BONAVENTURE / BONAVENTŪRA ir PSEUDO-BONAVENTŪRA

1217/1221–1274 m. Wik

1. Meditationes De Vita Christi 

Bonaventūros autorystė abejotina, todėl autorius kartais vadinamas Pesudo-Bonaventūra. Spėjami autoriai: Johannes de Caulibus (?-1376 m.) arba Johannes de Castello (1370-1426 m.). Lenkišką versiją 1522 m. parengė Balthasar Opec (1485?-1531? m.)

1.1. Vilniuje išleistos Meditationes lenkų kalba:

 • Żywot Pana y Boga naszego Jezvsa Chrystvsa, to iest droga zbawienna, którą Pan Zbawićiel y Odkupiciel nasz Jezus Chrystus, za przyściem swoim na świat dla odkupu y wybawienia z mocy szatańskiey rodzaiu ludzkiego, (będąc iako się sam mianował Joan. 14.) drogą, prawdą, y żywotem, nas do nieba prowadził, nauczał y ożywiał. Według historyi ewangelistow swiętych / przez s. Bonawenturę zakonu braci mnieyszych, swiętego Franciszka, Doktora Serafickiego, biskupa albańskiego, kardynała kośćioła swiętego rzymskiego, przez nabożne rozpamiętywania y rozmyślania taiemnic boskich, prawowiernym Pana Chrystusowym dla pożytku duchownego y codzienney swiątobliwey zabawy, opisana. – Niegdy w Krakowie pokilkakroć, a teraz znowu za powodem y symptem iednej osoby, w Wilnie przedrukowana. – Wilno: Drukarnia Akademickiey Societatis Jesu, 1704. – [6], 359 p.
 • Żywot Pana Boga naszego Jezusa Chrystusa, to jest Droga zbawienia, którą Pan Zbawiciel y Odkupiciel nasz Jezus Chrystus za przyisciem swoim na swiat dla odkupu y wybawienia z mocy szatanskiey rodzaiu ludzkiego, będąc jako się sam mianował Joann 14. drogą, prawdą, y żywotem, nas do nieba prowadził, nauczał, y ożywiał / według historyi ewangelistow świętych, przez s. Bonawenturę Zakonu Braci Mnieyszych s. Franciszka, doktora serafickiego, biskupa albańskiego, kardynała Kościoła Swiętego Rzymskiego opisana. – Przez nabożne rozpamiętywania y rozmyslania taiemnic boskich, prawowiernym panachrystusowym dla pożytku duchownego y codzienney świątobliwey zabawy Roku Pańskiego M.D.XXX.VIII. do druku podana, a teraz znowu z dozwoleniem starszych przedrukowana. – [Wilno:: Drukarnia Akademickiey Societatis Jesu, 1766]. – [9], 277, [1] p.
 • Zywot Pana y Boga naszego Jezusa Chrystusa, to jest Droga zbawienna, którą Pan Zbawiciel y Odkupiciel nasz Jezus Chrystus za przyisciem swoim na swiat dla odkupu y wybawienia z mocy szatanskiey rodzaiu ludzkiego, będąc jako sam mianował Joann 14. drogą, prawdą, y zywotem, nas do nieba prowadził, nauczał ... / przez s. Bonawenturę Zakonu Braci Mnieyszych s. Franciszka, doktora serafickiego, biskupa albańskiego, kardynała Kościoła Swiętego Rzymskiego opisana. – Przez nabożne rozpamiętywania y rozmyslania taiemnic boskich, prawowiernym Pana Chrystusowym ... Roku Pańskiego M.D.XXX.VIII. do druku podana. A teraz znowu z dozwoleniem starszych przedrukowana. – W Wilnie: w drukarni XX. Piarow, 1797. – [10], 278 p.
 • PL Żywot Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa, to jest droga zbawienna, którą Pan Zbawiciel i Odkupiciel nasz, za przyjściem swojem na świat dla odkupienia i wybawienia z mocy szatańskiej rodzaju ludzkiego, będąc jako się nam mianował (Joan. 14) drogą, prawdą i żywotem nas do nieba prowadził, nauczał i ożywiał według historyi ewangelistów świętych opisana. – Wyd. 16. – Wilno: J. Zawadzki, 1880. – 288 p. 
 • Żywot Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa, to jest droga zbawienna którą Pan Zbawiciel i Odkupiciel nasz, za przyjściem Swojem na świat dla odkupienia i wybawienia z mocy szatańskiej rodzaju ludzkiego, będąc, jako się nam mianował (Joan. 14) drogą, prawdą i żywotem, nas do nieba prowadził, nauczał i ożywiał według historyi Ewangelistów świętych opisana. – Wydanie nowe poprawione. – Wilno: J. Blumowicz, 1881. – VII, 294 p.
 • Żywot Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa, to jest droga zbawienna: którą Pan Zbawiciel i Odkupiciel nasz za przyjściem swojem na świat dla odkupienia i wybawienia z mocy szatańskiej rodzaju ludzkiego, będąc jako się nam mianował (Joan. 14); drogą, prawdą i żywotem, nas do nieba prowadził, nauczał i ożywiał według historyi Ewangelistów świętych opisana. – Wyd. 20 poprawione. – Wilno: Nakład i druk J. Zawadzkiego, 1895. – 286, [2] p. 
 • PL Żywot Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa, to jest droga zbawienna: którą Pan Zbawiciel i Odkupiciel nasz, za przyjściem Swojem na świat dla odkupienia i wybawienia z mocy szatańskiej rodzaju ludzkiego, będąc, jako się nam mianował (Joan. 14); drogą, prawdą i żywotem, nas do nieba prowadził, nauczał i ożywiał według historyi Ewangelistów świętych opisana. – Wyd. 16. – Wilno: J. Zawadzki, 1897. – 284 p. 
 • PL Żywot Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa, to jest droga zbawienna, którą Pan Zbawiciel i Odkupiciel nasz, za przyjściem swojem na świat dla odkupienia i wybawienia z mocy szatańskiej rodzaju ludzkiego, będąc jako się nam mianował (Joan. 14) drogą, prawdą i żywotem nas do nieba prowadził, nauczał i ożywiał według historyi ewangelistów świętych opisana / przekład Baltazara Opecia. – Wyd. 22. – Wilno: J. Zawadzki, 1910. – 279 p. 

