Stasys ŠALKAUSKIS

1886–1941 m. VLE

I: Bibliografija
 • IA Eretas Juozas. Prof. St. Šalkauskio 50 m. sukakties proga [bibliografija su įvadu]. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai. II. 1936 (1937), p. 439–445.
II: Laiškai
 • IA Šalkauskis, St. Kun. A. Dambrauskas, mano mokytojas ir kritikas (Abipusis susirašinėjimas). In: Logos. 18-ieji metai (1938), p. 1–53.
  • Kun. A. Dambrauskas, mano mokytojas ir kritikas. In: Šalkauskis, Stasys. Rinktiniai raštai. T. 1: Filosofinės studijos. – Roma: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 1986, p. 609–676. 
  • IA Kun. A. Dambrauskas, mano mokytojas ir kritikas (Abipusis susirašinėjimas). In: Šalkauskis, Stasys. Raštai. T. 3: Religija ir kultūra. – Vilnius: Mintis, 1993, p. 339–424. 
 • IA Šalkauskis, Stasys. Laiškai. In: Šalkauskis, Stasys. Raštai. T. 9. – Vilnius: Mintis, 2012, p. 277–466. 
III. 1: Kūryba. Monografiniai kūriniai ir straipsnių rinkiniai iki 1940 m. 
 • IA Viscont, Antoine; [Šalkauskis, Stasys]. La Lituanie et la guerre. – Genève: Atar, 1917. – 206, [9], [2] p. 
  • IA Vertimas: Didysis karas ir Lietuvos atgimimas. In: Šalkauskis, Stasys. Raštai. T. 9. – Vilnius: Mintis, 2012, p. 8–154. 
 • IA Šalkauskis. Stasys. Sur les confins de deux mondes: essai synthétique sur le problème de la civilisation nationale en Lituanie. – Genève: Atar, [1919]. – 271, [17], [3] p. 
  • IA Vertimas: Dviejų pasaulių takoskyroje: sintetinis esė apie Lietuvos tautinės civilizacijos problemą. In: Šalkauskis, Stasys. Raštai. T. 4. – Vilnius: Mintis, 1995, p. 21–196. 
 • IA Šalkauskis. Stanislas. L’ame du monde dans la philosophie de Vladimir Soloviev. – [Genève: Atar, 1922]. – 121 p. 
  • IA Vladimiras Soloviovas ir jo pasaulio sielos koncepcija [disertacijos santrauka lietuviškai]. In: Logos. 6-ieji metai (1926), nr. 2, p. 175–214. 
  • Vladimiras Solovjovas ir jo pasaulio sielos koncepcija. In: Šalkauskis, Stasys. Rinktiniai raštai. T. 1: Filosofinės studijos. – Roma: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 1986, p. 559–608. 
  • IA Pilnas vertimas: Pasaulio siela Vladimiro Solovjovo filosofijoje. In: Šalkauskis, Stasys. Raštai. T. 3. – Vilnius: Mintis, 1993, p. 168–338. 
 • Šalkauskis, St. Terminologijos teorija ir lietuviškoji filosofijos terminija:
  IA D. 1. In: Logos. 5-ieji metai (1925), nr. 1, p. 1–21.
  IA D. 2. In: Logos. 7-ieji metai (1927), nr. 1, p. 1–32.
  IA D. 3: In: Logos. 7-ieji metai (1927), nr. 2, p. 171–174.
  IA D. 4. In: Logos. 14-ieji metai (1934), nr. 1, p. 1–58.
  IA Bendroji filosofijos terminija: LKD Terminologijos sekcijos apsvarstyta, papildyta ir priimta. In: Logos. 17-ieji metai (1937), nr. 2, p. 113–209 (visas numeris)
  IA Bendroji filosofijos terminija (Vokiškai lietuviška versija). In: Logos. 18-ieji metai (1938), p. 162–186.
