Mečislovas REINYS

1884–1953 m. VLE

I: Bibliografijos
 • IA Eretas, Juozas. Jo Eksc. Vysk. Mečislovas Reinys [bibliografija su įvadu]. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai. III. 1939 (1940), p. 475-481.
 • IA Arkiv. M. Reinio raštų bibliografija. In: Arkivyskupas Mečislovas Reinys. – Chicago: Lietuvių krikščionių demokratų sąjunga, 1977, p. 236-245. 
III: Kūryba
 • EP Reinis, M. Ar yra prieštaravimas tarp tikėjimo ir gamtos mokslų? In: Draugija. Nr. 47 (1910), p. 282-295.
 • SP Reinis, M. Pasaulėžiūros ingijimo kelias. In: Ateitis, 1911, nr. 3, p. 83-87
 • EP Reinis, M. Filozofijos žinotinumas teologui. In: Vadovas. Nr. 52 (1912), p. 346-352.
 • SP Reinis, M. Luovain‘o universitetas. In: Ateitis, 1913, nr. 6-7, p. 248-255
 • SP Reinis, M. Individualizmas ir katalikybė. In: Ateitis, 1913, nr. 6-7, p. 290-301. 
 • EP Reinis, M. Tomas Akvinietis. In: Draugija. Nr. 93-96 (1914), p. 14-39
  • Reinys, Mečislovas. Tomas Akvinietis: jo gyvenimas, raštai ir metodas. – [Kaunas]: Šv. Kazimiero draugijos leidinys, 1916. – 26 p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 190)
 • SP Reinis, M. Religijos visuotinumo klausime. In: Ateitis, 1914, nr. 5-6, p. 225-235.
 • SP Reinis, M. Kultūros darbas Lietuvoje ir ateitininkai. In: Ateitis, 1914, nr. 9-12, p. 346-352. 
 • EP Reinis, M. Noetinis Dievo buvimo įrodymas. In: „Vilties“ nemokamas Mokslo ir literatūros priedas, 1914, nr. 9-10, st. 268-273.
 • Reinis, M. Atida:
  SP D. 1. In: Ateitis, 1917, nr. 11, p. 321-326.
  SP D. 2. In: Ateitis, 1917, nr. 12, p. 368-372.
 • EP Reinys, M. Lietuvos mokyklų keliais. In: Lietuvos mokykla, 1918, nr. 5-6, p. 97-106.
 • Reinys, M. Sąmonė psichologijos, pažinimo ir pedagogikos žvilgsniu. In: Lietuvos mokykla, 1919, nr. 1, p. 1-8. 
 • SP Reinys, M. Mokslinio lavinimosi tikslai. In: Ateitis, 1920, sąs. 4-5, p. 121-125. 
 • Čelpanovas, G. Psichologijos vadovėlis / iš prof. G. Čelpanovo laisvai vertė M. Reinys. – Vilnius: [Lietuvių mokslo draugija], 1921. – 242 p. 
  • IA Čelpanovas, G. Psichologijos vadovėlis / iš prof. G. Čelpanovo laisvai vertė M. Reinys. – 2-asis leid. – Kaunas; Vilnius: Švyturys, 1923. – 235, [6] p. 
 • IA Reinys, M. Fizinė ir psichinė realybė. In: Logos. 2-ieji metai (1922), sąs. 3-4, p. 207-214.
 • IA Reinys, M. Sielos sąvoka mūsų laikų psichologijoje. In: Logos. 3-ieji metai (1923), sąs. 1-2, p. 108-113.
 • IA Reinys, M. Priežastingumo klausimu. In: Logos. 3-ieji metai (1923), sąs. 1-2, p. 114-119.
 • Mémoire des Lituaniens du territoire de Vilna, présenté au Council et aux Délégués a la IV-me Assemblée de la Société des Nations. – [Geneve: s.n., 1923]. – 14 p.
 • Memoir presented by the Lithuanians of the Vilna territory to the Council and delegates of the Fourth Assembly of the League of Nations. – [Geneve: s.n., 1923]. – 14 p. 
 • Reinys, M. Katalikybė ir politika. In: III Lietuvių Katalikų Kongreso Darbai. – Kaunas: Katalikų veikimo centras, 1924, p. 74-81. 
 • EP Reinys, M. Vaiko religijos tyrimai. In: Lietuvos mokykla, 1924, nr. 5-6, p. 214-219. 
 • IA Reinys, M. Psichiškosios laisvės bruožai. In: Logos. 4-ieji metai (1924), nr. 1, p. 33-39.
 • IA Reinys, M. Kantas ir Dievo įrodymų kritika. In: Logos. 4-ieji metai (1924), nr. 2, p. 126-133.
 • EP Reinys, M. Principų ir gyvenimo sintezė. In: Židinys, 1924, nr. 1, p. 28-34. 
 • IA Teologijos-Filosofijos Fakulteto 1922-II-16 – 1924-VI-15 apyskaita. In: Lietuvos universiteto veikimo apyskaita, 1922. II. 16 – 1924. VI. 15 = Report of the University of Lithuania. – Kaunas: [Lietuvos universitetas], 1924, p. 33-56. 
