Maciej STRYJKOWSKI / Motiejus STRIJKOVSKIS

1547 – po 1582 m. VLE

III. 1: Kronika
 • IA PL Striyjkowski, Maciei. Kronika polska litewska, żmódzka y wszystkiej Rusi Kijowskiey, Moskiewskiey, Siewierskiey, Wołynskiej, Podolskiey, Podgorskiey, Podlaskiey ... y rozmaite przypadki woienne y domowe, Pruskich, Mazowieckich, Pomorskich y inszych krain Królestwu Polskiemu y Wielkiemu Xięstwu Litewskiemu przyległych, według istotnego y gruntownego zniesienia pewnych dowodow z rozmaitych historikó w y autorów postronnych y domowych, y Kijowskich, Moskiewskich, Sławańskich, Liflantskich, Pruskich starych ... / przez Macieia Osostewiciusza Striyjkowskiego dostatecznie napisana, złożona y na pierwsze światło z wybadanim prawdziwie dowodney starodawnosći własnym wynalezienim, przeważnym dochćipem y nakładem nowo wydźwigniona przez wszystki starożytne wieki aż do dzisieyszego roku 1582. – W Krolewcu: drukowano u Gerzego Osterbergera, 1582. – [43], 791, [19] p.
 • PL Kronika Macieia Stryikowskiego niegdyś w Krolewcu drukowana teraz znowu z przydaniem historyi panstwa Rossyiskiego przedrukowana. – W Warszawie: w Drukarni J.K. Mci y Rzeczypospolitey u XX Societatis Jesu. – [22], 782, 172, [6] p. (Zbiór dzieiopisów Polskich we czterech tomach zawarty, t. 2)
 • Stryjkowski, Maciej. Kronika polska, litewska, żmódzka i wszystkiej Rusi Macieja Stryjkowskiego. – Wydanie nowe, będące dokładnem powtórzeniem wydania pierwotnego królewieckiego z roku 1582:
  IA PL EP T. 1 / poprzedzone wiadomością o życiu i pismach Stryjkowskiego przez Mikołaja Malinowskiego oraz rozprawą o latopiscach ruskich przez Daniłowicza, pomnożone przedrukiem dzieł pomniejszych Stryjkowskiego według pierwotnych wydań. – Warszawa: nakład Gustawa Leona Glücksberga, Księgarza, 1846. – [4], 63, XLVIII, 392 p.
  IA PL EP T. 2. – Warszawa: nakład Gustawa Leona Glücksberga, Księgarza, 1846. – [4], 572 p. 
 • Stryjkowski, Maciej. Kronika polska, litewska, żmódzka i wszystkiej Rusi Macieja Stryjkowskiego. – Wydanie nowe, będące dokładnem powtórzeniem wydania pierwotnego królewieckiego z roku 1582:
  T. 1 / poprzedzone wiadomością o życiu i pismach Stryjkowskiego przez Mikołaja Malinowskiego oraz rozprawą o latopiscach ruskich przez Daniłowicza, pomnożone przedrukiem dzieł pomniejszych Stryjkowskiego według pierwotnych wydań. – Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1980. – [4], 63, XLVIII, 392, [2], [1] p.
  T. 2. – Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1980. – [4], 572, [2] p. 
 • Stryjkowski, Maciej. Kronika polska, litewska, żmódzka i wszystkiej Rusi Macieja Stryjkowskiego. – Wydanie nowe, będące dokładnem powtórzeniem wydania pierwotnego królewieckiego z roku 1582:
  T. 1 / poprzedzone wiadomością o życiu i pismach Stryjkowskiego przez Mikołaja Malinowskiego oraz rozprawą o latopiscach ruskich przez Daniłowicza, pomnożone przedrukiem dzieł pomniejszych Stryjkowskiego według pierwotnych wydań. – Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1985. – [4], 63, XLVIII, 392, [2], [1] p.
  T. 2. – Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1985. – [4], 572, [2] p. 
 • Stryjkowski, Maciej. O początkach, wywodach, dzielnościach, sprawach rycerskich i domowych sławnego narodu litewskiego, żemojdzkiego i ruskiego, przedtym nigdy od żadnego ani kuszone, ani opisane, z natchnienia Bożego a uprzejmie pilnego doświadczenia / opracowanie tekstu i komentarz Julia Radziszewska. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978. – 762, [2], [1], [9] p. 
 • Stryjkowski, Maciej. Kronika Polska Litewska, Zmodźka, y wszystkiey Rusi Kijowskiey, Moskiewskiey, Siewierskiey, Wołhińskiey, Podolskiey, Podgorskiey, Podláskiey, etc. Y rozmáite przypadki woienne y domowe, Pruskich, Mázowieckich, Pomorskich, y inszych kráin Krolestwu Polskiemu y Wielkiemu Xięstwu Litewskiemu przyległych, według istotnego y gruntownego zniesienia pewnych dowodow z rozmaitych historikó w y autorów postronnych y domowych, y Kijowskich, Moskiewskich, Sławańskich, Liflantskich, Pruskich starych / z wielką pilnoscią y węzłowátą pracą ... przez Macieia Osostewicivsa Striykowskiego dostátecznie nápisána, złożona, y ná pierwsze swiátło ... nowo wydźwigniona przez wszystki stárożytne wieki, áż do dzisieyszego Roku 1582. – Warszawa: Grafika Usługi Wydawnicze Iwona Knechta, 2018. – [43], 791, [28] p. 
 • IA Стрийковський, Мацей, Літопис польський, литовський, жмудський і всієї Руси / переклад з польської мови прозових розділів Роман Івасів; переклад з польської віршованих розділів Вадим Пепа; переклад латиномовних частин тексту Іван Козовик, Ростислав Паранько. – Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 2011. – XII, [2], 1074, [1] p.
 • LI Trys Motiejaus Strijkovskio Kronikos vertimo ištraukos / parengė Eglė Patiejūnienė ir Kęstutis Gudmantas. In: Senoji Lietuvos literatūra. Kn. 33 (2012), p. 215–281.
III. 2: Kiti kūriniai
 • PL Strykowius, Matys. Goniec Cnothy / do Prawych Slachćiczow przez Matysa Strykowiusa vcżyniony, w ktorym są przykłady piękne, Spraw mężow zacnych, Postępki Sarmatow y Krolow Polskich, Książąt Litewskich y ich narodu sławnego wywod. – W Krakowie: Drukowano v Macyeya Wirzbięty, 1574. – [86] p. 