 • IA Šalkauskis, St. Kultūros filosofijos metmens: sutrauktasis paskaitų kursas, leidžiamas rankraščio teisėmis. – Kaunas: [Autoriaus leidinys], 1926. – 95 p. [Pirmiau skelbta: Logos. 5-ieji metai (1925), nr. 2; 6-ieji metai (1926), nr. 1]
 • Šalkauskis, St. Bendrosios mokslinio darbo metodikos pradai. – Kaunas: [s.n.], 1926. – 130 p. 
  • IA Šalkauskis, St. Bendrosios mokslinio darbo metodikos pradai. – 2-as leidimas – Kaunas: "Sakalo" bendrovė, 1933. – 130 p. 
 • IA Šalkauskis, St. Visuomeninis auklėjimas: epizodinis kursas, skaitytas L.U. Teologijos-filosofijos fakultete 1927 m. pavasario semestre. – Kaunas: [Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakultetas], 1927. – 198 p. 
 • IA Šalkauskis, St. Fizinis lavinimas ir jo tikslai. – Klaipėda: [s.n.], 1928. – 48 p. [Pirmiaus skelbta: Švietimo darbas, 1927]
 • IA Šalkauskis, St. Ateitininkų ideologija: paskutinių laikų formavimosi vyksme. – Kaunas: [Šv. Kazimiero draugija], 1933. – 208 p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 541) Turinys: „Romuvos“ pradmens (1921); Ateitininkų principai ir pareigos. Ateitis (1925); Ateitininkų principai bei pareigos (1927); Aktualiausieji ateitininkų uždaviniai (1927); Ateitininkai ir 10 metų Lietuvos nepriklausomybės Sukaktuvės (1928); Spaudos atgavimo minėjimo proga (1929); Trigubo jubiliejaus reikalu (1930); Visuomeninio veikimo principai (1928); Visuomeninio mūsų tautos atgimimo reikalu (1930); Lietuva politinės geografijos šviesoje (1930); Ateitininkai ir Vilniaus atvadavimas (1927); Spaudos draudimo pamoka lietuvių tautai (1929); Išvidinis moters atsivadavimas, kaipo tikros jos emancipacijos pradžia (1927); Estetinė ateitininkų ideologija (1932); Jaunuomenės idealizmas ir modernieji šokiai (1928); Vienas iš giliausių mano įsitikinimų (1928); Prideramas ateitininkų nusistatymas numerus clausus klausimu (1932); Ateitininkų ideologija ir josios realizavimas gyvenimo praktikoje (1929); Vykdomojo ateitininkų vajaus reikalu (1932); Pažiūra į studentų ateitininkų dabartį ir ateitį (1932).
  • Šalkauskis, St. Ateitininkų ideologija. – 2-asis perredaguotas leidimas – Putnam: M. Juras, 1954. – 334 p. 
 • IA Šalkauskis, St. Lietuvių tauta ir jos ugdymas. – Kaunas: "Sakalo" bendrovės leidinys, 1933. – 196, IV p. Turinys: Tautybės esmė (1921); Istorinio lietuvių tautos likimo ypatybės (1921); Tautinės civilizacijos problema Lietuvoje (1922); Lietuva politinės geografijos šviesoje (1930); Tikrasis patriotizmas ir jo reiškimosi lytys (1925); Tautinis auklėjimas (1932); Tarptautinis auklėjimas (1932); Lietuvių tautos ugdymo uždaviniai (1926); Svarbieji lietuvių tautos ugdymo uždaviniai (1932); Prof. M. de Munnynckas apie mūsų tautinę vėliavą (1924); Tautybė, patriotizmas ir lietuvių tautos pašaukimas (1928).
 • Šalkauskis, Stasys. Įvedamoji pedagogikos dalis: (sisteminga santrauka). – Kaunas: Sakalas, 1935. – 53 p. [Atsp. iš Logos. 15-ieji metai (1935), nr. 1]
  • IA Šalkauskis, Stasys. Bendrieji pedagogikos pagrindai: sisteminga santrauka. – 2-asis leidimas. – Kaunas: VDU Teologijos-filosofijos fakultetas, 1936. – 55 p. 
