BIBLIJA (vertimai į lietuvių k.)

1. Senosios Lietuvos ir Prūsijos vertimų tradicijos (1579-1901 m.)

1.1. Bartholomäus Willent / Baltramiejus Vilentas (1525-1587 m.) MLE VLE

 • VU Euangelias bei epistolas, nedeliu ir schwentuju dienosu skaitomosias, baszniczosu chriksczonischkosu / pilnai ir wiernai pergulditas ant lietuwischka szodzia, per Baltramieju Willenta, plebona Karalauczui ant Schteindama; priegtam, ant gala priedeta jra Historia apie muka ir smerti Wieschpaties musu Jesaus Christaus pagal kieturiu euangelistu. – Ischspaustas Karalauczui: per Jurgi Osterbergera, 1579. – 224 p. 
 • SR [Transkripcija:] Vilentas, Baltramiejus. Evangelijos bei Epistolos, 1579 / perrašą rengė Ona Aleknavičienė. – Vilnius: Raštijos paveldo tyrimų centras, 2020.
 • IA Evangelias bei Epistolas, Nedeliu ir Schwentuiu dienosu skaitomasias, Baszniczosu Criksschczonischkosu / pilnai ir wiernai pergulditas ant Lietuvischka szodzia per Baltramieju Villenta, Plebona Karalouczui ant Schteindama; priegtam ant gala prideta ira Historia apie muka ir smerti Wieszpaties musu Jesaus Christaus pagal kieturiu evangelistu ...; per Lazariu Sengstak ... atnaugintos. - Karalaucziue: per Jona Fabriciu, 1612. – 235 p. 
 • SR [Transkripcija:] Zengštokas, Lozorius. Evangelijos bei Epistolos, 1612 / tekstą rengė Ona Aleknavičienė, Giedrė Olsevičiūtė. – Vilnius: Raštijos paveldo tyrimų centras, 2007.
 • IA Bartholomäus Willent’s litauische Uebersetzung des Luther’schen Enchiridions und der Episteln und Evangelien, nebst den Varianten der von Lazarus Sengstock besorgten Ausgabe dieser Schriften / mit einer Einleitung herausgegeben von Fritz Bechtel. – Göttingen: Robert Peppmüller, 1882. – [6], CXLI, 180 p. (Litauische und Lettische Drucke des 16. Jahrhunderts, Heft 3)

1.2. Johann Bretke / Jonas Bretkūnas (1536-1602 m.) MLE VLE

 • IA Bretkūnas, Jonas. Rinktiniai raštai / parengė Jonas Palionis ir Julija Žukauskaitė. – Vilnius: Mokslas, 1983. – 402 p. Paskelbtų vertimų knygos: Antros knigos Moseschavs; Treczios knigos Moseschaus; Knigos svdziv; Knigos Rvth; Knigos Hiobo; Psalteras; Kalbessei Salamono; Kosnadieia; Giesmiv giesme Salomono.
 • [Rankraščio faksimilės:] Biblia, tatai esti wisas Schwentas Raschtas, lietuvischkai pergulditas per Jana Bretkuną Lietuvos pleboną Karaliaucziuie, 1590:
  Bd. 1 / herausgegeben von Friedemann Kluge, Jochen Dieter Range und Friedrich Scholz. – Paderborn [etc.]: Schoningh, 1996. – XV, 568 p. (Biblia Slavica. Serie 6, Supplementum: Biblia Lithuanica; Bd. 1.1)      
  Bd. 2-3 / herausgegeben von Jochen Dieter Range und Friedrich Scholz. – Paderborn [etc.]: Ferdinand Schöningh, 2002. – XIII, 909 p. (Biblia Slavica. Serie 6, Supplementum: Biblia Lithuanica; Bd. 1.2/3)
  Bd. 4-5 / herausgegeben von Stephan Kessler. – Paderborn [etc.]: Ferdinand Schöningh, 2013. – XI, 986 p. (Biblia Slavica. Serie 6, Supplementum: Biblia Lithuanica; Bd. 1.4/5)
  Bd. 6: Psalteras = Psalter / herausgegeben von J. D. Range; F. Scholz. – Paderborn [etc.]: Schoningh, 1991. – XI, 265 p. (Biblia Slavica. Serie 6, Supplementum: Biblia Lithuanica; Bd. 1.6)
  Bd. 7 und 8: Navias Testamentas ing lietuwischkạ lieszuwị perraschitas per Janạ Bretkunạ / herausgegeben von J.D. Range. – Paderborn [etc.]: Schoningh, 1991. –  XI, 1051 p. (Biblia Slavica. Serie 6, Supplementum: Biblia Lithuanica; Bd. 1.7)
 • [Kritinis leidimas:] Biblia, tatai esti wisas Schwentas Raschtas, lietuvischkai pergulditas per Jana Bretkuną Lietuvos pleboną Karaliaucziuie, 1590:
  IA Bd. 7: Das Neue Testament: Evangelien und Apostelgeschichte / bearbeitet von Jochen D. Range, für den Druck eingerichtet von Stephan Kessler. – Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2017. – XXVII, 469 p. (Biblia Slavica. Serie 6, Supplementum: Biblia Lithuanica; Bd. 2.7)
 • [Transkripcija:] Bretkūnas, Jonas. Biblija / perrašą rengė Veronika Adamonytė, Ona Aleknavičienė, Nijolė Čepienė, Vaida Jankūnaitė, Ernesta Kazakėnaitė, Mindaugas Šinkūnas, Birutė Triškaitė. – Vilnius: Raštijos paveldo tyrimų centras, 2018
  SR Patarlių knyga, 1585
  SR Mokytojo knyga, 1586
  SR Pirma metraščių (kronikų) knyga, 1590
  SR Antra metraščių (kronikų) knyga, 1590
  SR Danieliaus knyga, 1590
  SR Esteros knyga, 1590
  SR Ezechielio knyga, 1590
  SR Ezros knyga, 1590
  SR Giesmių giesmės knyga, 1590
  SR Izaijo knyga, 1590
  SR Jeremijo knyga, 1590
  SR Jobo knyga, 1590
  SR Raudų knyga, 1590
 • Der Psalter Davids: deutsch und littawisch = Psalteras Dowido wokischkai bei lietuwischkai... Per K. Jona Rehsa dabbar schittu cziesu Lietuwninku plebonu Karalautzoie supilnaste atnaugintas. – Karaliautzoje Prussu: per Lorintzu Segebadu, 1625. – [519] p. 
 • SR [Transkripcija:] Rėza, Jonas. Psalteras Dovydo, 1625 / tekstą rengė dr. Rainer Fecht, Mindaugas Šinkūnas. – Vilnius: Raštijos paveldo tyrimų centras, 2007. 

1.3. Melchior Pietkiewicz / Merkelis Petkevičius (1550–1608 m.) VLE
(Katekizme paskelbtas 40-ies psalmių vertimas)

 • MD Pietkiewicz, Málcher. Polski z Litewskim Katechism Albo Krotkie w iedno mieysce zebránie, wiáry y powinnośći Krześćiánskiey, z pásterstwem Zborowym, y domowym, z Modlitwámi, Psalmámi, y Piosnkámi, ná cźeść á chwała Pánu Bogu, a Zborowi iego ku zbudowániu, teraz nowo z pilnośćia̜ wydány. – W Wilnie: Wierzeyski, 1598. – [4], 187, [130] p. 
 • IA 1598 metų Merkelio Petkevičiaus katekizmas. – 2-asis fotografuotinis leidimas. – [Parengė Juozas Balčikonis, įvadą parašė Konstantinas Jablonskis]. – Kaunas: Švietimo ministerijos knygų leidimo komisija, 1939. – XVI, 187, [130] p.

1.4. Konstantinas Sirvydas (1578/1581–1631 m.) VLE
(Pamokslų konspekte „Punktai sakymų“ (1629-1644 m.) pateikė Biblijos vertimo fragmentus)

 • IA Rutkovska, Kristina; Vasiliauskienė, Virginija. Konstantino Sirvydo "Punktai sakymų". Teksto rengimo principai, rodyklės, šaltiniai. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2016. – 249, [1] p. (Konstantino Sirvydo "Punktai sakymų" = "Punkty kazań" Konstantego Szyrwida, d. 3) [pateikiami visi Biblijos vertimo fragmentai lietuvių ir lenkų kalba (p. 31–194)

1.5. Jonas Jaknavičius (1589–1669 m.) VLE

1.5.1 – I redakcija

 • IA Ewangelie polskie y litewskie tak niedźielne iáko y wszytkich świąt, ktore w Kośćiele Katholickim, według Rzymskiego porządku przez cały rok czytaią. - w Wilnie: w Drukarniey Akademiey Societatis Iesv, roku 1647. – [211] p. 
  • IA Jono Jaknavičiaus 1647 metų "Ewangelie polskie y litewskie": dokumentinis leidimas / parengė Milda Lučinskienė. - Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005. – 503 p. (Bibliotheca archivi Lithuanici; t. 6).
  • SR [Transkripcija:] Jaknavičius, Jonas. Ewangelie Polskie y Litewskie, 1647 / tekstą rengė Milda Lučinskienė. – Vilnius: Raštijos paveldo tyrimų centras, 1998.
  • VU EP Ewangelie polskie y litewskie: tak niedzielne Iako y wszystkich świat, ktore w kośćiele Katholickiem, według Rzymskiego porządku przez cały Rok czytaiae. - Vilnae: Typis Academicis Societatis Iesu, 1674. – [222] p. 
  • SR [Transkripcija:] Jaknavičius, Jonas. Ewangelie Polskie y Litewskie, 1674 / tekstą rengė Milda Lučinskienė, Inga Pilipaitė. – Vilnius: Raštijos paveldo tyrimų centras, 1999.
  • VU EP Ewangelie polskie y litewskie tak niedźielne iáko y wszytkich świąt, ktore w Kośćiele Katholickim, według Rzymskiego porządku przez cały rok czytaią. - Vilnae: Typis AAcademicis Societatis Iesu, 1679. – 222 p. 
  • VU EP Ewangelie polskie y litewskie tak niedźielne iáko y wszytkich świąt, ktore w Kośćiele Katholickim, według Rzymskiego porządku przez cały rok czytaią. - Vilnae: Typis Academicis Societatis Iesu, 1690. – [228] p. 
  • SR [Transkripcija:] Jaknavičius, Jonas. Ewangelie Polskie y Litewskie, 1690 / tekstą rengė Milda Lučinskienė. – Vilnius: Raštijos paveldo tyrimų centras, 2000.
  • Ewanielie polskie y litewskie: tak niedzielne Iako y wszytkich swiat, ktore w kosciele katholickim wedlug Rzymskiego porządku przez caly Rok czytaią. - Wilnae: Typis Academicis Societatis Iesu, 1697. – 226 p.

1.5.2 – II redakcija

 • VU EP Ewanielie polskie y litewskie, tak niedzielne, jako y wszystkich swiąt, ktore w kośćiele katolickim według Rzymskiego porządku przez cały rok czytaią. -  W Wilnie: W Drukarni Akademickiey Societatis Iesu, 1705. – [216] p. 
  • SR [Transkripcija:] Jaknavičius, Jonas. Ewangelie Polskie y Litewskie, 1705 / tekstą rengė Milda Lučinskienė. – Vilnius: Raštijos paveldo tyrimų centras, 2001. 
  • Ewangelie polskie y litewskie, tak niedzielne, jako y wszystkich swiąt, ktore w kośćiele katolickim według Rzymskiego porządku przez cały rok czytaią. Z przydatkiem tych Ewangeliy, ktorych nie stawato. - W Wilnie: W Drukarni Akademickiey Societatis Iesu, 1711. – [2], 216, [5] p. 
  • Ewangelie polskie y litewskie, tak niedzielne, jako y wszystkich swiąt, ktore w kośćiele katolickim według Rzymskiego porządku przez cały rok czytaią. Z przydatkiem tych Ewangeliy, ktorych nie stawato. - W Wilnie: W Drukarni Akademickiey Societatis Iesu, 1731. – [2], 216, [5] p. 
  • Ewangelie polskie y litewskie, tak niedzielne, jako y wszystkich swiąt, ktore w kośćiele katolickim według Rzymskiego porządku przez cały rok czytaią. Z przydatkiem tych Ewangeliy, ktorych nie stawato. - W Wilnie: W Drukarni Akademickiey Societatis Iesu, 1735. – [2], 216, [5] p. 
  • VU EP Ewangelie polskie y litewskie, tak niedzielne, jako y wszystkich swiąt, ktore w kośćiele katolickim według Rzymskiego porządku przez cały rok czytaią. Z przydatkiem tych Ewangeliy, ktorych nie stawato. - W Wilnie: W Drukarni Akademickiey Societatis Iesu, 1738. – [2], 216, [5] p. 
  • Ewangelie polskie y litewskie, tak niedzielne, jako y wszystkich swiąt, ktore w kośćiele katolickim według Rzymskiego porządku przez cały rok czytaią. Z przydatkiem tych Ewangeliy, ktorych nie stawato. - W Wilnie: W Drukarni Akademickiey Societatis Iesu, 1743. – [2], 216, [5] p.

