Mikalojus DAUKŠA

1527/1538–1613 m. VLE

I. Bio-Bibliografijos
 • IA Biržiška, Vaclovas. Aleksandrynas: senųjų lietuvių rašytojų, rašiusių prieš 1865 m., biografijos, bibliografijos ir biobibliografijos. T. 1: XVI-XVII amžiai. – Čikaga: JAV LB Kultūros fondas, 1960, p. 123–140. 
 • IA Mikalojus Daukša. In: Lietuvos bibliografija. Serija A. Knygos lietuvių kalba. T. 1: 1547–1861. - Vilnius: Mintis, 1969, p. 83–88.   
 • IA Mikalojus Daukša. In: Lietuvos bibliografija. Serija A. Knygos lietuvių kalba. T. 2. 1862–1904, Kn. 1: A–P. - Vilnius: Mintis, 1985, p. 306–307.
 • Mikalojaus Daukšos bibliografija / [parengė] Jurgis Lebedys. - Vilnius: Vaga, 1971. – 150 p.
III–IV. Kūryba ir vertimai
 • EP Kathechismas, arba Mokslas kiekwienam krikszczionii priwalvs / paraszitas per d. Iakvba Ledesma theologa Societatis Iesv; jżgulditas iż liężuvio lankiszko ing lietuwiszka per kuniga Mikałoiu Daugsza, kánonika Zemaicziu. - Iszpaustas Wilniuie: [s.n.], 1595. – [190] p.
  • IA Литовский катихизис Н. Даукши: по изданию 1595 года, вновь перепечатанный и снабженный объяснениями Э. Вольтером. - Санкт-Петербург: Типография Императорской академии наук, 1886. - LXXXVI, 191 p.
  • Der polnische Katechismus des Ledezma und die litauischen Katechismen des Daugßa und des Anonymus vom Jahre 1605 / nach den Krakauer Originalen und Wolters Neudruck interlinear herausgegeben von Ernst Sittig. - Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1929. – VIII, 163 p.
  • EP Mikalojaus Daukšos 1595 metų katekizmas = Katechismus von Mikalojus Daukša vom Jahre 1595: 1595 m. katekizmo fotokopija ir jo transliteruotas tekstas [priedas: Jokūbo Ledesmos Katekizmo transliteruoas tekstas] / [parengė Vida Jakštienė, Jonas Palionis]. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995. – 748 p.
  • SR [Transkripcija:] Daukša, Mikalojus. Katekizmas, 1595 / tekstą rengė Mindaugas Šinkūnas. – Vilnius: Raštijos paveldo tyrimų centras, 2006.
 • EP Wujek, Jakób. Postilla catholicka: Tai est: Iszguldimas Ewangeliu kiekwienos Nedelos ir szwetes per wissus metus; per kúniga Mikaloiv Davksza kanonîka Médniku iž lékiszko pergûldita. - W Wilniui: Drukarnioi Akademios Societatis Iesu, 1599. - [10], 627, [5] p.
  • „Postilla catholicka“ Якуба Вуйка: 1599-1899 / в литовском переводе Николая Даукши, перепечатанном под наблюденiем Ф.Ф. Фортунатова Э.А. Вольтером:
   IA Вып. 1. - Санкт-Петербург: Типография Императорской академии наук, 1904. - [2], XIX, [1], 208 p.
   IA Вып. 2. - Санкт-Петербург: Типография Императорской академии наук, 1909. - XIX-XXXVIII, 209-368 p.
   IA Вып. 3. – Ленинград: Издательство Академии Наук СССР, 1927. – VI, 369-608 p.
  • IA Daukšos Postilė / [parengė ir įvadinį straipsnį parašė Mykolas Biržiška]. – Fotogr. leidimas. - Kaunas: Lietuvos universitetas, 1926. - 16, [10], 625, [7] p.
  • IA Daukša, Mikalojus. Postilės prakalbos / sudarytojas Arnoldas Piročkinas; iš lotynų kalbos vertė Regina Koženiauskienė; iš lenkų kalbos vertė Juozas Balčikonis. - Vilnius: Mintis, 1990. – 46 p.
  • Mikalojaus Daukšos 1599 metų Postilė ir jos šaltiniai [paraleliniai M. Daukšos ir J. Wujeko tekstai] / parengė Jonas Palionis. - Vilnius: Baltos lankos, 2000. – 1331 p.
  • SR [Transkripcija:] Daukša, Mikalojus. Postilė, 1599 / tekstą rengė Veronika Adamonytė, Milda Lučinskienė, Jūratė Pajėdienė, Mindaugas Šinkūnas, Eglė Žilinskaitė ir Ona Aleknavičienė. – Vilnius: Raštijos paveldo tyrimų centras, 2006.
V. 1: M. Daukšos biografijos
 • IA Lebedys, Jurgis. Mikalojus Daukša. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963. – 422, [13] p. 
 • IA Jovaišas, Albinas. Mikalojus Daukša ir jo laikai: skiriama Mikalojaus Daukšos "Postilės" 400 metų jubiliejui. –  Kaunas: Šviesa, 2000. – 208, [4] p. (Gyvenimas ir kūryba, kn. 44)
V. 2: Apie M. Daukšą
 • Hock, Wolfgang. Untersuchungen zu Daukšas Postille:
  LI D. I: Doppelungen. In: Archivum Lithuanicum. T. 14 (2012), p. 9–98.
  LI D. II: Doppelakzentuierungen. In: Archivum Lithuanicum. T. 16 (2014), p. 173–202.
  LI D. III: Adjektive auf –us. In: Archivum Lithuanicum. T. 17 (2015), p. 81–110.
  LI D. IV: Zur Textkonstitution. In: Archivum Lithuanicum. T. 21 (2019), p. 9–72. 
 • Indeks – słownik do "Daukšos Postile" / oprac. Czesław Kudzinowski:
  T. 1: (A-N). – Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1977. – [2], VI, 543 p.
  T. 2: (O-Ž). – Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1977. – [2], 527 p. 
 • IA Kiek naujų žinių apie kanauninko Mikalojaus Daukšos kilimą ir gyvenimą / parengė Konstantinas Jablonskis. In: Tauta ir žodis. Kn. 7 (1931), p. 353–421.
 • IA Papildomosios žinios apie kan. M. Daukšą / parengė Konstantinas Jablonskis. In: Archivum Philologicum. Kn. 4 (1933), p. 64-85.
 • LI Michelini, Guido. Itališkas Ledesmos Katechizmo Dottrina Christiana: Daukšos panaudoto lenkiško teksto šaltinis. In: Acta linguistica Lithuanica. T. 44 (2001), p. 227–250.
 • LI Pajėdienė, Jūratė. Moralinės visuomenės nuostatas įvardijančių leksinių parinkčių savitumas M. Daukšos tekstuose. In: Senoji Lietuvos literatūra. Kn. 24 (2007), p. 111–130.
 • LI Pajėdienė, Jūratė. Pažvelgus į Mikalojaus Daukšos „Katekizmo“ (1595) ir jo lenkiškojo originalo tekstų neatitikimus. In: Vertimo studijos. T. 11 (2018), p. 31–48.
 • IA Skardžius, Pranas. Daukša pirmasis bendrinės kalbos kūrėjas Didžiojoj Lietuvoj. In: Archivum Philologicum. Kn. 4 (1933), p. 7–20.
 • LI Smetonienė, Anželika. The Textual influences of Jacob Ledesma’s catechism and the catechism of Mikalojus Daukša on the anonymous catechism of 1605. In: Kalbotyra. T. 68 (2016), p. 148–179.
 • LI Smetonienė, Anželika. Anoniminio katekizmo (1605) ir Daukšos katekizmo (1595) skolintų daiktavardžių integravimas į lietuvių kalbos morfologinę sistemą. In: Lietuvių kalba. T. 17 (2022), p. 25–38.
 • LI Urbutis, Vincas. Kaip Mikalojus Daukša vertė Jokūbo Vuiko naujadarus. In: Archivum Lithuanicum. T. 2 (2000), p. 99–106.
 • LI Voitkevič, Božena. Mikalojaus Daukšos „Postilės“ slavizmų morfologinė integracija. In: Baltistica. T. 45 (2010), Nr. 2, p. 243–255.
 • LI Žilinskaitė, Eglė. Adesyvas Mikalojaus Daukšos Postilėje. In: Baltistica. T. 42 (2007), Nr. 3, p. 407–422.

