In: Archivum Lithuanicum. T. 23 (2021), p. 9–40.
 • LI Girdzijauskas, Juozas. Maironio eilėraščio "Lietuva brangi" genezė. In: Archivum Lithuanicum. T. 4 (2002), p. 145–157.
 • LI Jankevičiūtė, Giedrė; Vaicekauskas, Mikas. "Pavasario balsai" kaip Maironio autoportretas. In: Naujasis Židinys – Aidai. 2019, Nr. 8, p. 18–29.
 • LI Jankevičiūtė, Giedrė. Maironis ir jo „Pavasario balsai“ lietuviškosios pavasario vaizdinijos kontekste. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 42 (2019), p. 127–153.
 • LI Keinys, Stasys. Maironis ir mūsų literatūros mokslo terminologija. In: Terminologija. T. 9 (2002), p. 26–54.
 • LI Kučinskas, Darius. Muzikinės Maironio redakcijos (ankstyvasis laikotarpis). In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 42 (2019), p. 155–182. 
 • LI Lazdynas, Gintaras. Maironio "Trakų pilis": tarp "aukso amžiaus" ir griuvėsių motyvo. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 37 (2013), p. 299–312.
 • LI Medelis, Linas Virginijus. Tu mano naktis ir dangus: apie Maironį beveik be lyrikos. In: Nepriklausomybės sąsiuviniai. Nr. 2 (2012), p. 53–61.
 • LI Pokorska-Iwaniuk, Monika. "Maironio laikas" "Pavasario balsuose" – poetinis ciklas apie gyvenimą, artėjimą prie jo pabaigos, mirtį ir atmintį. In: Acta humanitarica universitatis Saulensis. T. 20 (2014), p. 83–94.
 • LI Šeina, Viktorija. Maironio kanonizacijos dinamika XX a. I pusės lietuvių literatūros kritikoje. In: Colloquia. T. 37 (2016), p. 49–71.
 • LI Šeina, Viktorija. Maironio atminimo įamžinimas literatūrinės kanonizacijos aspektu (1932-1940). In: Lituanistica. 2017, nr. 2, p. 95–115.
 • LI Venckienė, Jurgita. Jono Mačiulio-Maironio raštų rašyba ir kalba: Jauniaus sekėjo dinamika. In: Archivum Lithuanicum. T. 14 (2012), p. 191–208.
 • LI Venckienė, Jurgita. Maironio "Pavasario balsų" (1895-1927) leksikos redagavimas. In: Baltų kalbų tekstų ir žodžių reikšmės. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018, p. 289–317.
 • LI Venckienė, Jurgita. Maironio "Pavasario balsai" (1895-1927): kaip kito eilėraščių kalba. In: Archivum Lithuanicum. T. 20 (2018), p. 209–234.
 • LI Žmuida, Eugenijus. Maironis kaip knygos žmogus: kultūros ontologizavimas jo kūriniuose ir egodokumentuose. In: Bibliotheca Lituana. T. 5 (2018), p. 89–106.
 • LI Žvirgždas, Manfredas. Maironio politinės pasaulėžiūros raiška ankstyvuoju tautinio sąjūdžio laikotarpiu. In: Žmogus ir žodis. 2017, nr. 2, p. 16–32.
 • LI Žvirgždas, Manfredas. Maironio poezijos "patiltė" – politinės satyros. In: Acta litteraria comparativa. Vol. 8 (2017), p. 30–45.
 • LI Žvirgždas, Manfredas. Ethnolinguistic nationalism and other political contexts of Maironis. In: Interlitteraria. Vol 24 (2019), no. 2, p. 436–449.
 • LI Žvirgždas, Manfredas. Variations of the poetics of taste in Maironis’s works. In: Acta litteraria comparativa. Vol. 9 (2022), p. 85–99.

Parengta 2023-08-29

eBIBLIOTEKŲ ženklai

EP ePavelde ir pan. skelbiamas vientisas, parsisiunčiamas failas
EP ePavelde ir pan. skelbiamas daugiapuslapinis, vartomas leidinys

BA Baltistica (Lietuva)
BG Google knygos (JAV)
BJ Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (Lenkija)
BP Беларуская Палічка (Baltarusija)
BS Bayerische StatsBibliothek (Vokietija)
DE Deutsche Digitale Bibliothek (Vokietija)
DI Diasporiana (Kanada)
DT Dievas ir Tėvynė (Lietuva)
EH Научное наследие России (Rusija)
EP ePaveldas (Lietuva)
GP Электронная библиотека ГПИБ (Rusija)
HA Hathi Trust Digital library (JAV)
IA Internet archive (JAV)
IS Lietuvos istorijos instituto leidiniai (Lietuva)
KA Kamunikat. Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка (Lenkija)
KI Lietuvių kalbos instituto žurnalai (Lietuva)
KM Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
LI Lituanistika (Lietuva)
LK Lietuvių katalikų mokslo akademija (Lietuva)
MA Antano Maceinos paveldas (Lietuva)
MD Munchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliotek (Vokietija)
PB Podlaska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
PL Polona (Lenkija)
PO Восточная Пруссия в литературе (Rusija)
RU Руниверс (Rusija)
SP Lituanistikos tyrimų centro projektas (JAV)
TM Tautos menta (Lietuva
UT Universitas Tartuensis Dspace (Estija)
VE Versmės leidykla (Lietuva)
VU Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninės kolekcijos (Lietuva)
ŽŽ Bibliografinė duomenų bazė „Žymūs Lietuvos žmonės“ (Lietuva)

Papildomi ženklai

VLE nuoroda į straipsnį Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (Lietuva)
MLE nuoroda į straipsnį „Mažosios Lietuvos enciklopedijoje“
Wik nuoroda į straipsnį „Vikipedijoje“
100 nuoroda į Lietuvos universiteto 100-mečiui skirtos parodos puslapius
Enc nuoroda į straipsnį Encyclopedia.com