1.5.3 – III redakcija

 • VU EP Ewangelie polskie y litewskie, tak niedzielne, jako y wszystkich swiąt, ktore w kośćiele katolickim według Rzymskiego porządku przez cały rok czytaią. Z przydatkiem tych Ewangeliy, ktorych nie stawato. – w Wilnie: w Drukarni J. K. M. Akademickiey Societatis Iesu, 1750. – [2], 255, [7] p.
  • SR [Transkripcija:] Jaknavičius, Jonas. Ewangelie Polskie y Litewskie, 1750 / perrašą parengė Mindaugas Šinkūnas. – Vilnius: Raštijos paveldo tyrimų centras, 2017. 
  • Ewangelie polskie y litewskie, tak niedzielne, jako y wszystkich swiąt, ktore w kośćiele katolickim według Rzymskiego porządku przez cały rok czytaią. Z przydatkiem tych Ewangeliy, ktorych nie stawato. – w Wilnie: w Drukarni J. K. M. Akademickiey Societatis Iesu, 1756. – [2], 255, [7] p.
  • Ewangelie polskie y litewskie, tak niedzielne, jako y wszystkich swiąt, ktore w kośćiele katolickim według Rzymskiego porządku przez cały rok czytaią. Z przydatkiem tych Ewangeliy, ktorych nie stawato. – w Wilnie: w Drukarni J. K. M. Akademickiey Societatis Iesu, 1758. – [2], 255, [7] p.
  • Ewangelie polskie y litewskie tak niedzielne, jako y wszystkich swiąt, które w kościele katolickim według rzymskiego porządku przez cały rok czytają. Z przydatkiem tych ewangelii, ktorych niestawało. - W Wilnie: w drukarni J.K.M. Xięży Franciszkanow, 1767. – [2], 229, [4] p.
  • Ewangelie polskie y litewskie tak niedzielne jako y wszystkich swiąt, które w kościele katolickim według rzymskiego porządku przez cały rok czytają. Z przydatkiem tych ewangelii, ktorych niestawało. – W Wilnie: w drukarni J.K.M. Akademickiej Societatis Iesu, 1769. – [2], 405 [i.e. 325], [8] p.
  • VU EP Ewangelie polskie y litewskie tak niedzielne, jako y wszystkich swiąt, które w kościele katolickim według rzymskiego porządku przez cały rok czytają. – W Wilnie: w drukarni J.K.M. Xięży Franciszkanow, 1770. – [2], 226, [4] p.
  • Ewangelie polskie y litewskie tak niedzielne, jako y wszystkich swiąt, które w kościele katolickim według rzymskiego porządku przez cały rok czytają. – W Wilnie: w drukarni J.K.M. Xięży Franciszkanow, 1774. – [2], 226, [4] p.
  • Ewangelie polskie y litewskie tak niedzielne, jako y wszystkich swiąt, które w kościele katolickim według rzymskiego porządku przez cały rok czytają. – W Wilnie: w drukarni J.K.M. Xięży Franciszkanow, 1776. – [2], 226, [4] p.
  • VU EP Ewangelie polskie y litewskie tak niedzielne, jako y wszystkich swiąt, które w kościele katolickim według rzymskiego porządku przez cały rok czytają. – W Wilnie: w drukarni królewskiey przy Akademii, 1779. – [2], 304, [7] p.
  • Ewangelie polskie y litewskie tak niedzielne, jako y wszystkich swiąt, które w kościele katolickim według rzymskiego porządku przez cały rok czytają. – W Wilnie: w drukarni królewskiey przy Akademii, 1783. – [2], 303, [7] p.
  • Ewangelie polskie y litewskie tak niedzielne, jako y wszystkich swiąt, które w kościele katolickim według rzymskiego porządku przez cały rok czytają. – W Wilnie: w drukarni królewskiey przy Akademii, 1786. – [2], 303, [7] p.
  • Ewangelie polskie y litewskie tak niedzielne, jako y wszystkich swiąt, które w kościele katolickim według rzymskiego porządku przez cały rok czytają. – W Wilnie: w drukarni królewskiey przy Akademii, 1788. – [2], 303, [7] p.
  • Ewanjelie polskie y litewskie tak niedzielne jako y wszystkich swiąt, które w kościele katolickim według rzymskiego porządku przez cały rok czytaią. Z przydatkiem tych ewanjelii ktorych niestawało. – W Wilnie: w drukarni królewskiey przy Akademii, 1790. – [2], 270, [4] p.
  • Ewanjelie polskie y litewskie tak niedzielne jako y wszystkich swiąt, które w kościele katolickim według rzymskiego porządku przez cały rok czytaią. Z przydatkiem tych ewanjelii ktorych niestawało. – W Wilnie: w drukarni królewskiey przy Akademii, 1794. – [2], 270, [4] p.
  • Ewanielie polskie y litewskie tak niedzielne jako y wszystkich swiąt, które w kościele katolickim według rzymskiego porządku przez cały rok czytają. Z przydatkiem tych ewangelii, ktorych niestawało. – W Wilnie: w drukarni XX. Piarów, 1797. – [2], 308, [4] p.
  • Ewanjelie polskie y litewskie tak niedzielne jako y wszystkich swiąt, które w kościele katolickim według rzymskiego porządku przez cały rok czytaią. Z przydatkiem tych ewanjelii ktorych niestawało. – W Wilnie: w drukarni Akademickiey, 1799. – [2], 304, [6] p.
  • Ewanjelie polskie y litewskie tak niedzielne jako y wszystkich swiąt które w kościele katolickim według rzymskiego porządku przez cały rok czytaią. Z przydatkiem tych ewanjelii ktorych niestawało. – W Wilnie: w drukarni Akademickiey, 1803. – [2], 343 [i.e. 349], [8] p.
  • EP Ewangelie polskie y litewskie tak niedzielne jako y wszytkich swiąt, które w kościele katolickim według rzymskiego porządku przez cały rok czytaią. Z przydatkiem tych ewangelii, ktorych niestawało. – W Wilnie: w drukarni XX. Bazylianow, 1805. – [2], 340, [6] p.
  • PL Ewangelie polskie y litewskie tak niedzielne jako y wszytkich swiąt, które w kościele katolickim według rzymskiego porządku przez cały rok czytaią. Z przydatkiem tych ewangelii, ktorych niestawało. – W Wilnie: w drukarni XX. Bazylianow, 1819. – [2], 340, [6] p.

1.5.4 – IV redakcija: Dominykas Mogėnas (1745–apie 1826)

 • EP Lietuwiszkas Ewangelias Niedielos Dienomis yr ant garbingiesniu Szwęciu par wisus metus skaytomas Baznicioy, Winiuj: J. Zavadzkia spaustuvė, 1806. – [10], 169 p. 

1.5.5 – V redakcija

 • Ewanielie na niedziele i wszystkie święta, które w kościele katolickim według rzymskiego porządku przez cały rok czytają: w języku polskim i litewskim przedrukowane. – Wilno: w drukarni dyecezal. u XX. Missionarzy, 1835. – [2], 317, [5] p.
  • Ewanielie na niedziele i wszystkie swięta, które w kościele katolickim według rzymskiego porządku przez cały rok czytają: w języku polskim i litewskim przedrukowane. – Wilno: w drukarni dyecezal. u XX. Missyonarzy, 1841. – [2], 298, [8] p.
  • Ewanielie na niedziele i wszystkie swięta, które w kościele katolickim według rzymskiego porządku przez cały rok czytają: w języku polskim i litewskim przedrukowane. – Wilno: w drukarni dyecezal. u XX. Missyonarzy, 1842. – [2], 298, [8] p.
  • Ewanielie na niedziele i wszystke swięta, które w Kościele Katolickim według rzymskiego porządku przez cały rok czytają: w języku polskim i litewskim przedrukowane. – Wilno: kosztem i drukiem A. Dworca i M. Romma, 1848. - [2], 298, [7] p.
  • Ewanielie na niedziele i wszystke swięta, które w Kościele Katolickim według rzymskiego porządku przez cały rok czytają: w języku polskim i litewskim przedrukowane. – Wilno: kosztem i drukiem A. Dworca i M. Romma, 1856. – 270 p.

1.5.6 – VI redakcija

 • Ewangelje polskie i żmudzkie na niedziele i wszystkie święta całego roku. – Wilno: nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego, 1858. – 386 p. 

1.5.7 – VII redakcija: Pranciškus Urbonavičius (1868–1941 m.) Vik  ir Jonas Karbauskas (1866–1929 m.) VLE

 • EP Evangelijos ant nedėldieniu ir visu szvencziu isztisu metu. – Vilniuje: spaustuveje Jůzapo Zavadzkio, 1857. – 275 p. [Kontrafakcija. Faktiškai: Tilžė: Lietuvos sūnų draugija, 1890]
  • Evangelijos ant nedėldieniu ir visu szvencziu isztisu metu. – Tilžėje: kasztu ir spaustuvėje Otto v. Mauderodės, 1900. – 275 p. 
  • Evangelijos ant nedėldieniu ir visu szvencziu isztisu metu. – Tilžėje: kasztu ir spaustuvėje Otto v. Mauderodės, 1904. – 275 p. 
  • Evangelijos ant nedėldieniu ir visu szvencziu isztisu metu. – Tilžėje: kasztu ir spaustuvėje Otto v. Mauderodės, 1909. – 240 p. 

1.6. Steponas Jaugelis-Telega (apie 1600-1668 m.) VLE
(1653 m. paskelbė 78-ias psalmes - Psolmay Dovida šventa)

 • Knyga nobažnystės krikščioniškos, 1653 / parengė Dainora Pociūtė. - Faksimilinis leidimas. - Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004. - LXIV, 660, [1] p.
 • SR [Transkripcija:] Telega, Steponas Jaugelis. Psolmai Dovydo, 1653 / tekstą rengė Mindaugas Šinkūnas. – Vilnius: Raštijos paveldo tyrimų centras, 2008. 
 • EP Kniga Nobaznistes Krikśćioniszkos: Ant gárbos Diewuy Traycey Sżwentoy Wienatijam: Ant wartoimá Báźnićioms dides Kunigistes Lietuwos iszduotá... Supriedu, nekuriu giesmiu, Ewangeliu ant pomietkos Szwentuju Diewa, teypag Supriedu nekuriu małdu. - Kiedaynise: drukawoia Joachimas Jurgis Rhetas, 1653. [Kontrafakcija. Tikrieji leidimo duomenys: Karaliaučius: F. Reusnerio našlės ir paveldėtojų spaustuvė], 1684. - [12], 272, [8]; [2], 288; [2], 76; [20] p. 
 • IA Kancyonołas, tey east': Knigos psolmu ir giesmiu dwasiszku: ant garbes Diewuy Traycey szwentoy wienatijamuy ant wartoima bażniczioms Dides Kunigayksztistes Lietuwos iszduotos / [parengė Mykolas Cerauskas]. - Karalaucziuja Prusu: iszspaustos pas karaliszka knygdrukoru G.L. Hartunga, 1781. - [4], 344, [14] p. 
 • EP Kancyonołas, tey east': Knigos psolmu ir giesmiu dwasiszku ant garbes Diewuy Traycioy szwentoy wienatijamuy: ant wartoima baźniczioms Dides Kunigayksztistes Lietuwos iszduotos/ [parengė Samuelis Nerlichas]. - Nitojoy: iszspaustos pas knig-drukoru J.F. Steffenhagena, 1845. – 278, [10] p. 
 • Kancyonołas, tey east': Knigos psolmu ir giesmiu dwasiszku ant garbes Diewuy, Traycioy szwentoy wienatijamuy: ant wartoima baźniczioms Dides Kunigayksztistes Lietuwos iszduotos / [parengė Samuelis Nerlichas]. - Nitojoy: iszspaustos pas knig-drukoru J.F. Steffenhagena, 1877. – 319, [12] p. 

1.7. Samuelis Boguslavas Chylinskis (1632–1668 m.) VLE

 • Biblia, tatey ira Rasztas Szwętas seno ir naujo Testamenta / pirmą kartą dabar perguldytas lietuwiszkań lieźuwiń. uźmariose nog Samuelies Baguslawo Chylinska lietuwniko. – London: Erasmus Tyleris, 1660-1662. – 416 p. 
 • Biblia Litewska Chylińskiego. Nowy Testament = Chylinski's Lithuanian Bible. The New Testament / wydali Czesław Kudzinowski, Jan Otrębski; wstęp napisałi Stanisław Kot, Jan Otrębski, Czesław Kudzinowski:
           T. 1: Fotokopie. – Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 1984. – VII, 450 p.
           IA T. 2: Tekst = Text. – Poznań: Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, 1958. – LXXIX, 436 p.
           T. 3: Indeks = Index. – Poznań: Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, 1964. – VIII, 169 p.
 • Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblija / parengė Gina Kavaliūnaitė:
  T. 1: Senasis Testamentas = Vetus Testamentum Lithvanicâ Lingvâ donatum a Samuelo Boguslao Chylinski. Lietuviško vertimo ir olandiško originalo faksimilės. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008. – CXLIV, 761 p.
  T. 2: Naujasis Testamentas Viešpaties mūsų Jėzaus Kristaus lietuvių kalba duotas Samuelio Boguslavo Chylinskio = Novum Testamentum Domini nostri Jesu Christi Lithvanicâ Lingvâ donatum a Samuelo Boguslao Chylinski: lietuviško vertimo rankraščio faksimilė. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2019. – CXC, 429 p.
  T. 3: Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblijos istorijos šaltiniai. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2015. – LXIII, 561 p.

1.8. Samuel Bythner / Samuelis Bitneris (apie 1632–1710 m.) MLE  VLE

Mažlietuviams pritaikė Friedrich Sigismund Schuster / Frydrichas Zigmantas Šusteris (1671–1750 m.) MLE

 • EP DE Naujas Testamentas Wieszpaties musu Jezaus Kristaus. Pirmą kartą ant swieto lietuwiszkoj kałboj, ant isákimo małoningiauso karalaus Prussu etc. etc. etc. su didźiu dabojimu pérguldijtas, o ant garbês Diewui Traicej Szwentoj wienatijam, Lietuwos źmonéms ant iszganitingos naudôs iszspáustas. - [Karalaućiuj']: drukawójo arba iszspáude spáustuwoj Reusnéro Karalaućiuj', 1701. - [12], 445, [3] p.
 • SR [Transkripcija:] Bitneris, Samuelis. Naujasis Testamentas, 1701 / tekstą rengė Ona Aleknavičienė, Jurgita Venckienė. – Vilnius: Raštijos paveldo tyrimų centras, 2008.
 • VU Naujas Testamentas Wieszpaties musu Jezaus Kristaus. Su didźiu dabojimu pérguldijtas, o ánt garbês Diewui Traicej' szwentoj' wienatijam, Lietuwos źmonéms ánt iszganitingos naudôs iszspáustas. - [Mintauja]: drukawójo arba iszspáude spáustuwoj Mitaujo [J.F. Stefenhageno ir sūnaus], 1844. - [6], 650 p.

1.9. Juozapas Arnulfas Giedraitis (1754–1838 m.) VLE

1.9.1 – I redakcija

 • IA Naujas Įstatymas Jezaus Christaus wieszapaties musu. Lietuwiszku Lezuwiu iszgulditas par Jozapa Arnulpa Kunigaykszti Giedrayti. – Wilniuje: iszspaustas pas kunigus missionorius, 1816. – [21], 389 [409] p.
  • SR [Transkripcija:] Giedraitis, Juozapas Arnulfas. Naujas įstatymas, 1816 / tekstą rengė Mindaugas Šinkūnas, Jurgita Venckienė. – Vilnius: Raštijos paveldo tyrimų centras, 2018. 