III. 2: Kūryba. Raštų leidimai
 • Šalkauskis, Stasys. Rinktiniai raštai. T. 1: Filosofinės studijos / redagavo Juozas Girnius. – Roma: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 1986. – XXXVII, 687 p. Turinys: Filosofija ir mūsų gyvenimas (1921); Filosofijos mokslo ypatybės (1922); Pasaulėžiūra ir filosofija (1924); Propedeutiniai filosofijos mokslo klausimai (1928); Kultūros filosofijos metmens (1926); Grožis filosofijos šviesoje (1928); Terminologijos teorija ir lietuviškoji filosofijos terminija (1927); Bendroji filosofijos terminija (1938); Vladimiras Solovjovas ir jo pasaulio sielos koncepcija (1926); Kun. A. Dambrauskas, mano mokytojas ir kritikas (1938).
 • Šalkauskis, Stasys. Rinktiniai raštai. T. 2: Pedagoginės studijos / redagavo Juozas Girnius. – Roma: Lietuvių katalikų mokslo akademija 1991. – XVI, 887 p. Turinys: Įvedamoji pedagogikos dalis (1935); Bendrosios pedagogikos paskaitos (1928); Dorinimo mokslas; Estetinimo mokslas; Religinimo mokslas; Pilnutinio religinio ugdymo pagrindai (1939); Fizinis lavinimas ir jo tikslai (1927); Geopolitinė Lietuvos padėtis ir lietuvių kultūros problema (1938); Lavinimo mokslas (1936); Visuomeninis auklėjimas (1927-1932); Lietuvių tauta ir jos ugdymas (1933).
  • Šis tomas buvo perspausdintas: Šalkauskis, Stasys. Rinktiniai raštai. Pedagoginės studijos. Kn. 1–2. – Vilnius: Leidybos centras, 1992. – [10], 439; 447 p. 
 • Šalkauskis, Stasys. Pedagoginiai raštai / sudarė Rolandas Paulauskas. – Kaunas: Šviesa, 1991. – 656 p. Turinys: Paulauskas, Rolandas. Įvadas; Lietuvių tauta ir jos ugdymas (1933); Bendrieji pedagogikos pagrindai (1935); Lavinimo mokslas (1936); Fizinis lavinimas ir jo tikslai (1928); Bendrosios mokslinio darbo metodikos pradai (1933).
 • IA Šalkauskis, Stasys. Raštai. T. 1 / parengė Arūnas Sverdiolas. – Vilnius: Mintis, 1990. – 607 p. Turinys: Filosofija ir mūsų gyvenimas (1921); Filosofijos mokslo ypatybės (1922); Pasaulėžiūra ir filosofija (1924); Propedeutiniai filosofijos mokslo klausimai (1928); Enciklopedinė filosofijos įvado dalis (1925); Kultūros filosofija (1925-1927); Specialiosios kultūros filosofijos problemos (1927); Grožis filosofijos šviesoje (1928); Bendroji estetika (1927); Estetinė ateitininkų ideologija. Projektas (1932).
 • IA Šalkauskis, Stasys. Raštai. T. 2: Filosofijos ir pedagogikos terminija / parengė Arūnas Sverdiolas. – Vilnius: Mintis, 1991. – 351 p. Turinys: Terminologijos teorija ir lietuviškoji filosofijos terminija (1927); Bendroji filosofijos terminija (1938); Bendroji filosofijos terminija. Vokiškai-lietuviška versija (1938); Bendroji pedagogijos terminija (1940).
 • IA Šalkauskis, Stasys. Raštai. T. 3: Religija ir kultūra / parengė Arūnas Sverdiolas. – Vilnius: Mintis, 1993. – 511 p. Turinys: Filosofiškoji Dievo sąvoka (1913); Bažnyčia bei kultūra (1913); Tikėjimas ir scholastinė filosofija (1917); Vladimiro Solovjovo mistiniai regėjimai (1918); Pasaulio siela Vladimiro Solovjovo filosofijoje (1920); Kun. A. Dambrauskas – mano mokytojas ir kritikas. Abipusis susirašinėjimas (1938); Laiškai kunigui J. Tumui (1922); Terminologijos teorija ir lietuviškoji filosofijos terminija (1925); Kalbos kultūros problema (1937).