1.2. Pirma lietuviška Meditationes versija

 • Ziwatas Pona yr Diewa musu Jezusa Christusa, tay ira, Kielas yszganimo kuriuw Ponas yszganitoies yr Atpyrktoies musu Jezus Chrystus: pry ateyima sawa ant swieta dieł Atpyrkyma yr yszwałnynyma, ysz maces szietona gynymes źmoniu … mumis y dangu wede, moki ir atgide / Par S. Bonawentura... aprasitas. – [Wilniuy, 1753]. – 369, [1] p. 
 • Ziwatas Pona yr Diewa musu Jezusa Christusa, tay ira Kielas yszganima kuriuw Ponas yszganitoies yr Atpyrktoies musu Jezus Christus, pry ateyima sawa ant swieta diel atpyrkyma yr yszwałnynyma, ysz maces sietona gynymes źmoniu ... mumis y dangu wede, moki yr atgide / pagal historyiu ewangelistu swętuiu, par s. Bonawentura zokana Brolu maźieśnuiu szwęta Franciszkaws, daktara seraficka, biskupa albanskas, kardynoła baźnicies szwętos Rima, par noboźna atmynyma yr uwoga taiemniciu Diewa, gieray tykyntyms Pona Christusa diel paźitka duchawna yr kasdienay swętabliwos zabowas aprasitas. – Wilniąw: drukarnie J.K.M. yr RP. Kollegio kunigu pioriu, 1759. – [8], 336 p. 
 • Ziwatas Pona yr Diewa musu Jezusa Christusa, tay yra Kielas yszganima kuriuw Ponas yszganitoies yr Atpyrktoies musu Jezus Christus, pry ateyima sawa ant swieta diel atpyrkyma yr yszwałnynyma, ysz maces sietona gynymes [!] źmoniu … mumis y dangu wede, moki yr atgide / pagal historyiu ewangelistu swętuiu, par S. Bonawentura zokana Brolu maźiesnuiu szwęta Franciszkaws, daktara seraficka, biskupa albanskas, kardynoła baźnicies szwętos Rima, par noboźna atmynyma yr uwoga taiemniciu Diewa, gieray tykyntyms Pona Christusa diel paźitka duchawna yr kasdienay swętabliwos zabowas aprasitas. Metusy pona 1753. y druka paduotas …, o dabar wieł … ziamaytyszka ysztumocitas yr drukowatas. – Suprasląw: drukarnie J.K.M. yr KK. BB.; kasztu yr storonę Jusupa Ragauska, 1787. –  [8], 336 p. 
 • Ziwatas Pona ir Diewa musu Jezusa Chrystusa, tay ira Kielas iszganima kuriu Ponas Jszganitoies ir Atpyrktoies musu Jesusas Chrystusas pry ateima sawa ant swieta dieł atpyrkima ir iszwalninima isz maces szietona gimynes żmoniu ... mumis i dangu wede moki ir atgide / (pagał historyiu ewangelistu szwętuju) par s. Bonawentura zokana Brolu mażesniuju szwęta Franciszkaus daktara seraficka biskupa albanska kardynoła bażniczies szwętos Rima, par nabażna atmynima ir uwoga taiemniciu Diewa gieray tykientyms Ponuy Chrystusuy dieł pażitka duchaunduchauna ir kasdiena swętabliwos zabowas apraszitas. – Metuose pona 1753 i druku paduotas ..., dabar isz supraska isz nauie pardrukawotas. – Wilniuy: drukarnioy Kunigu Bazylionu, 1808. – [8], 296 p.
 • Ziwatas Pona ir Diewa musu Jezusa Chrystusa, tay ira Kielas iszganima kuriu Ponas Jszganitoies ir Atpyrktoies musu Jezusas Chrystusas pry ateima sawa ant swieta dieł atpyrkima ir iszwalninima isz maces szietona gimynes źmoniu ... mumis i dangu wede moki ir atgide / (pagał historyiu ewangelistu szwętuju) par s. Bonawentura zokana Brolu maźesniuju szwęta Franciszkaus daktara seraficka biskupa albanska kardynoła baźniczies szwętos Rima, par nobaźna atmynima ir uwoga taiemniciu Diewa gieray tykientyms Ponuy Chrystusuy dieł paźitka duchauna ir kasdiena szwętabliwos zabowas apraszitas. – Metuose pona 1753 i druku paduotas ..., dabar isz supraska isz nauie pardrukawotas. – Wilniuj: drukarnioy Kunigu bazylionu, 1826. – [10], 369 p. 
 • Ziwatas Pona ir Diewa musu Jezusa Chrystusa, tay ira Kielas iszganimo kuriu Ponas Iszganitoies ir Atpirktoies musu Jezusas Chrystusas: pry ateima sawa ant swieta dieł atpyrkima ir iszwalninima isz maces szietona gimynes źmoniu … mumis i dangu wede moki ir atgide / Par S. Bonawentura... apraszitas. – Wilniuje: kasztu ir spaustuwieje Jozapa Zawadzkia, 1879 [Kontrafakcija. Tikrieji leidimo duomenys: Tilžė, 1884] – 306 p. 