1.9.2 – II redakcija: Laurynas Ivinskis (1810–1881 m.) VLE

 • EP Евангелiесъ антъ неделiосъ денунъ иръ китунъ швенчю, курiосъ ира скайтомасъ бажницiосе швентосе паръ иштисусъ метусъ, пагалъ Рима иредима / летувишкай парашитасъ. – Вильнюй: спаустувен Р. M. Ромма, 1865. – 161 p. 

1.9.3 – III redakcija: Antanas Staniukynas (1865–1918 m.) Vik

 • IA Šventas Raštas arba Biblija Naujo Instatymo. Lietuviškon kalbon išguldyta Juozapo Arnulpo Giedraičio / su komentorium A. Staniukyno. – Shenandon: S. Pautienius, 1906. – 494 p. 

1.10. Motiejus Valančius (1801–1875 m.) VLE

 • EP Wisas pasalmes S. Dowida karalaus [pažodinis vertimas]. – Wilnuje: kasztu ir spaustuwieje Josapa Zawadzkie, 1864. [Kontrafakcija. Tikrieji leidimo duomenys: Tilžė: Johanno Zabermano lėšos, K. Albregso ir Co spaustuvė, 1869]. – 199 p.
 • EP Pasalmes, arba Giesmes Dowido karalaus ir pranaszo [giedojimui pritaikytas vertimas]. – Wilnuje: kasztu ir spaustuwi Jozapas Zawadzki, 1863. – 418 p. [Kontrafakcija. Tikrieji leidimo duomenys: Tilžė: Johanno Zabermano lėšos, J. Reilenderio spaustuvė, 1873] 
 • Valančius Motiejus, Raštai. T. 4: Visos psalmės šv. Dovydo karaliaus / [parengė Vytautas Vanagas; redagavo Birutė Vanagienė]. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011. – 703 p.

1.11. Antanas Baranauskas (1835–1902 m.) VLE

 • Giesmių giesmė: Antano Baranausko (1835-1902) 170-osioms gimimo metinėms / vertė Antanas Baranauskas, parengė Brigita Speičytė; tekstą į dabartinę kalbą transponavo, komentarus, žodynėlį ir vardų sąrašą sudarė Birutė Kabašinskaitė; įvadą parašė Vytautas Ališauskas]. - Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005. – 99, [1] p. 
 • Baranauskas Antanas, Raštai. T. 5: Šventojo Rašto vertimas / sudarė, parengė ir komentarus parašė Mikas Vaicekauskas ir Ilona Čiužauskaitė; įvadą parašė Vytautas Ališauskas:
  D. 1. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008. – LVIII, 548 p.
  D. 2. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014. – 371 p. 
2. Mažosios Lietuvos kolektyvinių vertimų tradicija (1727-1949 m.)

2.1. Philipp Ruhig / Pilypas Ruigys (1675–1749 m.) (pagrindinis vertėjas) VLE MLE, Reinholdas Rosenbergas (?–1726 m.), Kristupas Rebentischas (apie 1682–1724 m.), Jobas Naunynas (apie 1672–1730 m.)

 • EP GB Naujas Testamentas musû pono Jezaus Kristaus ir Psalteras Dowido: lietuwiszkay ir wokiszkay ant maloningiauso Prusû karalaus isákimo isz naujo suraszytas su kiekwieno perskirimo trumpu praneszummu ir reikalingu paźenklinimu tû paćiû źodźiû, kittosa perskirimmosa randámû; [J. Rėzos parengtas Psalteras Dowido]. – Karaláuczuje: [Ch. G. Eckarto lėšomis], 1727 [i.e. 1728]. – [12], 1046, [10]; [2], 260 p.
  • SR [Transkripcija:] Naujasis Testamentas, 1727 / perrašą rengė Mindaugas Šinkūnas, Birutė Triškaitė, Jurgita Venckienė. – Vilnius: Raštijos paveldo tyrimų centras, 2016. 
  • SR [Transkripcija:] Psalteras Dovydo, 1728 / perrašą rengė Mindaugas Šinkūnas. – Vilnius: Raštijos paveldo tyrimų centras, 2016.

2.2. NT paimtas iš Pilypo Ruigio ir kitų 1727 m. vertimo. ST vertė Christian Stimehr / Kristijonas Štimeris (1676–1750 m.) MLE, Abraham David Lüneburg / Abraomas Dovydas Liuneburgas (1670–1743 m.) MLE, Adam Friedrich Schimmelpfennnig / Adomas Frydrichas Šimelpfenigis vyresnysis (1677–1740 m.) Wik, Fabian Kalau / Fabijonas Kalavas (1691–1747 m.) MLE, Adam Heinrich Pilgrim / Adomas Henrikas Piligrimas (1702–1757 m.) MLE, Adam Friedrich Schimmelpfennig / Adomas Frydrichas Šimelpfenigis jaunesnysis (1699–1763 m.) MLE, Christoph Sperber / Kristupas Šperberis (1674–1752 m.) MLE. Redaktoriai - Johann Behrendt / Johanas Berentas (1667–1737 m.) MLE ir Peter Gottlieb Mielcke / Petras Gotlybas Milkus (1695–1753 m.) MLE

 • DE Biblia, tai esti: Wissas Szwentas Rasztas, Séno ir Naujo Testamento / pagal wokiszką perguldimą d. Mertino Luteraus, su kiekwieno pérskyrimo trumpu praneszimmu, ir reikalingu paźenklinnimu tû paczû zodziû, kurrie kittose perskyrimose randomi, nů kellû mokytojû Lietuwoj' lietuwiszkay pérguldytas. – Karaláuczuje: rásztais isspáustas pas Joną Endrikį Artungą, 1735. – [22], 1420; [2], 364 p.
 • Naujas Testamentas musû Pono bey Iszgannytojo Jezaus Kristaus: lietuwiszkay, su kiekwieno pẽrskyrimo trumpu praneszimmu, ir reikalingu paźenklinnimu tû paczû źodźû, kittose pérskyrimose randamujû; [Psalmai Dowido]. – Karaláuczuje: [J.H. Hartungo spaustuvėje], 1740. – [2], 364, [2]; 93 p.
  • Naujas Testamentas, musû Pono bey Iszgannytojo Jezaus Kristaus: lietuwiszkay, su kiekwieno pẽrskyrimo trumpu praneszimmu ir reikalingu paźenklinnimu tû paczû źodźû, kittose perskyrimose randamusû; [Psalmai Dowido]. – Karaláuczuje: pardůdamas pas Pilippa Kristupa Kanteri, 1749. – [2], 364; [4], 93 p.

2.3. Adam Friedrich Schimmelpfennig / Adomas Frydrichas Šimelpenigis jaunesnysis (1699–1763 m.) MLE
(redagavo 1735 m. leidimą)

 • PL EP Biblia, tai esti: Wissas Szwentas Rásztas, Séno ir Naujo Testamento: pagal wokiszką pérstáttimą d. Mertino Luteraus, su kiekwieno pérskyrimo trumpu praneszimmu, ir reikalingu pazenklinnimu tu paczû źodzû, kurrie kittose pērskyrimose randomi, nů kellû mokytojû Lietuwoj' lietuwiszkay pērstattytas, ir antrą kartą iszspáustas. – Karaláuczuje: randamas pas Pilippą Kristupą Kanterį, 1755. – [24], 1416; [2], 364, [2] p.
 • EP Naujas Testamentas, musû Pono bey Iszgannytojo Jezaus Kristaus: lietuwiszkay, su kiekwieno pérskyrimo trumpu praneszimmu, ir reikalingu pazēnklinnimu tú paczú źodzú, kittose pérskyrimose randamujû. – Karaláuczuje: pardůdamas pas Pilippą, ir iszspáustas pas Danielą Kristupą Kanterį, 1755. – [2], 364, [2] p.
  • Naujas Testamentas musû Pono bey Iszgannytojo Jēzaus Kristaus: lietuwiszkay su kiekwieno perskyrimo trùmpu praneszimmu ir reikalingu paženklinnimu tû paczû zodzû, kittose perskyrimose randamujû; Psalmai Dovido. – Karalauczuje: pardůdamas pas Danielą Kristupą Kanteri, 1795. – [2], 372, [2]; 96; 8 p.

2.4. Martin Ludwig Rhesa / Martynas Liudvikas Rėza (1776–1840 m.) MLE VLE
(redagavo 1755 m. leidimą)

 • Biblia, tai esti: Wissas Szwentas Rásztas Séno ir Naujo Testamento, su kiekwieno pérskyrimo trumpu Praneszimmu. – Karaláuczuje: rásztais iszspáustas pas Endrikį Degen, 1816. – XV, [1], 1520; [2], 384, [2] p.
  • PL Biblia, tai esti: Wissas Szwentas rasztas Seno ir Naujo Testamento / lietuwiszkay pérstattytas, isz naujo pérweizdētas ir ketwirtą kartą iszspáustas. – Tilźeje: kásztais iszspáustas pas Endriki Post, 1824. – XIII, [I], 1304; [2], 334, [2] p.
  • Bybelẽs, tai esti: Wissas Szwentas Rasztas Seno ir Naujo Testamento / lietuwiszkay perstattytas, isz naujo pérweizdẽtas [de facto 1824 m. leidimas]. – Penktą kartą iszspaustas. – Frankfurte, prie upês Main: rasztais iszspáustas uź piningus Britiszkosiôs bey swetimû źémjû Bybeliû draugystês prie H. L. Broenner, 1853. – [4], 1024; [2], 305 p.
  • IA Bybelẽs, tai esti: Wissas Szwentas Rasztas Seno ir Naujo Testamento / lietuwiszkay perstattytas, isz naujo pérweizdētas [de facto 1824 m. leidimas]. – Szésztą kartą iszspáustas. – Berlynè: rasztais iszspáustas prie Trowitzsch ir jo sunaus, 1858. – [4], 917; [4], 275 p.
 • Naujas Testamentas musų Iszganytojo Jezaus Kristaus; Pridejimas naujam Testamentui. – Tilźeje: rásztais iszspáustas pas Endriki Post, 1823. – 446; VIII, 190, [2] p.
  • VU Naujas Testamentas musų Iszganytojo Jezaus Kristaus; Pridejimas naujam Testamentui [Pradžios 1-3; Išėjimo 20; Psalmai Dowido; Jeremijo 53; Jozuės knyga]. – Tilźeje: rásztais iszspáustas pas Endriki Post, 1824. – 446; VIII, 190, [2] p.
  • Naujas Testamentas musų Iszganytojo Jezaus Kristaus; Pridejimas naujam Testamentui [Pradžios 1-3; Išėjimo 20; Psalmai Dowido; Jeremijo 53; Jozuės knyga]. – Tilźeje: rasztais iszspáustas pas Endriki Post, 1828. – 640 p. 
  • Naujas Testamentas musų Iszganytojo Jezaus; Pridejimas naujam Testamentui [Pradžios 1-3; Išėjimo 20; Psalmai Dowido; Jeremijo 53; Jozuės knyga]. – Tilźeje: rasztais iszspáustas pas Endriki Post, 1834. – 640 p. 
  • EU Naujas Testamentas musų Iszganytojo Jezaus Kristaus; Psalmai Dowido. – Tilźeje: rasztais iszspáustas pas Endriki Post, 1834. – 559 p. 
  • EP Naujas Testamentas musų Iszganytojo Jezaus Kristaus; Psalmai Dowido. – Tilźeje: rasztais iszspáustas pas Endriki Post, 1841. – 560 p. 
  • Naujas Testamentas músû Iszganytojo Jezaus Kristaus; Pridejimas naujam Testamentui [Pradžios 1-3; Išėjimo 20; Psalmai Dowido; Jeremijo 53; Jozuės knyga]. – Tilźeje: rasztais iszspáustas pas Endriki Post, 1846. – 639 p. 
  • Naujas Testamentas músû Iszganytojo Jezaus Kristaus; Psalmai Dowido. – Tilźeje: rasztais iszspáustas pas Endriki Post, 1846. – 555 p. 
  • Naujas Testamentas músû Iszganytojo Jezaus Kristaus; Pridejimas naujam Testamentui [Pradžios 1-3; Išėjimo 20; Psalmai Dowido; Jeremijo 53; Jozuės knyga]. – Tilźeje: rasztais iszspáustas pas Endriki Post, 1850. – 637, [3] p.
  • Naujas Testamentas músû Wieszpatiês ir Iszganytojo Jẽzaus Kristaus / į lietuwiszkąję kalbą iszwerstas; Psalmai Dowido į lietuwiszkąję kalbą iszwersti. – Frankfurte, prie upês Main gulincziame: rasztais iszspáusta prie H.L. Broenner, 1853. – [4], 305; 84 p.
  • VU Naujas Testamentas músû Wieszpatiês ir Iszganytojo Jẽzaus Kristaus / į lietuwiszkąję kalbą iszwerstas; Psalmai Dowido į lietuwiszkąję kalbą iszwersti. – Frankfurte, prie upês Main gulincziame: rasztais iszspáusta prie H.L. Broenner, 1855 [i. e. 1854]. – [4], 352; 96 p.
  • VU Naujas Testamentas músû Wieszpatiês ir Iszganytojo Jēzaus Kristaus / į lietuwiszkąję kalbą iszwerstas; Psalmai Dowido į lietuwiszkąję kalbą iszwersti. – Berlynè: Rasztais iszspáustas prie Trowitzsch ir jo Sunaus, 1858. – [4], 275; 75, [1] p.
  • Naujas Testamentas músû Iszganytojo Jezaus Kristaus; Pridejimas naujam Testamentui [Pradžios 1-3; Išėjimo 20; Psalmai Dowido; Jeremijo 53; Jozuės knyga]. – Tilźeje: rasztais iszspáustas pas Endriki Post, 1858. – 637, [3] p. 
  • VU Naujas Testamentas músû Wieszpatiês ir Iszganytojo Jēzaus Kristaus / į lietuwiszkąję kalbą iszwerstas; Psalmai Dowido į lietuwiszkąję kalbą iszwersti. – Berlynè: rasztais iszspáustas prie Trowitzsch ir jo sunaus, 1861. – [4], 394; 108 p.
  • Naujas Testamentas músû Iszganytojo Jezaus Kristaus; Pridejimas naujam Testamentui [Pradžios 1-3; Išėjimo 20; Psalmai Dowido; Jeremijo 53; Jozuės knyga]. – Tilźeje: rasztais iszspáustas pas Endriki Post, 1870. – 637, [3] p. 

