Martynas MAŽVYDAS

apie 1520–1563 m. VLE MLE

I: Bio-bibliografijos
 • IA Biržiška, Vaclovas. Aleksandrynas: senųjų lietuvių rašytojų, rašiusių prieš 1865 m., biografijos, bibliografijos ir biobibliografijos. T. 1: XVI–XVII amžiai. – Čikaga: JAV LB Kultūros fondas, 1960, p. 77–94.  
 • IA Martynas Mažvydas (apie 1520–1563). In: Lietuvos bibliografija. Serija A. Knygos lietuvių kalba. T. 1: 1547–1861. - Vilnius: Lietuvos TSR Knygų rūmai, 1969, p. 239–245. 
III: Kūryba
 • EP Catechismvsa prasty szadei: Makslas skaitima raschta yr giesmes del kriksczianistes bei del berneliu jaunu nauiey sugulditas. – [Ischbrvktas Karaliavczui]: [per Jana Weinreicha ...], [1547]. – [80] p. 
 • IA Mosvidius, Martin. Der litauische Katechismus vom Jahre 1547 / [Bearbeitung, Einleitung und Kommentare von Adalbert Bezzenberger]. – Göttingen: Robert Peppmüller, 1874. – XIV, 36 p. (Litauische und Lettische Drucke, Bd. 1)
 • IA Mažvydas. Seniausieji lietuvių kalbos paminklai iki 1570 metams / spaudai parūpino Jurgis Gerullis. – Fotogr. leid. – Kaunas: Švietimo ministerijos leidinys, 1922. – XXXV, 592 p. 
 • IA Mosvid. Die ältesten litauischen Sprachdenkmäler bis zum Jahre 1570 / herausgegeben von Georg Gerullis. – Heidelberg: C. Winters Universitätsbuchhandlung, 1923. – XXXX, 592 p. (Indogermanische Bibliothek. 5 Abteilung, Baltische Bibliothek, Bd. 2)
 • Pirmoji lietuviška knyga [padidinta faksimilė] / [parengė Jonas Kruopas]. – Kaunas: Valstybinė enciklopedijų žodynų ir mokslo literatūros leidykla, 1947. – XV, 183 p. 
 • The old Lithuanian Catechism of Martynas Mažvydas (1547) / edited and translated by Gordon B. Ford, Jr. – Assen: Van Gorcum, 1971. – XVI, 104 p. 
 • IA Mažvydas, Martynas. Pirmoji lietuviška knyga / įvadiniai straipsniai Kosto Korsako, Marcelino Ročkos; tekstą ir komentarus paruošė Marcelinas Ročka. – Vilnius: Vaga, 1974. – 345, [2] p.  (Lituanistinė biblioteka, kn. 15)
 • Mažvydas, Martynas. Katekizmas. – Vilnius: Tikėjimo žodis, 1993. – 75, [3] p. 
 • Mažvydas, Martynas. Katekizmas ir kiti raštai = Catechismus und andere Schriften / [įvadas Sauliaus Žuko, redaktorius Giedrius Subačius, vertėja Claudia Sinnig].  – Vilnius: Baltos lankos, 1993. – 719 p. 
 • Martyno Mažvydo "Katekizmui" 450 metų. – Fotografuotas, sumažinto formato faksimilinis leidimas. – Vilnius: Vilius, 1995. – [83] p.
 • Mažvydas, Martynas. Katekizmas / [parengė Bonifacas Stundžia ir Ritutė Šepetytė]. – Fotografuotas ir transponuotas tekstai. – Vilnius: Baltos lankos, 1997. – 175 p. 
 • Mažvydas, Martynas. Kalėdų giesmės: fotografuotinis ir transponuotas tekstai / parengė Juozas Karaciejus. – Vilnius: Vyturys, 1997. – 125 p. 
 • IA Martyno Mažvydo raštai ir jų šaltiniai / [parengė] Guido Michelini. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000. – 731 p. 
V. 1: Apibendrinančio pobūdžio M. Mažvydo pristatymai
 • IA Senoji lietuviška knyga: pirmosios lietuviškos knygos 400 metų išleidimo sukakčiai paminėti. – Kaunas: Valstybinė enciklopedijų, žodynų ir mokslo literatūros leidykla, 1947. – 336, [14] p. Turinys: Korsakas Kostas. Pirmoji lietuviška knyga (p. 13-52); Pakarklis Povilas. Mažoji Lietuva Mažvydo laikais (p. 53-88); Jablonskis Konstantinas. Mažvydo gyvenimas ir aplinka (p. 89-108); Senkus Juozas. Mažvydo vardas ir pavardė (p. 109-114); Pakarklis Povilas. Mažvydo kilmės klausimu (p. 115-125); Mykolaitis Vincas. Literatūriniai elementai Mažvydo ir jo amžininkų raštuose (p. 127-158); Laužikas Jonas. Mažvydo elementorius (p. 159-164); Slaviūnas Zenonas. Liaudies papročiai ir mitiniai įvaizdžiai Mažvydo raštuose (p. 165-215); Kruopas Jonas. Žodyninės slavybės Mažvydo raštų kalboje (p. 217-256); Doveika Kostas. Prielinksnių vartojimas Mažvydo Katekizme (p. 257-284); Pakarklis Povilas. Teisiniai terminai seniausioje lietuviškoje knygoje (p. 285-290); Galaunė Paulius. Mažvydo knygų meniškoji pusė (p. 291-296); Ročka Marcelinas. Pirmasis lietuviškasis heksametras (p. 297-320); Abramavičius Vladas. Senųjų lietuviškų knygų spaustuvės (p. 321-338).
 • IA  Žukas, Saulius. Pirmoji lietuviška knyga ir jos kultūrinis kontekstas: Martyno Mažvydo katekizmas. – Vilnius: Baltos lankos, 1995. – 40 p. (Lietuvių literatūros istorijos sąsiuviniai, nr. 1)
  • IA  Žukas, Saulius. The first Lithuanian book and its cultural context: Martinus Mosvidius’ Catechismus, 1547. – 2nd, revised edition. – Vilnius: Baltos lankos, 1996. – 27 p. 
  • IA Žukas, Saulius. Das erste litauische Buch im Kulturkontext seiner Entstehung: der Katechismus von Martinus Mosvidius (1547). – Vilnius: Baltos lankos, 1997. – 27 p. 
  • Жукас, Саулюс. Первая литовская книга в культурном контексте эпохи: Катехизис Мартинаса Мажвидаса (1547). – Vilnius: Baltos lankos, 1997. – 28 p. 
 • IA Jovaišas, Albinas. Martynas Mažvydas: pirmosios lietuviškos knygos parengėjas. – Kaunas: Šviesa, 1996. – 199, [4] p. (Gyvenimas ir kūryba, kn. 42)
 • Топоров, Владимир Николаевич. Начало литовской письменности: Мартинас Мажвидас в контексте его времени: (к 450-летию со дня рождения выхода в свет первой литовской книги). – Вильнюс: Baltos lankos; Дом Юргиса Балтрушайтиса, 2001. – 117 p.
V. 2: Kai kurios studijos apie M. Mažvydą
 • LI Aleknavičienė, Ona. Dar vienas Martyno Mažvydo laiškas. In: Archivum Lithuanicum. T. 15 (2013), p. 9-38.
 • LI Aleknavičienė, Ona. Ar Martynas Mažvydas buvo vyskupas? In: Archivum Lithuanicum. T. 16 (2014), p. 59-122.
 • LI Elertas, Dainius. Prūsijos evangelikų liuteronų dvasininko aprūpinimas XVI a. 5–7-uoju dešimtmečiais: Martyno Mažvydo atvejis. In: Acta historica universitatis Klaipedensis. T. 27 (2013), p. 87-117.
 • LI Evanson, Charles. The Liturgical texts of Lucas Lossius in Martynas Mažvydas hymnal. In: Res humanitariae. T. 11 (2012), p. 72-82.
 • LI Lahayne, Holger. Martyno Mažvydo mokslas ir žinia: kelias "Dievo Sūnausp" – vedlys į dangų. In: Naujasis Židinys – Aidai. 2020, nr. 5, p. 25-32. 
 • LI Niemojewski, Marcin. Katechizm Martynasa Mažvydasa – o narodzinach litewskiego słowa drukowanego. In: Przegląd Środkowo-Wschodni. 2018, nr. 3, p. 71-100. 
 • LI Pakerys, Jurgis. Mažvydas ir Augustinas: "imk(it) ir skaityk(it)". In: Archivum Lithuanicum. T. 19 (2017), p. 39-56.
 • IA Trilupaitienė, Jūratė. Martynas Mažvydas: pirmųjų lietuviškų knygų giesmės. – Vilnius: Baltos lankos, 1998. – 25 p. 
 • Šešplaukis-Tyruolis, Alfonsas. Pirmoji lietuviška knyga naujųjų tyrinėjimų šviesoje. – Kaunas: Kauno kultūros rūmų knygynas salonas, 1997. – 95 p. 
 • Urbas, Dominykas. Martyno Mažvydo raštų žodynas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996. – 461 p. 
  • Urbas, Dominykas. Martyno Mažvydo raštų žodynas. – 2-as leidimas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998. – 462 p. 