 • EP Reinys, M. Valstybė ir Bažnyčia. In: Tiesos kelias, 1925, nr. 1 (straipsnių dalis), p. 7-11.
 • EP Reinys, M. Politinis kunigo veikimas. In: Tiesos kelias, 1927, nr. 1 (straipsnių dalis), p. 42-47.
 • EP Reinys, M. Iš jaunimo vado psichologijos ir praktikos. In: Židinys, 1927, nr. 5-6, p. 401-405.
 • IA Reinys, M. Psichologijos naujosios problemos. In: Logos. 7-ieji metai (1927), nr. 1, p. 92-96.
 • IA Reinys, M. Šių dienų lyginamosios psichologijos supratimas. In: Logos. 7-ieji metai (1927), nr. 2, p. 164-170.
 • EP Reinys, M. Bažnyčia ir ekonomika. In: Tiesos Kelias, 1928, nr. 1 (straipsnių dalis), p. 8-13.
 • EP Reinys, M. Auklėjimo kryptis. In: Lietuvos mokykla, 1928, nr. 1, p. 5-8.
 • IA Reinys, M. Psichologijos santykis su pedagogika. In: Logos. 8-ieji metai (1928), nr. 1, p. 79-84.
 • IA Reinys, M. Psichinis subjektas. In: Logos. 8-ieji metai (1928), nr. 2, p. 137-143.
 • SP Reinys, M. Krikščionybė ir tautybė. In: Ateitis, 1928, nr. 5-6, p. 239-242.
 • EP Reinys, M. Psichogramos ir profesija. In: Lietuvos mokykla, 1928, nr. 6-7, p. 185-189.
 • EP Reinys, M. Lavinimo klausimais. In: Naujoji vaidilutė, 1929, nr. 1, p. 14-18.
 • IA Reinys, M. Iš visuomenininko psichologijos. In: Logos. 9-ieji metai (1929), nr. 1, p. 57-64.
 • IA Reinys, M. Iš nusikaltimo ir teismo psichologijos. In: Logos. 9-ieji metai (1929), nr. 2, p. 166-174.
 • EP Psichologija: paskaitos skaitytos prof. Reinio teologijos-filosofijos fakultete 1928 m. rudens semestre. D. 1. – Kaunas: [s.n.], 1929. – 124 p. [padaugintas mašinraštis]
  • Psichologija: (bendroji ir lyginamoji): studentų leidinys / Prof. Dr. M. Reinio per 3 semestrus skaitytų paskaitų studentų užrašai. – Kaunas: [s.n.], 1931. – 114 p. [padaugintas mašinraštis]
 • IA Reinys, M. Moterų psichologija. In: Logos. 10-ieji metai (1930), nr. 1, p. 78-88.
 • EP Reinys, M. Mūsų dienų pedagoginė psichologija. In: Lietuvos mokykla, 1930, nr. 2, p. 51-62.
 • IA Reinys, M. Šv. Augustino psichologinės pažiūros. In: Logos. 10-ieji metai (1930), nr. 2, p. 177-183.
 • EP Reinys, M. Charakteriologija ir pedagoginis darbas. In: Lietuvos mokykla, 1931, nr. 1, p. 1-13.
 • SP Reinys, M. Žmogus ir gyvulys. In: Ateitis, 1931, nr. 6, p. 297-302.
 • EP Reinys, M. Iš Lille’o Katalikų Universiteto kūrimo. In: Tiesos kelias, 1932, nr. 2 (straipsnių dalis), p. 111-114.
 • EP Reinys, M. Katalikų akcija ir psichologija. In: Tiesos kelias, 1932, nr. 6 (straipsnių dalis), p. 369-377. 
 • EP Reinys, M. Įprotis valios srityje. In: Lietuvos mokykla, 1932, nr. 10, p. 217-229.
 • IA Reinys, M. Introspekcijos metodas. In: Logos. 12-ieji metai (1932), p. 38-50.
 • IA Reinys, M. Iš vaiko religijos psichologijos. In: Soter. IX metai (1932), nr. 1, p. 1-14.
 • IA Reinys, M. Instinktas. In: Logos. 13-ieji metai (1933), p. 53-71.
 • EP Reinys, M. Motinos meilė psichologijos šviesoje. In: Naujoji vaidilutė, 1933, nr. 5-6, p. 192-200.
 • IA Reinys, M. Moksliškojo pažinimo kilmė žmogaus psichikoje. In: Logos. 14-ieji metai (1934), nr. 1, p. 84-92.
 • IA Reinys, M. Psichologijos reikšmė mokslui ir gyvenimui. In: Logos. 14-ieji metai (1934), nr. 2, p. 97-112.
 • EP Reinys, M. Iš mokyklos psichologijos. In: Lietuvos mokykla, 1934, nr. 2, p. 69-80.
 • IA Reinys, M. Religijos psichologijos vaizdas. In: Soter. XI metai (1934), nr. 2, p. 115-129.
 • EP Reinys, M. Aukštoji katalikų mokykla Lietuvoje. In: Židinys, 1934, nr. 5-6, p. 489-496.
 • Reinys, M. Pasaulėžiūra ir gyvenimas:
  EP D. 1. In: Naujoji vaidilutė, 1934, nr. 11, p. 412-415.
  EP D. 2. In: Naujoji vaidilutė, 1934, nr. 12, p. 460-464.
 • EP Reinys, M. Krikščionybė – tautų kultūrintoja. In: Naujoji vaidilutė, 1935, nr. 2, p. 49-55.