2.5. Friedrich Kurschat / Frydrichas Kuršaitis (1806–1884 m.) MLE VLE ir Kristupas Sturys (1821–1891 m.) MLE
(redagavo M.L. Rėzos leidimą, 1865 m.)

 • PL Bybelẽs, tai esti: Wissas Szwentas Rasztas Seno ir Naujo Testamento / lietuwiszkay perstattytas, isz naujo pérweizdētas. – Septintą kartą iszspáustas. – Berlinè: rasztais iszspáustas prie Trowitzsch ir jo sunaus, 1865. – [3], 892; [3], 284 p.
  • DE BG Bybeles, tai esti: Wisas Szwentas Rasztas Senojo ir Naujojo Testamento / į lietuwiszkąję kalbą iszwerstas; ant paliepimo Wyriausiôsiôs Prusiszkôsiôs Bybeliû-draugystês Berlyne isz naujo perweizdētas. – Mieste Halle, prie upês Saale gulincziame: rasztais iszspaustas Kansteiniszkoje Bybeliû drukorijoje, 1869. – VII, [1], 1136; 311, [1] p.
  • Bybeles, tai esti Wisas Szwentas Rasztas Senojo ir Naujojo Testamento / į lietuwiszkąję kalbą iszwerstas; ant paliepimo Wyriausiôsiôs prusiszkôsiôs bybeliû-draugystês Berlyne isz naujo perweizdētas. – Halle: kasztais iszspaustas Kansteiniszkoje bybeliû drukorijoje, 1885. – VII, [1], 1136; 311 p. 
  • IA Bybeles, tai esti: Wisas Szwentas Rasztas Senojo ir Naujojo Testamento / į lietuwiszkąję kalbą iszwerstas; ant paliepimo Wyriausiôsiôs Prusiszkôsiôs Bybeliû-draugystês Berlyne isz naujo perweizdētas. – Halle: kasztais iszspaustas Kansteiniszkoje Bybeliû drukorijoje, 1895. – VII, [1], 1136; 311 p.
  • Bybeles, tai esti: Wisas Szwentas Rasztas Senojo ir Naujojo Testamento / į lietuwiszkąję kalbą iszwerstas; ant paliepimo Wyriausiôsiôs Prusiszkôsiôs Bybeliû-draugystês Berlyne isz naujo perweizdētas. – Halle: kasztais iszspaustas Kansteiniszkoje Bybeliû drukorijoje, 1903. – VII, [1], 1136; 311 p.
  • Bybeles, tai esti: Wisas Szwentas Rasztas Senojo ir Naujojo Testamento / į lietuwiszkąję kalbą iszwerstas; ant paliepimo Wyriausiôsiôs Prusiszkôsiôs Bybeliû-draugystês Berlyne isz naujo perweizdētas. – Halle: raštais išspaustas Kansteiniškoje Bybeliû drukorijoje, 1910. – VII, [1], 1136; 311 p.
 • EP Naujas Testamentas músû Wieszpatiês ir Iszganytojo Jēzaus Kristaus / į lietuwiszkąję kalbą iszwerstas; Psalmai Dowido į lietuwiszkąję kalbą iszwersti. – [Berlynè]: rasztais iszspáustas prie Trowitzsch ir jo sunaus, 1865. – [4], 390; 102 p.
  • HT Naujas Testamentas músû Wieszpatiês ir Iszganytojo Jēzaus Kristaus / į lietuwiszkąję kalbą iszwerstas; Psalmai Dowido į lietuwiszkąję kalbą iszwersti. – Berlynè: rasztais iszspáustas prie Trowitzsch ir jo sunaus, 1866. – [4], 394; 108 p.
  • HT Naujas Testamentas músû Wieszpatiês ir Iszganytojo Jēzaus Kristaus / į lietuwiszkąję kalbą iszwerstas; Psalmai Dowido į lietuwiszkąję kalbą iszwersti. – Berlynè: rasztais iszspáustas prie Trowitzsch ir jo sunaus, 1874. – [4], 394; 108, [3] p.

2.6. Adomas Einaras (1842–1906 m.) MLE, Jonas Pipiras (1833–1912 m.) MLE ir Julius Lukau 
(redagavo F. Kuršaičio leidimą)

 • IA Bybelẽs, tai esti Wissas Szwentas Rasztas Seno ir Naujo Testamento, į lietuwiszkaję kalbą perstatytas, isz naujo pérweizdětas ir asztuntą kartą iszspáustas. – Berlinè: iszspaudintos nu Britiszkoses bey swetimuju zemju Bibelu Draugystės, 1897. – 856, 278 p. 
  • Bybelẽs tai esti: Wisas Szwentas Rasztas Seno ir Naujo Testamento, į lietuwiszkaję kalbą perstatytas, isz naujo pérweizdětas ir dewintą kartą iszspáustas. – Berlinè: iszspaudintos nu Britiszkoses bey swetimuju zemju Bibelu Draugystės, 1905. – 856, 278 p. 
 • Naujas Testamentas musû Wieszpatiês ir Iszganytojo Jêzaus Kristaus, į lietuwiszkaję kalbą iszwerstas; Psalmai Dowido. – Berlyne: iszspausdintas nů Britiszkosês bey swetimujû žemjû Bibelû draugystês, 1898. – 467, 124 p. 
  • IA Naujas Testamentas musû Wieszpatiês ir Iszganytojo Jêzaus Kristaus, į lietuwiszkaję kalbą iszwerstas; Psalmai Dowido. – Berlyne: iszspausdintas nů Britiszkosês bey swetimujû žemjû Bibelû draugystês, 1905. – 467, 124 p. 
  • Naujas Testamentas músû Wieszpaties ir Iszganytojo Jēzaus Kristaus, į lietuwiszkaję kalbą iszwerstas. – Berlinè: iszspaudintos nu Britiszkoses bey swetimuju zemju Bibelu Draugystės, 1905. – 278 p.

2.7. Wilhelm Gaigalat / Vilius Gaigalaitis (1870–1945 m.) VLE MLE
(sulotynimo gotiško raidyno leidimus)

 • IA Biblija, tai esti Visas Šventas Raštas Seno ir Naujo Testamento, į lietuviškąją kalbą perstatytas, iš naujo perveizdėtas. – Devintą kartą atspaustas. – Berlyne: atspausdinta nuo Britiškosės bei svetimųjų žemių biblijų draugystės, 1908. – 848, 279, [1] p. 
  • Biblija, tai esti visas Šventas Raštas Seno ir Naujo Testamento, į lietuviškąją kalbą perstatytas. – Iš naujo perveizdėtas ir dešimtą kartą atspausdintas. – Berlynas: Atspausdinta nuo Britiškosės bei svetimųjų žemių biblijų draugystės, 1910. – 848, 279 p. 
  • Biblija, tai esti visas Šventas Raštas Seno ir Naujo Testamento, į lietuviškąją kalbą perstatytas. – Iš naujo perveizdėtas ir vienuoliktą kartą atspaustas. – Berlynas: Atspausdinta nuo Britiškosės bei svetimųjų žemių biblijų draugystės, 1922. – 848, 279 p.
  • Biblija, tai esti visas Šventas Raštas Seno ir Naujo Testamento, į lietuviškąją kalbą perstatytas. – Iš naujo perveizdėtas ir vienuoliktą kartą atspaustas. – Berlynas: [Britiškoji bei svetimų žemių biblijų draugystė], 1926. – 848, 279 p.
  • Biblija, tai esti visas Šventas Raštas Seno ir Naujo Testamento, į lietuviškąją kalbą perstatytas. – Iš naujo perveizdėtas ir vienuoliktą kartą atspaustas. – Berlynas: Britiškoji bei svetimų žemių biblijų draugystė, 1931. – 848, 279 p.
  • Biblija tai esti visas Šventas Raštas Seno ir Naujo Testamento į lietuvišką kalbą perstatytas. – Londone: Britiškoji ir svetimųjų žemių Biblijų draugystė, 1949. – 848, 279 p.
3. Protestantiškos XX a. vertimų tradicijos

3.1. Adomas Einaras (1842–1906 m.) MLE

 • Naujas Testamentas musu Wieszpaties ir Iszganytojo Jėzaus Kristaus, į lietuwiszkąję kalbą iszwerstas; Psalmai Dowido į lietuwiszkąję kalbą iszwersti. – Berlynas: [Britanijos ir užsienio kraštų Biblijos draugija], 1904. – 480 p. 
  • Naujas Testamentas musu Wieszpaties ir Iszganytojo Jėzaus Kristaus, į lietuwiszkąję kalbą iszwerstas. – Berlynas: Britanijos ir užsienio kraštų Biblijos draugija, 1906. – 480, 128 p. 
  • Naujas Testamentas musu Wieszpaties ir Iszganytojo Jėzaus Kristaus, į lietuwiszkąję kalbą iszwerstas. – Berlynas: Britanijos ir užsienio kraštų Biblijos draugija, 1909. – 480, 128 p. 
  • IA Naujas Testamentas musu Wieszpaties ir Iszganytojo Jėzaus Kristaus, į lietuwiszkąję kalbą iszwerstas. – Berlynas: Britanijos ir užsienio kraštų Biblijos draugija, 1923. – 480, 128 p. [skaitmenizuota be Psalmių]
  • Naujas Testamentas musu Wieszpaties ir Iszganytojo Jėzaus Kristaus, į lietuwiszkąję kalbą iszwerstas. – Berlynas: Britanijos ir užsienio kraštų Biblijos draugija, 1929. – 480, 128 p. 
  • Naujas Testamentas musu Wieszpaties ir Iszganytojo Jėzaus Kristaus, į lietuwiszkąję kalbą iszwerstas. – Berlynas: Britanijos ir užsienio kraštų Biblijos draugija, 1932. – 480, 128 p. 
 • Evangėlia Szwento Matteuszo. – Londonas: Šv. Rašto platinimo misija, 1910. – 64 p.
  • EP Evangėlia Szwento Matteuszo. – Berlynas: Britanijos ir užsienio kraštų Biblijos draugija Londone, 1912. – 64 p.
  • EP Evangėlia Szwento Matteuszo. – Berlynas: Britanijos ir užsienio kraštų Biblijos draugija Londone, 1927. – 64 p.
 • Evangėlia Švento Morkaus. – Londonas: Šv. Rašto platinimo misija, 1910. – 39 p. 
  • Evangėlia Švento Morkaus. – Berlynas: Britanijos ir užsienio kraštų Biblijos draugija, 1910. II, 65-103 p.
  • Evangėlia Švento Morkaus. – Berlynas: Britanijos ir užsienio kraštų Biblijos draugija, 1912. – II, 65-103 p.
  • Evangėlia Švento Morkaus. – Berlynas: Britanijos ir užsienio kraštų Biblijos draugija, 1914. – II, 65-103 p.
  • EP Evangėlia Švento Morkaus. – Berlynas: Britanijos ir užsienio kraštų Biblijos draugija, 1927. – II, 65-103 p.
  • Evangėlia Švento Morkaus. – Berlynas: Britanijos ir užsienio kraštų Biblijos draugija, 1929. – II, 65-103 p.
 • Evangėlia Švento Lukošiaus. – Londonas: Šv. Rašto platinimo misija, 1910. – 67 p. 
  • Evangėlia Švento Lukošiaus. – Berlynas: Britanijos ir užsienio kraštų Biblijos draugija, 1912. – II, 104-169 p. 
  • Evangėlia Švento Lukošiaus. – Berlynas: Britanijos ir užsienio kraštų Biblijos draugija, 1914. – II, 104-169 p. 
  • Evangėlia Švento Lukošiaus. – Berlynas: Britanijos ir užsienio kraštų Biblijos draugija, 1927. – II, 104-169 p. 
  • Evangėlia Švento Lukošiaus. – Berlynas: Britanijos ir užsienio kraštų Biblijos draugija, 1929. – II, 104-169 p. 
  • Evangėlia Švento Lukošiaus. – Berlynas: Britanijos ir užsienio kraštų Biblijos draugija, 1930. – II, 104-169 p. 
 • Evangėlia Švento Jono. – Londonas: Šv. Rašto platinimo misija, 1910. – 49 p.
  • Evangėlia Švento Jono. – Berlynas: [Britanijos ir užsienio kraštų Biblijos draugija], 1910. – II, 169-217 p. 
  • Evangėlia Švento Jono. – Berlynas: [Britanijos ir užsienio kraštų Biblijos draugija], 1912. – II, 169-217 p. 
  • Evangėlia Švento Jono. – Berlynas: [Britanijos ir užsienio kraštų Biblijos draugija], 1926. – II, 169-217 p. 
  • Evangėlia Švento Jono. – Berlynas: [Britanijos ir užsienio kraštų Biblijos draugija], 1929. – II, 169-217 p. 
 • Psalmai Dowido į lietuwiszkąję kalbą iszwersti. – Berlynas: Britanijos ir užsienio kraštų Biblijos draugija, 1910. – 128 p. 
  • IA Psalmai Dowido į lietuwiszkąję kalbą iszwersti. – Berlynas: Britanijos ir užsienio kraštų Biblijos draugija, 1912. – 128 p. 
  • Psalmai Dowido į lietuwiszkąję kalbą iszwersti. – Berlynas: Britanijos ir užsienio kraštų Biblijos draugija, 1927. – 128 p. 

3.2. Povilas Jakubėnas (1871–1953 m.) VLE ir Adomas Šernas (1884–1965 m.) VLE

 • Evangelija pagal Morkaus / [vertė Povilas Jakubėnas]. – Berlynas: Britanijos ir užsienio kraštų Biblijos draugija, 1907. – 40 p.
 • IA Jėzaus Kristaus evangelijos / [vertė Povilas Jakubėnas ir Adomas Šernas]. – Klaipėda: Britanijos ir Užsienių biblijų draugija, 1934. – 211 p. 
 • IA Mato, Morkaus, Luko ir Jono evangelijos / [vertė Povilas Jakubėnas ir Adomas Šernas]. – Šiauliuose: spausta Britanijos ir Užsienio Biblijų draugijos lėšomis, 1937. – 63, 39, 64, 51 p. 
  • EP Mato Evangelija / [vertė A. Šernas]. – Šiauliai: Britanijos ir užsienio kraštų Biblijos draugijos lėšos, 1937. – 63 p.
  • EP Morkaus Evangelija / [vertė P. Jakubėnas]. – Šiauliai: Britanijos ir užsienio kraštų Biblijos draugijos lėšos, 1937. – 39 p.
  • EP Luko Evangelija  / [vertė A. Šernas]. – Šiauliai: Britanijos ir užsienio kraštų Biblijos draugijos lėšos, 1937. – 64 p.
  • EP Jono Evangelija / [vertė P. Jakubėnas]. – Šiauliai: Britanijos ir užsienio kraštų Biblijos draugija, 1937. – 51 p.

