Martynas YČAS

1885–1941 m. VLE

I: Biobibliografijos
 • NB Jonas ir Martynas Yčai: bibliografijos / sudarė Paulina Dabulevičienė, Zita Balaišienė. – Kaunas: Žiemgalos leidykla, 2006. – 94 p. 
 • NB Martynas Yčas. Biobibliografija [papildymas] / parengė Rima Zenevskienė. 2010. In: Bibliografinė duomenų bazė „Žymūs Lietuvos žmonės“
II: AUTOBIOGRAFIKA
 • Yčas, Martynas. Vilnių aplankius. In: Mūsų žodis. 1932, nr. 2, p. 55-64.
 • Yčas, Martynas. Arkivyskupo Pranciškaus Karevičiaus 70 m. sukaktuvės:
  EP D. 1. In: Vairas. 1932, nr. 1, p. 29-36.
  EP D. 2. In: Vairas. 1932, nr. 2, p. 161-169.
  EP D. 3. In: Vairas. 1932, nr. 3, p. 335-341. 
 • EP Yčas, Martynas. A.a. kan. K. Prapuolenis. In: Vairas. 1933, nr. 5, p. 92-97. 
 • EP Yčas, Martynas. Dar keli bruožai prie a.a. kan. Prapuolenio biografijos. In: Vairas. 1933, nr. 6, p. 238-240. 
 • EP Yčas, Martynas. A.a. kan. Juozą Tumą minint. In: Vairas. 1933, nr. 6, p. 152-159. 
 • EP Yčas, Martynas. Min. Pirm. J. Tūbelio penkerių metų pirmininkavimo sukaktį minint: (žiupsnelis atsiminimų). In: Vairas. 1934, nr. 11, p. 353-363.
 • Yčas, Martynas. Atsiminimai:
  IA T. 1. – Kaunas: Netolimos praeities mėgėjai, 1935. – 240, [4] p.
  IA T. 2. – Kaunas: Netolimos praeities mėgėjai, 1935. – 241, [9] p.
  IA T. 3. – Kaunas: Netolimos praeities mėgėjai, 1936. – 240, [7] p.
 • Yčas, Martynas. Atsiminimai: nepriklausomybės keliais. – 2-oji laida. – Kaunas: Jono ir Martyno Yčų knygų fondas, 1991. – 240, 241, 240 p. 
 • EP Yčas, Martynas. A. a. Emiliją Vileišienę minint. In: Vairas. 1935, nr. 11, p. 362-365.
 • EP Yčas, Martynas. Atsiminimai: Nepriklausomybės keliais. In: Aidas. 1938 spalio 4 - gruodžio 24 (nr. 45-80).
III: Kūryba
 • IA Yčas, Martynas. Evangelikų-reformatų parapijų tvarka Lietuvoje. In: Lietuvių tauta. T. 2, kn. 2 (1909), p. 191-197. 
 • EP Yčas, Martynas. Vilniaus evangelikų reformatų Synodas. In: Evangelikų reformatų parapijų įstatai, priimti ir užtvirtinti Vilniaus Synodo posėdyje birželio 22 d. 1910 m. – Vilnius: [s.n.], 1910, p. III-X.
 • Yčas, Martynas. Mūsų rašto istorija. In: Biržų kalendorius 1912 metams. Kaunas: [s.n.], 1911, p. 33-45.
 • Yčas, Martynas. Kodėl trūksta reformatų kunigų? In: Pasiuntinys. 1912, nr. 7/8, p. 232-235.
 • IA Yčas, M. Rusijos lietuvių pastangos kovose už Lietuvos nepriklausmybę. In: Pirmasis nepriklausomos Lietuvos dešimtmetis, 1918-1928. – Kaunas: Vyriausias Lietuvos nepriklausomybės 10 metų sukaktuvėms ruošti komitetas, [1930], p. 21-33.
 • IA Yčas, Martynas. Lietuvos vyriausybės sudarymo etapai ir jos pirmieji žingsniai. In: Pirmasis nepriklausomos Lietuvos dešimtmetis, 1918-1928. – Kaunas: Vyriausias Lietuvos nepriklausomybės 10 metų sukaktuvėms ruošti komitetas, [1930], p. 63-102. 
 • Yčas, Martynas. Jonušis Radvila. In: Mūsų žodis. 1931, nr. 2/3, p. 5-18.
  • Yčas, Martynas. Jonušis Radvila. In: Mūsų sparnai. Nr. 61 (1986), p. 5-21.
 • Yčas, Martynas. The Lithuanian reformed church. In: Mūsų sparnai. Nr. 2 (1952), p. 22-28.
V: Apie M. Yčą
 • Aničas, Jonas. Jonas ir Martynas Yčai: gyvenimas ir darbai Lietuvai. – Vilnius: Vaga, 2007. – 501 p. 
 • Wi Yčas, Martynas (1917-2014). Iš Agaro krašto: 1885–1941. – Kaunas: Candela, 2009. – 528 p.

Parengta 2023-10-21

eBIBLIOTEKŲ ženklai

EP ePavelde ir pan. skelbiamas vientisas, parsisiunčiamas failas
EP ePavelde ir pan. skelbiamas daugiapuslapinis, vartomas leidinys

BA Baltistica (Lietuva)
BG Google knygos (JAV)
BJ Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (Lenkija)
BP Беларуская Палічка (Baltarusija)
BS Bayerische StatsBibliothek (Vokietija)
DE Deutsche Digitale Bibliothek (Vokietija)
DI Diasporiana (Kanada)
DT Dievas ir Tėvynė (Lietuva)
EH Научное наследие России (Rusija)
EP ePaveldas (Lietuva)
GP Электронная библиотека ГПИБ (Rusija)
HA Hathi Trust Digital library (JAV)
IA Internet archive (JAV)
IS Lietuvos istorijos instituto leidiniai (Lietuva)
KA Kamunikat. Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка (Lenkija)
KI Lietuvių kalbos instituto žurnalai (Lietuva)
KM Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
LI Lituanistika (Lietuva)
LK Lietuvių katalikų mokslo akademija (Lietuva)
MA Antano Maceinos paveldas (Lietuva)
MD Munchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliotek (Vokietija)
PB Podlaska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
PL Polona (Lenkija)
PO Восточная Пруссия в литературе (Rusija)
RU Руниверс (Rusija)
SP Lituanistikos tyrimų centro projektas (JAV)
TM Tautos menta (Lietuva
UT Universitas Tartuensis Dspace (Estija)
VE Versmės leidykla (Lietuva)
VU Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninės kolekcijos (Lietuva)
ŽŽ Bibliografinė duomenų bazė „Žymūs Lietuvos žmonės“ (Lietuva)

Papildomi ženklai

VLE nuoroda į straipsnį Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (Lietuva)
MLE nuoroda į straipsnį „Mažosios Lietuvos enciklopedijoje“
Wik nuoroda į straipsnį „Vikipedijoje“
100 nuoroda į Lietuvos universiteto 100-mečiui skirtos parodos puslapius
Enc nuoroda į straipsnį Encyclopedia.com