Paskelbta 2023-06-20

Papildyta 2023-10-14

eBIBLIOTEKŲ ženklai

EP ePavelde ir pan. skelbiamas vientisas, parsisiunčiamas failas
EP ePavelde ir pan. skelbiamas daugiapuslapinis, vartomas leidinys

BA Baltistica (Lietuva)
BG Google knygos (JAV)
BJ Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (Lenkija)
BP Беларуская Палічка (Baltarusija)
BS Bayerische StatsBibliothek (Vokietija)
DE Deutsche Digitale Bibliothek (Vokietija)
DI Diasporiana (Kanada)
DT Dievas ir Tėvynė (Lietuva)
EH Научное наследие России (Rusija)
EP ePaveldas (Lietuva)
GP Электронная библиотека ГПИБ (Rusija)
HA Hathi Trust Digital library (JAV)
IA Internet archive (JAV)
IS Lietuvos istorijos instituto leidiniai (Lietuva)
KA Kamunikat. Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка (Lenkija)
KI Lietuvių kalbos instituto žurnalai (Lietuva)
KM Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
LI Lituanistika (Lietuva)
LK Lietuvių katalikų mokslo akademija (Lietuva)
MA Antano Maceinos paveldas (Lietuva)
MD Munchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliotek (Vokietija)
PB Podlaska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
PL Polona (Lenkija)
PO Восточная Пруссия в литературе (Rusija)
RU Руниверс (Rusija)
SP Lituanistikos tyrimų centro projektas (JAV)
TM Tautos menta (Lietuva
UT Universitas Tartuensis Dspace (Estija)
VE Versmės leidykla (Lietuva)
VU Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninės kolekcijos (Lietuva)
ŽŽ Bibliografinė duomenų bazė „Žymūs Lietuvos žmonės“ (Lietuva)

Papildomi ženklai

VLE nuoroda į straipsnį Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (Lietuva)
MLE nuoroda į straipsnį „Mažosios Lietuvos enciklopedijoje“
Wik nuoroda į straipsnį „Vikipedijoje“
100 nuoroda į Lietuvos universiteto 100-mečiui skirtos parodos puslapius
Enc nuoroda į straipsnį Encyclopedia.com