 • IA Reinys, M. Mokslo sintezės keliais. In: Logos. 15-ieji metai (1935), nr. 2, p. 146-158.
 • EP Reinys, M. Religinimo logika. In: Tiesos kelias, 1935, nr. 12 (straipsnių dalis), p. 655-670.
 • IA Reinys, M. Intuicijos problema. In: Logos. 16-ieji metai (1936), nr. 1, p. 101-111.
 • EP Reinys, M. Iniciatyvos keliais. In: Lietuvos mokykla, 1936, nr. 12, p. 782-786.
 • IA Reinys, M. Subjektyvaus objektyvaus problema. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai. II. 1936 (1937), p. 145-155.
 • Reinys, Mečislovas. Paskirstomoji teisybė. – Kaunas: [s.n.], 1937. – 21 p. 
 • IA Reinys, M. Dvasinės būties problema. In: Logos. 17-ieji metai (1937), nr. 1, p. 95-112.
 • IA Reinys, M. Propagandos psichologija (santrauka). In: Logos. 18-ieji metai (1938), p. 142-161.
 • IA Reinys, M. Rasizmo problema. – Kaunas: [Autoriaus leidinys], 1939. – 107 p. 
 • IA Reinys, Mečislovas. Rasė ir psichika. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai. III. 1939 (1940), p. 101-111.
V: Apie M. Reinį
 • LI Almonaitienė, Junona Silvija. Socialinės psichologijos pradžia Lietuvoje: Mečislovo Reinio "Propagandos psichologija". In: Logos. Nr. 81 (2014), p. 31-42.
 • LI Aramavičiūtė, Vanda. Mečislovas Reinys kaip pedagogas. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 24 (2004), p. 459-463.
 • IA Arkivyskupas Mečislovas Reinys. – Chicago: Lietuvių krikščionių demokratų sąjunga, 1977. – 245 p. 
 • IA Iš kan. Edmundo Basio atsiminimų. In: Arkivyskupas Mečislovas Reinys. – Chicago: Lietuvių krikščionių demokratų sąjunga, 1977, p. 155-190. 
 • IA Arkivyskupas Mečislovas Reinys sovietiniame teisme. In: Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme = Episcopi Lituaniae martyres sub iudicio sovietico / sudarė ir parengė Arūnas Streikus. - Vilnius: Katalikų akademija, 2000, p. 573–760. (Fontes historiae Lituaniae, t. 5)
 • LI Boruta, Jonas. Arkivyskupo Mečislovo Reinio kankinystė – atsitiktinumas ar sąmoningas apsisprendimas? In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 25 (2004), p. 11-76.
 • LI Butkienė, Ona Giedrutė. Mečislovo Reinio indėlis į Lietuvos pedagoginę psichologiją. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 24 (2004), p. 465-483. 
 • LI Gaižutis, Algirdas. Arkivyskupas Mečislovas Reinys – neotomistinės filosofijos pradininkas Lietuvoje. In: Soter. T. 51(79), (2014), p. 7-14.
 • LI Jankūnas, Gediminas. Mokymas apie šeimą arkivyskupo Mečislovo Reinio teologijos magistro darbe. In: Soter. T. 51(79), (2014), p. 127-138.
 • LI Jegelevičius, Sigitas. Dialogai ir konfliktai: Arkivyskupas Mečislovas Reinys Vilniuje (1939–1944). In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 24 (2004), p. 521-535.
 • LI Kasparavičius, Algimantas. Kunigas Mečislovas Reinys – Lietuvos užsienio reikalų ministras: tarp idealizmo ir realizmo. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 24 (2004), p. 491-511.
 • LI Katelytė, Rita. Mečislovo Reinio laisvai versto Psichologijos vadovėlio psichologijos terminų reikšmė ir kilmė. In: Terminologija. T. 16 (2009), p. 198-216.
 • LI Katelytė, Rita; Keinys, Stasys. M. Reinio psichologijos terminų ir jų dėmenų daryba. In: Terminologija. T. 17 (2010), p. 111-129.
 • LI Laukaitytė, Regina. Vilniaus arkivyskupijos integravimas į Lietuvos Bažnyčios gyvenimą 1942-1944 m. In: Bažnyčios istorijos studijos. T. 1 (2007), p. 43-61.
 • LI Laukaitytė, Regina. Archidiecezja Wileńska w latach 1942-1944: pod władzą Mečislovasa Reinysa. In: Biuletyn Historii Pogranicza. Nr. 9 (2008), p. 35-51.
