Józef Arnulf GIEDROYĆ / Juozapas Arnulfas GIEDRAITIS

1754–1838 m. VLE

IV: Vertėjas ir leidėjas
  • IA Naujas Įstatymas Jezaus Christaus wieszapaties musu. Lietuwiszku Lezuwiu iszgulditas par Jozapa Arnulpa Kunigaykszti Giedrayti. – Wilniuje: iszspaustas pas kunigus missionorius, 1816. – [21], 389 [409] p.
  • EP Евангелiесъ антъ неделiосъ денунъ иръ китунъ швенчю, курiосъ ира скайтомасъ бажницiосе швентосе паръ иштисусъ метусъ, пагалъ Рима иредима / летувишкай парашитасъ [perrašė Laurynas Ivinskis]. – Вильнюй: спаустувен Р. M. Ромма, 1865. – 161 p. 
  • IA Šventas Raštas arba Biblija Naujo Instatymo. Lietuviškon kalbon išguldyta Juozapo Arnulpo Giedraičio / su komentorium A. Staniukyno. – Shenandon: S. Pautienius, 1906. – 494 p. 
V: Apie J. A. Giedraitį
  • IA Prašmantaitė, Aldona. Žemaičių vyskupas J. A. Giedraitis – Naujojo Testamento vertėjas [1813-1819 m. dokumentacija su įvadu]. In: Senoji Lietuvos literatūra. Kn. 3: Devynioliktan amžiun įžengus. Vilnius: Pradai, 1994, p. 172–340. 
  • IA Prašmantaitė, Aldona. Žemaičių vyskupas Juozapas Arnulfas Giedraitis. – Vilnius: Dienmedis, 2000. – 351 p.
  • Subačius, Giedrius. Žemaičių bendrinės kalbos idėjos: XIX a. pradžia. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998, p. 126–213.
  • LI Venckienė, Jurgita. Juozapo Arnulfo Giedraičio "Naujas Įstatymas" (1816): santykis su "Evangelijų" leidimais XIX a. In: Archivum Lithuanicum. T. 19 (2017), p. 149–170.

Parengta 2023-07-17

eBIBLIOTEKŲ ženklai

EP ePavelde ir pan. skelbiamas vientisas, parsisiunčiamas failas
EP ePavelde ir pan. skelbiamas daugiapuslapinis, vartomas leidinys

BA Baltistica (Lietuva)
BG Google knygos (JAV)
BJ Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (Lenkija)
BP Беларуская Палічка (Baltarusija)
BS Bayerische StatsBibliothek (Vokietija)
DE Deutsche Digitale Bibliothek (Vokietija)
DI Diasporiana (Kanada)
DT Dievas ir Tėvynė (Lietuva)
EH Научное наследие России (Rusija)
EP ePaveldas (Lietuva)
GP Электронная библиотека ГПИБ (Rusija)
HA Hathi Trust Digital library (JAV)
IA Internet archive (JAV)
IS Lietuvos istorijos instituto leidiniai (Lietuva)
KA Kamunikat. Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка (Lenkija)
KI Lietuvių kalbos instituto žurnalai (Lietuva)
KM Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
LI Lituanistika (Lietuva)
LK Lietuvių katalikų mokslo akademija (Lietuva)
MA Antano Maceinos paveldas (Lietuva)
MD Munchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliotek (Vokietija)
PB Podlaska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
PL Polona (Lenkija)
PO Восточная Пруссия в литературе (Rusija)
RU Руниверс (Rusija)
SP Lituanistikos tyrimų centro projektas (JAV)
TM Tautos menta (Lietuva
UT Universitas Tartuensis Dspace (Estija)
VE Versmės leidykla (Lietuva)
VU Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninės kolekcijos (Lietuva)
ŽŽ Bibliografinė duomenų bazė „Žymūs Lietuvos žmonės“ (Lietuva)

Papildomi ženklai

VLE nuoroda į straipsnį Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (Lietuva)
MLE nuoroda į straipsnį „Mažosios Lietuvos enciklopedijoje“
Wik nuoroda į straipsnį „Vikipedijoje“
100 nuoroda į Lietuvos universiteto 100-mečiui skirtos parodos puslapius
Enc nuoroda į straipsnį Encyclopedia.com