Pranciškus Petras BŪČYS

1872-1951 m.  VLE

I: bio-Bibliografijos
 • EP Tumas, J. Kun. Dr. Pranciškus Būčys, M.I.C. In: Tiesos kelias. 1927, nr. 1 (straipsnių dalis), p. 1-17.
 • IA Vysk. P. Būčio raštai. In: Vysk. P. P. Būčio atsiminimai. T. 2: Darbo baruose. – Chicago: Lietuviškos knygos klubas, 1966, p. 223-250. 
 • P.P. Būčio bibliografija: In: Būčys, Pranciškus Petras. Tikėjimo gynėjas: vysk. Pranciškaus Petro Būčio, MIC, gyvenimas ir raštai / sudarė Edmundas Naujokaitis. – Kaunas: Už tradiciją [i.e. Laetitia], 2020, p. 443-506.
II: Autobiografika
 • EP Būčys, P. Eucharistinis Kongresas Chicagoje. In: Tiesos kelias. 1926, nr. 10 (straipsnių dalis), p. 133-153. 
 • IA Bučys, Pr. XXIX tarptautinis eucharistinis kongresas, Sydney, Australijoje. – Chicago: [„Draugo“ bendrovė], 1929. – 244, [2] p. 
 • Vysk. P. P. Būčio atsiminimai / surašė Z. Ivinskis, redagavo J. Vaišnora:
  IA T. 1: Pasiruošimas darbui. – Chicago: Lietuviškos knygos klubas, 1966. – 320, [3] p.
  IA T. 2: Darbo baruose. – Chicago: Lietuviškos knygos klubas, 1966. – 284 p. 
 • IA Matulaitis, Jurgis; Būčys, Pranciškus Petras. Laiškų dialogas / parengė Paulius Vaidotas Subačius. – Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2016. – X, 788 p. (Fontes historiae Marianorum, t. 23)
III. 1: Kūryba (monografijos ir paskaitų konspektai)
 • IA Buczys, Franciszek. Św. Stanisław, Biskup Krakowski: rozprawa przedstawiona Fakultetowi Teologicznemu w Uniwersytecie Fryburgskim w Szwajcaryi w celu otrzymania stopnia Doktora teologii. – Kraków: nakładem Autora, 1902. – VI, 200 p.
 • IA Būčys, Pranciškus. Švenčiausiosios Panelės apsireiškimai Liurde. – [Kaunas]: Apšvietimo draugijos „Saulės“ išleidimas, 1909. – VIII, 362 p. 
  • Būčys, Petras. Švenč. Panelės Marijos apsireiškimai Liurde. – 2-asis leidimas. – Marijampolė: [Marijonų kongregacija], 1934. – 421 p. 
  • Būčys, Petras. Švenč. P. Marijos apsireiškimai Liurde. – 3-ioji stereotipinė laida. – South Boston: "Darbininko" leidinys, 1943. – 510, [3] p. 
 • IA Buczys, Fr. Theologia fundamentalis: praelectiones. – Petropoli: [Academia Cæsarea Romano-Catholica Ecclesiastica Petropolitana], 1912. – 814 p. [rankraštinė litografija]
 • Bučys, Franciscus. De Romano pontifice: conspectus praelectionum. – Petropoli: [Academia Cæsarea Romano-Catholica Ecclesiastica Petropolitana], 1915. – 535 p. [rankraštinė litografija]
 • Būčys, Pranciškus. Katalikų tikyba sulig apaštalų sudėjimo:
  IA [T. 1]: arba dogmatinės katalikų tikybos išdėstymas tokia eile, kokia stambiausiosios tiesos yra suimtos į Tikiu Dievą Tėvą. – Chicago: [„Draugo“ bendrovė], 1921. – [8], 215 p.
  IA T. 2: Jėzus Kristus pasaulio išgelbėtojas. – Chicago: [„Draugo“ bendrovė], 1930. – 514 p.
  IA T. 3: Šventoji Dvasia arba Katalikų tikybos išdėstymas apie Šv. Dvasią ir jos veikimą bažnyčioje. – Marijampolė: Marijonų kongregacija, 1932. – VIII, 289 p. 
 • Būčys, Pranciškus. Trumpa apologetika. – Chicago: [„Draugo“ bendrovė], 1922. – 222 p. 