 • IA Šalkauskis, Stasys. Raštai. T. 4 / parengė Arūnas Sverdiolas. – Vilnius: Mintis, 1995. – 597 p. Turinys: Dviejų pasaulių takoskyroje: sintetinis esė apie Lietuvos tautinės civilizacijos problemą (1917-1919); Lietuvių tauta ir jos ugdymas (1933); Lietuvių tautos fizionomija (1917); Geopolitinė Lietuvos padėtis ir lietuvių kultūros problema (1938); Lietuviai, istorinių paradoksų tauta (1937); Kultūrinio lietuvių tautos apsiginklavimo problema ir katolicizmas (1939); Lietuvių tauta ir jos ateitis (1939); Inteligentijos koncepcija (1939); Universiteto koncepcija (1939); Universitetas ir tautos gyvenimas (1940).
 • IA Šalkauskis, Stasys. Raštai. T. 5 / parengė Arūnas Sverdiolas. – Vilnius: Mintis, 1996. – 597 p. Turinys: Ateitininkų ideologija paskutiniųjų laikų formavimosi vyksme (1921-1933); Moterų klausimas krikščionybės šviesoje (1917-1920); Ideologiniai dabarties krizių pagrindai ir katalikiškoji pasaulėžiūra (1937); Katalikiškosios pasaulėžiūros reikšmė Lietuvos ateičiai (1938); „Gyvoji dvasia“ (1938); Gyvosios dvasios reikalu (1939); Degančios širdys, vienykitės! (1939); Jaunuomenė ir gyvoji dvasia (1938); Būkime gyvosios dvasios žmonės! (1938); Į Lietuvos katalikų visuomenę; Asmens tobulinimasis kaipo kiekvienos pažangos pradžia (1938); Katalikų vienybės šventė (1939); Krikščioniškosios politkos bendrija (1917-1920); Politinė rezoliucija (1921); Pirmutinės prielaidos visuomeninei kritikai Lietuvoje (1922); Momento reikalai ir principų reikalavimai (1926); Reikiamoji reformų dvasia (1927); Apie „Darbo ir bendradarbiavimo programos projektą“ (1935); Kreipimaisi į Prezidentą; Romuviečių deklaracija (1936); Pilietinės vienybės besiekiant (1939); Tautininkų režimo kritika.
 • IA Šalkauskis, Stasys. Raštai. T. 6 / parengė Arūnas Sverdiolas. – Vilnius: Mintis, 1998. – 1021 p. Turinys: Maceina, Antanas. Prof. Stasio Šalkauskio pedagogika (1936); Pilnutinio ugdymo gairės (1922); Pilnatvės, sutartinės ir priklausomybės principai ugdymo sistemoje (1924); Bendrieji pedagogikos pagrindai (1935); Pedagogikos paskaitos. D. 1: Bendroji pedagogika (1928); Lavinimo mokslas (1936); Didaktika (1934).
 • IA Šalkauskis, Stasys. Raštai. T. 7 / parengė Arūnas Sverdiolas. – Vilnius: Mintis, 2002. – 780 p. Turinys: Fizinis lavinimas ir jo tikslai (1928); Dorinimo mokslas; Dorinimo reikalas mokykloje (1925); Estetinimo mokslas; Religinimo mokslas; Pilnutinio religinio ugdymo pagrindai (1939); Visuomeninis auklėjimas (1927-1932); Mokyklų tipai ir mūsų vyriausybės vidurinių bei aukštesniųjų mokyklų įstatymo projektas (1923); Racionali mokyklų organizacijos sistema (1927); Konfesinė mokykla (1930); Švietimo darbas Lietuvoje.
 • IA Šalkauskis, Stasys. Raštai. T. 8 / parengė Arūnas Sverdiolas. – Vilnius: Mintis, 2005. – 595 p. Turinys: Bendrosios mokslinio darbo metodikos pradai (1926-1933); Pastabos apie H. Spencerio pedagogiką (1927); Pedagoginė pažanga ir didieji pedagogai (1927); Apie studijuojančių užsienyje lietuvių uždavinius (1927); Jaunesniojo mokslo personalo pasiruošimas profesiūrai (1936); Vedamosios ruošimosi profesūrai idėjos (1936); Logika (1930).