3.3. Algirdas Jurėnas (1919–2007 m.) Vik

 • IA Mūsų Viešpaties ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus Naujasis Testamentas. Psalmai. – London: The British and Foreign Bible Society, 1961. – 345, 161, [1] p.
  • Musų Viešpaties ir Gėlbėtojo Jėzaus Kristaus Naujasis Testamentas. Psalmai. – [Zagreb]: Biblijsko druştvo, 1972. – 345, 161, [1] p.; 17 cm
  • Mūsų Viešpaties ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus Naujasis Testamentas. Psalmai. – [Dillenburg]: G.B.V. [Gute Botschaft Verlag], 1988. – III, 506 p.; 17 cm
  • Mūsų Viešpaties ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus Naujasis Testamentas. Psalmai. – [Zagreb]: Biblijsko druştvo, 1990. – 345, 161, [1] p.; 17 cm
  • Mūsų Viešpaties ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus Naujasis Testamentas. Psalmai. – [Zagreb]: Biblijsko druştvo, 1992. – 345, 161, [1] p.; 17 cm
  • Musų Viešpaties ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus Naujasis Testamentas. Psalmai. – Vilnius: Lietuvos Krikščionių Gailestingumo misija, 1993. – 505, [1] p.; 21 cm
 • Mūsų Viešpaties ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus Naujasis testamentas. Psalmės / iš graikų kalbos vertė prof. Algirdas Jurėnas. – [2-as pataisytas leidimas]. – Nashville: The Gideons International, 1996. – IX, 589, [1] p.; 16 cm
 • IA Biblija: naujas lietuviškas vertimas: Senasis Testamentas ir Naujasis Testamentas / iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų vertė prof. dr. Algirdas Jurėnas. – Duncanville: World Wide Printing, 2000. – 1361 p. (ISBN 1-58712-019-4)

3.4. Kostas Burbulys (1903–2002 m.) Vik

3.4.1 - Autorinis leidimas

 • Šventasis Raštas: komentarai – aiškinimai / paruošė Kostas Burbulys:
  IA [T. 1:] Pirmoji Mozės knyga: pradžia. – Chicago: [Autoriaus leidinys], 1985. – 191 p.
  IA [T. 2:] Antroji - Ketvirtoji Mozės knyga. – Chicago: [Autoriaus leidinys], 1986. – 262 p.
  IA [T. 3:] Ketvirtoji Mozės – Antroji Samuelio knyga. – Chicago: [Autoriaus leidinys], 1986. – 327 p.
  IA [T. 4:] Pirmoji Karalių – Ezro knyga. – Chicago: [Autoriaus leidinys], 1987. – 316 p.
  IA [T. 5:] Nehemijo – Psalmių knyga. – Chicago: [Autoriaus leidinys], 1988 – 360 p.
  IA [T. 6:] Patarlių – Jeremijo knyga. – Chicago: [Autoriaus leidinys], 1988. – 353 p.
  IA [T. 7:] Jer R – Malachijo knyga. – Chicago: [Autoriaus leidinys]. 1988. – 308 p.
  IA [T. 8:] Matas – Morkus. – Chicago: [Autoriaus leidinys], 1979. – 282 p.
  IA [T. 9:] Lukas – Jonas. – Chicago: [Autoriaus leidinys], 1980. – 277 p.
  IA [T. 10:] Apaštalų darbai. – Chicago: [Autoriaus leidinys], 1980. – 186 p.
  IA [T. 11:] Apaštalo Povilo laiškai. – Chicago: [Autoriaus leidinys], 1982. – 319 p.
  IA [T. 12:] Apaštalų laiškai – Apreiškimas. – Chicago: [Autoriaus leidinys], 1982. – 215 p.

3.4.2 - „Tikėjimo žodžio“ (be komentarų) redakcijos

 • IA Biblija: Senasis Testamentas. Naujasis Testamentas. – Vilnius: Tikėjimo žodis, 1996. – 1193 p.; 20 cm. (ISBN 9986-675-08-1)
  • Biblija: Senasis Testamentas. Naujasis Testamentas. – Vilnius: Tikėjimo žodis, 1999. – 1285, [1] p.; 21 cm. (ISBN 9986-675-26-X)
  • Biblija: Senasis Testamentas. Naujasis Testamentas. – Vilnius: Tikėjimo žodis, 2004. – 1285, [1] p.; 21 cm. (ISBN 9986-675-46-4)
 • Biblija: Senasis Testamentas. Naujasis Testamentas. – 5-asis pataisytas leidimas. – Vilnius: Tikėjimo žodis, 2007. – 1285, [1] p.; 24 cm. (ISBN 978-9986-675-49-5)
  • Biblija: Senasis Testamentas. Naujasis Testamentas. – 5-asis pataisytas leidimas. – Vilnius: Tikėjimo žodis, 2007. – 1439, [1] p.; 18 cm. (ISBN 978-9986-675-48-8)
  • Biblija: Senasis Testamentas. Naujasis Testamentas. – 6-asis leidimas. – Vilnius: Tikėjimo žodis, 2010. – 1285 p.; 24 cm. (ISBN 978-9986-675-53-2)
  • Biblija: Senasis Testamentas. Naujasis Testamentas. – 6-asis leidimas. – Vilnius: Tikėjimo žodis, 2010. – 1439, [1] p.; 19 cm. (ISBN 978-9986-675-54-9)
  • Biblija: Senasis Testamentas. Naujasis Testamentas. – 7-asis leidimas.– Vilnius: Tikėjimo žodis, 2014. – 1439, [1] p.; 19 cm. (ISBN 978-9986-675-63-1)
  • Biblija: Senasis Testamentas. Naujasis Testamentas. – 7-asis leidimas.– Vilnius: Tikėjimo žodis, 2019. – 1439, [1] p.; 19 cm. 
 • Biblija: Senasis Testamentas. Naujasis Testamentas. – 8-asis pataisytas leidimas. - [Vilnius]: Ganytojas, 2022 [2023]. – 1279, [4] p. (ISBN 978-9986-675-71-6) 
 • Karaliaus Saliamono patarlės. – Vilnius: Ganytojas, 2020. – 98 p. 
 • Naujasis Testamentas. - Vilnius: Prabudimas, 2022. – 358 p. (ISBN 978-609-96146-2-5)

3.4.3. Internetinės versijos

3.5. Alfredas Vėlius (1918-2003 m.) Vik

 • IA Biblija tai esti Šventasis raštas Senojo ir Naujojo Testamento su apokrifinėmis knygomis / [išvertė] Alfredas Vėlius. – Brookfield: A. Vėlius, 1988. – V, 1413 p.
  • Biblija tai esti visas Šventasis Raštas Senojo ir Naujojo Testamento su Apokrifinėmis knygomis / [išvertė] Alfredas Vėlius. – 2-a laida. – Brookfield: A. Vėlius, 1992. – V, 1413 p.  
  • Biblija tai esti visas Šventasis Raštas Senojo ir Naujojo Testamento su apokrifinėmis knygomis: imk ir skaityk / [išvertė] Alfredas Vėlius. – [3-ias leidimas]. – Duncanville: World Wide Printing, 1998. – V, [1], 1413, [1] p.
4. XX a. I pusės katalikiški vertimai
 

4.1. Juozapas Jonas Skvireckas (1873-1959 m.) VLE

 • EP Šventa Musų Viešpaties Jezaus Kristaus evangelija ir Apaštalų darbai / vertė ir paaiškinimus pridėjo kun. Juozapas Skvireckas. – Kaune: [s.n.], 1906. – VIII, 438, [2] p.
 • Šventasis Raštas Senojo ir Naujojo Įstatymo arba Testamento su Vulgatos tekstu / vertė ir komentorių pridėjo Juozapas Skvireckas:
  IA T. 1: Šventasis Raštas Senojo Testamento. T. 1: Trumpas įvedimas į Šv. Raštą. Penkios Mozės knygos. Jozuės knyga. Teisėjų knyga. Rutos knyga. - Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1913. – 946 p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 111)
  IA T. 2: Šventasis Raštas Senojo Testamento. T. 2: Samuėlio knygos. Karalių knygos. Kronikų knygos. Ezdro knyga. Noemijo knyga. Tobijo knyga. Juditos knyga. Esteros knyga. Jobo knyga. – Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1921. – 966 p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 311)
  IA T. 3: Šventasis Raštas Senojo Testamento. T. 3: Psalmių knyga. Patarlių knyga. Pamokslininkas. Giesmių giesmė. Išminties knyga. Ekleziastikas. Izaijo pranašystė. - Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1923. – 992 p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 311)
  IA T. 4: Šventasis Raštas Senojo Testamento. T. 4: Jeremijo pranašystė. Raudos. Baruko pranašystė. Ezekiėliaus pranašystė. Daniėliaus pranašystė. Dvylika mažųjų pranašų. Makabiejų knygos. – Kaunas: [Šv. Kazimiero draugija], 1932. – 949 p.
  IA T. 5: Šventasis Raštas Naujojo Testamento. T. 1: Evangelijos pagal Matą, Morkų, Luką ir Joną. Apaštalų darbai. – Kaunas: [Šv. Kazimiero draugija], 1937. – VII, 731 p.
  IA T. 6: Šventasis Raštas Naujojo Testamento. T. 2: Šv. Povilo Gromatos. Katalikiškosios Gromatos. Apreiškimas. – Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1911. – XII, 655 p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 88)
  • Šventasis Raštas Naujojo Testamento. – 2-oji laida. –  [T. 2]: Šventojo Povilo laiškai; Katalikiškieji laiškai; Apreiškimas. - [Nördlingen]: Lux, [1949]. – 655 p. 
 • EP Evangelios dalįs: skaitomos visų metų Viešpaties dienomis ir šventadieniais / vertė Juozapas Skvireckas. – Tilžė: Šv. Kazimiero draugija], 1916. – XVI, 143 p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 200)
  • IA Lekcijos ir evangelijos, skaitomos visų metų Viešpaties dienomis, šventadieniais ir šiokiadieniais / Tekstas imtas iš arkivyskupo Juozapo Skvirecko Šv. Rašto vertimo. – 2-asis patais. ir papild. leidimas. – Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1939. – XV, 276 p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 728)
 • Naujasis mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Testamentas / vertė Juozapas Skvireckas. – Kaunas: [s.n.], 1922. – XIX, 620 p. [kišeninė versija]
  • Naujasis mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Testamentas / vertė Juozapas Skvireckas. - 2-a patais. laida. – Kaunas: [s.n.], 1936. – XIX, 765 p. 
  • Naujasis mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Testamentas / vertė Juozapas Skvireckas. – 3-oji laida:
   D. 1: Evangelijos. - Kaunas: Švento Kazimiero draugija, 1939. – XVI, 416 p.
   D. 2: Apaštalų darbai. Laiškai. Apreiškimas. - Kaunas: [s.n.], 1941. – XVI, 480 p.  
  • Naujasis mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Testamentas / vertė Juozapas Skvireckas. – 2-a pataisyta laida. – Boston: P. M. Juras; "Darbininko" spauda, 1945. – XIX, 765 p. 
  • IA Naujasis mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Testamentas / vertė Juozapas Skvireckas. – 4-oji laida. – Stuttgart: Lux, 1947. – XXIII, 620 p. 
 • IA Psalmių knyga. Vertimas lietuvių kalbon [su Vulgatos tekstu] / parūpino [išvertė ir komentarus parašė] Juozapas Skvireckas. - Stuttgart: Lux, 1949. – XIX, 521 p. 
  • Psalmių knyga. Vertimas lietuvių kalbon / parūpino Juozapas Skvireckas. - Stuttgart: Lux, 1949. – XIX, 223 p.
 • Šventasis Raštas Senojo Testamento [be Vulgatos teksto] / vertė ir komentorių pridėjo Juozapas Jonas Skvireckas. – Antra laida:
  IA T. 1. - Roma: J. Končius, 1955. – 1041 p.
  IA T. 2. - Roma: J. Končius, 1958. – 1241 p. 
 • Šventasis Raštas. Senasis Testamentas / iš lotynų k. vertė Juozapas Jonas Skvireckas, [redagavo ir komentavo Kornelijus Platelis]. – 3-ias leidimas:
  IA T. 1. – Vilnius: Vaga, 1990. – 605 p. (Pasaulinės literatūros biblioteka. Literatūra iki XIX a., kn. 9)
  IA T. 2. – Vilnius: Vaga, 1991. – 813 p. (Pasaulinės literatūros biblioteka. Literatūra iki XIX a., kn. 10)
  IA T. 3. – Vilnius: Vaga, 1991. – 541 p. (Pasaulinės literatūros biblioteka. Literatūra iki XIX a., kn. 11)

4.2. Vincas Zajančkauskas (1884-1956 m.) VLE

IA Evangelijos: visų metų Nedėlioms ir Šventėms, skaitomos bažnyčiose iš sakyklos = Ewangelie: na wszystkie Niedziele i Uroczystości roku Kościelnego / prirengė spaudon Kun. D-ras Vincas Zajančkauskas. – Vilnius: Švyturio spaustuvė, 1920. – 246, XII p. 

4.3. Stanislovas Jokūbauskis (1880-1947 m.) VLE

IA Jokūbauskis, Stanislovas. Naujo Įstatymo Šventoji istorija, atpasakota Evangelijos tekstais. – Kaunas: [Šv. Kazimiero draugija], 1931. – 243, V, [2] p. (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, nr. 516)

IA Dovydo psalmės. Brevijoriaus Psalmių lotyniškasis tekstas su lietuviškąja parafraze / [parafrazavo, pratarmę ir komentarus parašė Stanislovas Jokūbauskis].— Kaunas: Kunigų misijoms remti sąjunga, 1939. — 938 p.