 • PL Strykowius, Mathys. Przesławnego wyazdu do Krakowa y pamięci godney koronaciey Henryka Walezyusa, książęcia z Andegawy [...], krola polskiego [...] skutheczne wirszem [!] opisanie przez Mathysa Strykowiusa Prekonidesa. – W Krakowie: drukowano v Macyeya Wirzbięty, 1574. – 18 p. 
 • PL Strykowski, Matys. O wolnosci Korony Polskiey, y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, a o srogim zniewoleniu inszych Krolestw pod tyrańskim iarzmem Tureckim, y o Rokoszu tyranaTureckiego Amurata y wszystkich Krolow domu Ottomańskiego, krotki a skutecżny wywod: tudżiesz ktorymby sposobem ta zła moc pogańska vkrocona być mogła: Mátysa Strykovvskiego przestroga, w Konstantynopolu, według cżasu istotnie gwoli oycżyznie napisana. – W Krakowie: w drukarni Mikołaia Szarffenbergera, 1575. – [4], 43 p. 
  • Strykovvski, Mátys. O wolnosci Korony Polskiey, y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, a o srogim zniewoleniu inszych Krolestw pod tyrańskim iarzmem Tureckim, y o Rokoszu tyranaTureckiego Amurata y wszystkich Krolow domu Ottomańskiego, krotki a skutecżny wywod: tudżiesz ktorymby sposobem ta zła moc pogańska vkrocona być mogła: Mátysa Strykovvskiego przestroga, w Konstantynopolu, według cżasu istotnie gwoli oycżyznie napisana. – [2-ie wydanie]. – W Krakowie : w Drukarni Mikołaia Szarffenbergera, 1587. – 43, [1] p. 
 • PL Stryjkowski, Maciej; Dowgird, Samuel. Genealogia albo Krotkie opisanie wielkich książąt litewskich y ich wielkich a mężnych spraw woiennych / vczynione niegdy przez Matysa Strykowskiego, a teraz odnowione y znowu na świat wydane przez Samuela Dowgirda z Pogowia. – W Lubczu: w drukarni Piotra Blastusa Kmity, 1626. – 24 p. 
  • EP Strijkovskis, Motiejus; Daugirdas, Samuelis. Genealogija, arba Trumpas didžiųjų Lietuvos kunigaikščių ir jų didžių bei narsių karo žygių aprašymas, kadaise Motiejaus Strijkovskio sukurtas, o dabar atnaujintas ir vėl išleistas Samuelio Daugirdo iš Pagaujo / originalo tekstą parengė, iš lenkų kalbos vertė ir tekstologines pastabas parašė Regina Koženiauskienė. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001. – 199, [8] p. 
V: Apie M. Strijkovskį
 • Karpluk M., O języku Macieja Stryjkowskiego, historyka i poety z drugiej połowy XVI wieku. Cz. 1: Regionalizmy, cechy ruskie i poetyzmy w dziedzinie fonetyki. – Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977. – 106 p. 
 • LI Kiaupienė, Jūratė. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės riterio vaizdinys Motiejaus Stryjkovskio tekstuose. In: Kultūrų sankirtos. Skiriama dr. doc. I. Lukšaitės 60-mečiui. – Vilnius: Diemedis, 2000, p. 117–141.
 • LI Kowalow, Siergiej. Maciej Stryjkowski jako poprzednik Alberta Wijuka Kojałowicza: spojrzenie Białoruskie. In: Senoji Lietuvos literatūra. Kn. 27 (2009), p. 215–241.
 • IA Kuolys, Darius. Asmuo, tauta, valstybė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinėje literatūroje. Renesansas. Barokas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1992. – 286 p.
 • IA Narbutas, Sigitas. LDK istorijos vaizdas Motiejaus Strijkovskio raštuose. In: Naujasis židinys – Aidai. 1998, nr. 4, p. 229–236.
 • LI Obremski, Krzysztof. "Ikonosfera" dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego unaoczniona piórem Macieja Stryjkowskiego. In: Dailės istorijos studijos. T. 4 (2010), p. 18–42. 
 • LI Okoń, Jan. Dwie Renesansowe wizje Grunwaldu: Jan Kochanowski a Maciej Stryjkowski. In: Senoji Lietuvos literatūra. T. 31 (2011), p. 93–125.
 • LI Oszczęda, Aleksandra. Wokół "Zwierciadła kroniki litewskiej" Macieja Stryjkowskiego. In: Pamiętnik Literacki. T. 111 (2020), nr. 2, p. 259–274.
 • LI Patiejūnienė, Eglė. Nepelnytai užmirštas Motiejaus Strijkovskio kūrinys. In: Žmogus ir žodis. 2013, nr. 2, p. 16–29.
 • Radziszewska, Julia. Maciej Stryjkowski, historyk poeta z epoki Odrodzenia. – Katowice: Uniwersytetu Śląski, 1978. – 165, [3] p. (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr. 208)
 • IA Рогов, Александр. Русско-польские культурные связи в эпоху Возрождения: Стрийковский и его кроника. – Москва: Наука, 1966. – 311 p. 
 • IA Sajkowski, Alojzy. Czytając Stryjkowskiego. In: Pamiętnik Literacki. T. 60 (1969), nr. 4, p. 239–251. 
 • IA Семянчук, Альбіна. Беларуска-літоўскія летапісы і польскія хронікі. – Гродна: ГрДУ, 2000, p. 69-80. 
 • IA Siemianczuk, Albina. Maciej Stryjkowski i jego wpływy na historiografię Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVII wieku. In: Senoji Lietuvos literatūra. Kn. 27 (2009), p. 243–271. 
 • LI Usačiovaitė, Elvyra. Motiejus Strijkovskis apie lietuvių pagonybę: aukojimas dievams. In: Kultūrologija. T. 18 (2010), p. 107–139.
 • LI Usačiovaitė, Elvyra. Motiejaus Strijkovskio "Kronikos" reikšmė kultūrai, Lietuvos atgimimui. In: Kultūrologija. T. 19 (2014), p. 597–613.
 • Wojtkowiak, Zbysław. Maciej Stryjkowski – dziejopis Wielkiego Księstwa Litewskiego: kalendarium życia i działalności. – Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1990. – 246, [2] p. 
 • Wojtkowiak, Zbysław. Aleksander Gwagnin i Maciej Stryjkowski – dwaj autorzy jednego dzieła. – Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014. – 342 p.

