Wilhelm GAIGALAT / Vilius GAIGALAITIS

1870–1945 m. VLE  MLE

II: Atsiminimai
 • IA Gaigalaitis, Vilius. Atsiminimai. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1998. – 531, [14] p. 
III: Kūryba
 • Gaigalat, Wilhelm. Die Wolfenbütteler litauische Postillenhandschrift aus dem Jahre 1573: Inaugural Dissertation der Philosophischen Fakultät der Albertus-Universität zu Königsberg in Preussen:
  PL [Teil 1]. – Tilsit: Otto v. Mauderode, 1900. – [4], 57, [3] p.
  IA Teil 2. – Heidelberg: [s.n., 1911]. – p. 117-165 [Atsp. iš Mitteilungen der Litauischen literarischen Gesellschaft, H. 26 (Bd. V, 2)]
 • Gaigalat, Wilhelm. Die evangelische Gemeinschaftsbewegung unter den preussischen Litauern: Geschichtliches und Gegenwärtliges. – Königsberg: Ostpreussische Druckerei und Verlagsanstalt, 1904. – 36 p. 
  • EP Gaigalatis, Wilhelm. Ewangeliszki surinkimai Lietuwoje: isztyrinējimai apie jû pradźią, augimą bey dabartinį buwį. - Priekulēje, 1904. – 66 p. 
 • Gaigalaitis Vilius. Lietuvos nusidavimai ir mūsų rašliava. - Tilžė: [s.n.], [1904]. – 36 p. 
  • Gaigalaitis Vilius. Lietuwos nusidawimai ir musû raszliawa. – [2-as leidimas]. – Tilžėje: „Sandoros" draugystė, [1920]. – 36, [2] p. 
 • EP Patyrimai isz kelionės nů Berlyno per Wokietiją, Estreikiją, Szweicą, Italiją bei Prancuziją: lietuwininkams ant naudingo pasiskaitymo iszleisti. – [Tilžė: „Sandoros“ draugija], 1906. – 28 p. 
 • Kristijonas Důnelaitis, jo gywastis ir darbai: isz priežasties duszimtmetinių sukaktuwių jo gimtinės dienos 1. Januarijaus 1914. - Tilžeje: spauzdinta prie Otto v. Mauderodes, [1914]. – 32 p. 
 • Gaigalat, Wilhelm. Die litauisch-baltische Frage. - Berlin: Verlag der Grenzboten, 1915. – 24 p. 
 • IA IA Gaigalat, Wilhelm. Litauen: das besetzte Gebiet, sein Volk und dessen geistige Strömungen. - Frankfurt a/M.: Frankfurter Vereinsdruckerei, 1917. – 179, [1], [6] p. 
  • IA Gaigalat, Wilhelm. La Lituanie: le territoire occupé, la population et l’orientation de ses idées. - Genève: Atar, [1918]. – 272, [1], [12] p. 
 • Gaigalaitis, Wilhelmas. Die litauische Königswahl und die Beziehungen zwischen Deutschland und Litauen: als Manuskript gedruckt. – Berlin: [s.n. 1918]. – 29 p. 
 • IA Gaigalaitis, Vilhelmas. Die evangelisch-lutherische Kirche in Litauen, ihre Nöte und Kämpfe im Zeitraum von 1925 bis 1929: im Auftrage des Konsistoriums dieser Kirche auf Grund amtlichen Materials dargestellt. – Memel-Klaipėda: Sandora, 1929. – 110 p. 
 • IA Gaigalaitis, Vilius. Lietuvos evangelikų bažnytinio gyvenimo problemos. – Klaipėda: "Sandoros" knygynas, 1935. – 24 p. 
IV: Redaktorius
 • IA Biblija, tai esti Visas Šventas Raštas Seno ir Naujo Testamento, į lietuviškąją kalbą perstatytas, iš naujo perveizdėtas. - Devintą kartą atspaustas / [redagavo Vilius Gaigalaitis]. – Berlyne: atspausdinta nuo Britiškosės bei svetimųjų žemių biblijų draugystės, 1908. - 848, 279, [1] p. 
  • Biblija, tai esti visas Šventas Raštas Seno ir Naujo Testamento, į lietuviškąją kalbą perstatytas. – Iš naujo perveizdėtas ir dešimtą kartą atspausdintas. – Berlynas: Atspausdinta nuo Britiškosės bei svetimųjų žemių biblijų draugystės, 1910. - 848, 279 p. 
  • Biblija, tai esti visas Šventas Raštas Seno ir Naujo Testamento, į lietuviškąją kalbą perstatytas. – Iš naujo perveizdėtas ir vienuoliktą kartą atspaustas. – Berlynas: Atspausdinta nuo Britiškosės bei svetimųjų žemių biblijų draugystės, 1922. - 848, 279 p.
  • Biblija, tai esti visas Šventas Raštas Seno ir Naujo Testamento, į lietuviškąją kalbą perstatytas. – Iš naujo perveizdėtas ir vienuoliktą kartą atspaustas. – Berlynas: [Britiškoji bei svetimų žemių biblijų draugystė], 1926. – 848, 279 p.
  • Biblija, tai esti visas Šventas Raštas Seno ir Naujo Testamento, į lietuviškąją kalbą perstatytas. – Iš naujo perveizdėtas ir vienuoliktą kartą atspaustas. – Berlynas: Britiškoji bei svetimų žemių biblijų draugystė, 1931. – 848, 279 p.
  • Biblija tai esti visas Šventas Raštas Seno ir Naujo Testamento į lietuvišką kalbą perstatytas. – Londone: Britiškoji ir svetimųjų žemių Biblijų draugystė, 1949. – 848, 279 p.
V: Apie V. Gaigalaitį
 • LI Barasa, Darius. XIX a. religinio prabudimo judėjimai Europoje ir surinkimai Prūsijos Lietuvoje. In: Senoji Lietuvos literatūra. Kn. 46: Pietizmo idėjos ir surinkimininkų raštija Prūsijos Lietuvoje (2018), p. 129–140. 
 • LI Barasa, Darius. Maldininkai Prūsijos Lietuvoje: masiškumas, išplitimas ir įvaizdis XIX a. trečiame dešimtmetyje. In: Senoji Lietuvos literatūra. Kn. 46: Pietizmo idėjos ir surinkimininkų raštija Prūsijos Lietuvoje (2018), p. 141–169.
 • LI Jenkis, Helmut. Die Wandlungen und Wanderungen des Pfarrers dr. Wilhelm Gaigalat: Versuch eines Psychogramms. In: Annaberger Annalen über Litauen und deutsch-litauische Beziehungen. Nr. 14 (2006), p. 23–86.
 • LI Jenkis, Helmut. Der 'Führerbrief' des Pfarrers Dr. Wilhelm Gaigalat: eine Ergänzung des Psychogramms. In: Annaberger Annalen über Litauen und deutsch-litauische Beziehungen. Nr. 15 (2007), p. 142–176.
 • LI Kaunas, Domas. Viliaus Gaigalaičio knygotyrinės nuostatos ir veikla. In: Knygotyra. T. 48 (2007), p. 187–238.

