Vincentas JUZUMAS

1819-1901 m. VLE

I: Bio-bibliografijos
  • IA Biržiška, Vaclovas. Aleksandrynas: senųjų lietuvių rašytojų, rašiusių prieš 1865 m., biografijos, bibliografijos ir biobibliografijos. T. 1: XVI–XVII amžiai. – T. 3: XIX amžius. - Čikaga: JAV LB Kultūros fondas, 1965, p. 288–291.  
  • IA Juzumai. In: Lietuvos bibliografija. Serija A. Knygos lietuvių kalba. T. 1: 1547–1861. - Vilnius: Lietuvos TSR Knygų rūmai, 1969, p. 159–168.  
III: Kūryba
  • EP Juzumowicze, Wincentas. Aplankimas parakwijos par jos klebona arba Iszguldimas daliku tikiejima S. Rima-Katalikiszka. - Wilniuj: spaustuwiej ir kasztu Juozapa Zawadzkia, 1860. – 236 p. 
  • EP Juzumowicze, Wincentas. Giwenimas žmogaus krikszczionies, arba Iszguldimas prisakimu wieszpaties Diewa ir Bažninczios Szwentos. - Wilniuje: Spaustuwie Juzapa Zawadzki, 1861. – 191, [1] p.
  • Juzumowicze, Wincentas. Naujas ziamajtiszkas elementorius su katekizmoms ir ministranturu. – Wilniuj: spaustuwie A.H. Kirkora, 1864. - 58 [i.e. 56] p. 
  • IA Juzumas, Vincentas. Žemaičių vyskupijos aprašymas [parašyta 1875-1879 m.] / parengė ir išvertė Mindaugas Paknys. – Varniai: Žemaičių vyskupijos muziejus, 2013. – 1078, [1] p. 
IV: Rengėjas
  • IA Juzumowicz, Wincenty. Mappa dyecezyi Żmudzkiej czyli Telszewskiej, granicami Kowieńskiej i Kurliandzkiej gubernii objętej / rysował Aleksander Kosiński. – Petersburg: [s.n.], 1855. – 1 žml. 
V: Apie V. Juzumą
  • IA Tumas, Juozas. Lietuvių literatūros paskaitos. Draudžiamasis laikas: Broliai Juzumai-Juzumavičiai ir Kazimieras Skrodzkis. - Kaunas: "Vaivos" bendrovės leidinys, 1924. – 68 p. (Mokslo knygynėlis, nr. 6)

eBIBLIOTEKŲ ženklai

EP ePavelde ir pan. skelbiamas vientisas, parsisiunčiamas failas
EP ePavelde ir pan. skelbiamas daugiapuslapinis, vartomas leidinys

BA Baltistica (Lietuva)
BG Google knygos (JAV)
BJ Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (Lenkija)
BP Беларуская Палічка (Baltarusija)
BS Bayerische StatsBibliothek (Vokietija)
DE Deutsche Digitale Bibliothek (Vokietija)
DI Diasporiana (Kanada)
DT Dievas ir Tėvynė (Lietuva)
EH Научное наследие России (Rusija)
EP ePaveldas (Lietuva)
GP Электронная библиотека ГПИБ (Rusija)
HA Hathi Trust Digital library (JAV)
IA Internet archive (JAV)
IS Lietuvos istorijos instituto leidiniai (Lietuva)
KA Kamunikat. Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка (Lenkija)
KI Lietuvių kalbos instituto žurnalai (Lietuva)
KM Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
LI Lituanistika (Lietuva)
LK Lietuvių katalikų mokslo akademija (Lietuva)
MA Antano Maceinos paveldas (Lietuva)
MD Munchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliotek (Vokietija)
PB Podlaska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
PL Polona (Lenkija)
PO Восточная Пруссия в литературе (Rusija)
RU Руниверс (Rusija)
SP Lituanistikos tyrimų centro projektas (JAV)
TM Tautos menta (Lietuva
UT Universitas Tartuensis Dspace (Estija)
VE Versmės leidykla (Lietuva)
VU Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninės kolekcijos (Lietuva)
ŽŽ Bibliografinė duomenų bazė „Žymūs Lietuvos žmonės“ (Lietuva)

Papildomi ženklai

VLE nuoroda į straipsnį Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (Lietuva)
MLE nuoroda į straipsnį „Mažosios Lietuvos enciklopedijoje“
Wik nuoroda į straipsnį „Vikipedijoje“
100 nuoroda į Lietuvos universiteto 100-mečiui skirtos parodos puslapius
Enc nuoroda į straipsnį Encyclopedia.com