1.3. Antra lietuviška Meditationes versija. Redaktoriai: Povilas Šilinskis (1865-1892 m.), Kazimieras Pakalniškis (1866-1933 m.) ir kiti

 • EP Gyvenimas Izganytojaus sviėto Vieszpaties musų Jezaus Kristaus: paraszytas pagal keturių Evangelistų par Szv. Prancziszkų Serapiszkąjį ir S. Bonaventurą Bažnyczios daktarą / (ant lietuviszko iszverstas pagal lenkiszko texto). – Vilniuje: kastu Draugsaunario L. sunų; spaustuvėje Jůzapo Zavadskio, 1879 [Kontrafakcija. Tikrieji leidimo duomenys: Tilžė: Pranciškaus Urbonavičiaus leidimas, Otto Mauderodės spaustuvė, 1892]. – 366 p. 
 • Gyvenimas Iszganytojaus sviėto Vieszpaties musų Jezaus Kristaus: paraszytas pagal keturių evangelistų par szv. Prancziszkų Serafiszkąjį ir S. Bonaventurą Bažnyczios daktarą (ant lietuviszko iszverstas pagal lenkiszko texto). – Vilniuje: kasztu Draugsaunario L. sunų; spaustuvėje Jůzapo Zavadskio, 1897. [Kontrafakcija. Tikrieji leidimo duomenys: Tilžė: Otto Mauderodės spaustuvė, 1897]. – 365, [1] p. 
 • Gyvenimas Iszganytojaus svieto Vieszpaties musų Jezaus Kristaus: paraszytas pagal keturių evangelistų par szv. Prancziszkų Serapiszkąjį ir S. Bonaventurą Bažnyczios daktarą. (Ant lietuviszko iszverstas pagal lenkiszko texto). – Spaudimas antras. – Vilniuje: spaustuvėje Jůzapo Zavadskio, 1897. [Kontrafakcija. Tikrieji leidimo duomenys: Tilžė: Otto Mauderodės spaustuvė, 1899]. – 365, [1] p. 
 • Gyvenimas Iszganytojaus svieto Vieszpaties musų Jezaus Kristaus: paraszytas pagal keturių evangelistų per szv. Prancziszką Serapiszkajį ir szv. Bonaventurą Bažnyczios daktarą / (ant lietuviszko iszverstas pagal lenkiszko texto). – Spaudimas treczias. – Vilniuje: spaustuvė Jůzapo Zavadzkio, 1903. [Kontrafakcija. Tikrieji leidimo duomenys: Tilžė: Otto Mauderodės spaustuvė, 1903]. – 365. [1] p. 
 • Gyvenimas Iszganytojaus svieto Vieszpaties musų Jezaus Kristaus: paraszytas pagal keturių evangelistų per szv. Prancziszką Serapiszkajį ir szv. Bonaventurą Bažnyczios daktarą / (ant lietuviszko iszverstas pagal lenkiszko texto). – Spaudimas treczias. – Tilžėje: kasztu ir spaustuvėje Otto v. Mauderodės, [1904]. – 365, [1] p. 
 • Gyvenimas Iszganytojaus svieto Vieszpaties musų Jezaus Kristaus: paraszytas pagal keturių evangelistų per szv. Prancziszką Serapiszkajį ir szv. Bonaventurą Bažnyczios daktarą / (ant lietuviszko iszverstas pagal lenkiszko texto). – Spaudimas treczias. – Tilžėje: kasztu ir spaustuve J. Schoenke, 1906. – 422 p. 
 • IA Gyvenimas Išganytojaus svieto Viešpaties musų Jėzaus Kristaus: parašytas pagal keturių evangelistų raštus par Šv. Franciškų Serapiškąjį ir Š. Bonaventurą Bažnyčios daktarą. – 4-oji peržiūrėta ir pataisyta laida. – Vilnius: Juozapo Zavadskio lėšomis ir jo spaustuvėje, 1906. – 237 p. 