Paskelbta 2023-06-22

eBIBLIOTEKŲ ženklai

EP ePavelde ir pan. skelbiamas vientisas, parsisiunčiamas failas
EP ePavelde ir pan. skelbiamas daugiapuslapinis, vartomas leidinys

BA Baltistica (Lietuva)
BG Google knygos (JAV)
BJ Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (Lenkija)
BP Беларуская Палічка (Baltarusija)
BS Bayerische StatsBibliothek (Vokietija)
DE Deutsche Digitale Bibliothek (Vokietija)
DI Diasporiana (Kanada)
DT Dievas ir Tėvynė (Lietuva)
EH Научное наследие России (Rusija)
EP ePaveldas (Lietuva)
GP Электронная библиотека ГПИБ (Rusija)
HA Hathi Trust Digital library (JAV)
IA Internet archive (JAV)
IS Lietuvos istorijos instituto leidiniai (Lietuva)
KA Kamunikat. Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка (Lenkija)
KI Lietuvių kalbos instituto žurnalai (Lietuva)
KM Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
LI Lituanistika (Lietuva)
LK Lietuvių katalikų mokslo akademija (Lietuva)
MA Antano Maceinos paveldas (Lietuva)
MD Munchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliotek (Vokietija)
PB Podlaska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
PL Polona (Lenkija)
PO Восточная Пруссия в литературе (Rusija)
RU Руниверс (Rusija)
SP Lituanistikos tyrimų centro projektas (JAV)
TM Tautos menta (Lietuva
UT Universitas Tartuensis Dspace (Estija)
VE Versmės leidykla (Lietuva)
VU Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninės kolekcijos (Lietuva)
ŽŽ Bibliografinė duomenų bazė „Žymūs Lietuvos žmonės“ (Lietuva)

Papildomi ženklai

VLE nuoroda į straipsnį Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (Lietuva)
MLE nuoroda į straipsnį „Mažosios Lietuvos enciklopedijoje“
Wik nuoroda į straipsnį „Vikipedijoje“
100 nuoroda į Lietuvos universiteto 100-mečiui skirtos parodos puslapius
Enc nuoroda į straipsnį Encyclopedia.com