  • Būčys, Pranciškus. Trumpa apologetika. – 2-a žymiai padidintoji laida. – [Kaunas]: Šv. Kazimiero draugijos leidinys, 1923. – 257 p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 346)
  • IA Būčys, Pranciškus. Trumpa apologetika. – 3-oji pataisytoji laida. – [Marijampolė: Marijonų kongregacija], 1926. – 190, [2] p.
 • Būčys, P. Fundamentalė teologija: užrašai iš prof. dr. P. Būčio paskaitų 1922-23 m. [T. 1-2]. – Kaunas: Teol.- filos. fakulteto Teol. skyriaus bendrojo ruožo studentai, [1923]. – VII, 456; V, 455 p. [rankraštinė litografija]
  • Būčys, P. Fundamentalės teologijos kursas. [T. 1-2] – 2-a laida. – Kaunas: [Lietuvos universiteto Teol.- filos. fakulteto Teol. skyriaus bendrojo ruožo studentai], 1926. – 418, 765 p. [rankraštinė litografija]
  • Būčys, P. Fundamentalinė teologija, T. 1-2. – III pataisytas ir papildytas leidimas. – Kaunas: išleido Lietuvos universiteto Teol.- filos. fakulteto Teol. skyriaus bendrojo ruožo studentai, 1928. – [1], 416, [3], V, 885, VII p. [rankraštinė litografija]
 • IA Būčys, Pranciškus. Teologijos enciklopedijos kursas. – [Marijampolė: Marijonų kongregacija], 1925. – VIII, 246 p. 
III. 2: Kūryba (pamokslai, straipsniai ir jų rinkiniai; be smulkių straipsnių)
 • Bučys, P. Tiesos jieškojimas:
  EP D. 1. In: Draugija. Nr. 3 (1907), p. 232-238.
  EP D. 2. In: Draugija. Nr. 4 (1907), p. 342-346.
 • Bučys, P. Tikėjimas, jausmai ir protas:
  EP D. 1. In: Draugija. Nr. 5 (1907), p. 49-55.
  EP D. 2. In: Draugija. Nr. 6 (1907), p. 147-151.
 • EP Būčys, P. Tarptautinis mokslui aukštyn kelti susivienyjimas ir Lietuva. In: Draugija. Nr. 14 (1908), p. 135-142.
 • EP Bučys, P. Atsakymas Lietuvių Mokslo Draugijos komitetui. In: Draugija. Nr. 17 (1908), p. 99-104.
 • EP Profano įspūdžiai ir mintys iš antrosios Lietuvos Dailės Parodos Kaune / Profanas. In: Draugija. Nr. 20 (1908), p. 376-386.
 • Bučys, P. Bažnyčios gyvybės jiega:
  EP D. 1. In: Draugija. Nr. 46 (1910), p. 116-124.
  EP D. 2. In: Draugija. Nr. 47 (1910), p. 233-245.
 • EP Bučys, Pr. Apie Lourdes‘o stebuklus (atsakymas kritikui p. Jakštui). In: Draugija. Nr. 52 (1911), p. 325-350.
 • Būčys, P. Katalikystė ir tiesa (Pokalbiai laiškais su Jonu Kubiliumi):
  EP D. 1. In: Vadovas. Nr. 29 (1911), p. 47-54.
  EP D. 2. In: Vadovas. Nr. 30 (1911), p. 145-151.
  EP D. 3. In: Vadovas. Nr. 31 (1911), p. 250-260.
  EP D. 4. In: Vadovas. Nr. 32 (1911), p. 351-359.
  EP D. 5. In: Vadovas. Nr. 35 (1911), p. 243-251.
  EP D. 6. In: Vadovas. Nr. 36 (1911), p. 356-368.
  EP D. 7. In: Vadovas. Nr. 37 (1911), p. 43-52.
  EP D. 8. In: Vadovas. Nr. 48 (1912), p. 352-364.
  EP D. 9. In: Vadovas. Nr. 49 (1912), p. 61-66.
  EP D. 10. In: Vadovas. Nr. 54 (1913), p. 187-197.
  EP D. 11. In: Vadovas. Nr. 55 (1913), p. 286-300.
  EP D. 12. In: Vadovas. Nr. 56 (1913), p. 392-406.
 • Būčys, P. Ar Senasis Įstatymas vien žmogiškas veikalas?
  EP D. 1. In: Vadovas. Nr. 62 (1913), p. 151-158.