 • LI Pipiras, Nerijus; Žemaitis, Kęstutis. Pastoracinio darbo kryptys arkivyskupo Mečislovo Reinio studijoje „Rasizmo problema“. In: Soter. T. 51(79), (2014), p. 15-25
 • LI Pipiras, Nerijus; Žemaitis, Kęstutis. Arkivyskupas Mečislovas Reinys – Dievo gailestingumo žinios skleidėjas ir kulto platintojas. In: Soter. T. 57(86), (2016), p. 33-42.
 • LI Pipiras, Nerijus; Žemaitis, Kęstutis. Dievo tarnas arkivyskupas Mečislovas Reinys – dieviškųjų dorybių puoselėtojas: suėmimo ir kalinimo laikotarpis. In: Soter. T. 59(87), (2016), p. 37-45.
 • LI Pipiras, Nerijus; Žemaitis, Kęstutis. Religingumo reikšmė asmenybės ugdymui arkivyskupo Mečislovo Reinio raštuose. In: Soter. T. 66(94) (2018), p. 51-61.
 • LI Pipiras, Nerijus. Arkivyskupo Mečislovo Reinio pedagoginių idėjų sklaida Lietuvoje veikiančiose katalikiškose mokyklose. In: Pedagogika . T. 136 (2019), nr. 4, p. 42-50.
 • LI Pupšys, Vladas. Lietuvos mokyklos vizija arkivyskupo prof. dr. Mečislovo Reinio publikacijoje. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai. T. 18, kn. 2 (2003), p. 1124-1129.
 • LI Streikus, Arūnas. Arkivyskupas Mečislovas Reinys sovietiniame teisme. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 24 (2004), p. 537-542.
 • LI Tijūnėlienė, Ona. Mečislovo Reinio pažiūros į ugdymą ir jo psichologinius pagrindus. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 17 (2000), p. 283-304.
 • LI Tijūnėlienė, Ona. Moters pašaukimo pareigų vykdymo sąlyga – visavertis išsilavinimas: arkivyskupo Mečislovo Reinio pozicija. In: Soter. T. 5(33), (2001), p. 103-114.
 • Urbonaitė, Ada; Šiugžda, Edvardas. Mečislovas Reinys: mokslininkas, valstybininkas, arkivyskupas, kankinys: 100-osioms gimimo metinėms, (1884-1984). – Kaunas: XXI amžius, 1996. – 64 p. 
 • LI Vaičiūnas, Vytautas Steponas. Dievo tarnas arkivyskupas Mečislovas Reinys – apaštalas usque ad mortem. In: Soter. T. 50(78) (2014), p. 37-48.
 • LI Vasiliauskienė, Aldona. Arkivyskupas Mečislovas Reinys Lietuvos ypatingojo archyvo dokumentuose (1940-1941 m.). In: Soter. T. 4(32) (2000), p. 57-67.
 • LI Vasiliauskienė, Aldona. Vyskupas Mečislovas Reinys "Ateities" žurnalo puslapiuose. In: Logos. T. 30 (2002), p. 172-182; T. 31 (2002), p. 170-184; T. 32 (2003), p. 173-182 (jungtinis failas)
 • Vasiliauskienė, Aldona. Arkivyskupo Mečislovo Reinio gyvenimo ir veiklos datos. – Utena: Utenos Indra, 2003. – 78, 2 p. 
 • LI Vasiliauskienė, Aldona. Arkivyskupo Mečislovo Reinio stoiškumas: nepavykęs čekistų šantažas giminių likimu. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai. T. 18, kn. 2 (2003), p. 731-746.
 • LI Vasiliauskienė, Aldona. Arkivyskupo Mečislovo Reinio ketvirtoji "Išlaidų knygelė". In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 24 (2004), p. 123-151.
 • LI Vasiliauskienė, Aldona. M. Reinys – krikščioniškosios pedagogikos universalumo puoselėtojas. In: Soter T. 17(45) (2006), p. 85-97.
 • LI Vasiliauskienė, Aldona. Mečislovas Reinys: mecenatorystė ir dvasingumas. In: Mokslo ir technikos raida. T. 1 (2009), nr. 1, p. 208-219.
 • LI Vasiliauskienė, Aldona. Arkivyskupas Mečislovas Reinys: akademinė veikla (1922–1940). In: Soter. T. 39(67) (2011), p. 95-114.
 • LI Vasiliauskienė, Aldona. Arkivyskupas Mečislovas Reinys: kalinio Mečislovo Reinio asmens byla Nr. 3145. In: Genocidas ir rezistencija. 2011, nr. 1(29), p. 146-179.
 • LI Žemaitis, Kęstutis. Vyskupas Mečislovas Reinys ir Vilkaviškio vyskupija. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 16 (2000), p. 229-236.
 • LI Žemaitis, Kęstutis. Vyskupas Mečislovas Reinys – Vilkaviškio kunigų seminarijoje ir vyskupijoje. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 24 (2004), p. 513-519.