Parengta 2023-07-24

eBIBLIOTEKŲ ženklai

EP ePavelde ir pan. skelbiamas vientisas, parsisiunčiamas failas
EP ePavelde ir pan. skelbiamas daugiapuslapinis, vartomas leidinys

BA Baltistica (Lietuva)
BG Google knygos (JAV)
BJ Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (Lenkija)
BP Беларуская Палічка (Baltarusija)
BS Bayerische StatsBibliothek (Vokietija)
DE Deutsche Digitale Bibliothek (Vokietija)
DI Diasporiana (Kanada)
DT Dievas ir Tėvynė (Lietuva)
EH Научное наследие России (Rusija)
EP ePaveldas (Lietuva)
GP Электронная библиотека ГПИБ (Rusija)
HA Hathi Trust Digital library (JAV)
IA Internet archive (JAV)
IS Lietuvos istorijos instituto leidiniai (Lietuva)
KA Kamunikat. Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка (Lenkija)
KI Lietuvių kalbos instituto žurnalai (Lietuva)
KM Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
LI Lituanistika (Lietuva)
LK Lietuvių katalikų mokslo akademija (Lietuva)
MA Antano Maceinos paveldas (Lietuva)
MD Munchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliotek (Vokietija)
PB Podlaska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
PL Polona (Lenkija)
PO Восточная Пруссия в литературе (Rusija)
RU Руниверс (Rusija)
SP Lituanistikos tyrimų centro projektas (JAV)
TM Tautos menta (Lietuva
UT Universitas Tartuensis Dspace (Estija)
VE Versmės leidykla (Lietuva)
VU Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninės kolekcijos (Lietuva)
ŽŽ Bibliografinė duomenų bazė „Žymūs Lietuvos žmonės“ (Lietuva)

Papildomi ženklai

VLE nuoroda į straipsnį Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (Lietuva)
MLE nuoroda į straipsnį „Mažosios Lietuvos enciklopedijoje“
Wik nuoroda į straipsnį „Vikipedijoje“
100 nuoroda į Lietuvos universiteto 100-mečiui skirtos parodos puslapius
Enc nuoroda į straipsnį Encyclopedia.com