THOMAS À KEMPIS / TOMAS KEMPIETIS

1380–1471 m. VLE

 • EP S. Tamosziaus à Kempis zokana kanauniku regularnuju pagal rieda S. Augustina Apey sekima Chrystusa Pona: knigas kietures, metuose 1441 paraszytas / o dabar ysz łotiniszkos ant źemaytyszkos kałbas diel nuopełna dusziu nobaźnu yszgulditas par kuniga Antona Sawicki Tyrkszluse. – Wilniuje: knig-spaustuwyniczioy B. Neumana, 1828. –  [4], IV, 318, [10] p.
 • EP Tamószaus isz Kempês Kéturos knygéles apie pasekimmą Kristaus / prásto Draugbrolio [Kristijono Endrikio Mertikaičio] lietuwiszkay iszwerstos ir iszdrukkawotos mete 1830. – Tilžė: prie drukkawotojo Endrikio Pusto, [1830]. – VIII, 284 p. 
  • Tamoszaus isz Kempes keturos knygeles, Apie pasekima Kristaus / prasto Draugbrolio lietuwiszkay iszwerstos ir dabar wēl isz Naujo iszdrukawotos mete 1898. – Szillen: Verlag J. L. Sakuth, 1898. – 384 p. 
 • EP Tamosziaus isz Kempis Apej sekima Jezaus Kristaus kningas kietures / iszgulditos par Jomilesta kunigą wiskupą Žemajcziu Motieja-Kazimierą Wołonczewski; iszduotos par kunigą Jokimą Moncewicze. – Wilniuje: drukarnioj A. Dworcziaus [J. Moncevičiaus lėšomis], 1852. – 326, [9] p. 
  • Tomas iš Kempių. Apie Jėzaus Kristaus sekimą: keturios knygos / Žemaičių vyskupo Motiejaus Kazimiero Valančiaus išverstos, kunigo Jokimo Moncevičiaus 1852 metais Vilniuje pirmą kartą išleistos, o 1925 metais Šv. Kazimiero Draugijos Kaune antrą kartą atspausdintos. – Kaunas: [Šv. Kazimiero draugija], 1925. – 469, XI p.
 • Tamosziaus A Kempio Ape Sekima Jezaus Christaus: knigos IV / [vertė Juozas Antanavičius]. –  Iźdawimas treczias naujas ir padidintas. – Wilniuje: [s.n.], 1861. – 442 p. [Kontrafakcija. Tikrieji išleidimo duomenys: Karaliaučius: Hartungo spaustuvė, [M. Sederavičiaus lėšomis], 1875]
 • EP Tomas iš Kempio. Apie Kristaus sekimą: knygos ketverios / naujai iš lotyniškos kalbos vertė Jurgis Baltrušaitis. – Vilnius: „Vilniaus žinių“ išleidimas, 1906. – 410 p. 
  • Tomas iš Kempio. Apie Kristaus sekimą: knygos ketverios / naujai iš lotyniškos kalbos vertė Jurgis Baltrušaitis. – Chicago: Draugas, 1920. – 384 p. 
 • Apie Kristaus sekimą keturios knygos / iš lenkų kalbos vertė E. R. [Elena Rucevičienė]. – Vilnius: Juozapo Zavadzkio knygyno išleidimas, [1915]. – 384, III p. 
 • Tomas Kempietis. Kristaus sekimas / iš prancūzų kalbos vertė O. Labanauskaitė. – Marijampolė: „Šešupės“ knygynas, 1939. – 424 p. 
  • Tomas Kempietis. Kristaus sekimas / iš prancūzų kalbos vertė O. Labanauskaitė. – Boston: Pr. M. Juras, 1945. – 424 p. 
  • IA Tomas Kempietis. Kristaus sekimas / iš prancūzų kalbos vertė O. Labanauskaitė. – 3-ias leidimas. – Putnam: Immaculata, 1960. – 355 p. 
  • Tomas Kempietis. Kristaus sekimas / iš prancūzų kalbos vertė O. Labanauskaitė. – 4-as leidimas. – Vilnius: Ardor, 1994. – 355, [29] p. 
  • Tomas Kempietis. Kristaus sekimas / [vertė Ona Labanauskaitė]. –Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, [2014]. – 339, [2] p. (Bibliotheca christiana)
 • IA Tomas Kempietis. Kristaus sekimas / vertė Juozapas Stakauskas. – Gelvonai-Kazokiškės, 1955. – 459 l. [rankraštis, saugomas Kauno kunigų seminarijos bibliotekoje]
 • IA Tomas Kempietis. Marijos sekimas / vertė Petras Činikas. – Chicago: [s.n.], 1964. – 127 p. 

Parengta 2023-08-13

eBIBLIOTEKŲ ženklai

EP ePavelde ir pan. skelbiamas vientisas, parsisiunčiamas failas
EP ePavelde ir pan. skelbiamas daugiapuslapinis, vartomas leidinys

BA Baltistica (Lietuva)
BG Google knygos (JAV)
BJ Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa (Lenkija)
BP Беларуская Палічка (Baltarusija)
BS Bayerische StatsBibliothek (Vokietija)
DE Deutsche Digitale Bibliothek (Vokietija)
DI Diasporiana (Kanada)
DT Dievas ir Tėvynė (Lietuva)
EH Научное наследие России (Rusija)
EP ePaveldas (Lietuva)
GP Электронная библиотека ГПИБ (Rusija)
HA Hathi Trust Digital library (JAV)
IA Internet archive (JAV)
IS Lietuvos istorijos instituto leidiniai (Lietuva)
KA Kamunikat. Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка (Lenkija)
KI Lietuvių kalbos instituto žurnalai (Lietuva)
KM Kujawsko-Pomorska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
LI Lituanistika (Lietuva)
LK Lietuvių katalikų mokslo akademija (Lietuva)
MA Antano Maceinos paveldas (Lietuva)
MD Munchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliotek (Vokietija)
PB Podlaska biblioteka cyfrowa (Lenkija)
PL Polona (Lenkija)
PO Восточная Пруссия в литературе (Rusija)
RU Руниверс (Rusija)
SP Lituanistikos tyrimų centro projektas (JAV)
TM Tautos menta (Lietuva
UT Universitas Tartuensis Dspace (Estija)
VE Versmės leidykla (Lietuva)
VU Vilniaus universiteto bibliotekos skaitmeninės kolekcijos (Lietuva)
ŽŽ Bibliografinė duomenų bazė „Žymūs Lietuvos žmonės“ (Lietuva)

Papildomi ženklai

VLE nuoroda į straipsnį Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje (Lietuva)
MLE nuoroda į straipsnį „Mažosios Lietuvos enciklopedijoje“
Wik nuoroda į straipsnį „Vikipedijoje“
100 nuoroda į Lietuvos universiteto 100-mečiui skirtos parodos puslapius
Enc nuoroda į straipsnį Encyclopedia.com