  EP D. 2. In: Vadovas. Nr. 63 (1913), p. 266-274.
 • EP Būčys, P. V[iešpaties] Jėzaus dievybė. In: Vadovas. Nr. 64 (1913), p. 369-384.
 • EP Būčys, P. Ar katalikų Bažnyčia užtenkamai dora, kad ji galėtų būti tikrąją Jėzaus Bažnyčią? In: Vadovas. Nr. 65 (1914), p. 6-18.
 • EP Būčys, P. Katalikystė ir inkvizicija. In: Vadovas. Nr. 66 (1914), p. 67-72.
 • EP Būčys, P. Katalikystė ir pasaulio valdžia. In: Vadovas. Nr. 67 (1914), p. 137-152.
 • IA Bučys, Pranciškus. Tikėjimo dalykai. – Kaunas: [Šv. Kazimiero draugija], 1913. – 112 p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 135)
 • IA Bučys, Pr. Apie apšvietą. – Chicago: Uosis, 1918. – 60 p. 
 • Bučys, Pranciškus. Ko klausyti? arba Trumpas išdėstymas apie autoritetų rūšis ir protingą panaudojimą jomis. – Chicago: „Draugo“ bendrovė, 1919. – 24 p.
 • Bučys, Pranciškus. Tikējimo kriterijos. – Chicago: Draugo bendrovē, 1919. – [1], 30, [1] p.
 • IA Bučys, Pranciškus. Žmogus ir gyvuolys. – Chicago: Spaudos draugijos leidinys, 1920. – [1], 59, [4] p. 
 • IA Būčys, Pr. Rekolekcijos kunigams. – Kaunas: [s.n.], 1925. – 73 p. [Atspaudas iš Tiesos kelias, 1925, nr. 8-10]
 • EP Būčys, P. Degeneracijos teorija religijų kilmės klausime. In: Tiesos kelias. 1925, nr. 2 (straipsnių dalis), p. 67-72.
 • EP Būčys, P. Ar kun. Jaunius buvo autodidaktas? In: Tiesos kelias. 1925, nr. 3 (straipsnių dalis), p. 158-162. 
 • EP Būčys, P. Religijos kilmė. In: Tiesos kelias. 1925, nr. 4 (straipsnių dalis), p. 197-205.
 • EP Būčys, P. “Prieškatalikiškoji” krikščionija. In: Tiesos kelias. 1925, nr. 5 (straipsnių dalis), p. 261-277. 
 • EP Būčys, Pranciškus. Kardinolas Mercier vidaus gyvenimo mokytojas ir vykdytojai. In: Tiesos kelias. 1926, nr. 4 (straipsnių dalis), p. 231-235. 
 • EP Būčys, P. Kunigas Apologetas. In: Tiesos kelias. 1927, nr. 1 (straipsnių dalis), p. 36-42. 
 • EP Būčys, P. Religija ir įtampos dėsnis. In: Tiesos kelias. 1927, nr. 2 (straipsnių dalis), p. 79-98. 
 • EP Būčys, P. Arkivyskupas Matulevičius Bažnyčios darbininkas. In: Tiesos kelias. 1927, nr. 2 (straipsnių dalis), p. 99-116. 
  • IA Būčys, Petras. Bažnyčios ir tautos darbininkas. In: Arkivyskupas Jurgis Matulevičius / redaktorius Kazimieras Čibiras. - Marijampolė: [Marijonų vienuolija], 1933, p. 14-38. 
 • EP Būčys, P. Chwolsonas ir religija. In: Tiesos kelias. 1927, nr. 3 (straipsnių dalis), p. 147-154. 
 • Būčys, P. Katalikybė ir tautų pažanga:
  EP D. 1. In: Tiesos kelias. 1927, nr. 4 (straipsnių dalis), p. 223-239.
  EP D. 2. In: Tiesos kelias. 1927, nr. 5 (straipsnių dalis), p. 295-299.
  EP D. 3. In: Tiesos kelias. 1927, nr. 6 (straipsnių dalis), p. 337-354. 
 • EP Būčys, P. Katalikų kunigija ir kriminalinės kaltės. In: Tiesos kelias. 1927, nr. 7-8 (straipsnių dalis), p. 401-414. 
 • EP Būčys, P. Šv. Tėvas Pijus XI. In: Tiesos kelias. 1927, nr. 9 (straipsnių dalis), p. 497-501. 
