Ignacy DANIŁOWICZ / Ignas DANILAVIČIUS

1787–1843 m. VLE

IV: Rengėjas
  • PL Statut Kazimierza Jagiellończyka, pomnik naydawnieyszych uchwał litewskich z XV wieku / wynaleziony i drukiem ogłoszony staraniem Ignacego Daniłowicza. - Wilno: nakładem i drukiem A. Marcinowskiego, 1826. – XVIII, 78 p. 
  • PL Latopisiec Litwy i Kronika Ruska: z rękopisu sławiańskiego przepisane, wypisami z wremennika sofiyskiego pomnożone, przypisami i objaśnieniami dla czytelników polskich potrzebnemi opatrzone / staraniem i pracą Ignacego Daniłowicza, naprzód w Dzienniku Wileńskim roku 1824 częściami ogłaszane, a teraz w jedno zebrane, dokończone i przedrukowane. – W Wilnie: nakładem i drukiem Antoniego Marcinowskiego, 1827. – [2], 328 p. 
    • Latopisiec Litwy i Kronika Ruska / [prygotował] Ignacy Daniłowicz. – Sandomierz: Wydawnictwo Armoryka, 2017. – [4], 328, [2] p. 
  • Skarbiec diplomatów papiezkich, cesarskich, krolewskich, książęcych; uchwał narodowych, postanowień różnych władz i urzędów posługujących do krytycznego wyjaśnienia dziejów Litwy, Rusi Litewskiéj i ościennych im krajów / zebrał i w treści opisał Ignacy Daniłowicz
    IA PL T. 1. - Wilno: w drukarni A. H. Kirkora i spółki., 1860. - [4], VII, [1], 390, [1] p.
    IA PL T. 2. - Wilno: w drukarni A. H. Kirkora, 1862. - [4], 369, [1] p. 
V: Apie I. Danilavičių
  • IA Janulaitis, Augustinas. Ignas Danilavičius Lietuvos bei jos teisės istorikas. D. 1: Danilavičiaus gyvenimas ir darbai. In: Teisių fakulteto darbai. t. 6, kn. 15 (1932), p. 620–834. 

Paskelbta 2023-07-07

eBIBLIOTEKŲ ženklai

EP ePavelde ir pan. skelbiamas vientisas, parsisiunčiamas failas
EP ePavelde ir pan. skelbiamas daugiapuslapinis, vartomas leidinys

BA Baltistica (Lietuva)
BG Google knygos (JAV)
BJ Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (Lenkija)
BP Беларуская Палічка (Baltarusija)
BS Bayerische StatsBibliothek (Vokietija)
DE Deutsche Digitale Bibliothek (Vokietija)
DI Diasporiana (Kanada)
DT Dievas ir Tėvynė (Lietuva)
EH Научное наследие России (Rusija)
EP ePaveldas (Lietuva)
GP Электронная библиотека ГПИБ (Rusija)
HA Hathi Trust Digital library (JAV)
IA Internet archive (JAV)
IS Lietuvos istorijos instituto leidiniai (Lietuva)
KA Kamunikat. Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка (Lenkija)
KI Lietuvių kalbos instituto žurnalai (Lietuva)
KM Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
LI Lituanistika (Lietuva)
LK Lietuvių katalikų mokslo akademija (Lietuva)
MA Antano Maceinos paveldas (Lietuva)
MD Munchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliotek (Vokietija)
PB Podlaska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
PL Polona (Lenkija)
PO Восточная Пруссия в литературе (Rusija)
RU Руниверс (Rusija)
SP Lituanistikos tyrimų centro projektas (JAV)
TM Tautos menta (Lietuva
UT Universitas Tartuensis Dspace (Estija)
VE Versmės leidykla (Lietuva)
VU Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninės kolekcijos (Lietuva)
ŽŽ Bibliografinė duomenų bazė „Žymūs Lietuvos žmonės“ (Lietuva)

Papildomi ženklai

VLE nuoroda į straipsnį Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (Lietuva)
MLE nuoroda į straipsnį „Mažosios Lietuvos enciklopedijoje“
Wik nuoroda į straipsnį „Vikipedijoje“
100 nuoroda į Lietuvos universiteto 100-mečiui skirtos parodos puslapius
Enc nuoroda į straipsnį Encyclopedia.com