 

Paskelbta 2023-06-29

eBIBLIOTEKŲ ženklai

EP ePavelde ir pan. skelbiamas vientisas, parsisiunčiamas failas
EP ePavelde ir pan. skelbiamas daugiapuslapinis, vartomas leidinys

BA Baltistica (Lietuva)
BG Google knygos (JAV)
BJ Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (Lenkija)
BP Беларуская Палічка (Baltarusija)
BS Bayerische StatsBibliothek (Vokietija)
DE Deutsche Digitale Bibliothek (Vokietija)
DI Diasporiana (Kanada)
DT Dievas ir Tėvynė (Lietuva)
EH Научное наследие России (Rusija)
EP ePaveldas (Lietuva)
GP Электронная библиотека ГПИБ (Rusija)
HA Hathi Trust Digital library (JAV)
IA Internet archive (JAV)
IS Lietuvos istorijos instituto leidiniai (Lietuva)
KA Kamunikat. Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка (Lenkija)
KI Lietuvių kalbos instituto žurnalai (Lietuva)
KM Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
LI Lituanistika (Lietuva)
LK Lietuvių katalikų mokslo akademija (Lietuva)
MA Antano Maceinos paveldas (Lietuva)
MD Munchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliotek (Vokietija)
PB Podlaska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
PL Polona (Lenkija)
PO Восточная Пруссия в литературе (Rusija)
RU Руниверс (Rusija)
SP Lituanistikos tyrimų centro projektas (JAV)
TM Tautos menta (Lietuva
UT Universitas Tartuensis Dspace (Estija)
VE Versmės leidykla (Lietuva)
VU Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninės kolekcijos (Lietuva)
ŽŽ Bibliografinė duomenų bazė „Žymūs Lietuvos žmonės“ (Lietuva)

Papildomi ženklai

VLE nuoroda į straipsnį Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (Lietuva)
MLE nuoroda į straipsnį „Mažosios Lietuvos enciklopedijoje“
Wik nuoroda į straipsnį „Vikipedijoje“
100 nuoroda į Lietuvos universiteto 100-mečiui skirtos parodos puslapius
Enc nuoroda į straipsnį Encyclopedia.com