Vincentas BRIZGYS

1903–1992 m. VLE

II: Atsiminimai
 • IA Brizgys, Vincentas. Katalikų Bažnyčia Lietuvoje: pirmoje rusų okupacijoje 1940-1941 m., vokiečių okupacijoje 1941-1944 m.: (trumpa apžvalga). – Chicago: Draugas, 1977. – 191 p. 
 • IA Brizgys, Vincentas. Gyvenimo keliai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1993. – 354 p.
III: Kūryba
 • EP Brizgys, V. Šv. Andriejus Umbertas Fournet – modernaus kunigo pavyzdys. In: Tiesos kelias. 1934, nr. 3 (straipsnių dalis), p. 152–157. 
 • EP Brizgys, V. Keli bruožai iš Italijos katalikų gyvenimo. In: Tiesos kelias. 1935, nr. 1 (straipsnių dalis), p. 24-34. 
 • IA Brizgys, V. Šv. Tėvas Pijus XI ir katalikų akcija. In: Pijus XI: aktualieji katalikų gyvenimo ir pasaulėžiūros klausimai pagal Pijaus XI gyvenimo ir jo raštų mokslą: 80 metų amžiaus ir 15-kos metų pontifikato jubiliejų proga. – [Kaunas]: Lietuvos moterų kultūros draugija, 1937, p. 96-117.
 • EP Brizgys, V. Krikščioniškoji moterystė – šeimos klestėjimo pagrindas. In: Tiesos kelias. 1938, nr. 7-8 (straipsnių dalis), p. 474-486.
 • IA Brizgys, Vincentius. De matrimonio ad normam legum civilium: dissertatio ad lauream in Facultate juris canonici Pontificae Universitatis Gregorianae. – Vilkaviškis: [s.n.], 1939. – XV, 92 p. 
 • IA Brizgys, V. Vadinamosios civilinės jungtuvės: proto, teisės ir istorijos šviesoje. – Marijampolė: Marijonai, [1939]. – 139 p. 
 • Brizgys, V. Kelias į laimingą šeimą. – Kaunas: Lietuvių katalikų moterų draugija, 1939. – 125 p.
 • DT Brizgys, V. Moterystė. – Kirchheim-Teck: Šv. Sosto delegatūra lietuviams, 1947. – 32 p. 
 • DT Brizgys, Vincentas. Marija danguje ir žemėje. – Chicago: Lietuviškos knygos klubas, 1956. – 142 p. 
 • DT Brizgys, Vincentas. Trisdešimt meilės žodžių: gyvenimo temomis Kristaus dvasioje. – Chicago: Lietuviškos knygos klubas, 1957. – 168 p. 
 • DT Brizgys, Vincentas. Negesinkime aukurų. – Brooklyn: [s.n.], 1959. – 211, [2] p. 
 • IA Brizgys, Vincentas. II Vatikano mintys ir Lietuviai susirinkime. – Putnam: Krikščionis gyvenime, 1982. – 262 p. (Krikščionis gyvenime, nr. 20)
 • IA Brizgys, Vincentas. Kazimiera Kaupaitė – Motina Marija: Švento Kazimiero Seserų kongregacijos steigėja. – Chicago: Švento Kazimiero Seserų Kongregacijos rėmėjų draugija, 1982. – 189 p. 
 • IA Brizgys, Vincentas. Neišskiriami trys nežinomieji: žmogus, pasaulis, Dievas: (sekant Roberts Geulluy La vie de foi et Tashes terrestres). – Chicago: [Draugas], 1982. – 264 p. 
 • DT Brizgys, Vincentas. Žmogus realiame gyvenime. – Chicago: [Draugas], 1984. – 319 p.
IV: Rengėjas
 • IA Paskutiniųjų popiežių enciklikų ir P. Pijaus XII kalbų rinkinys: svarbesniaisiais žmonijos viešojo gyvenimo klausimais / spaudai paruošė vyskupas Dr. Vincentas Brizgys. – Tübingen: Lux, 1949. – XXXI, 630 p. 
V: Apie V. Brizgį
 • IA Žemaitis, Kęstutis. Vyskupas Vincentas Brizgys ir jo likimas. In: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 22 (2003), p. 169-176.

Paskelbta 2023-06-25

eBIBLIOTEKŲ ženklai

EP ePavelde ir pan. skelbiamas vientisas, parsisiunčiamas failas
EP ePavelde ir pan. skelbiamas daugiapuslapinis, vartomas leidinys

BA Baltistica (Lietuva)
BG Google knygos (JAV)
BJ Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (Lenkija)
BP Беларуская Палічка (Baltarusija)
BS Bayerische StatsBibliothek (Vokietija)
DE Deutsche Digitale Bibliothek (Vokietija)
DI Diasporiana (Kanada)
DT Dievas ir Tėvynė (Lietuva)
EH Научное наследие России (Rusija)
EP ePaveldas (Lietuva)
GP Электронная библиотека ГПИБ (Rusija)
HA Hathi Trust Digital library (JAV)
IA Internet archive (JAV)
IS Lietuvos istorijos instituto leidiniai (Lietuva)
KA Kamunikat. Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка (Lenkija)
KI Lietuvių kalbos instituto žurnalai (Lietuva)
KM Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
LI Lituanistika (Lietuva)
LK Lietuvių katalikų mokslo akademija (Lietuva)
MA Antano Maceinos paveldas (Lietuva)
MD Munchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliotek (Vokietija)
PB Podlaska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
PL Polona (Lenkija)
PO Восточная Пруссия в литературе (Rusija)
RU Руниверс (Rusija)
SP Lituanistikos tyrimų centro projektas (JAV)
TM Tautos menta (Lietuva
UT Universitas Tartuensis Dspace (Estija)
VE Versmės leidykla (Lietuva)
VU Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninės kolekcijos (Lietuva)
ŽŽ Bibliografinė duomenų bazė „Žymūs Lietuvos žmonės“ (Lietuva)

Papildomi ženklai

VLE nuoroda į straipsnį Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (Lietuva)
MLE nuoroda į straipsnį „Mažosios Lietuvos enciklopedijoje“
Wik nuoroda į straipsnį „Vikipedijoje“
100 nuoroda į Lietuvos universiteto 100-mečiui skirtos parodos puslapius
Enc nuoroda į straipsnį Encyclopedia.com