 • Musu išganytojaus Jezaus Kristaus gyvenimas: parašytas pagal keturių evangelistų raštus šv. Pranciškaus Serapiškojo ir š. Bonaventuro. – Naujas pataisytas iszleidimas. – So Boston: P.P. Mikalauckas, 1907. – 209. [6] p. 
2. Modernieji Bonavertūros vertimai:
 • Šv. Bonaventūra. Sielos vadovas į Dievą / iš lotynų kalbos vertė ir komentarą parašė Darius Alekna; įvadą parašė Tomas Sodeika. – Vilnius: Aidai, 2009. – 198, [1] p. 
 • Šv. Bonaventūra. Brevilokvijas = Breviloquium / iš lotynų kalbos vertė, pratarmę ir paaiškinimus parašė bei rodykles sudarė Darius Alekna; įvadą parašė Leopold Scheifele. – Vilnius: Žara, 2021. – 430 p. (Christiana tempora, t. 7)

Parengta 2023-10-04

eBIBLIOTEKŲ ženklai

EP ePavelde ir pan. skelbiamas vientisas, parsisiunčiamas failas
EP ePavelde ir pan. skelbiamas daugiapuslapinis, vartomas leidinys

BA Baltistica (Lietuva)
BG Google knygos (JAV)
BJ Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (Lenkija)
BP Беларуская Палічка (Baltarusija)
BS Bayerische StatsBibliothek (Vokietija)
DE Deutsche Digitale Bibliothek (Vokietija)
DI Diasporiana (Kanada)
DT Dievas ir Tėvynė (Lietuva)
EH Научное наследие России (Rusija)
EP ePaveldas (Lietuva)
GP Электронная библиотека ГПИБ (Rusija)
HA Hathi Trust Digital library (JAV)
IA Internet archive (JAV)
IS Lietuvos istorijos instituto leidiniai (Lietuva)
KA Kamunikat. Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка (Lenkija)
KI Lietuvių kalbos instituto žurnalai (Lietuva)
KM Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
LI Lituanistika (Lietuva)
LK Lietuvių katalikų mokslo akademija (Lietuva)
MA Antano Maceinos paveldas (Lietuva)
MD Munchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliotek (Vokietija)
PB Podlaska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
PL Polona (Lenkija)
PO Восточная Пруссия в литературе (Rusija)
RU Руниверс (Rusija)
SP Lituanistikos tyrimų centro projektas (JAV)
TM Tautos menta (Lietuva
UT Universitas Tartuensis Dspace (Estija)
VE Versmės leidykla (Lietuva)
VU Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninės kolekcijos (Lietuva)
ŽŽ Bibliografinė duomenų bazė „Žymūs Lietuvos žmonės“ (Lietuva)

Papildomi ženklai

VLE nuoroda į straipsnį Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (Lietuva)
MLE nuoroda į straipsnį „Mažosios Lietuvos enciklopedijoje“
Wik nuoroda į straipsnį „Vikipedijoje“
100 nuoroda į Lietuvos universiteto 100-mečiui skirtos parodos puslapius
Enc nuoroda į straipsnį Encyclopedia.com