Simonas DAUKANTAS

1793–1864 m. VLE

I: Bio-bibliografijos
 • IA Biržiška, Vaclovas. Aleksandrynas: senųjų lietuvių rašytojų, rašiusių prieš 1865 m., biografijos, bibliografijos ir biobibliografijos. T. 3: XIX amžius. – Čikaga: JAV LB Kultūros fondas, 1965, p. 7–28.   
 • IA Simonas Daukantas. In: Lietuvos bibliografija. Serija A. Knygos lietuvių kalba. T. 1: 1547–1861. - Vilnius: Mintis, 1969, p. 74–83. 
 • IA Simonas Daukantas. In: Lietuvos bibliografija. Serija A. Knygos lietuvių kalba. T. 2. 1862–1904, Kn. 1: A–P. - Vilnius: Mintis, 1985, p. 303–306.
II: Laiškai
 • IA Daukanto laiškai / [vertė ir paskelbė] A. Janulaitis. In: Mūsų senovė. T. 1, sąs. 4/5 (1922), p. 690–793.
 • IA Daukantas, Simonas. Laiškai Teodorui Narbutui: epistolinis dialogas / pratarmė, įvadas, laiškų parengimas Redos Griškaitės. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996. – 660 p. (S. Daukanto raštai)
III: Kūryba - istorijos veikalai
 • IA Daukantas. Simanas. Darbay senuju Lituwiu yr Zemaiciu 1822 / spaudai paruošė Vaclovas ir Mykolas Biržiškai. – Kaunas: Lietuvos universiteto biblioteka, 1929. – [12], 213 p. 
  • IA Daukantas, Simonas. Darbai senųjų lietuvių ir žemaičių. In: Daukantas, Simonas. Raštai. T. 1 / parengė Vytautas Merkys. – Vilnius: Vaga, 1976, p. 35–401. 
 • IA Budą senowęs-lėtuwiu Kalnienu ir Źamajtiu / iszraszzę pagał Senowęs Rasztu Jokyb´s Łaukys. –  Petropilie: spaudinie pas C. Hintze, 1845, [2], 9, [2], 252, [5] p. 
  • Daukantas, Simanas. Budas senovės lietuvių, kalnėnų ir źemaiczių. – Plymouth: Susivienyjimas lietuvių katal. Amerikoje, 1892. VI, 217 p.
  • Būdą senovės lietuvių kalnėnų ir žemaičių išrašė pagal senovės raštų Jokūbas Laukys / redagavo ir žodynėlį pridėjo J. Talmantas. – Kaunas: Sakalas, 1935. – XXXI, 373 p. 
  • EP Būdą senovės lietuvių kalnėnų ir žemaičių išrašė pagal senovės raštų Jokūbas Laukys / redagavo ir žodynėlį pridėjo J. Talmantas. – Čikaga: V. Saulius, 1954. – XXXI, 373 p.
  • IA Daukantas, Simonas. Būdą senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių. In: Daukantas, Simonas. Raštai. T. 1 / parengė Vytautas Merkys. – Vilnius: Vaga, 1976, p. 403–656. 
  • Daukantas, Simonas. Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių / parengė Birutė Vanagienė. – Vilnius: Vaga, 1988. – 220, [3] p. 
  • Daukantas, Simonas. Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių / parengė Birutė Vanagienė. – Vilnius: Ethnos’91, 1993. – 223 p. 
  • Daukantas, Simonas. Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių / parengė Agnė Iešmantaitė. – Vilnius: Žaltvykslė, 2007. – 181, [2] p. 
 • IA Pasakojimai apie veikalus lietuvių tautos senovēje / paraszyti per Simoną Daukantą, philosophijos magistrą, 1850 metuose. – [Tilžė]: iszleista per J.K. Kauniszkį [Joną Kriaučiūną], 1893. – 240 p. [išleista dalis veikalo]
  • Pasakojimai apie veikalus lietuvių tautos senovėje: (pirmas[-antras] iszleidimas) / paraszyti per Simoną Daukantą, philosophijos magistrą, 1850 metuose. – [Bitėnai]: iszleistojas Juozapas Baltasis, 1899]. – 240 p. 
  • IA Daukantas, Simonas. Pasakojimas apie veikalus lietuvių tautos senovėje. In: Daukantas, Simonas. Raštai. T. 2 / parengė Vytautas Merkys. – Vilnius: Vaga, 1976, p. 7-708. 
 • Lietuvos istorija / paraszyta 1850 m. buvusiojo Vilniaus universiteto philozophijos magistro Simano Daukanto
  Kninga I: Nů seniausių gadynių iki Gediminui D. L. K. – Plymouth: spaustuvėje Juozo Paukszczio, 1893. – 2, IV, 483 p. 
  Kninga II: Nů Gedimino D. L. K. iki Liublino Unijai. – Plymouth: spaustuvėje Juozo Paukszczio, 1897. – 531 p. 
  • Daukantas, Simonas. Istorija žemaitiška / parengė Birutė Vanagienė:
   IA T. 1. – Vilnius: Vaga, 1995. – 664 p.
   IA T. 2. – Vilnius: Vaga, 1995. – 463 p. 
V: Apie S. Daukantą
 • IA [Burba, Aleksandras; Davainis-Silvestraitis, Mečislovas]. Medega S. Daukanto bijografijai. – Shenandoah: A. M. Milukas, [1898]. – [4], 128, [10] p. 
 • IA Janulaitis, Augustinas. Simanas Daukantas: jo gyvenimas, darbai ir vargai (1793-1864). In: Lietuvių tauta. T. 2, kn. 2 (1913), p. 244–284.
 • IA Laurinaitis Vincas. S. Daukanto „Darbay senųjų Lituwiu yr Zemaycziu“ 1822 m. ir to veikalo reikšmė. In: Darbai ir dienos. T. (1936), p. 235–303.
 • IA Litwinowicz-Droździel, Małgorzata. O starożytnościach litewskich: mitologizacja historii w XIX-wiecznym piśmiennictwie byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. – Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2008. – 227, [4] p. 
 • Merkys, Vytautas. Simonas Daukantas. –  Vilnius: Vaga, 1972. – 331, [3] p. 
  • IA Merkys, Vytautas. Simonas Daukantas. –  2-asis papild. leid. – Vilnius: Vyturys, 1991. – 212, [8] p. 
 • LI Pivoras, Saulius. Virtus Lituana: politinė mintis Simono Daukanto istoriografijoje. – Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2022. – 174 p. 
 • EP Rutenbergas, Giršas. Simanas Daukantas lietuvių atgimimo pranašas. – Kaunas: [s.n.], 1922. – 64 p. 
 • IS Simonas Daukantas: Simono Daukanto 200-osioms metinėms. – Vilnius: Viltis, 1993. – 423 p. (Lietuvių atgimimo istorijos studijos, t. 5)
 • Subačius, Giedrius. Simono Daukanto Rygos ortografija (1827–1834). – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018. – 471 p. 
 • Subačius, Giedrius. Simono Daukanto Sankt Peterburgo ortografija (1834–1846). – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2021. – 636 p. 