 • IA Šalkauskis, Stasys. Raštai. T. 9 / parengė Arūnas Sverdiolas. – Vilnius: Mintis, 2012. – 498, [2] p. Turinys: Didysis karas ir Lietuvos atgimimas (1917); Straipsniai iš studijų laikotarpio; Atsiminimai; Laiškai.
V. 1: Knygos apie S. Šalkauskį
 • IA Eretas, Juozas. Stasys Šalkauskis, 1886-1941. – New York: Ateitininkų federacija, 1960. – XXII, 278, [7] p. 
 • IA Griffante, Andrea. Tra Oriente e Occidente: Stasys Šalkauskis e la sua idea di Lituania. – Trieste: Beit, 2016. – 135 p. 
 • Paulauskas, R. S. Šalkauskio ir A. Maceinos filosofinė pedagogika. – Vilnius: Lietuvos "Žinijos" draugijos leidykla, 1990. – 87 p. 
  • Paulauskas, Rolandas. S. Šalkausko ir A. Maceinos filosofinės edukologijos metmenys. – Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2009. – 77 p. 
 • Šalkauskas, Julius. Prasmės beieškant: straipsnių rinkinys. – Vilnius: [J. Šalkauskas], 2016. – 495, [1] p. 
 • Šalkauskienė, Julija. Į idealų aukštumas: atsiminimai apie prof. Stasį Šalkauskį. – Vilnius: Katalikų akademija, 1998. – 255 p. 
V. 2: Straipsniai apie S. Šalkauskį
 • LI Andrijauskas, Antanas. Stasio Šalkauskio Rytų ir Vakarų sintezės koncepcija. In: Naujoji Romuva. 2004, Nr. 1, p. 18–21.
 • Balčius, Jonas. Tautos ir tautiškumo išsaugojimo problema Stasio Šalkauskio filosofinėje kūryboje:
  LI D. 1. In: Logos. T. 38 (2004), p. 14–21.
  LI D. 2. In: Logos. T. 39 (2004), p. 6–14.
 • LI Grincevičienė, Vilija. Mokyklos ir šeimos sąveikos ypatumai S. Šalkauskio filosofijoje ir ugdymo tikrovėje. In: Filosofija. Sociologija. T. 25 (2014), Nr. 3, p. 174–180.
 • LI Ivanovas, Bernaras. Tautinių mažumų problemos Stasio Šalkausko tautiškumo sampratoje. In: Sociologija. Mintis ir veiksmas. 2001, Nr.3/4, p. 78–85.
 • LI Ivanovas, Bernaras. Tautiškumo idėjos tarpukario Lietuvos filosofų S. Šalkauskio ir A. Maceinos darbuose. In: Kultūros barai. 2001, Nr. 3, p. 82–86; Nr. 4, p. 85–88 (viename faile)
 • LI Juzva, Dainius. S. Šalkauskio religinio auklėjimo sampratos bruožai. In: Tiltai. Priedas. Nr. 12 (2002), p. 170–188.
 • LI Jankevičius, Stasys. Tautinio tapatumo gairės S. Šalkauskio filosofinėje pedagogikoje. In: Pedagogika. T. 109 (2013), p. 21–26.
 • LI Jokubaitis, Alvydas; Jokubaitis, Linas. Politinė Stasio Šalkauskio kultūros filosofijos prasmė. In: Politologija. T. 100 (2020), nr. 4, p. 8–33.
 • LI Jokubaitis, Alvydas. Stasys Šalkauskis ir Antanas Maceina kaip politikos filosofai. In: Politologija. T. 22 (2001), Nr. 2, p. 3–25.
 • LI Knasas, John F.X. Thomistic reflections on Stasys Šalkauskis' philosophy of culture. In: Soter. T. 29(57) (2009), p. 7–16.
 • LI Labanauskas, Ramūnas. Romuviečių pasaulėžiūrinės grupės genezė (1919-1923 m.). In: Soter. T. 29(57), (2009), p. 121–140.
