Juozapas Silvestras DOVYDAITIS

1826–1893 m. VLE

I: Bio-bibliografijos
 • IA Biržiška, Vaclovas. Aleksandrynas: senųjų lietuvių rašytojų, rašiusių prieš 1865 m., biografijos, bibliografijos ir biobibliografijos. T. 3: XIX amžius. – Čikaga: JAV LB Kultūros fondas, 1965, p. 337-346.    
 • IA J. S. Dovydaitis. In: Lietuvos bibliografija. Serija A. Knygos lietuvių kalba. T. 1: 1547–1861. - Vilnius: Mintis, 1969, p. 93-94.   
 • IA Juozapas Silvestras Dovydaitis. In: Lietuvos bibliografija. Serija A. Knygos lietuvių kalba. T. 2. 1862–1904, Kn. 1: A–P. - Vilnius: Mintis, 1985, p. 331-333.
III: Kūryba
 • Sziauleniszkis senelis:
  EP D. 1. – Wilniuje: spaustuweja A. Syrkino, 1860. – 57 p.
  EP D. 2. – Wilniuje: spaustuweja A. Syrkino, 1861. – 57 p.
  EP D. 3. – Wilniuje: spaustuwieje Jozapa Zawadzkia, 1864. – 63 p.
  EP D. 4: Gyvenimas Stepo Raudnosio ir kiti naudingi skaitymai. – Vilniuje [i.e. Tilžė]: [J. Šenkės spaustuvė], 1865 [i.e. 1895]. – 52 p.
 • Dovidaitis, Juozapas. Šiaulėniškis senelis. D. 1. – Tilžėje: kaštu ir spaustuvėje J. Schoenke, 1906. – 67 p. 
 • EP Šiaulėniškis senelis: visos penkios kun. Juozapo-Silvestro Dovydaičio raštų dalys: šimto metų (1825-1925) autoriaus gimimo sukakčiai paminėti / perredagavo ir paskaitą pridėjo J. Tumas. – Kaunas; Marijampolė: Dirvos" bendrovės leidinys, 1925. – 224 p. 
 • Dovydaitis, Juozapas Silvestras. Šiaulėniškis senelis / sudarė Jerutė Vaičekauskienė. – Panevėžys: E. Vaičekausko knygyno leidykla, 2009. – 247 p. 
V: Apie J. S. Dovydaitį
 • Tumas, Juozas. Kun. Juozapas-Silvestras Dovydaitis-Šiaulėniškis Senelis, 1825–1882: paskaita. – Kaunas; Mariampolė: Dirva, 1924. – 43 p.
 • IA Vaižganto raštai. T. 11: Mūsų literatūros istorijai: ketvirtas būrys veikėjų: tremtiniai, romantininkai. - Kaunas: Humanitarinių mokslų fakulteto leidinys, 1929, p. 157-179.

Parengta 2023-07-17

eBIBLIOTEKŲ ženklai

EP ePavelde ir pan. skelbiamas vientisas, parsisiunčiamas failas
EP ePavelde ir pan. skelbiamas daugiapuslapinis, vartomas leidinys

BA Baltistica (Lietuva)
BG Google knygos (JAV)
BJ Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (Lenkija)
BP Беларуская Палічка (Baltarusija)
BS Bayerische StatsBibliothek (Vokietija)
DE Deutsche Digitale Bibliothek (Vokietija)
DI Diasporiana (Kanada)
DT Dievas ir Tėvynė (Lietuva)
EH Научное наследие России (Rusija)
EP ePaveldas (Lietuva)
GP Электронная библиотека ГПИБ (Rusija)
HA Hathi Trust Digital library (JAV)
IA Internet archive (JAV)
IS Lietuvos istorijos instituto leidiniai (Lietuva)
KA Kamunikat. Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка (Lenkija)
KI Lietuvių kalbos instituto žurnalai (Lietuva)
KM Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
LI Lituanistika (Lietuva)
LK Lietuvių katalikų mokslo akademija (Lietuva)
MA Antano Maceinos paveldas (Lietuva)
MD Munchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliotek (Vokietija)
PB Podlaska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
PL Polona (Lenkija)
PO Восточная Пруссия в литературе (Rusija)
RU Руниверс (Rusija)
SP Lituanistikos tyrimų centro projektas (JAV)
TM Tautos menta (Lietuva
UT Universitas Tartuensis Dspace (Estija)
VE Versmės leidykla (Lietuva)
VU Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninės kolekcijos (Lietuva)
ŽŽ Bibliografinė duomenų bazė „Žymūs Lietuvos žmonės“ (Lietuva)

Papildomi ženklai

VLE nuoroda į straipsnį Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (Lietuva)
MLE nuoroda į straipsnį „Mažosios Lietuvos enciklopedijoje“
Wik nuoroda į straipsnį „Vikipedijoje“
100 nuoroda į Lietuvos universiteto 100-mečiui skirtos parodos puslapius
Enc nuoroda į straipsnį Encyclopedia.com