Pranas KURAITIS

1883–1964 m. VLE

II: Laiškai
 • LI Kun. Pranciškaus Kuraičio laiškai kun. Aleksandrui Dambrauskui-Jakštui. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis T. 42 (2019), p. 385-409.
III. 1. Kūryba. Straipsniai
 • Kuraitis, Pran. Krikščionybės vertė socialinės pažangos žvilgsniu ir mūsų kunigijos uždaviniai:
  EP D. 1. In: Ganytojas, 1921, nr. 1, p. 3-10.
  EP D. 1. In: Ganytojas, 1921, nr. 2, p. 40-46. 
 • EP Kuraitis, Pr. Iš privatinės nuosavybės turėjimo einančios dorinės prievolės. In: Ganytojas, 1921, nr. 4, p. 107-112.
 • IA Kuraitis, Pr. Filosofijos supratimas ir jos santykiai su kitais mokslais. In: Logos. 1-ieji metai (1921), sąs. 1-2, p. 8-17.
 • IA Kuraitis, Pr. Jausmo religija. In: Logos. 1-ieji metai (1921), sąs. 1-2, p. 41-48.
 • IA Kuraitis, Pr. Per Kantą į Nyčę. In: Logos. 1-ieji metai (1921), sąs. 1-2, p. 64-71.
 • IA Kuraitis, Pr. Šių dienų gnoseologijos padėtis ir svarbesnieji joje orijentacijos punktai. In: Logos. 2-ieji metai (1922), sąs. 3-4, p. 154-165.
 • IA Kuraitis, Pr. Iš šių dienų filosofijos judėjimo. In: Logos. 3-ieji metai (1923), sąs. 1-2, p. 165-170.
 • EP Kuraitis, Pr. Auklėjimas ir pasaulėžiūra. In: Lietuvos mokykla. 1924, nr. 1, p. 1-4. 
 • IA Kuraitis, Pr. Keli bendrosios gnoseologijos bruožai. In: Logos. 4-ieji metai (1924), nr. 1, p. 1-32.
 • IA Kuraitis, Pr. Kanto reikšmė filosofijos istorijoj. In: Logos. 4-ieji metai (1924), nr. 2, p. 81-89.
 • IA Kuraitis, Pr. Del Kanto santykių su lietuvybe. In: Logos. 4-ieji metai (1924), nr. 2, p. 94-100.
 • IA Kuraitis, Pr. Kanto gnoseologijos pagrindinės pažiūros ir jų vertė. In: Logos. 4-ieji metai (1924), nr. 2, p. 116-125.
 • Kuraitis, P. Katalikybės dogmos ir „bedogmė“ krikščionybė:
  EP D. 1. In: Tiesos kelias. 1925, nr. 1 (straipsnių dalis), p. 30-36.
  EP D. 2. In: Tiesos kelias. 1925, nr. 2 (straipsnių dalis), p. 90-100.
  EP D. 3. In: Tiesos kelias. 1925, nr. 11 (straipsnių dalis), p. 299-306. 
 • IA Kuraitis, Pr. Internacinis tomsitinės filosofijos kongresas Ryme. In: Logos. 5-ieji metai (1925), nr. 1, p. 69-77.
 • IA Kuraitis, Pr. Blaise Pascal kaipo filosofas. In: Logos. 5-ieji metai (1925), nr. 2, p. 186-194.
 • IA Kuraitis, Pr. Paul Natorp  1854-1924. In: Logos. 5-ieji metai (1925), nr. 2, p. 205-208.
 • IA Kuraitis, Pr. Desire-Joseph Mercier kaip filosofas. In: Logos. 6-ieji metai (1926), nr. 1, p. 120-128.
 • EP Kuraitis, P. Istoriniai įvykiai itr su jais susijusieji uždaviniai. In: Tiesos kelias. 1926, nr. 5 (straipsnių dalis), p. 281-289. 
 • EP Kuraitis, P. Naujos aplinkybės – nauji rūpesčiai. In: Tiesos kelias. 1926, nr. 6 (straipsnių dalis), p. 364-372. 
 • EP Kuraitis, P. Kuriamasis veikimas ar kova bei veikimas. In: Tiesos kelias. 1926, nr. 7-8 (straipsnių dalis), p. 64-68. 
 • IA Kuraitis, Pr. Ontologinio subjektyvizmo pagrindai ir jų vertė. In: Logos. 6-ieji metai (1926), nr. 3, p. 353-364.
 • IA Kuraitis, Pr. Pagrindiniai orientacijos punktai ontologijoj. In: Logos. 7-ieji metai (1927), nr. 1, p. 97-105.
 • EP Kuraitis, P. Del mūsų šių dienų religinių rūpesčių. In: Tiesos kelias. 1927, nr. 9 (straipsnių dalis), p. 536-540. 
 • EP Kuraitis, P. Kristaus Karaliaus šventei besiartinant. In: Tiesos kelias. 1927, nr. 10 (straipsnių dalis), p. 602-605. 