 • EP Būčys, P. Aktualieji pastoracijos rūpesčiai rekolekcijų metmenų pavidale. In: Tiesos kelias. 1927, nr. 11 (straipsnių dalis), p. 617-632. 
 • Būčys, Pr. Tėvų teisė ir pareiga auklėti vaikus mokykloje ir namie: (paskaita laikyta Rygoje, Pills laukums Nr. 5, 1927 m. rug. 27 d.). – Marijampolė: [Marijonų vienuolija], 1928. – 35 p. ("Šaltinio" knygynėlio, nr. 4)
 • EP Būčys, P. Alberto Vijūko Kojalavičiaus paminėjimas. In: Tiesos kelias. 1928, nr. 1 (straipsnių dalis), p. 18-28. 
 • EP Būčys, Pr. Kas yra inteligentas ir jo uždaviniai dabar Lietuvoje. In: Židinys. 1928, nr. 1, p. 20-25. 
 • EP Būčys, P. Laterano sutartis. In: Židinys. 1929, nr. 7, p. 41-52. 
 • EP Būčys, P. Dabartinė spaudos būklė neretai apsunkina žmogui teisingos pasaulėžiūros susidarymą. In: Tiesos kelias. 1929, nr. 11 (straipsnių dalis), p. 300–306. 
 • EP Būčys, P. Išpažintis, kaipo priemonė kelti visuomenės dorai. In: Tiesos kelias. 1929, nr. 12 (straipsnių dalis), p. 342–347. 
 • IA Būčys, Pranciškus-Petras. Gyvenimo pagrindai: apmąstymai inteligentams. – Kaunas: [s.n.], 1930. – 82, [2] p. [Atsp. iš Tiesos kelias, 1930, nr. 3-8]
 • Būčys, Pr. Pasikalbėjimas apie sielą. – Marijampolė: Marijonai, 1930. – 85, [2] p. 
 • EP Būčys, P. Šeimos irimas Lietuvoje. In: Tiesos kelias. 1934, nr. 10 (straipsnių dalis), p. 557-566. 
 • EP Būčys, Pr. Kardinolas Petras Gasparri. In: Židinys. 1934, nr. 12, p. 492-504. 
 • EP Būčys, P. Trys naudingo kunigavimo pagrindai. In: Tiesos kelias. 1935, nr. 6 (straipsnių dalis), p. 328-334. 
 • IA Būčys, Petras. Pamokslai. – Kaunas: [s.n.], 1936. – 393, III p. [Atsp. iš Tiesos kelias, 1935]
 • EP Būčys, Pr. Kariuomenė, Tauta, Žmonių Giminė. In: Židinys. 1935, nr. 7, p. 3-11. 
 • IA Būčys, Petras Pr. Kunigai Gintauto ir Putino romanuose. – Kaunas: [s.n.], 1936. – 37 p. [Atsp. iš Tiesos kelias, 1936, nr. 7-10]
 • IA Būčys, Petras. Mūsų dorovės atgaivinimo reikalu. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai. II. 1936 (1937), p. 112-124.
 • EP Būčys, Petrus Fr. De validitate Baptismatis apud russos Antiquae Professionis in Lithuania. In: Tiesos kelias. 1936, nr. 7-8 (straipsnių dalis), p. 373-380. 
 • IA Būčys, Petras Pr. Rusai stačiatikiai ir sentikiai Lietuvoje: tikybos ir statistikos studija. – Kaunas: [s.n.], 1936. – 72 p. [Atsp. iš Athenaeum, t. 7, sąs. 1]
 • IA Būčys, Petras Pr. Su Jakštu per pikto laukus; Pikto naikinimas ir Iljinas. – Kaunas: [s.n.], 1937. – 45 p. [Atsp. iš Tiesos kelias, 1937, nr. 1 ir Židinys, 1936, nr. 11]
 • IA Straipsniai katalikams pasiskaityti / parašė Žemaičių Prietelis. – Telšiai: [s.n.], 1937. – 337 p. 
 • IA Būčys, Pr. Pijaus XI darbai Lietuvai. In: Pijus XI: aktualieji katalikų gyvenimo ir pasaulėžiūros klausimai pagal Pijaus XI gyvenimo ir jo raštų mokslą: 80 metų amžiaus ir 15-kos metų pontifikato jubiliejų proga. – [Kaunas]: Lietuvos moterų kultūros draugija, 1937, p. 333-377
 • EP Būčys, Pr. Nemarumas. In: Tiesos kelias. 1938, nr. 6 (Straipsnių dalis), p. 393-403. 
