Merkelis PETKEVIČIUS

1550–1608 m. VLE

I: Bio-bibliografijos
 • IA Biržiška, Vaclovas. Aleksandrynas: senųjų lietuvių rašytojų, rašiusių prieš 1865 m., biografijos, bibliografijos ir biobibliografijos. T. 1: XVI-XVII amžiai. – Čikaga: JAV LB Kultūros fondas, 1960, p. 187–191.   
 • IA Merkelis Petkevičius. In: Lietuvos bibliografija. Serija A. Knygos lietuvių kalba. T. 1: 1547–1861. – Vilnius: Mintis, 1969, p. 319–320.  
III: Kūryba
 • MD Pietkiewicz, Málcher. Polski z Litewskim Katechism Albo Krotkie w iedno mieysce zebránie, wiáry y powinnośći Krześćiánskiey, z pásterstwem Zborowym, y domowym, z Modlitwámi, Psalmámi, y Piosnkámi, ná cźeść á chwała Pánu Bogu, a Zborowi iego ku zbudowániu, teraz nowo z pilnośćia̜ wydány. – W Wilnie: Wierzeyski, 1598. – [4], 187, [130] p. 
  • IA 1598 metų Merkelio Petkevičiaus katekizmas. – 2-asis fotografuotinis leidimas. – [Parengė Juozas Balčikonis, įvadą parašė Konstantinas Jablonskis]. – Kaunas: Švietimo ministerijos knygų leidimo komisija, 1939. – XVI, 187, [130] p.
 • Petkevičius Merkelis, Katekizmas. In: Giesmės Dangaus miestui: XVI-XVIII a. lietuvių bažnytinių giesmių antologija. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998, p. 533–566.
V: Apie M. Petkevičių
 • LI Dambrauskas, Kęstutis. Konceptualiosios DIEVO metaforos 1598 m. Merkelio Petkevičiaus "Katekizme". In: Acta humanitarica universitatis Saulensis. T. 22 (2015), p. 162–176.
 • KI Kruopas, Jonas. 1598 m. Merkelio Petkevičiaus katekizmo leksika. In: Lietuvių kalbotyros klausimai. T. 12 (1970), p. 83–154.
 • Zinkevičius, Zigmas. M. Petkevičiaus katekizmo (1598 m.) tarmė:
  BA D. 1. In: Baltistica. T. 6 (1970), nr. 2, p. 227–243.
  BA D. 2. In: Baltistica. T. 7 (1971), nr. 1, p. 67–86. 

Parengta 2023-07-17

eBIBLIOTEKŲ ženklai

EP ePavelde ir pan. skelbiamas vientisas, parsisiunčiamas failas
EP ePavelde ir pan. skelbiamas daugiapuslapinis, vartomas leidinys

BA Baltistica (Lietuva)
BG Google knygos (JAV)
BJ Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (Lenkija)
BP Беларуская Палічка (Baltarusija)
BS Bayerische StatsBibliothek (Vokietija)
DE Deutsche Digitale Bibliothek (Vokietija)
DI Diasporiana (Kanada)
DT Dievas ir Tėvynė (Lietuva)
EH Научное наследие России (Rusija)
EP ePaveldas (Lietuva)
GP Электронная библиотека ГПИБ (Rusija)
HA Hathi Trust Digital library (JAV)
IA Internet archive (JAV)
IS Lietuvos istorijos instituto leidiniai (Lietuva)
KA Kamunikat. Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка (Lenkija)
KI Lietuvių kalbos instituto žurnalai (Lietuva)
KM Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
LI Lituanistika (Lietuva)
LK Lietuvių katalikų mokslo akademija (Lietuva)
MA Antano Maceinos paveldas (Lietuva)
MD Munchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliotek (Vokietija)
PB Podlaska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
PL Polona (Lenkija)
PO Восточная Пруссия в литературе (Rusija)
RU Руниверс (Rusija)
SP Lituanistikos tyrimų centro projektas (JAV)
TM Tautos menta (Lietuva
UT Universitas Tartuensis Dspace (Estija)
VE Versmės leidykla (Lietuva)
VU Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninės kolekcijos (Lietuva)
ŽŽ Bibliografinė duomenų bazė „Žymūs Lietuvos žmonės“ (Lietuva)

Papildomi ženklai

VLE nuoroda į straipsnį Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (Lietuva)
MLE nuoroda į straipsnį „Mažosios Lietuvos enciklopedijoje“
Wik nuoroda į straipsnį „Vikipedijoje“
100 nuoroda į Lietuvos universiteto 100-mečiui skirtos parodos puslapius
Enc nuoroda į straipsnį Encyclopedia.com