 • IA Kuraitis, Pr. Simon Deploige (1868-1927). In: Logos. 8-ieji metai (1928), nr. 2, p. 179-182.
 • IA Kuraitis, Pr. Pagrindiniai gnoseologijos klausimai ir jų sprendimo būdai. In: Logos. 8-ieji metai (1928), nr. 2, p. 113-125.
 • IA Kuraitis, Pr. Gnoseologijos pažangos klausimu. In: Logos. 10-ieji metai (1930), nr. 1, p. 73-77.
 • Kuraitis, P. Šv. Augustino gnoseologinės pažiūros:
  IA D. 1. In: Logos. 10-ieji metai (1930), nr. 2, p. 184-192.
  IA D. 2. In: Logos. 12-ieji metai (1932), p. 76-79. 
 • Kuraitis, Pr. Įvadas į Hegelio filosofiją ir į jos pagrindų kritišką įvertinimą:
  IA D. 1. In: Logos. 14-ieji metai (1934), nr. 2, p. 129-160.
  IA D. 2. In: Logos. 15-ieji metai (1935), nr. 2, p. 81-96.
  IA D. 3. In: Logos. 16-ieji metai (1936), nr. 1, p. 65-80.
  IA D. 4. In: Logos. 18-ieji metai (1938), p. 54-86. 
 • IA Kuraitis, P. Antrasis tarptautinis tomistinės filosofijos kongresas. In: Logos. 17-ieji metai (1937), nr. 1, p. 69-81.
 • IA Kuraitis, Pranas. Nacionalizmas krikščioniškosios doktrinos šviesoje. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai. II. 1936 (1937), p. 305-323.
 • EP Kuraitis, P. Prel. Aleksandras Dambrauskas-Jakštas – filosofas ir teologas. In: Tiesos kelias. 1939, nr. 9 (straipsnių dalis), p. 609-621. 
 • IA Kuraitis, Pranas. Tauta ir jos filosofija. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai. III. 1939 (1940), p. 112-141.
 • IA Kuraitis, Pranas. Filosofijos raštų rinktinė. – Chicago: Ateitis, 1990. – VIII, 382 p. Turinys: Filosofijos supratimas ir jos santykiai su kitais mokslais (1922); Per Kantą į Nietzschę (1921); Iš šių dienų filosofijos judėjimo (1923); Tauta ir jos filosofija (1940); Šių dienų gnoseologijos padėtis ir svarbesnieji joje orientacijos punktai (1922); Šv. Augustino gnoseologinės pažiūros (1930-1932); Tomo Akviniečio reikšmė filosofijoj (1924); Blaise Pascal kaip filosofas (1925); Kanto reikšmė filosofijos istorijoj (1924); Dėl Kanto santykių su lietuvybe (1924); Apie Hegelį ir jo absoliutinj idealizmą (1934-1938); Dėsire-Joseph Mercier kaip filosofas (1926); Simón Deploige (1868-1927) (1928); Natorpas (1854-1924) ir Marburgo filosofinė srovė (1925); Rudolfas Euchenas (1846-1926) (1926); Henri Bergsonas (1939); Prel. Aleksandras Dambrauskas-Jakštas – filosofas ir teologas (1939); Nacionalizmas krikščioniškosios doktrinos šviesoje (1937); Auklėjimas ir pasaulėžiūra (1924); Jausmo religija (1921); Šventasis Tėvas Pijus X (1914); Ateitininkų judėjimo uždaviniai ir idėjiniai pagrindai (1920); Statant gaires ateičiai (1940); Girnius Juozas. Pranas Kuraitis (p. 305-376).
III. 2: Kūryba. Vadovėliai
 • IA Kuraitis, P. Pagrindiniai gnoseologijos klausimai. – Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto leidinys, 1930. – 104 p.
 • Kuraitis, P. Ontologija:
  IA T. 1. – Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto leidinys, 1931. – 207 p.
  IA T. 2: Pirmieji dėsniai ir kategorijos. – Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto leidinys, 1933. – 165 p.  
V: Apie P. Kuraitį
 • Bagdanavičius, Vytautas. Kuraičio palikimas lietuvių šviesuomenei: atsiminimai ir įvadas į jo mąstymą. – Čikaga: Ateitis, 1983. – 36 p. 
 • IA Girnius, Juozas. Pranas Kuraitis. In: Kuraitis, Pranas. Filosofijos raštų rinktinė. – Chicago: Ateitis, 1990, p. 305-376.