 • EP Būčys, Pr. Lietuva ir jaunoji jos karta. In: Židinys. 1938, nr. 5-6, p. 645-651. 
 • Būčys, Pr. Pamokslai Graudiems Verksmams:
  EP D. 1. In: Tiesos kelias. 1939, nr. 2 (Pamokslų dalis), p. 71-81.
  EP D. 2. In: Tiesos kelias. 1939, nr. 3 (Pamokslų dalis), p. 128-147. 
 • Būčys, Pranciškus Petras. Trumpa apologetika: Kristaus mokymo apgynimas [Trumpa apologetika (1926); Straipsniai iš Tikyba ir dora (1917-1918); Straipsniai katalikams pasiskaityti (1937)] / sudarė kun. Edmundas Naujokaitis. – Kaunas: Už tradiciją [i.e. Laetitia], 2020. – 385 p.
 • Būčys, Pranciškus Petras. Tikėjimo gynėjas: vysk. Pranciškaus Petro Būčio, MIC, gyvenimas ir raštai / sudarė Edmundas Naujokaitis. – Kaunas : Už tradiciją [i.e. Laetitia], 2020. – 513, [1] p.
V: Apie P. P. Būčį
 • EP Čėsnys, P. Keletas mokinio ir kolegos atsiminimų apie kun. P. Būčį. In: Tiesos kelias. 1927, nr. 1 (straipsnių dalis), p. 23-26. 
 • Naujokaitis, Edmundas. Vyskupo Būčio gyvenimas ir raštai. In: Būčys, Pranciškus Petras. Tikėjimo gynėjas: vysk. Pranciškaus Petro Būčio, MIC, gyvenimas ir raštai / sudarė Edmundas Naujokaitis. – Kaunas: Už tradiciją [i.e. Laetitia], 2020, p. 5-96.
 • EP Totoraitis, J. Šiek tiek apie K. P. Būčio veikimą. In: Tiesos kelias. 1927, nr. 1 (straipsnių dalis), p. 17-23.

Paskelbta 2023-06-26

eBIBLIOTEKŲ ženklai

EP ePavelde ir pan. skelbiamas vientisas, parsisiunčiamas failas
EP ePavelde ir pan. skelbiamas daugiapuslapinis, vartomas leidinys

BA Baltistica (Lietuva)
BG Google knygos (JAV)
BJ Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (Lenkija)
BP Беларуская Палічка (Baltarusija)
BS Bayerische StatsBibliothek (Vokietija)
DE Deutsche Digitale Bibliothek (Vokietija)
DI Diasporiana (Kanada)
DT Dievas ir Tėvynė (Lietuva)
EH Научное наследие России (Rusija)
EP ePaveldas (Lietuva)
GP Электронная библиотека ГПИБ (Rusija)
HA Hathi Trust Digital library (JAV)
IA Internet archive (JAV)
IS Lietuvos istorijos instituto leidiniai (Lietuva)
KA Kamunikat. Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка (Lenkija)
KI Lietuvių kalbos instituto žurnalai (Lietuva)
KM Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
LI Lituanistika (Lietuva)
LK Lietuvių katalikų mokslo akademija (Lietuva)
MA Antano Maceinos paveldas (Lietuva)
MD Munchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliotek (Vokietija)
PB Podlaska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
PL Polona (Lenkija)
PO Восточная Пруссия в литературе (Rusija)
RU Руниверс (Rusija)
SP Lituanistikos tyrimų centro projektas (JAV)
TM Tautos menta (Lietuva
UT Universitas Tartuensis Dspace (Estija)
VE Versmės leidykla (Lietuva)
VU Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninės kolekcijos (Lietuva)
ŽŽ Bibliografinė duomenų bazė „Žymūs Lietuvos žmonės“ (Lietuva)

Papildomi ženklai

VLE nuoroda į straipsnį Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (Lietuva)
MLE nuoroda į straipsnį „Mažosios Lietuvos enciklopedijoje“
Wik nuoroda į straipsnį „Vikipedijoje“
100 nuoroda į Lietuvos universiteto 100-mečiui skirtos parodos puslapius
Enc nuoroda į straipsnį Encyclopedia.com