 • LI Labanauskas, Ramūnas. Romuviečių vaidmuo jaunųjų katalikų sąjūdžio genezėje (1921-1933 m.). In: Soter. T. 31(59), (2009), 169–187.
 • Paulauskas, Rolandas. Įvadas. In: Šalkauskis, Stasys. Pedagoginiai raštai. – Kaunas: Šviesa, 1991, p. 5–60. 
 • LI Skrupskelis, Kęstutis. Šalkauskis ir degutas Kauno gatvėse. In: Naujasis Židinys – Aidai. 2006, nr. 9-10, p. 389–395.
 • LI Sverdiolas, Arūnas. Stasio Šalkauskio lietuvių kultūros projektas. In: Darbai ir dienos. T. 74 (2020), p. 11–33.
 • LI Šalkauskas, Julius. Inteligentija: jos samprata, raida ir ugdymas Stasio Šalkauskio koncepcijoje. In: Acta paedagogica Vilnensia. T. 20 (2008), p. 9–21.
 • Tijūnėlienė, Ona. Stasys Šalkauskis apie ugdymo proceso humanizavimą ir demokratizavimą. – Vilnius: Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministerijos Leidybos centras, 1992. – 31 p. 
 • LI Tijūnėlienė, Ona. Dvasios jaunatvė – kiekvieno kataliko siektinas tikslas: Stasio Šalkauskio „Jaunuomenės ir gyvosios dvasios“ interpretacija. In: Soter. T. 10(38) (2003), p. 201–212.
 • LI Tijūnėlienė, Ona. Stasio Šalkauskio integralaus ("pilnutinio") ugdymo teorijos interpretacija. In: Tiltai. Priedas. Nr. 18 (2004), p. 21–36.
 • LI Žilionis, Juozas. Stasio Šalkauskio tikrovės pažinimo metmenys. In: Logos. T. 39 (2004), p. 15–20.

Parengta 2023-08-21

eBIBLIOTEKŲ ženklai

EP ePavelde ir pan. skelbiamas vientisas, parsisiunčiamas failas
EP ePavelde ir pan. skelbiamas daugiapuslapinis, vartomas leidinys

BA Baltistica (Lietuva)
BG Google knygos (JAV)
BJ Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (Lenkija)
BP Беларуская Палічка (Baltarusija)
BS Bayerische StatsBibliothek (Vokietija)
DE Deutsche Digitale Bibliothek (Vokietija)
DI Diasporiana (Kanada)
DT Dievas ir Tėvynė (Lietuva)
EH Научное наследие России (Rusija)
EP ePaveldas (Lietuva)
GP Электронная библиотека ГПИБ (Rusija)
HA Hathi Trust Digital library (JAV)
IA Internet archive (JAV)
IS Lietuvos istorijos instituto leidiniai (Lietuva)
KA Kamunikat. Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка (Lenkija)
KI Lietuvių kalbos instituto žurnalai (Lietuva)
KM Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
LI Lituanistika (Lietuva)
LK Lietuvių katalikų mokslo akademija (Lietuva)
MA Antano Maceinos paveldas (Lietuva)
MD Munchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliotek (Vokietija)
PB Podlaska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
PL Polona (Lenkija)
PO Восточная Пруссия в литературе (Rusija)
RU Руниверс (Rusija)
SP Lituanistikos tyrimų centro projektas (JAV)
TM Tautos menta (Lietuva
UT Universitas Tartuensis Dspace (Estija)
VE Versmės leidykla (Lietuva)
VU Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninės kolekcijos (Lietuva)
ŽŽ Bibliografinė duomenų bazė „Žymūs Lietuvos žmonės“ (Lietuva)

Papildomi ženklai

VLE nuoroda į straipsnį Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (Lietuva)
MLE nuoroda į straipsnį „Mažosios Lietuvos enciklopedijoje“
Wik nuoroda į straipsnį „Vikipedijoje“
100 nuoroda į Lietuvos universiteto 100-mečiui skirtos parodos puslapius
Enc nuoroda į straipsnį Encyclopedia.com