Parengta 2023-07-24

eBIBLIOTEKŲ ženklai

EP ePavelde ir pan. skelbiamas vientisas, parsisiunčiamas failas
EP ePavelde ir pan. skelbiamas daugiapuslapinis, vartomas leidinys

BA Baltistica (Lietuva)
BG Google knygos (JAV)
BJ Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (Lenkija)
BP Беларуская Палічка (Baltarusija)
BS Bayerische StatsBibliothek (Vokietija)
DE Deutsche Digitale Bibliothek (Vokietija)
DI Diasporiana (Kanada)
DT Dievas ir Tėvynė (Lietuva)
EH Научное наследие России (Rusija)
EP ePaveldas (Lietuva)
GP Электронная библиотека ГПИБ (Rusija)
HA Hathi Trust Digital library (JAV)
IA Internet archive (JAV)
IS Lietuvos istorijos instituto leidiniai (Lietuva)
KA Kamunikat. Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка (Lenkija)
KI Lietuvių kalbos instituto žurnalai (Lietuva)
KM Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
LI Lituanistika (Lietuva)
LK Lietuvių katalikų mokslo akademija (Lietuva)
MA Antano Maceinos paveldas (Lietuva)
MD Munchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliotek (Vokietija)
PB Podlaska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
PL Polona (Lenkija)
PO Восточная Пруссия в литературе (Rusija)
RU Руниверс (Rusija)
SP Lituanistikos tyrimų centro projektas (JAV)
TM Tautos menta (Lietuva
UT Universitas Tartuensis Dspace (Estija)
VE Versmės leidykla (Lietuva)
VU Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninės kolekcijos (Lietuva)
ŽŽ Bibliografinė duomenų bazė „Žymūs Lietuvos žmonės“ (Lietuva)

Papildomi ženklai

VLE nuoroda į straipsnį Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (Lietuva)
MLE nuoroda į straipsnį „Mažosios Lietuvos enciklopedijoje“
Wik nuoroda į straipsnį „Vikipedijoje“
100 nuoroda į Lietuvos universiteto 100-mečiui skirtos parodos puslapius
Enc nuoroda į straipsnį Encyclopedia.com