 

5. Povatikaninių katalikiškų vertimų redakcijos
 

5.1. Česlovas Kavaliauskas (1923-1997 m.) VLE
Pirma Naujojo Testamento vertimo redakcija

 • IA Naujasis Testamentas: Keturios evangelijos. Apaštalų raštai / vertimas iš graikų kalbos, vertė Č. Kavaliauskas, redagavo V. Aliulis. – Vilnius; Kaunas: Lietuvos TSR Vyskupijų Ordinarų kolegija, 1972. – 635 p. 
  • Naujasis Testamentas: Keturios evangelijos. Apaštalų raštai / vertimas iš graikų kalbos, vertė Č. Kavaliauskas, redagavo V. Aliulis. – Bostonas: Amerikos lietuvių R[omos] K[atalikų] kunigų vienybė, 1972. – 628 p. 
  • Naujasis Testamentas: Keturios evangelijos. Apaštalų darbai. Laiškai. Apreiškimas Jonui. – [B.m.: s.n., 1973]. – 628 p. [išspausdinta Meksikoje]

5.2. Antanas Liesis (1912-1991 m.) LDDB

 • IA Psalmynas: Penkios knygos / vertimas iš Neovulgatos; vertė kun. A. Liesis, [redagavo V. Aliulis, Č. Kavaliauskas]. – Vilnius; Kaunas: Lietuvos TSR vyskupijų ordinarų kolegija, 1973. – 262 p. 
  • Psalmynas: Penkios knygos / vertimas iš Neovulgatos; vertė kun. A. Liesis, [redagavo V. Aliulis, Č. Kavaliauskas]. – Putnam: Krikščionis gyvenime, 1974. – 262 p. 

5.3. Ladas Tulaba (1912-2002 m.) VLE

 • IA Šventasis Raštas Naujojo Testamento. T. 1: Keturios Evangelijos ir Apaštalų darbai / vertė ir komentarą pridėjo Ladas Tulaba. – Roma: [Autoriaus leidinys], 1979. – XVI, 622 p. 

5.4. Mišiolo skaitiniai
Česlovo Kavaliausko ir Antano Liesio vertimai,
Petro Palšio (1923-1993 m.), Antano Masio (1931-2018 m.) ir Vaclovo Aliulio (1921-2015 m.) VLE redakcija 

 • Romos Mišiolas II Vatikano susirinkimo nutarimu reformuotas Popiežiaus Pauliaus VI įsakymu išleistas:
  • T. 3: Skaitiniai šventadienių mišioms. – Vilnius; Kaunas: Lietuvos vyskupų konferencijos leidinys. – Vilnius; Kaunas: Lietuvos vyskupų konferencijos leidinys, 1982. – 674 p.
  • T. 4: Skaitiniai Kalėdų ir Velykų ciklų šiokiadieniams. – Vilnius; Kaunas: Lietuvos vyskupų konferencijos leidinys, 1987. – 375 p.
  • T. 5: Skaitiniai eilinių šiokiadienių mišioms: neporiniai metai. E. 1. – Vilnius; Kaunas: Lietuvos vyskupų konferencijos leidinys, 1989. – 517 p.
  • T. 6: Skaitiniai eilinių šiokiadienių mišioms: poriniai metai. E. 2. – Vilnius: Lietuvos vyskupų konferencijos leidinys, 1994. – 534 p.
  • T. 7: Skaitiniai šventųjų mišioms. – Vilnius; Kaunas: Lietuvos vyskupų konferencijos leidinys, 1988. – 575 p.
  • T. 9: Skaitiniai gedulinėms mišioms. – Vilnius; Kaunas: Lietuvos vyskupų konferencijos leidinys, [1982]. – 95 p.

5.5. Antra Česlovo Kavaliausko Naujojo Testamento vertimo redakcija 
Redagavo Vaclovas Aliulis, Vytautas Ališauskas (g. 1957 m.) VLE, Antanė Kučinskaitė (1915-2006 m.) VLE

 • Naujasis Testamentas / iš graikų kalbos vertė Česlovas Kavaliauskas; parengė Vaclovas Aliulis. – 2-asis papild. leid. – Kaunas; Vilnius: Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1988. – 686, [2] p.
  • Naujasis Testamentas / iš graikų kalbos vertė ir įvadą parašė Česlovas Kavaliauskas; parengė Vaclovas Aliulis ir redakcinė kolegija. – 2-asis papild. leid. – Salzburg: Lietuvos vyskupų konferencija, 1989. – 686 p. 
  • Naujasis Testamentas / iš graikų kalbos vertė ir įvadus parašė Česlovas Kavaliauskas. – 2-as fotografuotinis leidimas. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidykla, 1992. – 648 p. 
  • Naujasis Testamentas / vertimas iš graikų kalbos su paaiškinimais ir ekumeniniais įvadais; iš graikų kalbos vertė Česlovas Kavaliauskas, redaktorius Vaclovas Aliulis. – 3-ias fotogr. leidimas, pagal 2-ą pataisytąjį (1988). – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1992. – 647 p. 
  • IA Šventasis raštas. T. 4: Naujasis Testamentas / iš graikų kalbos vertė kun. Česlovas Kavaliauskas. – 3-iasis leidimas – Vilnius: Vaga, 1992. – 686 p. (Pasaulinės literatūros biblioteka. Literatūra iki XIX a., kn. 11)
  • Naujasis Testamentas / vertimas iš graikų kalbos su paaiškinimais ir ekumeniniais įvadais; iš graikų kalbos vertė Česlovas Kavaliauskas, redaktorius Vaclovas Aliulis. – 3-ias fotogr. leidimas, pagal 2-ą pataisytąjį. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1993. – 647 p. 
 • Evangelija pagal Luką / iš senosios graikų kalbos vertė Č. Kavaliauskas. – Vilnius: Aidai, 1995. – 107 p. 
 • Naujasis Testamentas darbui grupėse / [vertė Česlovas Kavaliauskas; egzegetinį tekstą redagavo ir adaptavo Aušra Karaliūtė]. – Kaunas: Lietuvos katechetikos centras, 1998. – 576 p. 
 • IA Naujasis Testamentas / [iš graikų kalbos išvertė Česlovas Kavaliauskas; įvadus ir komentarus parašė Antanas Rubšys; tekstines sąsajas pagal "La Bible de Jerusalem" (1998) lietuviškam tekstui pritaikė Ingrida Gudauskienė]. – 3-iasis patais. ir papild. leidimas. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2006. – 1158 p.; 19 cm. (ISBN 9955-619-92-9; 9955-619-91-0)
 • Evangelija. - Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2007. – 281, [3] p. (ISBN 978-9955-29-018-6)

5.6. Antanas Rubšys (1923-2002 m.) VLE

 • Šventasis Raštas. Senasis Testamentas
  • IA Penkiaknygė / iš hebrajų kalbos vertė ir įvadus bei paaiškinimus parašė Antanas Rubšys. – Putnam: Krikščionis gyvenime, 1993. – XIII, 449 p. 
  • IA Istorinės knygos / iš hebrajų ir graikų kalbos vertė ir įvadus bei paaiškinimus parašė Antanas Rubšys. – Putnam: Krikščionis gyvenime, 1994. – XVI, 811 p. 
  • IA Išminties knygos / iš hebrajų ir graikų kalbų vertė ir įvadus bei paaiškinimus parašė Antanas Rubšys. – Putnam: Krikščionis gyvenime, 1995. – XV, 661 p. 
  • IA Pranašų knygos / iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbos vertė ir įvadus bei paaiškinimus parašė Antanas Rubšys. – Putnam: Krikščionis gyvenime, 1992. – XIII, 670 p. 
 • Mokytojo knyga, arba Ekleziastas / iš hebrajų kalbos vertė Antanas Rubšys; [paaiškinimus parengė Petras Kimbrys]. – Vilnius: Vyturys, 1998. – 69 p. 

5.7. Antano Rubšio ir Česlovo Kavaliausko leidimai „Katalikų pasaulio“ tradicijoje
redaktorius Vaclovas Aliulis

5.7.1. Antano Rubšio ST vertimo redakcija, sujungta su antra Česlovo Kavaliausko NT vertimo redakcija

 • Šventasis Raštas: Senasis ir Naujasis Testamentas / Senąjį Testamentą vertė iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų, pratarmę, įvadus ir ST sąvokų žodyną bei paaiškinimus parašė Antanas Rubšys; Naująjį Testamentą vertė iš graikų kalbos, įvadus ir NT sąvokų žodyną parašė Česlovas Kavaliauskas; antrąją Naujojo Testamento laidą parengė Vaclovas Aliulis. – Vilnius: Katalikų pasaulis, 1998. – XX, 2024 p.; 25 cm. (ISBN 9986-04-102-3)
 • Šventasis Raštas: Senasis ir Naujasis Testamentas / Senąjį Testamentą vertė iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų, pratarmę, įvadus ir ST sąvokų žodyną bei paaiškinimus parašė Antanas Rubšys; Naująjį Testamentą vertė iš graikų kalbos, įvadus ir NT sąvokų žodyną parašė Česlovas Kavaliauskas; antrąjį Naujojo Testamento leidimą parengė Vaclovas Aliulis ir redakcinė kolegija]. – 2-asis papildytas leidimas. – Vilnius: Katalikų pasaulis, 1999. – XIX, 2027 p.; 25 cm. (ISBN  9986-04-122-8)
 • Šventasis Raštas: Senasis ir Naujasis Testamentas / Senąjį Testamentą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų vertė, pratarmę, įvadus ir ST sąvokų žodyną bei paaiškinimus parašė Antanas Rubšys; Naująjį Testamentą iš graikų kalbos vertė ir NT sąvokų žodyną bei paaiškinimus parašė Česlovas Kavaliauskas; trečiajam Naujojo Testamento leidimui įvadus parašė Antanas Rubšys; spec. redaktorė Ingrida Gudauskienė]. – 3-ias pataisytas ir papildytas leidimas. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2009. – 2679 p.; 19 cm. (ISBN 978-9955-29-091-9, 978-9955-29-092-6, 978-9955-29-093-3)
 • Šventasis Raštas: Senasis ir Naujasis Testamentas / Senąjį Testamentą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų vertė, pratarmę, įvadus ir ST sąvokų žodyną bei paaiškinimus parašė Antanas Rubšys; Naująjį Testamentą iš graikų kalbos vertė ir NT sąvokų žodyną bei paaiškinimus parašė Česlovas Kavaliauskas; trečiajam Naujojo Testamento leidimui įvadus parašė Antanas Rubšys; spec. redaktorė Ingrida Gudauskienė]. – 4-asis pataisytas ir papildytas leidimas. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2011. – 2679 p.; 19 cm. (ISBN 978-9955-29-091-9)
 • Šventasis Raštas: Senasis ir Naujasis Testamentas / vertimas iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų. Senąjį Testamentą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų vertė, pratarmę, įvadus ir ST sąvokų žodyną bei paaiškinimus parašė Antanas Rubšys; Naująjį Testamentą iš graikų kalbos vertė ir NT sąvokų žodyną bei paaiškinimus parašė Česlovas Kavaliauskas; spec. redaktorė Ingrida Gudauskienė. – 5-asis pataisytas leidimas. – Vilnius : Katalikų pasaulio leidiniai, 2019. – 2679 p.; 21 cm. (ISBN 978-9955-29-396-5)
 • Šventasis Raštas: Senasis ir Naujasis Testamentas / vertimas iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų. Senąjį Testamentą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų vertė, pratarmę, įvadus ir ST sąvokų žodyną bei paaiškinimus parašė Antanas Rubšys; Naująjį Testamentą iš graikų kalbos vertė ir NT sąvokų žodyną bei paaiškinimus parašė Česlovas Kavaliauskas; spec. redaktorė Ingrida Gudauskienė. – 5-asis pataisytas leidimas. – Vilnius : Katalikų pasaulio leidiniai, 2020. – 2679 p.; 21 cm. (ISBN 978-9955-29-396-5)

5.7.2. Antano Rubšio Psalmyno redakcija
Regavavo Aldona Puišytė (g. 1930 m.) VLE

 • Psalmynas / vertė, įvadą ir paaiškinimus parašė Antanas Rubšys; poetinę kalbą tikslino Aldona Puišytė. – Vilnius: Katalikų pasaulis, 2002. – 283 p. (ISBN 9986-04-176-7)
  • Psalmynas / vertė, įvadą ir paaiškinimus parašė Antanas Rubšys; poetinę kalbą tikslino Aldona Puišytė. – Atnaujinta laida. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2022. – 283 p. (ISBN 978-9955-29-466-5)

5.7.3. Psalmių vertimas – galimai A. Puišytės redakcijos adaptacija (2011 m.)

 • Valandų liturgija: Dievo tarnyba, atnaujinta Visuotinio Vatikano II Susirinkimo dekretu ir paskelbta Pauliaus VI: pagal Romos apeigas / Lietuvos Vyskupų Konferencija [visuose tomuose įdėtas anoniminis Psalmių vertimas]
  T. 1: Adventas; Kalėdų laikas: parengta pagal \"Liturgia Horarum\" antrąjį pavyzdinį leidimą (1985). – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2011. – 1451, [1] p.
  T. 2: Gavėnia; Didysis Velykų tridienis; Velykų laikas: parengta pagal \"Liturgia Horarum\" antrąjį pavyzdinį leidimą (1985). – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2013. – 2078 p.
  T. 3: Eilinis laikas: I-XVII savaitės: parengta pagal \"Liturgia Horarum\" antrąjį pavyzdinį leidimą (1986). – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2015. – 1939, [1] p.
  T. 4: Eilinis laikas: XVIII-XXXIV savaitės: parengta pagal \"Liturgija Horarum\" antrąjį pavyzdinį leidimą (1987). – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2016. – 1913, [1] p. 
 • Valandų liturgija: sutrumpintas leidimas / Lietuvos Vyskupų Konferencija. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2019. – 1564 p. 