Paskelbtas 2023-07-10

eBIBLIOTEKŲ ženklai

EP ePavelde ir pan. skelbiamas vientisas, parsisiunčiamas failas
EP ePavelde ir pan. skelbiamas daugiapuslapinis, vartomas leidinys

BA Baltistica (Lietuva)
BG Google knygos (JAV)
BJ Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (Lenkija)
BP Беларуская Палічка (Baltarusija)
BS Bayerische StatsBibliothek (Vokietija)
DE Deutsche Digitale Bibliothek (Vokietija)
DI Diasporiana (Kanada)
DT Dievas ir Tėvynė (Lietuva)
EH Научное наследие России (Rusija)
EP ePaveldas (Lietuva)
GP Электронная библиотека ГПИБ (Rusija)
HA Hathi Trust Digital library (JAV)
IA Internet archive (JAV)
IS Lietuvos istorijos instituto leidiniai (Lietuva)
KA Kamunikat. Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка (Lenkija)
KI Lietuvių kalbos instituto žurnalai (Lietuva)
KM Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
LI Lituanistika (Lietuva)
LK Lietuvių katalikų mokslo akademija (Lietuva)
MA Antano Maceinos paveldas (Lietuva)
MD Munchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliotek (Vokietija)
PB Podlaska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
PL Polona (Lenkija)
PO Восточная Пруссия в литературе (Rusija)
RU Руниверс (Rusija)
SP Lituanistikos tyrimų centro projektas (JAV)
TM Tautos menta (Lietuva
UT Universitas Tartuensis Dspace (Estija)
VE Versmės leidykla (Lietuva)
VU Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninės kolekcijos (Lietuva)
ŽŽ Bibliografinė duomenų bazė „Žymūs Lietuvos žmonės“ (Lietuva)

Papildomi ženklai

VLE nuoroda į straipsnį Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (Lietuva)
MLE nuoroda į straipsnį „Mažosios Lietuvos enciklopedijoje“
Wik nuoroda į straipsnį „Vikipedijoje“
100 nuoroda į Lietuvos universiteto 100-mečiui skirtos parodos puslapius
Enc nuoroda į straipsnį Encyclopedia.com