Parengta 2023-10-21

eBIBLIOTEKŲ ženklai

EP ePavelde ir pan. skelbiamas vientisas, parsisiunčiamas failas
EP ePavelde ir pan. skelbiamas daugiapuslapinis, vartomas leidinys

BA Baltistica (Lietuva)
BG Google knygos (JAV)
BJ Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (Lenkija)
BP Беларуская Палічка (Baltarusija)
BS Bayerische StatsBibliothek (Vokietija)
DE Deutsche Digitale Bibliothek (Vokietija)
DI Diasporiana (Kanada)
DT Dievas ir Tėvynė (Lietuva)
EH Научное наследие России (Rusija)
EP ePaveldas (Lietuva)
GP Электронная библиотека ГПИБ (Rusija)
HA Hathi Trust Digital library (JAV)
IA Internet archive (JAV)
IS Lietuvos istorijos instituto leidiniai (Lietuva)
KA Kamunikat. Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка (Lenkija)
KI Lietuvių kalbos instituto žurnalai (Lietuva)
KM Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
LI Lituanistika (Lietuva)
LK Lietuvių katalikų mokslo akademija (Lietuva)
MA Antano Maceinos paveldas (Lietuva)
MD Munchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliotek (Vokietija)
PB Podlaska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
PL Polona (Lenkija)
PO Восточная Пруссия в литературе (Rusija)
RU Руниверс (Rusija)
SP Lituanistikos tyrimų centro projektas (JAV)
TM Tautos menta (Lietuva
UT Universitas Tartuensis Dspace (Estija)
VE Versmės leidykla (Lietuva)
VU Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninės kolekcijos (Lietuva)
ŽŽ Bibliografinė duomenų bazė „Žymūs Lietuvos žmonės“ (Lietuva)

Papildomi ženklai

VLE nuoroda į straipsnį Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (Lietuva)
MLE nuoroda į straipsnį „Mažosios Lietuvos enciklopedijoje“
Wik nuoroda į straipsnį „Vikipedijoje“
100 nuoroda į Lietuvos universiteto 100-mečiui skirtos parodos puslapius
Enc nuoroda į straipsnį Encyclopedia.com