5.7.4 Internetinė versija

 • Biblija.lt - Rubšio ir Kavaliausko BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m.: http://biblija.lt

5.8. Antano Rubšio ir Česlovo Kavaliausko leidimai Biblijos draugijos tradicijoje
redaktorius Petras Kimbrys (1948-2018 m.) VLE

5.8.1. III-ia Česlovo Kavaliausko Naujojo Testamento vertimo redakcija

 • Naujasis Testamentas / iš graikų kalbos išvertė Česlovas Kavaliauskas. – Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1998. – 512 p.; 20 cm. (ISBN 9986-790-04-2)
 • Naujasis Testamentas / iš graikų kalbos išvertė Česlovas Kavaliauskas. – Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1998. – 512 p.; 12 cm. (ISBN 9986-790-05-0)
 • Naujasis Testamentas / iš graikų kalbos išvertė Česlovas Kavaliauskas; red. Petras Kimbrys. – 3-ias pataisytas leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999. – 512 p.; 20 cm. (ISBN 9986-790-03-4)
 • Naujasis Testamentas / iš graikų kalbos išvertė Česlovas Kavaliauskas. – 3-ias pataisytas leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999. – 512 p.; 12 cm. (ISBN 9986-790-06-9)
 • Naujasis Testamentas / iš graikų kalbos išvertė Česlovas Kavaliauskas; red. Petras Kimbrys. – 4-asis pataisytas leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 2000. – 317, [10] p.; 17 cm. (ISBN 9986-790-17-4)
 • Naujasis Testamentas / iš graikų kalbos išvertė Česlovas Kavaliauskas. – 4-asis pataisytas leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 2001. – 317, [10] p.; 16 cm. (ISBN 9986-790-17-4)
 • Naujasis Testamentas / iš graikų kalbos išvertė Česlovas Kavaliauskas; red. Petras Kimbrys. – 4-asis pataisytas leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 2002. – 512 p.; 12 cm. (ISBN 9986-790-05-0; 9986-790-06-9)
 • Naujasis Testamentas / iš graikų kalbos vertė Česlovas Kavaliauskas.  – 4-asis patais. leid. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 2007. – 464 p.; 21 cm. (ISBN 978-9986-790-46-4)
 • Naujasis Testamentas / iš graikų kalbos vertė Česlovas Kavaliauskas. – 4-asis pataisytas leid. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 2010. – 478, [1] p.; 18 cm. (ISBN 978-9986-790-71-6)
 • Naujasis Testamentas / iš graikų kalbos vertė Česlovas Kavaliauskas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 2012. – 503 p.; 18 cm. (ISBN 978-9986-790-91-4)
 • Naujasis Testamentas = Новый Завет. - Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 2012. – 735 p.; 19 cm (ISBN 978-9986-790-93-8)
 • Naujasis Testamentas / iš graikų kalbos vertė Česlovas Kavaliauskas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 2014. – 299, [2] p.; 17 cm. (ISBN 978-609-8073-27-0)
 • Naujasis Testamentas / iš graikų kalbos vertė Česlovas Kavaliauskas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 2016. – 299, [2] p.; 17 cm. (ISBN 978-609-8073-27-0)
 • Naujasis Testamentas / iš graikų kalbos vertė Česlovas Kavaliauskas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 2017. – 503 p.; 18 cm. (ISBN 978-609-8073-45-4; 978-609-8073-46-1)

5.8.2. Kitokios versijos

 • Keturių Evangelijų sinopsė / parengė Ringvidas Sidaravičius [Naujojo Testamento tekstas iš 1999 m. ekumeninio Biblijos leidimo]. – Vilnius: Lietuvos Biblijos Draugija, 2004. – 490 p. 
 • Evangelija kasdien / redaktorius Petras Kimbrys. – Šiauliai: Šiaulių vyskupijos ekonomo tarnyba:
  D. A. – [2010]. – 139, [1] p.
  D. E. – [2010]. – 413, [1] p.
  D. S. – [2010]. – 401, [1] p.
  D. B. – [2011]. – 133, [1] p.
  D. C. – [2012]. – 133, [1] p.

5.8.3. Antano Rubšio ir Česlovo Kavaliausko vertimų redakcija
Jungtiniai leidimai. Ekumeninė versija

 • Biblija, arba Šventasis Raštas / Senąjį Testamentą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų vertė Antanas Rubšys; Naująjį Testamentą iš graikų kalbos vertė Česlovas Kavaliauskas; spec. redaktorius Petras Kimbrys. – Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999. – 1180, 343, [11] p.; 21 cm. (ISBN 9986-790-14-X, 9986-790-15-8, 9986-790-16-6)
 • Biblija, arba Šventasis Raštas / Senąjį Testamentą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų vertė Antanas Rubšys; Naująjį Testamentą iš graikų kalbos vertė Česlovas Kavaliauskas; spec. redaktorius Petras Kimbrys. – 2-asis pataisytas ir papildytas ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 2001. – 1180, 361, [9] p.; 16 cm. (ISBN 9986-790-21-2)
 • Biblija, arba Šventasis Raštas / Senąjį Testamentą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų vertė Antanas Rubšys; Naująjį Testamentą iš graikų kalbos vertė Česlovas Kavaliauskas;  spec. redaktorius Petras Kimbrys. – 3-iasis pataisytas ir papildytas ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 2005. – 1712, 495, [1] p.; 19 cm. (ISBN 9986-790-32-8)
 • Biblija, arba Šventasis Raštas / Senąjį Testamentą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų vertė Antanas Rubšys; Naująjį Testamentą iš graikų kalbos vertė Česlovas Kavaliauskas;  spec. redaktorius Petras Kimbrys. – 3-iasis pataisytas ir papildytas ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 2007. – 1712, 464, [1] p.; 21 cm. (ISBN 978-9986-790-44-0, 978-9986-790-48-8)
 • Biblija, arba Šventasis Raštas / Senąjį Testamentą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų vertė Antanas Rubšys; Naująjį Testamentą iš graikų kalbos vertė Česlovas Kavaliauskas;  spec. redaktorius Petras Kimbrys. – 5-asis pataisytas ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 2009. – 1343, 352 p.; 15 cm. (ISBN 978-9986-790-63-1)
 • Biblija, arba Šventasis Raštas / Senąjį Testamentą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų vertė Antanas Rubšys; Naująjį Testamentą iš graikų kalbos vertė Česlovas Kavaliauskas; spec. redaktorius Petras Kimbrys. – 6-asis pataisytas ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 2012. – 1193, 327 p.; 21 cm. (ISBN 978-9986-790-94-5, 978-9986-790-95-2, 978-609-8073-00-3)
 • Biblija, arba Šventasis Raštas / Senąjį Testamentą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų vertė Antanas Rubšys; Naująjį Testamentą iš graikų kalbos vertė Česlovas Kavaliauskas;  spec. redaktorius Petras Kimbrys. – 6-asis pataisytas ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 2013. – [V], 1193, 327 p.; 19 cm. (ISBN 978-9986-790-98-3, 978-9986-790-99-0)
 • Biblija, arba Šventasis Raštas / Senąjį Testamentą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų vertė Antanas Rubšys; Naująjį Testamentą iš graikų kalbos vertė Česlovas Kavaliauskas;  spec. redaktorius Petras Kimbrys. – 6-asis pataisytas ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 2014. – [5], 1193, 327 p.; 19 cm. (ISBN 978-609-8073-29-4)
 • Šventasis Raštas moterims / Senąjį Testamentą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų vertė Antanas Rubšys; Naująjį Testamentą iš graikų kalbos vertė Česlovas Kavaliauskas. – 6-as pataisytas ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 2014. – 1219, 336 p.; 23 cm. (ISBN 978-609-8073-30-0)
 • Biblija, arba Šventasis Raštas / Senąjį Testamentą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų vertė Antanas Rubšys; Naująjį Testamentą iš graikų kalbos vertė Česlovas Kavaliauskas; spec. redaktorius Petras Kimbrys. – 6-asis pataisytas ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 2016. – 1193, 327 p.; 18 cm. (ISBN 978-609-8073-38-6)
 • Biblija, arba Šventasis Raštas / Senąjį Testamentą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų vertė Antanas Rubšys; Naująjį Testamentą iš graikų kalbos vertė Česlovas Kavaliauskas; spec. redaktorius Petras Kimbrys. – 6-asis pataisytas ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 2016. – 1193, 327 p.; 24 cm. (ISBN 978-609-8073-37-9)
 • Biblija, arba Šventasis Raštas  / Senąjį Testamentą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų vertė Antanas Rubšys; Naująjį Testamentą iš graikų kalbos vertė Česlovas Kavaliauskas; spec. redaktorius Petras Kimbrys. – 6-asis pataisytas ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 2018. – [4], 1191, 327 p.; 19 cm. (ISBN 978-609-8073-55-3)
 • Biblija, arba Šventasis Raštas / Senajį Testamentą iš hebrajų ir aramėjų kalbų vertė Antanas Rubšys; Naująjį Testamentą iš graikų kalbos vertė Česlovas Kavaliauskas; spec. redaktorius Petras Kimbrys. – 6-asis pataisytas ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 2018. – 1193, 327 p.; 18 cm. (ISBN 978-609-8073-54-6)
 • Biblija, arba Šventasis Raštas / Senąjį Testamentą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų vertė Antanas Rubšys; Naująjį Testamentą iš graikų kalbos vertė Česlovas Kavaliauskas; spec. redaktorius Petras Kimbrys. – 6-asis pataisytas ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 2018. – [5], 1193, 327 p.; 23 cm. (ISBN 978-609-8073-53-9)
 • Biblija, arba Šventasis Raštas  / Senąjį Testamentą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų vertė Antanas Rubšys; Naująjį Testamentą iš graikų kalbos vertė Česlovas Kavaliauskas; spec. redaktorius Petras Kimbrys. – 6-asis pataisytas ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 2018. – [5], 1193, 327 p.; 22 cm. (ISBN 978-609-8073-58-4)
 • Biblija, arba Šventasis Raštas  / Senąjį Testamentą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų vertė Antanas Rubšys; Naująjį Testamentą iš graikų kalbos vertė Česlovas Kavaliauskas; spec. redaktorius Petras Kimbrys. – 6-asis pataisytas ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 2021. – [5], 1193, 327 p.; 22 cm. (ISBN 978-609-8073-58-4)
 • Biblija, arba Šventasis Raštas / Senąjį Testamentą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų vertė Antanas Rubšys; Naująjį Testamentą iš graikų kalbos vertė Česlovas Kavaliauskas. – 6-asis pataisytas ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 2022. – [V], 1191, 327 p.; 19 cm (ISBN 978-609-8073-55-3)
 • Šeimos Biblija. Naujasis ir Senasis Testamentai: iliustruota daugiau nei devyniais šimtais gražiausių graviūrų / Senąjį Testamentą iš hebrajų ir aramėjų kalbų vertė Antanas Rubšys; Naująjį Testamentą iš graikų kalbos vertė Česlovas Kavaliauskas. – Kaunas: Obuolys; Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 2019. – 1251, 335, [12] p.; 32 cm. (ISBN 978-609-04-0467-6)
 • Šeimos Biblija: Naujasis ir Senasis Testamentai / Senąjį Testamentą iš hebrajų ir aramėjų kalbų vertė Antanas Rubšys, Naująjį Testamentą iš graikų kalbos vertė Česlovas Kavaliauskas. – Pataisytas ekumeninis leidimas. – Kaunas: UAB Lectio divina, 2020. – VII, [4], 1251, [1], 335, [1], [12], [1] p.; 31 cm. (ISBN 978-609-484-178-1)

5.8.4. Antano Rubšio ir Česlovo Kavaliausko vertimų redakcija.
Jungtiniai leidimai. Kanoninė versija

 • Biblija, arba Šventasis Raštas / Senąjį Testamentą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų vertė Antanas Rubšys; Naująjį Testamentą iš graikų kalbos vertė Česlovas Kavaliauskas; spec. redaktorius Petras Kimbrys. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999. – 986, 343, [13] p.; 22 cm. (ISBN 9986-790-09-3, 9986-790-10-7, 9986-790-11-5)
 • Biblija, arba Šventasis Raštas  / Senąjį Testamentą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų vertė Antanas Rubšys; Naująjį Testamentą iš graikų kalbos vertė Česlovas Kavaliauskas; spec. redaktorius Petras Kimbrys. – 2-asis pataisytas ir papildytas leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 2000. – 986, 348, [8] p.; 21 cm. (ISBN 9986-790-09-3, 9986-790-10-7, 9986-790-11-5)
 • Biblija, arba Šventasis Raštas  / Senąjį Testamentą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų vertė Antanas Rubšys; Naująjį Testamentą iš graikų kalbos vertė Česlovas Kavaliauskas; spec. redaktorius Petras Kimbrys. – 2-asis pataisytas ir papildytas leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 2000. – 986, 361, [11] p.; 24 cm. (ISBN 9986-790-12-3; 9986-790-13-1)
 • Biblija, arba Šventasis Raštas / Senąjį Testamentą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų vertė Antanas Rubšys; Naująjį Testamentą iš graikų kalbos vertė Česlovas Kavaliauskas; spec. redaktorius Petras Kimbrys. – 2-asis pataisytas ir papildytas ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 2001. – 986, 361, [11] p.; 16 cm. (ISBN 9986-790-22-0)
 • Biblija, arba Šventasis Raštas / Senąjį Testamentą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų vertė Antanas Rubšys; Naująjį Testamentą iš graikų kalbos vertė Česlovas Kavaliauskas; spec. redaktorius Petras Kimbrys. – 3-iasis pataisytas ir papildytas leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 2005. – 1440, 494, [1] p.; 19 cm. (ISBN 9986-790-33-6)
 • Biblija, arba Šventasis Raštas / Senąjį Testamentą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų vertė Antanas Rubšys; Naująjį Testamentą iš graikų kalbos vertė Česlovas Kavaliauskas;  spec. redaktorius Petras Kimbrys. – 3-iasis pataisytas ir papildytas leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 2006. – 1440, 494 p.; 18 cm. (ISBN 9986-790-33-6)
 • Biblija, arba Šventasis Raštas / Senąjį Testamentą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų vertė Antanas Rubšys; Naująjį Testamentą iš graikų kalbos vertė Česlovas Kavaliauskas;  spec. redaktorius Petras Kimbrys. – 3-iasis pataisytas ir papildytas leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 2007. – 1440, 464 p.; 21 cm. (ISBN 978-9986-790-45-7, 978-9986-790-50-1; 978-9986-790-51-8, 978-9986-790-52-5)
 • Biblija, arba Šventasis Raštas / Senąjį Testamentą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų vertė Antanas Rubšys; Naująjį Testamentą iš graikų kalbos vertė Česlovas Kavaliauskas; spec. redaktorius Petras Kimbrys. – 5-asis pataisytas ekumeninis [i.e. kanoninis] leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 2009. – 1118, 350, [2] p.; 15 cm. (ISBN 978-9986-790-62-4)
 • Biblija, arba Šventasis Raštas / Senąjį Testamentą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų vertė Antanas Rubšys; Naująjį Testamentą iš graikų kalbos vertė Česlovas Kavaliauskas; spec. redaktorius Petras Kimbrys. – 6-asis pataisytas leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 2012. – [V], 985, 327 p.; 21 cm. (ISBN 978-9986-790-96-9, 978-9986-790-97-6)
 • Biblija, arba Šventasis Raštas / Senąjį Testamentą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų vertė Antanas Rubšys; Naująjį Testamentą iš graikų kalbos vertė Česlovas Kavaliauskas; spec. redaktorius Petras Kimbrys. – 6-asis pataisytas leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 2014. – 985, 327 p.; 19 cm. (ISBN 978-609-8073-28-7)
 • Biblija, arba Šventasis Raštas / Senąjį Testamentą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų vertė Antanas Rubšys; Naująjį Testamentą iš graikų kalbos vertė Česlovas Kavaliauskas; spec. redaktorius Petras Kimbrys. – 6-asis pataisytas leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 2016. – 987, 327 p.; 18 cm. (ISBN 978-609-8073-35-5)
 • Biblija, arba Šventasis Raštas / Senąjį Testamentą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų vertė Antanas Rubšys; Naująjį Testamentą iš graikų kalbos vertė Česlovas Kavaliauskas; spec. redaktorius Petras Kimbrys. – 6-asis pataisytas leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 2016. – 987, 327 p.; 24 cm. (ISBN 978-609-8073-36-2)
 • Biblija, arba Šventasis Raštas / Senąjį Testamentą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų vertė Antanas Rubšys; Naująjį Testamentą iš graikų kalbos vertė Česlovas Kavaliauskas;  spec. redaktorius Petras Kimbrys. – 6-asis pataisytas leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 2018. – [4], 985, 327 p.; 17 cm. (ISBN 978-609-8073-52-2)

5.8.5. Naujasis Testamentas ir Psalmės

 • Naujasis Testamentas. Psalmynas / iš graikų kalbos išvertė Česlovas Kavaliauskas; iš hebrajų kalbos išvertė Antanas Rubšys. – 3-as pataisytas leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999. – 675, [2] p.; 20 cm (ISBN 9986-790-07-7, 9986-790-08-5)
 • Naujasis Testamentas. Psalmynas / iš graikų kalbos išvertė Česlovas Kavaliauskas; iš hebrajų kalbos išvertė Antanas Rubšys. – 4-as pataisytas leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 2000. – 393, [7] p.; 24 cm. (ISBN 9986-790-20-4)
 • Naujasis Testamentas. Psalmynas / iš graikų kalbos išvertė Česlovas Kavaliauskas; iš hebrajų kalbos išvertė Antanas Rubšys. – 4-as pataisytas leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 2003. – 393, [7] p.; 24 cm. (ISBN 9986-790-19-0)
 • Naujasis Testamentas. Psalmynas / iš graikų kalbos išvertė Česlovas Kavaliauskas; iš hebrajų kalbos išvertė Antanas Rubšys. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 2011. – 685, [1] p.; 12 cm. (ISBN 978-9986-790-91-4)
 • Naujasis Testamentas. Psalmynas / iš graikų kalbos išvertė Česlovas Kavaliauskas; iš hebrajų kalbos išvertė Antanas Rubšys. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 2011. – 686 p.; 13 cm. (ISBN 978-9986-790-92-1)
 • Naujasis Testamentas. Psalmės / iš graikų kalbos išvertė Česlovas Kavaliauskas; iš hebrajų kalbos išvertė Antanas Rubšys. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 2013. – 686 p.; 14 cm. (ISBN 978-609-8073-10-2; 978-609-8073-17-1)

5.8.6. Naujasis Testamentas ir Išminties knygos

 • Naujasis Testamentas. Patarlių knyga / iš graikų kalbos išvertė Česlovas Kavaliauskas; iš hebrajų kalbos išvertė Antanas Rubšys. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 2016. – 789 p.; 12 cm. (ISBN 978-609-8073-39-3)
 • Biblijos Išmintis: 7 Biblijos išminties knygos pirmą kartą viename rinkinyje lietuviškai. – Kaunas: Obuolys, 2015. – 656 p. 

5.8.7. Internetinės versijos

6. Kai kurių Išminties knygų vertimai 
 

6.1. Alfonsas Nyka-Niliūnas (1919-2015 m.) VLE

 • IA Giesmių giesmė / vertė A. Nyka-Niliūnas. In: Aidai, 1975, nr. 8, p. 350–356.

6.2. Sigitas Geda (1943-2008 m.) VLE

 • Giesmių giesmė = Песнь песней / į lietuvių kalbą vertė Sigitas Geda; перевод на русский язык И. Дьяконова; įvadinį straipsnį parašė Eduardas Mieželaitis. – Vilnius: Vaga, 1983. – 70 p. 
  • IA Giesmių giesmė / vertė Sigitas Geda. In: Senovės Rytų poezija. – Vilnius: Vaga, 1991, p. 337–354. (Pasaulinės literatūros biblioteka. Literatūra iki XIX a.; kn. 13)
  • Giesmių giesmė / vertė Sigitas Geda. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002. – 142 p. 
 • IA Psalmių knygos / vertė Sigitas Geda. – Vilnius: Vaga, 1997. – 261 p. 

6.3. Antanas Dambrauskas (1911-1995 m.) [VLE]

IA Išminties knyga. Tobito knyga / vertė Antanas Dambrauskas. In: Švyturys. 1989, nr. 5, p. 27-29; nr. 6, p. 27-29; nr. 7, p. 20-23; nr. 8, p. 21-23 (viename faile)

6.4. Sigitas Narbutas (g. 1959 m.) VLE

 • IA Jobo knyga. Ekleziastas / vertė Sigitas Narbutas. In: Senovės Rytų poezija. – Vilnius: Vaga, 1991, p. 237–336. (Pasaulinės literatūros biblioteka. Literatūra iki XIX a.; kn. 13)

6.5. Domininkas Valentis (g. 1946 m.)

 • IA Psalmynas / vertė Domininkas Valentis. – Kaunas: Spindulys, 1997. – 220 p. 

6.6. Gabrielius Lukošius

 • IA Karaliaus Saliamono patarlės / vertė Gabrielius Lukošius. – Vilnius: Tikėjimo žodis, 2001. – 87 p. 

6.7. Jonas Vytautas Nistelis (1922-1986 m.) VLE

 • IA Giesmių giesmė / [iš lotynų kalbos vertė Vytautas Nistelis]. – Kaunas: Naujasis lankas, 2003. – 23 p. 
7. Sutelktiniai vertimų leidimai
 
 • Šventojo Rašto skaitiniai kiekvienai dienai. - Dillenburg: Gute Botschaft Verlag (GBV), 1995. – visi tomai turi po 375 p.
  T. 1: Pradžios - Jozuės knyga.
  T. 2: Teisėjų - Esteros knygos.
  T. 3: Jobo knyga; Psalmynas 1-40(41); Patarlių knyga 1-15; Izaijo pranašystė; Evangelija pagal Matą; Jeremijo pranašystė; Raudų knyga; Evangelija pagal Morkų.
  T. 4: Psalmynas 41(42)-88(89); Ezechielio pranašystė; Evangelija pagal Luką - Antrasis laiškas Korintiečiams.
  T. 5: Psalmynas 89(90)-150; Patarlių knyga 16 - Giesmių giesmė; Danieliaus - Malachijo pranašystė; Laiškas Galatams - Apreiškimas. [Skaitiniams tekstai imti iš K. Burbulio (1979-1988), A. Vėliaus (1988), Č. Kavaliausko (1989 ir 1993), A. Jurėno (1992) ir A. Liesio (1973) vertimų]
 • Izaijo pranašystė: šviesa visai žmonijai
  T. 1: [sk. 1-40]. - Brooklyn: Watchtower Bible and Tract Society of New York, 2000. – 415 p.
  T. 2: [sk. 41-66]. - Brooklyn: Watchtower Bible and Tract Society of New York, 2001. – 415 p.
  [Leidimui tekstai paimti iš Biblijos draugijos (1999), K. Burbulio (1996), A. Jurėno (2000), J. Skvirecko (1990-1991), A. Vėliaus (1988) vertimų]
8. Naujausi vertimai
 • IA Šventasis Raštas. Graikiškoji dalis: "Naujojo pasaulio" vertimas. – [Vilnius]: Lietuvos Jehovos liudytojų religinė bendrija, 2011. – 511 p.
 • IA Biblija. Senasis Testamentas ir Naujasis Testamentas. Karaliaus Jokūbo versija lietuviškai / vertė Darius Kundrotas. – Čikaga: [s.n.], 2012. – 1364 p. 
  • Biblija. Senasis Testamentas ir Naujasis Testamentas. Karaliaus Jokūbo versija lietuviškai / vertė Darius Kundrotas. – 2-as pataisytas leidimas. - Čikaga: [s.n.], 2016. – 1584 p.
 • IA Gyvieji Kristaus žodžiai aramėjų kalba: aramėjiškas tekstas, lietuviška transkripcija, lietuviškas vertimas / aramėjišką tekstą parengė ir vertė į lietuvių kalbą Juozas Elijas. – Vilnius: Versmė, 2014. – 263 p. 
  • IA Gyvieji Kristaus žodžiai aramėjų kalba: aramėjiškas tekstas, lietuviška transkripcija, lietuviškas vertimas / aramėjišką tekstą parengė ir vertė į lietuvių kalbą Juozas Elijas. – Antroji laida. – Vilnius: Versmė, 2020. – 263 p.
 • "Pradžios knygos" 1–4 sk. vertimas ir leksikografinės pastabos / vertė Danielius Dikevičius ir Ingrida Gudauskienė
  LI I: Pasakojimas apie kūrimą 1,1–2,3. In: Lituanistica. 2014, nr. 1, p. 52–70.
  LI II: Pasakojimas apie kūrimą 2,4–25. In: Lituanistica. 2014, nr. 3, p. 198–211.
  LI III: Pasakojimas apie įvykius gerovės sode 3,1–24. In: Lituanistica. 2015, nr. 1, p. 35–50.
 • LI Dekalogas: "Išėjimo knygos" 20, 1-17 vertimas ir leksikografinės pastabos / Dikevičius, Danielius ir Gudauskienė, Ingrida. In: Lituanistica. 2017, Nr. 1, p. 61–73.
 • Evangelija pagal Morkų: naujasis ekumeninis vertimas / vertimas iš graikų kalbos ir komentarai: Danielius Dikevičius, Ingrida Gudauskienė. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 2016. – 77 p.
 • Evangelija pagal Matą: naujasis ekumeninis vertimas / vertimas iš graikų kalbos ir komentarai: Danielius Dikevičius, Ingrida Gudauskienė. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 2017. – 127 p.
 • Naujasis Testamentas / iš graikų kalbos (Textus receptus Stephanus, 1550) vertė Virginijus Stravinskas. – Vilnius: [V. Stravinskas], 2020. – 438 p. 
  • Naujasis Testamentas / iš graikų kalbos (Textus receptus Stephanus, 1550) vertė Virginijus Stravinskas. – 2-asis pataisytas leidimas. – Vilnius: Liutauras Leščinskas, 2022. – 496 p. (ISBN 978-609-96228-7-3)
  • Naujasis Testamentas / iš graikų kalbos (Textus receptus Stephanus, 1550) vertė Virginijus Stravinskas. – 2-asis pataisytas leidimas. – Mažeikiai: Liutauras Leščinskas, 2022. – 496 p. 
  • IA Naujasis Testamentas / iš graikų kalbos (Textus receptus Stephanus, 1550) vertė brolis Teofilis. – 3-iasis pataisytas leidimas. – Mažeikiai: Liutauras Leščinskas, 2023. – 496 p. (ISBN 978-609-8322-08-8) [e-pub formatas]
 • Pauliaus laiškai. Su komentarais: naujas ekumeninis vertimas / vertėjas ir komentarų autorius Giedrius Saulytis. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 2021. – 199 p. 
 • Naujasis Testamentas. Evangelija pagal Matą, Evangelija pagal Morkų. Su komentarais: naujas ekumeninis vertimas / vertėjai ir komentarų autoriai: Algirdas Akelaitis, Tatjana Aleknienė, Romualdas Babarskas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 2023. – 199 p. 

Parengta 2023-08-27

Pertvarkyta 2023-10-07

Taisyta 2023-10-15

Sudarant vertimų iki 1940 m. bibliografiją remtasi Juozo Tumelio parengta šios temos bibliografija

Sudarant pastarųjų dešimtmečių vertimų bibliografiją remtasi Irenos Aleksandravičienės parengta šios temos bibliografija

eBIBLIOTEKŲ ženklai

EP ePavelde ir pan. skelbiamas vientisas, parsisiunčiamas failas
EP ePavelde ir pan. skelbiamas daugiapuslapinis, vartomas leidinys

BA Baltistica (Lietuva)
BG Google knygos (JAV)
BJ Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (Lenkija)
BP Беларуская Палічка (Baltarusija)
BS Bayerische StatsBibliothek (Vokietija)
DE Deutsche Digitale Bibliothek (Vokietija)
DI Diasporiana (Kanada)
DT Dievas ir Tėvynė (Lietuva)
EH Научное наследие России (Rusija)
EP ePaveldas (Lietuva)
GP Электронная библиотека ГПИБ (Rusija)
HA Hathi Trust Digital library (JAV)
IA Internet archive (JAV)
IS Lietuvos istorijos instituto leidiniai (Lietuva)
KA Kamunikat. Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка (Lenkija)
KI Lietuvių kalbos instituto žurnalai (Lietuva)
KM Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
LI Lituanistika (Lietuva)
LK Lietuvių katalikų mokslo akademija (Lietuva)
MA Antano Maceinos paveldas (Lietuva)
MD Munchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliotek (Vokietija)
PB Podlaska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
PL Polona (Lenkija)
PO Восточная Пруссия в литературе (Rusija)
RU Руниверс (Rusija)
SP Lituanistikos tyrimų centro projektas (JAV)
TM Tautos menta (Lietuva
UT Universitas Tartuensis Dspace (Estija)
VE Versmės leidykla (Lietuva)
VU Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninės kolekcijos (Lietuva)
ŽŽ Bibliografinė duomenų bazė „Žymūs Lietuvos žmonės“ (Lietuva)

Papildomi ženklai

VLE nuoroda į straipsnį Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (Lietuva)
MLE nuoroda į straipsnį „Mažosios Lietuvos enciklopedijoje“
Wik nuoroda į straipsnį „Vikipedijoje“
100 nuoroda į Lietuvos universiteto 100-mečiui skirtos parodos puslapius
Enc nuoroda į straipsnį Encyclopedia.com